1 TIMOTI
Faulo yana kiluma nagami Timoti ꞌwaineye.
Timoti ꞌawalawa Eisia ꞌwainega. Tamana tomogo Guliki weꞌe inana vavine Diu. Faulo yana lauꞌagevuvua ꞌana veluga ꞌwaineye Timoti i venuaꞌivineni ꞌana toꞌaivaita taiadi i na folofolova. (Folova 16:1-3) Mulieta Faulo tamu folova Timoti i veleni bega tovetumaganavo i miamiani Efeso i na ꞌiꞌisaveꞌavinidi.
Leta deꞌe nageneye Faulo i matakia Timoti ꞌwaineye tove-vekavekali faifaidi i na nunago tovetumaganavo yadi vetumagana i na ꞌivemweadi. Wata i veluꞌaseꞌasei tovetumaganavo yadi tafalolo faifaina. I ꞌaꞌavana sauluva ꞌatumaidi ꞌaitamogana ꞌaitamogana toꞌedakumetavo ꞌadi laubwaina i na ꞌiꞌidewadiga faifaidi i veifufu. Wata avaꞌai sauluvaga Timoti ꞌana laubwaina fai taunina Keliso yana tofolova tovetumaganavo ꞌawasasadie, faifaina Faulo i veluꞌaseꞌasei. Deꞌe letanina ꞌana ꞌidi side baniꞌodi.
Faulo yana vona-vekaiwa Timoti faifaina. 1:1-2
Ve tonovidi faifaidi. 1:3-20
Tafalolo ꞌana sauluva. 2:1-15
Tovetumaganavo yadi toꞌedakumetavo yadi folova faifaina. 3:1-16
Timoti taunina ꞌana ꞌisaveꞌavina wata yana ve faifaidi. 4:1-16
Timoti yana folova wata yana vetoꞌisaveꞌavina tovetumaganavo ꞌwaidie faifaina. 5:1-6:21.
1
Kolos 1:27Yau Faulo a vekaiwa Timoti ꞌwaimuye. Iesu Keliso faifaina a vetomataꞌaulelega, taunina wata Yaubada yadi nuanua ꞌwainega. Yaubada ꞌada Toꞌitaꞌitaꞌi, weꞌe Iesu Keliso yada vetumagana ta yatoi ꞌwaineye bega ta nuani mogitana avaꞌai basenadi i vonaꞌawaufaufa ꞌwaideye ꞌada ꞌitaꞌitaꞌi faifaina i na ꞌidewai faifaida.
Fol 16:1-3Timoti, ꞌu vetumagana Iesu ꞌwaineye, begaidi a veꞌawa-natuna ꞌwaimuye. ꞌOmu mogitana baniꞌodi natuku, bega a veveluꞌui faifaimu nuanuaku Yaubada Tamada wata ꞌada Toveimea Iesu Keliso ma yadi nuakalikali i na vevesauluva ꞌatumaina ꞌwaimuye wata i na ꞌiꞌisanuakalikaliemu. Wata nuanuaku yadi nuanua bikana i na velevelemu mia ꞌatumaina taiadi.
Ve-vekavekali faifaidi i matakia.
ꞌU na nuani basenadi a wai ꞌwaimuye a veifufuna bega a mai Masidonia. Vonanidi a veifufuyediga wata a na luvaituganidi. Nuanuaku ꞌu na miamia Efeso bega tove-vekavekali bei i miamianiga ꞌu na talabodedi kebu wata i na veve. 1 Tim 4:7Tovekalinidi yadi nuanua i tauyedi wata i vetumagana mogitana ifuifufu tubudiavo ꞌwaidiega, wata wagava tubulelelegidi nuadi i ꞌewadi, yadi nuanua i vo, Matatabuna ta na ꞌasetadiga, ta na veꞌatumai Yaubada mataneye.” Nuanuaku naninidi ꞌu na talabodedi i na ꞌailove, fai ꞌwaidiega veꞌalamagiꞌai i sousouyeni, bega tomotoga kebu ꞌadi fata ma yadi vetumagana Yaubada yana nuanua i na ꞌiꞌidewadi. Nuanuaku ꞌu na talabodedi, bega yadi nuanua ꞌwaidie nuakalikali i na vebwaika. Weꞌe nuakalikalinina i souyeni nani ꞌaitonu ꞌwaidiega, nuanua tonovidi, venuaꞌivina-ꞌatumai sauluva ꞌatumaidi faifaidi, wata vetumagana Iesu Valana ꞌAtumaina ꞌwaineye. Baniꞌodi i na vevesauluvediga, i na nunuakalikali mogitana. Fai tovetumagana ꞌifwaidi sauluvanidi i baila, nani-ꞌavoꞌavovo ꞌaisedi faifaidi i veveifuifufu. 1 Tim 6:3-4Igodi nuanuadi i na vetove Yaubada yana veꞌetoboda faifaidi, siwe taunidi yadi ve wata yadi vona toketokedi ꞌadi ꞌaseta i bavuyedi.
Veꞌetoboda Yaubada ꞌwainega ta na veꞌililibuyedi.
ꞌAkonadi ta ꞌasetai veꞌetobodanidi Yaubada i yatodiga nani ꞌatumaidi, ꞌaiꞌedi tove i na veve tonovineamo wata tomotoga i na veveꞌililibuyedi Yaubada yana nuanua baniꞌodi. Wata ta ꞌasetai veꞌetobodanidi kebu tomotoga yadi sauluva tonovidi faifaidi, mogitana tosakona faifaidi. Tosakonanidi side kumanidiavo. Veꞌetoboda ꞌadi togeu, tovedumweꞌaiꞌai, Yaubada yana nuanua ꞌadi tobaila, tomotoganidi nuanuadi sakona-vebogi, egavo kebu nuanuadi tafalolo, Yaubada yana nuanua ꞌadi toꞌivekokova, egavo tamadiavo ꞌalo inadiavo ꞌalo mali tomotoga i luvewafadiga, tomotoganidi faifaidi Yaubada veꞌetobodanidi i yatodi. 10-11 Toveꞌavula-ꞌavoꞌavovo, wata iavetaꞌava ꞌalo vevineꞌava i sakosakona, faifaidi. Egavo nuanuadi tamu tomogo i na vunugi bola enavo i na tuveobuya, tovekali, wata egavo nani-vekavekali i veveꞌawamogitanediga, faifaidi. Yaubada veꞌetoboda i yatodiga sauluvanidi faifaidi wata sauluva ꞌifwaidi sakoidi faifaidi. Naninidi sakoidi matatabudi ve tonovidi i geugeudi. Venidi tonovidi i vesala Yaubada Valana Magemagetana taiadi, kumanina faifaina i venuaꞌivineku a vevetomataꞌaulele. Yaubadanina i lubwaineda ta na subisubiai.
Faulo i sosoana Yaubada yana nuakalikali faifaina.
12  Fol 9:15A vekaiwa bwaikina Iesu Keliso ꞌada Toveimea ꞌwaineye fai toketokena i veleku yana folova faifaina. Wata a vekaiwa ꞌwaineye fai i vetumagana ꞌwaikuye kebu a na baileni, ꞌaku fata yana folovanina a na ꞌidewai. 13  1 Kol 15:9-10Avinodi nagami yau Keliso ꞌana toawavesako, yana tomotoga a nikenikedi wata taunina a yagayagaia, siwe i ꞌisanuakalikalieku fai i ꞌasetaku kebu a da vetumagana ꞌwaineye wata avaꞌai a ꞌidewai ꞌwaineye a bavuyeni. 14 ꞌAda Toveimea yana nuakalikali ꞌwaikuye kebu ta na vona, i vesauluva-ꞌatumaieku fai vetumagana wata nuakalikali i veleku. Yau, ꞌomu taiadi ta vevetumagana wata ta nunuakalikali fai ta miaveꞌitubama Iesu Keliso taiadi.
15  Luk 19:10Vona deꞌe vona mogitana, i lubwaineda tomotoga matatabuda ta na tauyeda vonanina ta na vetumaganeni. Vonanina side baniꞌodi. Iesu Keliso i mai fwayefwayeye bega tosakona i na ꞌitaꞌitaꞌiedi. Tosakonanidi ꞌwaidiega yau kumaniku sakona ꞌwaineye a vetoketoke-ꞌafoꞌafo. 16 Basenadi a sakosakona Iesu Keliso kebu i da logi i da vedumweꞌaiꞌaieku, ma yana tokemaiga i vesauluva ꞌatumaina ꞌwaikuye. Yau mogitana tosakonaotoga, tosakona ꞌifwaidi kebu baniꞌodiga, siwe kebu i da logieku, nuanuana yau tomotoga fuedi yadi ꞌeba ꞌisa i na ꞌasetai kebu i na logi-matayoꞌoyedi ꞌadi fata i na vetumagana bega mia ꞌatumaina wata miamia-vagaina i na veluagai Iesu Keliso ꞌwainega.
17 Nuanuaku tutuya matatabuna Yaubada yada Kini ta na veveꞌililibuyeni wata ta na subisubiai. Taunina miamia-vagaina, i na veveimea-vagata. Kebu tamu aitoi ꞌana fata i na ꞌiseniga, ꞌaiseotogina Yaubada mogitana, kebu wata tamu. Vona mogitana, yaku nuanua baniꞌodi.
Faulo Timoti i kiavefaꞌali.
18  1 Tim 4:14Natuku Timoti, ꞌu na nuani basenadi Yaubada yana toluꞌivonavo nagami i vona-vagata yamu vetoketoke Yaubada ꞌwaineye faifaina. Nuanuaku vonanidi ꞌu na nuanuanidi bega ꞌu na vevetoketoke, Yaubada ꞌana gavia Seitani taiadi ꞌwa na vevetalaga. 19 Tutuyanina ꞌu na vevetalaga nuanuaku yamu vetumagana i na ꞌeno-vagata Iesu Keliso ꞌwaineye, wata yamu sauluva i na tonova bega ꞌamu vebae ꞌwaineye ꞌu na lutonovi kebu ꞌu da sakosakonaga. Tomotoga ꞌifwaidi ꞌadi vebae ꞌwaidiega i ꞌasetai i sakosakona siwe kebu faifaina i da nuanua, nuanuadi sakona-vebogi, begaidi yadi vetumagana Keliso ꞌwaineye i mwea-ꞌafoꞌafo. 20  1 Kol 5:5Tovedumweꞌaiꞌainidi ꞌwaidiega tomotoga ꞌadi ꞌailuga Aiminio wata Alekisana ꞌakonadi a ꞌanivelenedi Seitani nimaneye vita i na veluagadi bega i na ꞌailove kebu wata vona-awadamanayega i na sisiꞌwayoꞌwayoga Yaubada faifaina.

1:1: Kolos 1:27

1:2: Fol 16:1-3

1:4: 1 Tim 4:7

1:7: 1 Tim 6:3-4

1:12: Fol 9:15

1:13: 1 Kol 15:9-10

1:15: Luk 19:10

1:18: 1 Tim 4:14

1:20: 1 Kol 5:5