2
Keliso taunina ꞌada toꞌaivaita.
Ibu 9:24Ekwavo, ꞌomi ꞌwa vetumagana Iesu ꞌwaineye begaidi a veꞌawa-natuna ꞌwaimie wata a nuakalikaliemi. A vonevonemi bega kebu ꞌwa na sakonaga. Weꞌe ꞌaiꞌedi tamu aitoi i na sakonaga, yada Toꞌaivaita i miamia i veveluꞌui faifaida Tamada ꞌwaineye, bega yada sakona i na nuatavunidi. Toꞌaivaitanina Iesu Keliso, yana sauluva matatabuna tonovidi. Lom 3:25; Ion 1:29, 11:52Taunina, Yaubada yana nuasako ꞌwaideye i tovibodeni bega ta veiana Yaubada taiadi wata ꞌwainega Yaubada yada sakona i nuatavunidi, siwe kebu ꞌaiseꞌavadaga, wata tomia fwayafwaya matatabudi.
ꞌAiꞌedi Yaubada yana veimea matatabuna ta na vevematayakeyakediga, ta ꞌasetai mogitana ꞌida Yaubada taiadi ta veiana. 1 Ion 1:6,8ꞌAiꞌedi tamu tomogo i na vo, Yau Yaubada taiadi a veiana,” siwe yana veimea kebu i na vevematayakeyakediga, taunina tovekali wata Yaubada yana nuanua tonovidi kebu yana nuanua ꞌwaineye i da ꞌenoꞌenovi. 5-6  Ion 14:21,23; 1 Ion 4:12,17, 5:3; Ion 13:15Weꞌe ꞌaiꞌedi aitoi Yaubada yana vona i na vevematayakeyakediga, yana nuakalikali Yaubada ꞌwaineye, nuakalikali mogitana. ꞌAiꞌedi aitoi i na vo, Yau a tauyeku Yaubada ꞌwaineye a miamia,” i lubwaineni ꞌasaꞌaiana baniꞌodi Iesu Keliso yana sauluva i na vevetutuyamedi. ꞌAiꞌedi i na vetutuyamediga, ta na ꞌasetai tomogonina mogitana Yaubada taiadi i miamia.
Veimea ꞌivauna.
2 Ion 1:5-6Ekwavo a na vonemi. Veimea deꞌe kebu ꞌivaunaga, tuatuaina, kumanina basenadi ꞌwa ꞌasetai tutuyanina Iesu Valana ꞌwa nogai. Side baniꞌodi, ma emiavo ꞌwa na venuakalikali. Veimeanina tuatuaina ma ꞌana ꞌaseta ꞌwaimie. Ion 1:9; Lom 13:12Siwe tutuya fuedi veimeanina baniꞌodi i veveꞌivau wata ta ꞌasetai veimea mogitana fai Iesu Keliso i vematayakeyakeni, ꞌomi wata baniꞌodi. Veimeanina ta na vematayakeyakeni ma edavo ta na vevenuakalikaliga, sakona ꞌwaideye baniꞌodi dudubala i mweamwea maꞌitufa Keliso yana mageta mogitana i ꞌaꞌawaiaia.
1 Ion 3:10,15, 4:20Aitoi i na vo, Yau Keliso yana mageta nageneye a miamia,” weꞌe enavo ma fuedie Keliso ꞌwaineye i miamiani i vedumweꞌaiꞌaiediga, taunina bola dudubala ꞌwaineye i miamia. 10  Lom 14:13Weꞌe aitoi enavo i nuakalikaliedi, taunina Keliso yana mageta ꞌana tomia, kebu ꞌana fata tamu nani ꞌwaineye i na beꞌu. 11  Ion 12:35Aitoi enavo ma fuedie Keliso ꞌwaineye i miamiani i na vedumweꞌaiꞌaiediga, taunina dudubala ꞌana tomia. Fai dudubalanina nuana i ꞌivegaugauya bega avaꞌaibe bei i nunagoga kebu i da ꞌasetaiga.
 
12  1 Kol 6:11Natukwavo a vonevonemi fai Yaubada yami sakona i nuatavunidi Iesu Keliso yana wafa ꞌwainega.
 
13 ꞌOmi tama a vonevonemiga fai kumanina ꞌeba velamuyega i mia-vagata ꞌakonadi ꞌwa ꞌasetai mogitana.
 
Weꞌe ꞌomi tubuvauvau iavetami a vonevonemi fai Seitani taunina Tosakona ꞌwainega ꞌwa vetoketoke.
 
14 Natukwavo, a vonevonemi fai Tamada ꞌwa ꞌasetai mogitana.
 
Weꞌe ꞌomi tama a vonevonemi fai kumanina ꞌeba velamuyega i mia-vagata ꞌakonadi ꞌwa ꞌasetai mogitana.
 
ꞌOmi tubuvauvau iavetami a vonevonemi fai ꞌomi toketokemi, wata fai Yaubada yana Vona nuamie i ꞌenoꞌenovi, wata fai Seitani taunina Tosakona ꞌwainega ꞌwa vetoketoke.
Fwayafwaya ꞌana nuanua kebu nuami i na ꞌewadi.
15  Lom 8:7; Iem 4:4Kebu nuanuaku ꞌaiꞌaiwabu nuami i na ꞌewadiga, wata tomotoganidi fwayafwaya ꞌana nuanua ꞌwaidie bwaikina, yadi sauluva kebu ꞌwa na vetutuyamediga. ꞌAiꞌedi aitoi fwayafwaya ꞌana nani i na nuakalikaliediga, Tamada ꞌana nuakalikali kebu ꞌwaineye i da ꞌenoꞌeno. 16 Nani fuedi fwayefwayeye kebu Tamada ꞌwainega i da maiga. Baniꞌodi bunu ꞌana nuagiva sakoidi, naninidi i ꞌiseꞌisediga nuanuadi bwaikina, wata nualaka taunidi yadi ꞌaiꞌaiwabu faifaidi. Naninidi kebu i da maia Tamada ꞌwainega, i mai deꞌe fwayafwaya sakoina ꞌwainega. 17  Mad 7:21Fwayafwaya deꞌe saiꞌafoga i na ꞌaꞌava, wata naninidi sakoidi tomotoga nuanuadi taiadi i na ꞌaꞌava. Siwe egavo Yaubada yana nuanua i vevematayakeyakedi i na mia-vagata.
Keliso ꞌana Gavia.
18  Mad 24:5,24; 2 Ion 1:7Natukwavo, tutuya ꞌeba veꞌaꞌava saiꞌafoga i na souyeni. ꞌAkonadi ꞌwa ꞌasetai nagami Keliso ꞌana Gavia i na mai, igodi i na vo, Yau tauniku Keliso,” mulieta tutuya ꞌana ꞌeba veꞌaꞌava. Tutuya deꞌe ꞌakonadi Keliso ꞌana gaviavo i sousouyedi begaidi ta ꞌasetai fwayafwaya deꞌe saiꞌafoga i na ꞌaꞌava. 19  Fol 20:30Keliso ꞌana gavianidi basenadi ꞌada ꞌailaꞌa nageneye i miamiani, siwe kebu mogitana Keliso i da nuakalikalieni begaidi i baileda. ꞌAiꞌedi tomotoganidi Keliso i da nuakalikalieniga, taiadi ta da miamiani ꞌada ꞌailaꞌa nageneye, siwe i baileda bega ta ꞌaseta-ꞌatumaia matatabudi kebu ꞌada ꞌailaꞌaga.
20 Tobailanidi kebu nuanuadi Keliso, weꞌe ꞌomi Keliso yana ꞌanivelena ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina ꞌakonadi i agemi, begaidi matatabumi Yaubada yana nuanua tonovidi ꞌwa ꞌasetadi. 21 Kebu ꞌwa da bavuyedi faifaina a da vonevonemi, fai ꞌwa ꞌasetadi Yaubada yana nuanua tonovidi begaidi a vonevonemi. Yana nuanuananidi ꞌwaidiega kebu tamu vekali i da sousouyeni.
22  Mad 10:32-33; 1 Ion 4:3; 2 Ion 1:7Aitoi i vonaga i vo, Iesu kebu Yaubada ꞌana Venuaꞌivinaga,” taunina mogitana tovekali, wata Keliso ꞌana gavia fai Tamada wata Natuna i vedumweꞌaiꞌaiedi. 23  Mad 10:32-33; Ion 5:23; 2 Ion 1:9Fai Yaubada Natuna i vedumweꞌubuꞌubuseni, Tamada kebu i da labilabini. Weꞌe ꞌaiꞌedi aitoi ma yana vetumagana taunina i tauyeni Yaubada Natuna ꞌwaineye, Tamada i labilabini.
ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina ꞌasaꞌaiana yada Tove.
24 Iesu Valana ꞌwa nogaiga ꞌeba velamuyega, bega i lubwainemi ꞌwa na nunuaveꞌavini. ꞌAiꞌedi Valanina ꞌwa na nunuaveꞌaviniga, Tamada wata Natuna taiadi ꞌwa na miaveꞌitubama. 25  Ion 3:15, 6:40Keliso taunina basenadi i vonaꞌawaufaufa ꞌwaideye tamu nani i na veleda. Naninina, mia ꞌatumaina wata miamia-vagaina.
26 Keliso ꞌana gaviavo igodi nuanuadi i na vekaliemi, begaidi deꞌe faifaidi a kilukiluma ꞌwaimie. 27  Ion 14:26Weꞌe ꞌomi kebu tovenidi baniꞌodi, basenadi ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i agemi, Keliso yana ꞌanivelena. Keliso ꞌAnuꞌanununa nagemie i na miamiaga, kebu ꞌwa na vo, Aitoi i da ve ꞌwaideye?” ꞌAnuꞌanununina nani matatabuna i veve ꞌwaimie, yana ve tonovidi kebu tamu saiꞌafo i na vekaliemiga. Fai yana ve matatabuna tonovidi, begaidi i lubwainemi ꞌwa na vevematayakeyakedi Keliso taiadi ꞌwa na miaveꞌitubama.
28  1 Ion 4:17Natukwavo, vona mogitana nuanuaku Keliso taiadi ꞌwa na miaveꞌitubama, bega tutuyanina i na souyeniga, kebu ta na bunumayaga, ma yada venuafoufaꞌala ta na tovoi mataneye. 29  1 Ion 3:10ꞌAkonadi ꞌwa ꞌasetai Keliso yana sauluva tonovidi wata ꞌatumaidi. Begaidi i lubwainemi ꞌwa da ꞌasetai, egavo yadi sauluva tonovidi wata ꞌatumaidi, taunidi Yaubada natunavo.

2:1: Ibu 9:24

2:2: Lom 3:25; Ion 1:29, 11:52

2:4: 1 Ion 1:6,8

2:5-6: Ion 14:21,23; 1 Ion 4:12,17, 5:3; Ion 13:15

2:7: 2 Ion 1:5-6

2:8: Ion 1:9; Lom 13:12

2:9: 1 Ion 3:10,15, 4:20

2:10: Lom 14:13

2:11: Ion 12:35

2:12: 1 Kol 6:11

2:15: Lom 8:7; Iem 4:4

2:17: Mad 7:21

2:18: Mad 24:5,24; 2 Ion 1:7

2:19: Fol 20:30

2:22: Mad 10:32-33; 1 Ion 4:3; 2 Ion 1:7

2:23: Mad 10:32-33; Ion 5:23; 2 Ion 1:9

2:25: Ion 3:15, 6:40

2:27: Ion 14:26

2:28: 1 Ion 4:17

2:29: 1 Ion 3:10