19
Iesu wata Sakiusa.
Iesu tomatasako i ꞌiveꞌatumaia, i ꞌaꞌavana i luku Ieliko kamwaneamo i nago. ꞌAtamananina ꞌwaineye takesi tolaugogona ꞌadi toꞌedakumeta tamu bei i miamia. Taunina tomogo ꞌaiꞌaiwabuna, ꞌana wagava Sakiusa. Nuanuana Iesu i na ꞌiseni siwe kebu ꞌana fataga fai tomogo ꞌaleꞌusana wata ꞌailaꞌa bwaikina i tovibabaleni. Fai kebu ꞌana fata i na ꞌiseniga begaidi i ꞌedakumeta i lilide i nago tamu welavi bwaikina ꞌedeye i tovotovoi, tabwaneye i laka bega ꞌana fata Iesu i na ꞌiseni.
Tutuyanina Iesu i leꞌwa welavinina lilivaneye i ꞌisalaka i voneni i vo, Sakiusa, ꞌu lilide ꞌu obuma ta na nago yamu vanuge ꞌamu vebaꞌwa faifaina a mai.” Sakiusa i lilide i obu, ma yana sosoana Iesu i vagavaia ma fuedie i nagoi yana vanuge.
Tomotoga fuedi Iesu i ꞌiseni i vebonavoluvolu i vo, Tomogo noꞌo awale i nago tosakona yana vanuge?” Sou 22:1Weꞌe Sakiusa i tovoi ꞌAuvea mataneye i vo, A na vonemu, yaku kukua a na ꞌidia, saiꞌafo a na veledi wekowekoma, wata saiꞌafo tauniku faifaiku. Vekaliega tomotoga yadi mani a ꞌewa-maimaigidi begaidi a na veviladi. Tutuyanina a na veviladiga, ꞌaiꞌedi ꞌaitamogana a vinagoi wata ꞌwaikuyega ꞌaitonu taiadi a na veviladi.” Fol 16:31Iesu i voneni i vo, ꞌAsiau ꞌitaꞌitaꞌi i mai vanuga deꞌe ꞌana tomia ꞌwaineye i lubwaineni, fai tomogonina tamu wata Ebelamo tubuna. 10  1 Tim 1:15Weꞌe yau a vetomotogaotoga a maiga egavo Yaubada yana ꞌedaꞌeda i bavuyeni, baniꞌodi i vuyo, a na lualedi a na ꞌitaꞌitaꞌiedi.”
Iesu i vona-awatabai tofolova ꞌatumaidi wata sakoina faifaidi.
11 Iesu ma enavo saiꞌafoga i na leꞌwai Ielusalema. ꞌAilaꞌa Iesu yana vona i noganogai yadi nuanua igodi i vo, Saiꞌafoga Yaubada yana veimea i na souyeni tomotoga ꞌwaideye.” begaidi Iesu i vona-awatabai ꞌwaidie. 12 I vo, Tamu toveimea bwaikina i nago ꞌaniꞌie tamu ꞌawalawa ꞌwaineye bega i na ve-kini, mulieta i na vilai i na mai yana ꞌatamane. 13 Yana tauya ꞌwaineye yana tofolovavo 10 i goledi i nagoi ꞌwaineye ꞌaitamogana ꞌaitamogana lubulubu 100 i veledi. Wata i vonedi i vo, Tutuyanina a na nago noꞌo bei a na miamia, ꞌomi mani deꞌe ꞌwa na vefolovedi bega ꞌadi ꞌimosoꞌi ꞌwa na veluagadi.” 14 Siwe yana tomotoga i vedumweꞌaiꞌaieni bega tutuyanina i nunago vala i vetunei kini bwaikina ꞌwaineye i vo, Tomogonina bola i na ve-kiniga kebu nuanuama ꞌwaimeye i na vetoveimea ꞌa baila.”
15 Siwe toveimeanina i ve-kini mulieta i vilai i mai yana ꞌatamane. Tutuyanina i leꞌwa yana tofolovavo i vonedi i na maia ꞌwaineye, kumanidiavo basenadi mani i veledi. Nuanuana i na ꞌasetai ꞌaivia mani i veluagadi. 16 Tamu tofolova i mai i vo, ꞌAuvea, lubulubu 100 ꞌu velekuga bega a vefolovedi a ꞌimosoꞌieni lubulubu 1000 a veluagai.” 17  Luk 16:10-11Yana ꞌauvea i voneni i vo, ꞌAtumaina, ꞌomu tofolova ꞌatumaimu ma ꞌamu vetumagana. Fai nani siaina ꞌu ꞌisaveꞌavina-ꞌatumaia, bega a na yatomu ꞌatamana bwaikidi 10 ꞌu na ꞌisaveꞌavinidi.”
18 Tofolova ꞌana veluga i mai i vo, ꞌAuvea, lubulubu 100 ꞌu velekuga bega a vefolovedi a ꞌimosoꞌieni lubulubu 500 a veluagai.” 19 Yana ꞌauvea i voneni i vo, A na yatomu ꞌatamana bwaikidi 5 ꞌu na ꞌisaveꞌavinidi.”
20 Wata tamu yana tofolova ꞌadi vetonu i mai i vo, ꞌAuvea, yamu mani side a giveni didiwaka ꞌwaineye. 21 A ꞌasetamu ꞌomu tamu tomogo faꞌalimu, begaidi a kololo. Mali tomotoga yadi kukua ꞌu eloelodi wata kebu ꞌu da bakubakulaga siwe ꞌu ꞌaꞌaialamo mali tomotoga yadi bakulayega.” 22-23 Yana ꞌauvea i voneni i vo, ꞌOmu tofolova sakoimu. Yamu vonanina ꞌwainega a na veimeyemu. ꞌU vonaga yau tomogo faꞌaliku, awale yaku mani ꞌu giveni? Wata ꞌu vonaga mali tomotoga yadi kukua a eloelodi wata kebu a da bakubakulaga siwe a ꞌaꞌaialamo, awale yaku mani kebu ꞌu da yatoi banika ꞌwaineye? A vilaku a mai yaku maninina ma ꞌana ꞌimosoꞌi a da ꞌewai.”
24 Kininina tomotoga i tovotovoiga i vonedi i vo, Lubulubu 100 ꞌwaineye ꞌwa na eloi, tomogonina lubulubu 1000 ꞌwaineye ꞌwa na veleni.” 25 Siwe yana vona i tutuli i vo, ꞌAuvea, sino ꞌakonadi lubulubu 1000 ꞌwaineye i ꞌenoꞌeno.” 26 Wata yadi vona i tutuli i vo, A na vonemi, ꞌaiꞌedi aitoi ꞌana veuveuta ꞌwainega i na folova-ꞌatumai wata ꞌimosoꞌi i na veluagai, weꞌe aitoi ꞌana veuveuta kebu i na folova-ꞌatumaieniga veuveutanina siaina i na eloꞌaꞌavai. 27 ꞌAsaꞌaiana, ꞌaku tovedumweꞌaiꞌainidi basenadi i vona igodi kebu nuanuadi a na ve-kini, ꞌwa na miedi matakuye ꞌwa na luvewafadi.”
Iesu i luku Ielusalema.
28 Tutuyanina Iesu i veifufuꞌaꞌava tomotoga ꞌwaidie i kumeta i nunago Ielusalema. 29 ꞌAkonadi saiꞌafo i leꞌwaleꞌwai ꞌatamana ꞌailuga ꞌwaidie Bedifegi wata Bedani. Bei ꞌOya Olive tabwaneye Iesu tovetutuyamavo ꞌadi ꞌailuga i vonedi i na kumeta. 30 Wata i vonedi i vo, ꞌAtamana debanagomiega ꞌwaineye ꞌwa na nagoi. Tutuyanina ꞌwa na leꞌwai ꞌwa na lukuluku ꞌwa na ꞌiseni ꞌaisaya doniki natudi i luifweni tamu vanuga ꞌwaineye i tovotovoi, basenadi kebu tamu aitoi kwavuneye i da lakaga. ꞌWa na yavuya ꞌwa na mieni ꞌwaikuye. 31 ꞌAiꞌedi tamu aitoi i na velutoliemiga i na vo, Awale ꞌwa yavuyavuya?” ꞌwa na vo, ꞌAuvea nuanuana.”
32 Tovetutuyamavonidi ꞌadi ꞌailuga i nagoi avaꞌai Iesu i voneyeniga baniꞌodi i veluagai. 33 Tutuyanina i yavuyavuya toniꞌaisaya i vonedi i vo, Awale ꞌwa yavuyavuya?” 34-35 Toniꞌaisayanidi yadi vona i tutuli i vo, ꞌAuvea nuanuana,” bega i ꞌewai i naweni Iesu ꞌwaineye. ꞌAisayanina i mieni Iesu ꞌwaineye ꞌadi talauma kwavuneye i yatodi mulieta Iesu i silakaveni bei i miabui. 36 Tutuyanina i laka i nunagoi tomotoga fuedi ma yadi veꞌililibu yana ꞌeda i ꞌivivigavuya ꞌadi kalekoyega.
37 ꞌAkonadi i laka ꞌOya Olive debaꞌaineye weꞌe noꞌo bega ꞌeda i obuobu Ielusalema faifaina, nika yana tovetutuyamavo fuedi ma yadi vekaiwa bonadi bwaikinega Yaubada i subiai ꞌeba nuavogana wata ꞌeba nuaꞌewa Iesu i ꞌidewadewadiga faifaidi. 38  Same 118:26I vegolegole i vo,
Yada Kini i mimai ꞌAuvea ꞌana wagavayega,
Wata ma yana nuakalikali i na vevesauluva ꞌatumaina ꞌwaineye.
Tomia abama ma yadi sosoana i na mia-ꞌatumai,
Bega Yaubada tabwaotogineye ta na subisubiai.”
39  Mad 21:14-16Totafalolo Falisi ꞌifwaidi ꞌailaꞌa ꞌwaidiega bonadi bwaikinega Iesu ꞌwaineye i vo, Tove, yamu tovetutuyamavo ꞌu talabodedi i na veꞌwada.” 40 Iesu yadi vona i tutuli i vo, A na vonemi, ꞌaiꞌedi i na veꞌwada, maꞌitufa kileu i na vegolegole fai i lubwaineni ꞌasiau ꞌaku subisubia a na veluagai.”
Iesu i lumatageu Ielusalema faifaina.
41  Luk 13:34-35Iesu i leꞌwa Ielusalema lilivaotogineye i ꞌiseni ma yana nuavita matageuna i lolo. 42 Wata i vo, Nuanuaku bwaikina ꞌasiau ꞌwa da ꞌasetai baniꞌodi ꞌwa da munega bega yami mia i da veꞌatumai. Siwe kebu ꞌami fata ꞌwa na ꞌasetai. 43-44 Tamu tutuya i na souyeni ꞌwaimie ꞌami gaviavo i na maia i na tovififinemi wata i na tovibodemi. Yami ꞌatamana kalikalina wata faꞌalina siwe ꞌami gavianidi kalimuliega fwayafwaya i na ivuya i na laka, beidimo i na lakawa i na lukuwa i na leomi. I na lubaibaiemi bega kebu tamu aitoi i na luveyawayawai, vanuganidi wata kalinina matatabuna i na geudi. Vitanina i na souyeni ꞌwaimie fai tutuyanina Yaubada i mai nuanuana i na ꞌitaꞌitaꞌiemi siwe ꞌwa bavuyeni.”
Iesu i nago vanuga ꞌeba veluꞌui ꞌwaineye.
45-46 Tutuyanina Iesu i luku vanuga ꞌeba veluꞌui ꞌwaineye i ꞌisedi tomotoga fuedi yadi kukua i vevekimwaneyedi vanuganina nageneye. Begaidi matatabudi i sogiedi wata i vonedi i vo, Basenadiotoga i kilumi Yaubada yana Buki ꞌwaineye, Yaubada i vo,
Yaku vanuga ꞌasaꞌaiana vanuga ꞌeba veluꞌui tomotoga faifaidi,”
weꞌe ꞌomi ꞌwa sivilai tovainago yadi ꞌeba giva.”
47 ꞌAiata ꞌaitamogana ꞌaitamogana Iesu i veve vanuga ꞌeba veluꞌui nageneye. Tovelomu ꞌadi toꞌedakumetavo, veꞌetoboda ꞌadi tovevo, wata tomotoga ꞌadi toꞌedakumetavo matatabudi nuanuadi i na luvewafai. 48  Mad 21:46ꞌAna luvewafa ꞌana ꞌeda i luala-wayoga fai tomotoga matatabudi yana vona i vavainenega kebu nuanuadi tamu yana vona i na veꞌanitaꞌia.

19:8: Sou 22:1

19:9: Fol 16:31

19:10: 1 Tim 1:15

19:17: Luk 16:10-11

19:38: Same 118:26

19:39: Mad 21:14-16

19:41: Luk 13:34-35

19:48: Mad 21:46