12
Iesu i matakia Falisi faifaidi.
Mad 16:12ꞌAilaꞌa bwaikaotogina i deli i maia ma ediavo i vevetunufelagi nuanuadi Iesu yana vona i na nogai. Nagami Iesu i veifufu yana tovetutuyamavo ꞌwaidie bega tomotoga sakoidi yadi sauluva kebu i na damana ꞌwaidie. I vo, ꞌWa na ꞌisaveꞌavinimi totafalolo Falisi yadi isita* Isita beledi ꞌana ꞌeba ꞌivebwaika, falawa matatabuna ꞌwaineye i na susula, baniꞌodi walabo ꞌaluna, ꞌaiꞌedi i na ꞌanibiai ꞌaisayanina matatabuna i na ꞌivesakoi. i na nunago i na vedamanimi. ꞌAwadi sauluva sakoidi i tatalabodedi, siwe wata givagivayega i ꞌiꞌidewadi. Avaꞌai tomotoga i na givediga Yaubada i na sivemagesedi. Avaꞌai i na nuagivediga Yaubada i na luꞌivoneyedi. Side baniꞌodi, avaꞌai givagivayega ꞌwa voneyediga ꞌwa da vo dudubale, siwe i na sivemagesedi ꞌailaꞌa matadie. Avaꞌai ꞌwa veꞌawayeayediga tutudaba nageneye ꞌawaie i na sitalatalalaꞌaiedi ꞌatamanafouye.”
Yaubada ꞌaisena ta na veꞌililibuyeni.
Wata Iesu i vo, Ekwavo a na vonemi. Tomotoga ꞌadi fata tomogoꞌavami i na luvewafadi siwe kebu ꞌwa na kololoyedi fai kebu wata tamu veviga i na velemiga. Iem 4:12Nuanuaku a na vonemi i lubwainemi kumanina ꞌwa na kololoyeni. Kumanina ꞌana fata i na luvewafamiga wata i na tawemi ꞌai-ꞌalaꞌalase, Yaubada. Vona mogitana kumanina ꞌwa na kololoyeni.
Luk 12:24ꞌAiꞌedi manudanidani 5 ta na kimwanediga, ꞌana tutula siaina, baniꞌodi 2 toea. Weꞌe Yaubada mataneye manudanidani nani bwaikina, ꞌaitamogana ꞌaitamogana kebu nuana i da fani i nuanuanidi. Wata baniꞌodi, ꞌomi mataneye nani bwaikina, i ꞌasetaꞌaꞌavami baniꞌodi navaꞌau matatabuna ꞌadi ꞌailaꞌa i ꞌasetadi. Begaidi kebu ꞌwa na kolologa, ꞌomi kebu nani-ꞌavoꞌavovo manudanidani baniꞌodiga, ꞌomi nani bwaikina Yaubada mataneye i ꞌiꞌisaveꞌavinimi.
Ta na tauyeda Iesu ꞌwaineye.
8-9  Luk 9:26Wata Iesu i vo, A na vonemi, ꞌaiꞌedi aitoi i na luꞌivona tomotoga matadie faifaiku i na vo, Yau a tauyeku Iesu ꞌwaineye taunina ꞌaku Toveimea,” wata baniꞌodi yau a vetomotogaotoga ꞌawaie Yaubada yana anelose matadie a na vo, Noꞌo tomotoganina yaku tomotoga.” Weꞌe ꞌaiꞌedi aitoi i na veꞌeweku tomotoga matadie i na vo, Yau kebu Iesu ꞌaku Toveimeaga,” wata baniꞌodi ꞌawaie yau Yaubada yana anelose matadie a na veꞌeweni a na vo, Noꞌo tomotoganina kebu yaku ꞌailaꞌaga.
10  Mad 12:23-25,28,31Wata ꞌaiꞌedi aitoi yau a vetomotogaotoga i na awavesakoyekuga ꞌana fata Yaubada i na nuatavuni, weꞌe ꞌaiꞌedi aitoi i na vona-awadamana ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina ꞌwaineye, kebu nuatavuna i na veluagai.
11-12  Luk 21:12-15ꞌWa vetutuyamekuga, faifainanina ꞌawaie mali tomotoga i na vagavaimi i na nawemi ꞌeba miavaꞌauta ꞌwaidie bega ꞌwa na vonayavuga yada toꞌedakumetavo wata toveimeavo matadie. Kebu nuafoumi i na veviga ꞌwa na vo, I vevitadaga baniꞌodi ta na veꞌewedi wata baniꞌodi ta na voneyedi?” fai tutuyanina ꞌwaineye ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i na awaveꞌedeꞌedemi baniꞌodi ꞌwa na voneyedi.”
Vona-awatabai ꞌaiꞌaiwabu faifaidi.
13 Tutuyanina Iesu i veveifufu tamu tomogo ꞌailaꞌa nagediega i voneni i vo, Tove, nuanuaku tataku ꞌu na voneni bega kukuanidi tamama i wafa i ꞌiawediga i na veusedi, ꞌifwaidi yana kukua, ꞌifwaidi yau.” 14 Iesu yana vona i tutuli i vo, Aitoi i vona igodi ꞌami ꞌailuga yami kukua a na veuseni? Yau kebu yaku ꞌeba veimeaga.” 15  1 Tim 6:9-10Begaidi i vona matatabudi ꞌwaidie i vo, ꞌWa na ꞌisaꞌisa wata ꞌwa na ꞌisaveꞌavinimi bega kebu ꞌwa na veumokai nani tulidi tulidi ꞌwaidiega. A na vonemi, ꞌaiꞌaiwabu bwaikidi kebu ꞌana fata ꞌwaidiega yami mia i na veꞌatumai wata ꞌwa na sosoana.”
16  1 Tim 6:17Begaidi Iesu vona-awatabaiega i vonedi i vo, Tamu tomogo ꞌaiꞌaiwabuna yana fwayafwaya ꞌwainega ꞌaniꞌani bwaikina i veluagai. 17 I ꞌiseni yana nuanua ꞌwaineye i vo, Baniꞌodi a na munegidi? Yaku bubuwaka ꞌakonadi i adaga.” 18 Bega wata i vo, ꞌAkonadi a nuani. Side baniꞌodi, yaku bubuwaka matatabuna a na geudi ꞌivaudi wata bwaikidi a na yogonidi bei ꞌaniꞌani matatabuna a na vedodogidi wata ꞌifwaidi yaku kukua taiadi. 19  Iem 4:13-15Mulieta tauniku a na voneku a na vo, ꞌAlo yau tamu ꞌaiwabu. Yaku ꞌaiꞌaiwabu matatabuna ꞌakonadi a ꞌidewadi nonogidi i na ꞌenoꞌeno malamala sino faifaidi. Bega folova ꞌwaidiega a na veawai ma yaku sosoana a na ꞌaniꞌanimo wata a na yemuyemumo ufa toketokedi.”
20 Siwe Yaubada i voneni i vo, ꞌOmu mogitana ꞌwavaꞌwavamu. ꞌAko lovananina yawaimu i na ꞌewai, kukuanidi ꞌu ꞌidewadiga aitoi yana kukua?”
21  Mad 6:19-21Iesu yana vona ꞌana ꞌeba veꞌaꞌava ꞌwaineye i vo, Vona mogitana, egavo fwayafwaya ꞌana ꞌaiꞌaiwabu faifaidi i na folofolova weꞌe kebu i na veꞌaiꞌaiwabu Yaubada mataneye, ꞌawaie wata baniꞌodi i na souyeni ꞌwaidie.”
Yaubada ꞌaisena ta na vetumaganeni.
22 Wata Iesu i vona yana tovetutuyamavo ꞌwaidie i vo, Kebu nuafoumi i na veviga ꞌaniꞌani yami mia faifaina wata kaleko tomogomi faifaidi. 23 Yami mia nani bwaikina weꞌe kukua wata kaleko nani-ꞌavoꞌavovo. 24  Same 147:9; Luk 12:7ꞌWa na nuani bwayobwayo yadi sauluva. Kebu i da bakubakulaga, kebu i da ꞌaꞌaileꞌwaga wata kebu yadi bubuwakaga siwe Yaubada i veveꞌanidi. Manuga nani-ꞌavoꞌavovo weꞌe ꞌomi tomotoga nani bwaikina Yaubada mataneye begaidi ꞌamiꞌami i na velevelemi. 25 Begaidi kebu tamu nani faifaina ꞌwa na venuafouviga. Kebu tamu aitoi ꞌana fata yana mia fwayefwayeye i na kiavemanawei yana venuafouviga ꞌwainega. 26 Venuafouviga kebu ꞌana fata i na ꞌivaisemi naninina siaina ꞌwaineye, awale ꞌwa vevenuafouviga nani fuedi faifaidi?
27  1 Kin 10:23-25ꞌWa na nuani makavuvula yadi tabo. Kebu i da folofolova wata kebu ꞌadi kaleko i da ꞌiꞌidewadi siwe ma ꞌadi vaigavu ꞌatumaidi. A na vonemi. Kini Solomoni tomogo ꞌaiꞌaiwabuna ꞌana vaigavu ꞌatumaidi, weꞌe makavuvula ꞌatumaiotogidi. 28 Mosomoso matatabuna nani-ꞌavoꞌavovo, ꞌasiau ta ꞌiseꞌisedi weꞌe ꞌawaꞌawai i na tunudi i na ꞌalaidi siwe Yaubada i veveꞌwesenidi. Weꞌe ꞌomi tamu nani bwaikina mataneye, mogitana ma ꞌami nuanuana i na veveꞌwesenimi. Awale yami vetumagana Yaubada ꞌwaineye mweadi? 29 Begaidi ꞌaniꞌani wata aluꞌai faifaidi kebu nuafoumi i na veviga bega tutuya fuedi ꞌwa na lauala. 30 Yaubada ꞌana tobavu naninidi nuanuadi bwaikina faifaidi i vevenuafouviga. Weꞌe ꞌomi naninidi nuanuami, Tamami abame ꞌakonadi yami nuanua i ꞌasetadi. 31 Weꞌe ꞌwa vevenuafouviga ꞌasaꞌaiadi, i lubwainemi nagami taunimi ꞌwa na tauyemi Yaubada i na veveimeyemi wata yana nuanua ꞌwa na ꞌiꞌidewadi, mulieta naninidi fuedi i na velevelemi.”
Veꞌaiꞌaiwabu abame.
32  Ion 10:11,27,28Wata Iesu i vona yana tovetutuyamavo ꞌwaidie i vo, ꞌOmi ꞌami ꞌailaꞌa siaina kebu fuemiga siwe kebu ꞌwa na kolologa. Tamami nuanuana i na veveimeyemi yana ꞌAilaꞌa nageneye. 33 Yami kukua ꞌwa na vekimwaneyedi, tutulidi ꞌwa na ꞌewadi ꞌwa na veusedi wekowekoma ꞌwaidie, bega yami ꞌaiꞌaiwabu abame i na ꞌeno-vagata. ꞌAiꞌaiwabunidi abame i ꞌenoꞌenoviga kebu yadi ꞌaꞌavaga fai tovainago kebu, wata ꞌwaluꞌwalu kebu i na ꞌivesakodi. 34 ꞌWa na nuani, avaꞌaibe bei yami ꞌaiꞌaiwabu i ꞌenoꞌenoga, bei tutuya fuedi yami nuanua i na nunago.
Tofolova dumwedi bikadi.
35  Mad 25:1-13; Mak 13:32-37ꞌWa na ꞌidewadewa, yami mageta i na ꞌalaꞌalata ꞌwa na lulukamata. 36 Tofolova ꞌatumaidi ꞌwa na vetutuyamedi, baniꞌodi yadi ꞌauvea i nago vavine ꞌana vewelava ꞌwaineye yana tofolovavo i ꞌidewadewa i lulukamaseni maꞌavia i na vilai. Tutuyanina i na leꞌwa i na velutoli saiboda i na sibala-matayoꞌoyeni. 37 Tofolovanidi i ꞌidewadewa i lulukamataga ꞌeba sosoana bwaikina ꞌwaidie yadi ꞌauvea yana leꞌwa faifaina. A vona mogitana. Yadi ꞌauveanina i na sosoana yana tofolova ꞌwaidie bega i na vonedi i na miabui ꞌana kaleko i na siꞌiꞌia ꞌidewadewa faifaina mulieta i na veꞌanidi. 38 Wata ꞌaiꞌedi ꞌauveanina lovana ꞌana utukamwane i na leꞌwa siwe i na lulukamaseniga ꞌeba sosoana bwaikina ꞌwaidie.
39 ꞌWa na nuani, ꞌaiꞌedi tamu tomogo tovainago yana mai ꞌana tutuya i da ꞌasetaiga i da ꞌisaꞌisa bega tovainagonina kebu ꞌana fata i na luku yana vanuge. 40 ꞌOmi wata baniꞌodi ꞌwa na ꞌisaꞌisa i na nunago ꞌaiatanina ꞌwaineye ꞌwa na vo, Kebu i na maiga,” yau a vetomotogaotoga bei a na leꞌwa.”
Vona-awatabai Iesu yana mai wata tofolova ꞌadi tutula ꞌana ꞌewa faifaidi.
41 Fita Iesu i velutolieni i vo, ꞌAuvea, vona-awatabainina ꞌu vonevoneyeniga ꞌima tovetutuyamavo ꞌaisema ꞌama vona ꞌalo tomotoga matatabuma faifaima?” 42  Mad 25:19-21Iesu i vo, A na vonemi tofolova ꞌatumaina, kumanina ma yana ꞌaseta wata ma ꞌana vetumagana. ꞌAna toveimea i voneni yana tofolovavo ꞌifwaidi i na ꞌiꞌisaveꞌavinidi wata ꞌadiꞌadi i na veleveledi ꞌaiata ꞌaitamogana ꞌaitamogana mulieta i tauya. 43 Tutuyanina ꞌadi toveimea i na vilai i na mai, ꞌaiꞌedi i na vematayakayaka folovanidi i na folofolovidi ꞌeba sosoana bwaikina tofolovanina ꞌwaineye. 44 A vona mogitana ꞌwaimie, ꞌana toveimea i na voneni yana vanuga wata yana kukua matatabuna ꞌadi toꞌisaveꞌavina. 45 Weꞌe ꞌaiꞌedi tofolova sakoina, bola yana nuanua i na vo, ꞌAku toveimea bola, kebu i na mai-matayoꞌoga,” bega enavo tofolova i na nikenikedi weꞌe mali tomotoga sakoidi taiadi i na ꞌaniꞌani wata ufa toketokena i na yemuyemu bega ma fuedie nuadi i na lugaugaudi. 46 Baniꞌodi i na vevesauluvediga tamu tutuya tofolovanina kebu i da ꞌasetaiga ꞌana toveimea i na mai yawaina i na velovogi. I na toke i na nikei yana sauluvanina sakoina faifaina mulieta ꞌeba veviga bwaikina ꞌwaineye i na yatoi tovedumweꞌaiꞌai taiadi.
47  Iem 4:17Tofolovanina ꞌana toveimea yana nuanua i ꞌasetadi siwe i dumweꞌai kebu i da ꞌidewadi, ꞌana vematavuloga bwaikaotogina. 48 Weꞌe tofolovanina ꞌana toveimea yana nuanua kebu i da ꞌasetadi bega i na sakosakonaga ꞌana vematavuloga saiꞌafo. Wata baniꞌodi ꞌaiꞌedi aitoi ꞌana veuveuta bwaikina Yaubada i veleni, i lubwaineni ꞌana Toveimea faifaina i na folova bwaikina. Wata baniꞌodi ꞌaiꞌedi aitoi ꞌana veuveuta bwaikaotogina Yaubada i veleni, i lubwaineni i na folova ꞌana Toveimea faifaina bwaikaotogina.”
Tomotoga i na veꞌidiꞌidi Iesu faifaina.
49 Wata Iesu i vonedi i vo, Yau a maiga bega ꞌai-ꞌalaꞌalata i na souyeni fwayefwayeye. Nuanuaku bwaikina ꞌakonadi i da ꞌalaꞌalata. 50  Luk 2:34, 9:22Yau nuafouku i veveviga fai ꞌawaie a na luku veviga bwaikaotogina ꞌwaineye, weꞌe mulieta veviganina i na ꞌaꞌava nuafouku i na vatu. 51 ꞌIfwaimi yami nuanua a maiga bega tomotoga matatabumi ꞌwa na veiaiana. Siwe kebu. A na vonemi, a maiga bega tomotoga tauniꞌavadi i na veꞌalamagiꞌai veꞌidiꞌidi i na souyeni. 52 ꞌAsiau tutuyanidi ꞌwaidie wata tutuya i mimai ꞌwaidie ꞌailaꞌa fuedi ꞌwaidie veꞌidiꞌidi i na souyeni. Side baniꞌodi, ꞌailaꞌa ꞌaitamogana nageneye tomotoga 5, ꞌadi ꞌailuga nuanuadi yau, ꞌadi ꞌaitonu i na vedumweꞌaiꞌaieku, ꞌalo ꞌadi ꞌaitonu nuanuadi yau, ꞌadi ꞌailuga i na vedumweꞌaiꞌaieku, bega veꞌidiꞌidi i na souyeni. 53 Tulaidi wata natudiavo iavetadi taiadi i na veꞌikwayekwayega faifaiku, wata baniꞌodi vevine tulaidi wata natudiavo vevinedi taiadi. Weꞌe vevine wata lawadiavo vevinedi taiadi i na veꞌikwayekwayega faifaiku.”
Tugusa ꞌadi ꞌaseta faifaina.
54-55 Wata Iesu i vona tomotoga ꞌwaidie i vo, ꞌAiꞌedi ꞌwa na ꞌiseni waowa i na vetovotovoiaga ꞌwa na ꞌasetai i na ꞌwei, wata ꞌaiꞌedi Malayaubani i na laka ꞌwa na ꞌasetai tutuya kumaga. 56 ꞌOmi tovekali, tugusanidi abame wata fwayefwayeye i na vemi bega ꞌami fata ꞌwa na ꞌasetadi avaꞌai i na souyedi, weꞌe ꞌeba ꞌisa toketokedi Yaubada i ꞌiꞌidewadi matamie tutuya mulina faifaina kebu ꞌwa da ꞌisaꞌinanadiga. 57 Awale kebu nuanuami ꞌwa na nuaꞌivina-ꞌatumai bega ꞌeda tonovineamo ꞌwa na nagoi?
58 ꞌAiꞌedi tamu tomogo i na vevitami tamu sakona faifaina bega i na vagavaimi i na nunawemi ꞌeba vonayavuga ꞌwaineye, ꞌwa na vewavawava ꞌedeye ꞌwa na sivetovetonovi naninina i vevitamiga faifaina. ꞌAiꞌedi kebu, i na yatomi ꞌeba vonayavuga ꞌwaineye mulieta toveimea i na ꞌanivelenemi filisimani nimaneye i na yatomi vanuga ꞌeba yogona ꞌwaineye. 59 A na vonemi, kebu i na ꞌetoyavu-matayoꞌomu bei ꞌu na miamia nagami tutula ꞌu na yatoꞌaꞌavai mulieta i na ꞌetoyavumu.”

12:1: Mad 16:12

*12:1: Isita beledi ꞌana ꞌeba ꞌivebwaika, falawa matatabuna ꞌwaineye i na susula, baniꞌodi walabo ꞌaluna, ꞌaiꞌedi i na ꞌanibiai ꞌaisayanina matatabuna i na ꞌivesakoi.

12:5: Iem 4:12

12:6: Luk 12:24

12:8-9: Luk 9:26

12:10: Mad 12:23-25,28,31

12:11-12: Luk 21:12-15

12:15: 1 Tim 6:9-10

12:16: 1 Tim 6:17

12:19: Iem 4:13-15

12:21: Mad 6:19-21

12:24: Same 147:9; Luk 12:7

12:27: 1 Kin 10:23-25

12:32: Ion 10:11,27,28

12:35: Mad 25:1-13; Mak 13:32-37

12:42: Mad 25:19-21

12:47: Iem 4:17

12:50: Luk 2:34, 9:22