5
Tovetumagana nuanuana sakona, ꞌana veugauga.
Tamu vala i luluꞌivona-vuvueni a nogai, tamu tomogo tovetumagana ꞌami ꞌailaꞌa ꞌwainega yana sauluva sakoiotogina. Tomotoga fuedi Yaubada ꞌana tobavu taiadi sauluvanina i talabodeni kebu baniꞌodi i na ꞌiꞌidewai, weꞌe tomogonina taunina tovetumagana siwe madiana, tamana yana vavine taiadi i ꞌenoꞌeno. Awale taunimi ꞌwa awaꞌaiꞌaimi, weꞌe mogitana i lubwainemi ꞌwa da nuavita bwaikina, wata tosakonanina ꞌwa da veugeugeni ꞌami ꞌailaꞌa ꞌwainega. Yau tulikuye a miamia siwe a nuanuanimi. ꞌAda Toveimea Iesu veimea i veleku bega ꞌakonadi a veimea tosakonanina vematavuloga i na veluagai ꞌwa da vo taiadi ta da miamia a da vona. 4-5  1 Tim 1:20Tutuyanina ꞌwa na vaꞌautaga yau yaku nuanua taiadi ꞌwa na vavaꞌauta, ꞌada Toveimea Iesu yana toketokena ꞌwainega tosakonanina ꞌwa na ꞌaniveleneni Seitani ꞌwaineye. ꞌWa na veugeugeniga i na nago Seitani nimaneye vita fuedi ꞌwaidiega voke yana nuanua sakoidi i na ꞌaꞌava bega ꞌaiatanina ꞌada Toveimea Iesu i na vila-vaitugani, ꞌanuꞌanununa ꞌitaꞌitaꞌi i na veluagai.
Tovetumagana i sakosakona kebu taiadi ꞌwa na miaveꞌitubama.
ꞌWa awaꞌaiꞌaimi ꞌwa vo ꞌIma ꞌatumaiꞌavama,” siwe kebu i da lubwainemi. ꞌWa na nuani, isita nani siaina siwe falawa matatabuna ꞌwaineye i sususula i vevebwaika. Wata baniꞌodi tomogo ꞌaitamogana yana sakona siwe i na tunuvelevelemi.* Baniꞌodi walabo ꞌaluna, nani siaina siwe ꞌana fata ꞌaisayanina matatabuna i na ꞌivesakoi. Sou 12:21; Ion 1:29Naninina sakoina ꞌwa na ꞌewayavuleni nika yami sauluva ꞌatumaiꞌavana nagami baniꞌodi, kebu tamu yami sakonaga. ꞌWa na veꞌatumaiga fai Keliso yami sakona i ꞌuꞌumidi.
Basenadi Itifita ꞌwaineye me Diu ꞌitaꞌitaꞌi i veluagai ꞌaisaya sifi dayagidi ꞌwaidiega. Anelose dayaganidi i ꞌisedi yadi vanuge, kebu i da luvewafadi i uviꞌagalatagonidi. Begaidi Uviꞌagalatagona ꞌana sakali ꞌwaineye me Diu sifi natudiavo i nikenikedi ꞌana ꞌeba nuaveꞌavina. Wata baniꞌodi Iesu, taunina Yaubada yana Sifi Siaina, i wafa yada sakona ꞌadi nuatavuna faifaidi. Sou 12:15Sakalinina i na velilivana me Diu beledinidi i kabunidiga isita taiadi i tawetawedi, maꞌitufa beledinidi i kabunidiga falawaꞌava ꞌwainega ma yadi sosoana i ꞌaniꞌanidi. Wata ꞌomi baniꞌodi, kebu sauluva sakoidi ꞌwa na luwanawanadi yami sauluva ꞌatumaidi taiadi, i lubwainemi yami mia matatabuna ꞌwaidie ma yami sosoana Keliso yana wafa ꞌwa na nuanuani, wata yami nuanua yami sauluva taiadi tonoviꞌavadi.
Basenadi tamu leta a kilumi i wai a vonemi a vo, Toveꞌavula-ꞌavoꞌavovo kebu taiadi ꞌwa na miaveꞌitubama.” 10 Siwe Yaubada ꞌana tobavu i sakosakonaga kebu faifaidi a da vonavona. Tobavunidi i veveꞌavula-ꞌavoꞌavovo, i luluveꞌoveꞌoꞌolagi, i vavainago, wata yaubada-vekavekali i subisubiadi. ꞌAiꞌedi nuanuami tomia fwayafwaya sakoidi matatabudi ꞌwa na bailediga, avaꞌaibe ꞌwa na nagoi? ꞌWa na vo, ꞌA na bailedi,” fwayafwaya deꞌe ꞌwa na ꞌiaweni. 11  Efe 5:3,7Weꞌe mogitana yaku vona ꞌana ꞌaseta side baniꞌodi. ꞌAiꞌedi aitoi i na vo, Yau a vetumagana Iesu ꞌwaineye,” siwe i na veveꞌavula-ꞌavoꞌavovo, i na luluveꞌoveꞌoꞌolagi, yaubada-vekavekali i na subisubiadi, i na vevebonaivo, ufa toketokena i na toke i na yemuyemu, ꞌalo i na vavainago, tomotoganidi baniꞌodi, faifaidi a vonavona. Kebu taiadi ꞌwa na miaveꞌitubamaga wata kebu ꞌwa na tayegidi ꞌani faifaina.
12-13 Tomotoganidi kebu i da vetumagana Iesu ꞌwaineye yadi sauluva faifaidi kebu a na vo ꞌatumaidi ꞌalo sakoidi, kebu yaku ꞌeba veimea, Yaubada ꞌaisena i na veimea ꞌadi vematavuloga faifaina. Weꞌe ꞌomi ma yami veimea tovetumagana ꞌwaidie. I lubwainemi ꞌami fata emiavo tovetumagana i na sakonaga ꞌwa na veimeyedi ꞌadi vematavuloga faifaina. Tamu vona i ꞌenoꞌeno Yaubada yana Buki nageneye ꞌwa na vetutuyameni i vo,
ꞌAiꞌedi tamu aitoi Yaubada yana ꞌAilaꞌa nageneye i na sakosakonaga, ꞌwa na veugeugeni.”
Wata ꞌomi me Kolinita i lubwainemi tomogonina i sakosakona tamana yana vavine taiadi ꞌwa na veugeugeni.

5:4-5: 1 Tim 1:20

*5:6: Baniꞌodi walabo ꞌaluna, nani siaina siwe ꞌana fata ꞌaisayanina matatabuna i na ꞌivesakoi.

5:7: Sou 12:21; Ion 1:29

5:8: Sou 12:15

5:11: Efe 5:3,7