6
Tovetumagana yadi vonayavuga faifaina.
Ekwavo, tamu yaku nuanua side baniꞌodi. ꞌAiꞌedi tamu ꞌami ꞌailaꞌa ma iana tovetumaganaꞌava taiadi i na veꞌikwayekwayega, kebu tamu saiꞌafo i da lubwaineni veꞌikwayekwayeganina faifaina iana i na naweni ꞌeba vonayavuga ꞌwaineye. I na naweniga Yaubada ꞌana tobavu yadi toveimea ꞌwaidie vonayavuga faifaina kebu i da lubwaineniga. Weꞌe mogitana, ꞌaiꞌedi i na veꞌikwayekwayega i lubwainedi i na vonayavuga Yaubada yana tomotoga matamie nika ꞌomi ꞌwa na veimea naninina faifaina. ꞌWa da vo kebu ꞌwa da ꞌasetai, ꞌawaie tomia fwayafwaya matatabudi i na vonayavuga ꞌomi Yaubada yana tomotoga matamie ꞌwa na veimeyedi. Fai ꞌami fata tomia fwayafwaya matatabudi ꞌwa na veimeyedi vonayavuga ꞌwaineye, mogitana tutuya deꞌe ꞌami fata nani siaidi faifaidi ꞌwa na veveimea. Wata ꞌwa da vo kebu ꞌwa da ꞌasetai, ꞌawaie anelose i na vonayavuga matadeye ta na veimeyedi yadi sauluva faifaidi. Fai folovanina bwaikina ꞌwa na ꞌidewai abame, mogitana naninidi i sousouyedi fwayefwayeye yada mia faifaidi, ꞌami fata ꞌwa na veveimea. Begaidi ꞌaiꞌedi ꞌifwaimi ꞌwa na veꞌikwayekwayega naninidi i sousouyediga faifaidi, tovetumaganavo ꞌifwaidi ꞌwa na venuaꞌivinedi i na vetoveimea bega toveꞌikwayekwayeganidi i na vonayavuga matadie. Weꞌe tovetumaganavonidi i na vetoveimeaga, ꞌaiꞌedi matamie kebu ꞌadi wagava bwaikidiga, kebu tamu avaꞌai, ꞌadi fata i na veimea tonovina. Deꞌe baniꞌodi a voneyediga bega ꞌwa na bunumayaga. ꞌWa vovonayavuga Yaubada ꞌana tobavu matadie ꞌana ꞌisa ꞌwa da vo kebu tamu aitoi ꞌwaimiega ma yana ꞌasetaga, kumanina ꞌana fata emiavo yadi veꞌikwayekwayega i na kiavetonovi. I lubwainemi tauniꞌavami ꞌwa da kikiavetonova siwe tovetumaganavo ꞌifwaidi ediavo i nunawedi ꞌeba vonayavuga ꞌwaineye, bei Yaubada ꞌana tobavu matadie i vovonayavuga i vevitadiga faifaina.
Mad 5:39-40; 1 Tes 5:15ꞌOmi tovetumagana yami veꞌikwayekwayega wata emiavo ꞌwa nunawedi ꞌeba vonayavuga ꞌwaineye, ꞌeba ꞌisa Yaubada yana nuanua kebu ꞌwa da ꞌiꞌidewadi, sakona i vetoketoke ꞌwaimie. Weꞌe ꞌaiꞌedi emiavo i na vesauluva sakoina ꞌwaimie ꞌalo yami kukua i na vinagodiga tamu ꞌedaꞌeda ꞌatumaina i ꞌenoꞌeno, ꞌwa na tokemaigemi kebu naninina faifaina ꞌwa na nuanua. Siwe tokemaiga ꞌwa baila, ma emiavo ꞌwa vevesauluva sakoina wata ꞌwa vavainago. Fai emiavo tovetumagana ma fuemie, mogitana ꞌwaidie ꞌwa da vesauluva ꞌatumaina, siwe ꞌwa vevesauluva sakoina ꞌwaidie.
9-10  Efe 5:5; Ve 22:15ꞌWa da vo kebu ꞌwa da ꞌasetai, tosakona kebu ꞌadi veuveuta i na veluagaiga abame Yaubada yana ꞌEba Veimea nageneye. Kebu nuanuaku tamu aitoi i na vekaliemiga, tosakonanidi kebu i na lukuga side sauluvanidi ꞌwaidiega. Tomotoganidi bunu ꞌana nuanua sakoidi i ꞌiꞌidewadiga, tomotoganidi ma yadi subia i ꞌoduꞌodu yaubada-vekavekali ꞌwaidie, tomotoganidi vevine i luluobuyediga, tomotoganidi iavetaꞌava i sakosakonaga, tomotoganidi i vavainagoga, tomotoganidi i luluveꞌoveꞌoꞌolagiga, tomotoganidi ufa toketokena i toke i yemuyemu, tomotoganidi i vevebonaivoga, wata tomotoganidi i lalaugiva kukua faifaidi, taunidi kebu i na luku. Tomotoganidi deꞌe baniꞌodi, kebu tamu saiꞌafo ꞌadi veuveuta i na veluagai Yaubada yana ꞌEba Veimea nageneye. 11  Tai 3:3-7ꞌIfwaimi basenadi kebu ꞌwa da vetumagana Keliso ꞌwaineye baniꞌodi ꞌwa vevesauluvedi, tutuya deꞌe ꞌakonadi yami sakona i lekoa-yavuledi. ꞌAda Toveimea Iesu Keliso ꞌana wagavayega wata yada Yaubada ꞌAnuꞌanununa yana toketokena ꞌwainega Yaubada i ꞌiveꞌatumaimi bega ꞌomi yana tomotoga magemagetami, kebu tamu yami sakona mataneye.
Tomogoda ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina yana ꞌeba mia,
kebu ta na luꞌavoꞌavovoyedi.
12 Voke ꞌifwaimi ꞌwa vo, Iesu yaku sakona i veꞌaꞌavadi begaidi yavuyavuku, ꞌaiꞌedi avaꞌai sauluvaga nuanuaku, ꞌaku fata a na ꞌidewai.” Siwe a na vo, Sauluva matatabuna kebu ꞌatumaiꞌavadi, wata kebu ꞌeba ꞌaivaita.” Wata voke ꞌifwaimi ꞌwa na vo, Kebu, Iesu yaku sakona i veꞌaꞌavadi begaidi yavuyavuku, ꞌaiꞌedi avaꞌai sauluvaga nuanuaku, ꞌaku fata a na ꞌidewai.” Weꞌe yau a na vo, Sauluva ꞌifwaidi a baila, i na nunago sauluvanidi i na vetoketoke ꞌwaikuye ꞌwa da vo i da veveimeyeku.” 13  1 Tes 4:3-4Wata ꞌifwaimi ꞌwa vo, ꞌAniꞌani kamo faifaina, weꞌe kamoda ꞌaniꞌani ꞌana mwai bega ꞌaiꞌedi tomogoda ꞌwaidiega ta na sakosakonaga, kebu tamu avaꞌai.” Siwe ꞌawaie Yaubada yana veimea ꞌwainega ꞌaniꞌani wata kamo ꞌadi ꞌailuga i na ꞌaꞌava. Tomogoda kebu sakona faifaina, i lubwaineda tomogoda ta na folovedi ꞌAuvea faifaina, weꞌe taunina tomogoda ꞌadi toꞌisaveꞌavina. 14  Lom 8:11; 2 Kol 4:14Yaubada yana toketokena ꞌwainega ꞌada Toveimea Iesu i sivetovoia wafayega, wata baniꞌodi yana toketokenanina ꞌwainega i na sivetovoida tomogoda i na veꞌivau.
15  1 Kol 12:27ꞌWa da vo kebu ꞌwa da ꞌasetai, tomogomi Keliso duꞌuna. Tomogoku, Keliso duꞌuna, ꞌwa da nuani ꞌana fata ꞌwainega a na sakona vavine toalagogona taiadi bega tomogoma i na luvetubama? A nuani kebu tamu saiꞌafo i da lubwaineni. 16  Nag 2:24Wata ꞌwa da vo kebu ꞌwa da ꞌasetai, ꞌaiꞌedi aitoi i na sakona tamu vavine taiadi ꞌakonadi i luvetubama tomogodi ꞌaitamogana. I na luvetubamaga fai tamu vona i ꞌenoꞌeno Yaubada yana Buki nageneye i vo,
ꞌAdi ꞌailuga siwe ꞌwa da vo tomotoga ꞌaitamogana.”
17 Weꞌe ꞌaiꞌedi aitoi taunina i na tauyeni ꞌada Toveimea Keliso ꞌwaineye taiadi i na miaveꞌitubamaga, tomogonina ꞌanuꞌanununa wata Keliso ꞌAnuꞌanununa ꞌakonadi taiadi i luvetubama nika ꞌaitamogana.
18 Bunu ꞌana nuanua sakoidi matatabuna ꞌwa na kekesedi. Sauluva ꞌifwaidi sakoidi kebu i na tunuvedamana tomogomie, weꞌe ꞌaiꞌedi bunu ꞌana nuanua ꞌwaidiega ꞌwa na sakonaga, sakonanina i na ꞌenoꞌeno tomogomie. 19-20  1 Kol 3:16; 1 Fit 1:18-19ꞌWa da vo kebu ꞌwa da ꞌasetai, tomogomi ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina yana ꞌeba mia, ꞌAnuꞌanununina Yaubada yana ꞌanivelena, nagemie i miamia. Tomogomi kebu taunimi yami ꞌeba veimea, Yaubada ꞌaiseotogina ꞌami Toveimea fai tutula bwaikaotogina ꞌwainega i kimwanemi, tutulanina Keliso, i ꞌaniveleneni i wafa faifaimi. Fai Yaubada i kimwanemi, kebu tomogomi ꞌwa na tauyedi sakona ꞌwaineye, weꞌe mogitana tomogomi ꞌwaidiega ꞌwa na vevesauluva ꞌatumaina Yaubada ꞌana subia faifaina.

6:7: Mad 5:39-40; 1 Tes 5:15

6:9-10: Efe 5:5; Ve 22:15

6:11: Tai 3:3-7

6:13: 1 Tes 4:3-4

6:14: Lom 8:11; 2 Kol 4:14

6:15: 1 Kol 12:27

6:16: Nag 2:24

6:19-20: 1 Kol 3:16; 1 Fit 1:18-19