16
Toꞌisaveꞌavina sakoina ma yana ꞌaseta.
Iesu i vona yana tovetutuyamavo ꞌwaidie i vo, Tamu tomogo ꞌaiꞌaiwabuna yana tofolova i voneni bega yana kukua matatabuna i na ꞌisaveꞌavinidi. Tamu tutuya tomogo tamu i nago i luꞌivona tomogo ꞌaiꞌaiwabuna ꞌwaineye i vo, Yamu kukua ꞌana toꞌisaveꞌavina yana sauluva sakoina yamu mani i veveꞌamubwadodoyedi.” Bega tomogo ꞌaiꞌaiwabuna yana toꞌisaveꞌavina i goleni i mai i voneni i vo, Yamu sauluva ꞌakonadi a ꞌasetai. Nuanuaku yaku kukua matatabuna tutulidi ꞌu na vaꞌaugidi ta na ꞌiseni ꞌaivia mani i luku, ꞌaivia mani i souyedi, nika ta na ꞌasetai ꞌaivia mani ꞌu veꞌamubwadodoyedi. ꞌU na ꞌidewaꞌaꞌavai mulieta ꞌomu ꞌu na ꞌaꞌava folovanina ꞌwainega.” Tofolovanina i nago ꞌaisena i nuanua i vo, Yaku ꞌauvea i na veugeugeku, baniꞌodi a na munega? Kebu ꞌaku fata a na bakulaga fai luluku mweana, wata talaveluꞌui bunumayamayagina. ꞌAkonadi a nuani. Tamu nani a na ꞌidewai bega tutuyanina a na souyeku a na nago tomotoga fuedi i na vonevoneku yadi vanuge a na ꞌaniꞌani wata a na ꞌenoꞌeno.”
Basenadi tomotoga ꞌifwaidi kukua i ꞌewa-maimaigidi yana ꞌauvea ꞌwainega bega ꞌawaie i na tutula, begaidi toꞌisaveꞌavinanina i goledi ꞌaitamogana ꞌaitamogana i maia ꞌwaineye. Tamu tomogo i velutolieni i vo, Avaꞌai bola ꞌu na tutuli basenadi yaku ꞌauvea ꞌwainega ꞌu ꞌewaiga?” I vo, Bunama ma dalamudi 100.” Toꞌisaveꞌavina i voneni i vo, Basenadi naninidi ꞌu ꞌewadina weꞌe ꞌu kilumi side ꞌana lubulubu. ꞌU miabui, ꞌu geuya 100, ꞌu na kiluma-matayoꞌoi 50.” Wata tamu tomogo i velutolieni i vo, Avaꞌai bola ꞌu na tutuli basenadi yaku ꞌauvea ꞌwainega ꞌu ꞌewaiga?” I vo, Witi ma baikidi 100.” Toꞌisaveꞌavina i voneni i vo, Side ꞌana lubulubu basenadi ꞌu ꞌewadina bei ꞌu kilumi, ꞌu miabui ꞌu geuya 100, ꞌu na kiluma-matayoꞌoi 80.” Wata ꞌifwaidi i maia, baniꞌodi i munegidi avaꞌai basenadi i ꞌewadiga faifaidi. Tutuyanina yana ꞌauvea valana i nogai i vo, Yana sauluva sakoina i folova-sako ꞌwaikuye, siwe yana ꞌasetayega yana sakona i velutavutavuni.”
Wata Iesu i vo, Vona mogitana, tomotoga yadi nuanua bwaikina kukua, tutuya fuedi yadi ꞌaseta bwaikina bega yadi kukua i ꞌiꞌimosoꞌi, weꞌe Yaubada ꞌana toveꞌililibu tutuya fuedi yadi ꞌaseta siaina.”
Luk 12:33Wata Iesu i vona yana tovetutuyamavo ꞌwaidie i vo, A na vonemi, tomotoga ꞌwa na ꞌivaisedi yami kukua ꞌwaidiega bega i na veianemi. Bola kukuanidi i na ꞌaꞌava, ma yami sosoana ꞌwa na luku ꞌeba mia-vagata ꞌwaineye.
ꞌAseta mogitana kukua ꞌana ꞌisaveꞌavina faifaina.
10  Mad 25:21Aitoi nani siaidi i na ꞌisaveꞌavinidi ꞌatumaina taunina ma ꞌana vetumagana, wata ꞌana fata nani bwaikidi i na ꞌisaveꞌavinidi ꞌatumaina. Weꞌe aitoi nani siaidi i na ꞌisaveꞌavinidi sakoina, wata nani bwaikidi i na ꞌisaveꞌavina-sakodi. 11 Begaidi ꞌaiꞌedi fwayafwaya ꞌana ꞌaiꞌaiwabu ꞌwa na veꞌamubwadodoyedi, ꞌomi kebu ma ꞌami vetumagana, ꞌawaie kebu tamu aitoi ꞌaiꞌaiwabu mogitana i na velemi bega ꞌwa na ꞌisaveꞌavinidi. 12 ꞌAiꞌedi mali tomotoga yadi kukua ꞌwa na ꞌisaveꞌavina-sakodi bega i na ꞌasetami kebu ma ꞌami vetumagana, ꞌawaie igodi ꞌami ꞌanivelena i na bodami.
13  Mad 6:24Kebu ꞌana fata tofolova ꞌaitamogana weꞌe ꞌana toveimeavo ꞌadi ꞌailuga ꞌwaidie i na folofolova. Tamu i na baileni, tamu i na nuakalikalieni. ꞌAlo tamu i na vedumweꞌaiꞌaieni, tamu i na vematayakeyakeni. Kebu ꞌami fata ꞌwa na vefolova Yaubada wata kukua ꞌwaidie.
14  Mad 23:27-28Tutuyanina Falisi Iesu yana vona i nogai, i sidibidibieni fai yadi nuanuana bwaikina mani. 15  Luk 18:9-14Bega Iesu i vonedi i vo, ꞌOmi kumanimiavo nuanuami mali tomotoga i na ꞌisemi i na vo, ꞌAtumaidi,” siwe Yaubada yami nuanua matatabuna i ꞌasetadi. Naninidi tomotoga i subisubiadiga, Yaubada mataneye nani-ꞌavoꞌavovo.
ꞌIfwaidi Iesu yana vona.
16 Basenadiotoga Yaubada veimea i yatodi bega tomotoga i na vematayakeyakedi, baniꞌodi veꞌetoboda Mosese ꞌwainega wata toluꞌivonavo ꞌadi kilukiluma. Veimeanidi i ꞌenoꞌeno nika Ioni Tobafitaiso i souyeni. Tutuyanina ꞌwaineye Vala ꞌAtumaina ꞌana lauꞌage i velamu Yaubada nuanuana tomotoga i na veimeyedi yana ꞌAilaꞌa nageneye. Tomotoga fuedi i nogai i veꞌedaeloelo nuanuadi i na luku Yaubada yana ꞌEba Veimea nageneye. 17  Mad 5:18ꞌAna fata abama wata fwayafwaya i na ꞌaꞌava, weꞌe Yaubada yana veimeanidi ꞌwaidiega kebu tamu saiꞌafo i na ꞌaꞌava.
18  1 Kol 7:10-11ꞌAiꞌedi aitoi yana vavine i na vesaꞌilidi wata tamu vavine i na nagidi i sakona Yaubada mataneye, weꞌe tomogo vavine nagisaꞌisaꞌilidi i na nagidiga i na sakona Yaubada mataneye.
Tomogo ꞌaiꞌaiwabuna wata Lasalo.
19 Tamu tomogo ꞌaiꞌaiwabuna i miamia, tutuya fuedi kaleko ꞌatumaiꞌavadi ꞌwaidiega i vavaigavu wata ꞌaniꞌani ꞌatumaidi i ꞌaniꞌani. 20-21 Weꞌe tamu tomogo i vewekowekoma ꞌana wagava Lasalo, tutuya fuedi enavo i mimaieni tomogonina ꞌaiꞌaiwabuna yana vanuga ꞌawaneye. Bei i vevemiabuia nuanuana mukumuku i na ꞌaniꞌani tomogo ꞌaiꞌaiwabuna ꞌana taꞌulayega. Tomogonina bonubonuna begaidi ꞌouꞌou i mimai yana bonu i luluyamudi.
22 Tutuyanina Lasalo i wafa, anelose abamega i vagavaia i naweni Ebelamo lilivaneye i miabui. Mulieta tomogo ꞌaiꞌaiwabuna i wafa i tavuni i nago ꞌai-ꞌalaꞌalase. 23 Bei veviga bwaikina i veveluagai, i ꞌisalaka Ebelamo i ꞌiseni ꞌaniꞌie Lasalo taiadi. 24 Bega i vegole ꞌwaineye i vo, Tamaku Ebelamo, ꞌu da ꞌisanuakalikalieku Lasalo ꞌu da vetunei nimana i da luꞌutuvi ufeye meaku i da vebikai, yau veviga bwaikina a veveluagai ꞌai-ꞌalaꞌalata deꞌe ꞌwaineye.” 25 Siwe Ebelamo i voneni i vo, Natuku, ꞌu na nuani basenadi ma yawaimuye nani fuedi ꞌatumaidi ꞌwaimuye weꞌe Lasalo sakoidi. Siwe ꞌasiau ma yana sosoana nani ꞌatumaidi i veveluagadi, weꞌe ꞌomu ꞌu veveviga. 26 Wata fai bwagala bwaikina ꞌomu wata ꞌima kamwadeye i ꞌenoꞌeno bega egavo nuanuadi i na wai kebu ꞌadi fata wata kebu tamu aitoi ꞌana fata ꞌwaimuyega i na damanama ꞌwaimeye.”
27-28 Tomogo ꞌaiꞌaiwabuna i vo, Tamaku, weꞌe ꞌaiꞌedi kebu ꞌana fataga, a veveluꞌui ꞌwaimuye nuanuaku Lasalo ꞌu na vetunei tamaku yana vanuge taikwavo 5 i na vonedi i na nuaviladi bega deꞌe bei kebu i na mimaia veviga ꞌwaineye.” 29 Wata Ebelamo i vo, ꞌAkonadi veꞌetoboda Mosese ꞌwainega wata Yaubada yana toluꞌivonavo yadi vona i ꞌenoꞌenovi, i lubwainedi vonanidi i na ꞌisedi wata i na vematayakeyakedi.” 30 Wata tomogo ꞌaiꞌaiwabuna i vo, Tamaku Ebelamo, weꞌe kebu ꞌana fataga, siwe ꞌaiꞌedi tamu tomogo wafawafana i da yawasa-vaitugana i da nago i da vonedi ꞌadi fata i da nuaviladi yadi sakona ꞌwaidiega.” 31  Ion 11:45-48Siwe Ebelamo i vo, Mosese wata toluꞌivonavo yadi vona i bailaga wata baniꞌodi ꞌaiꞌedi towafa i na yawasa-vaitugana kebu yana vona i na vetumaganeni.”

16:9: Luk 12:33

16:10: Mad 25:21

16:13: Mad 6:24

16:14: Mad 23:27-28

16:15: Luk 18:9-14

16:17: Mad 5:18

16:18: 1 Kol 7:10-11

16:31: Ion 11:45-48