11
Veluꞌui faifaina Iesu i ve.
Tamu tutuya Iesu i veveluꞌui tamu ꞌawalawa ꞌwaineye. Tutuyanina i veꞌaꞌava, tamu yana tovetutuyama i voneni i vo, Basenadi Ioni Tobafitaiso yana tovetutuyamavo i vedi veluꞌui, ꞌima wata nuanuama ꞌu na vema.” Iesu i vonedi i vo, Side baniꞌodi ꞌwa na veveluꞌuiedi ꞌwa na vo,
Tamama,
ꞌOmu magemagetamu,
Nuanuama tomotoga fuema ꞌa na veꞌililibuyemu,
Nuanuama ꞌu na veveimeyema,
Nuanuama ꞌamaꞌama ꞌaiata ꞌaitamogana ꞌaitamogana faifaidi ꞌu na velevelema,
Mali tomotoga i vesauluva sakoina ꞌwaimeye ꞌa nuatavunidi,
ꞌOmu wata baniꞌodi yama sakona ꞌu da nuatavunidi.
ꞌEba sailubu ꞌwaidie kebu ꞌu na tauyema.”
5-6 Wata Iesu i ve yana tovetutuyamavo ꞌwaidie veluꞌui ꞌana ꞌaseta faifaina. I vo, ꞌAiꞌedi tamu aitoi ꞌwaimiega ꞌu da ꞌenoꞌeno tamu iamu i da leꞌwa lovana ꞌana utukamwane nika ꞌaniꞌani kebu, bega ꞌu da nago wata tamu iamu yana vanuge ꞌu da vo, Iaku, tamu tomogo ꞌaniꞌieyega i mai siwe ꞌaniꞌani kebu begaidi a mai ꞌwaimuye ꞌaniꞌani ꞌaitonu ꞌu na veleku bola wata a na tutulidi.” Weꞌe ꞌaiꞌedi iamu i na vo, Kebu ꞌu na vematakaki, ꞌakonadi a saiboda ma yaku ꞌailaꞌa ꞌa ꞌenoꞌeno, kebu ꞌaku fata a na tovoi a na velemu.” Luk 18:5Siwe a na vonemi, kebu veiana faifaina i na ꞌivaisemu, yamu veluꞌui-vaivaitugana faifaina i na velemu avaꞌai nuanuamu.
Ion 14:13-16Wata ꞌomi baniꞌodi. ꞌWa na veveluꞌui bega Yaubada i na velemi, ꞌwa na lalaualaga ꞌwa na veluagai, wata ꞌwa na velutolitoliga i na nogayemi saiboda i na sibaleni. 10 Vona mogitana, egavo i veveluꞌuiga Yaubada i na veledi, egavo i lalaualaga i na veluagai, wata egavo i velutolitoli i na nogayedi saiboda i na sibaleni. 11 Weꞌe ꞌomi kwakwama tamadiavo ꞌaiꞌedi tamu natumu igana i na veluꞌuiemuga, baniꞌodi ꞌoꞌolo ꞌu na veleni? 12 ꞌAlo ꞌaiꞌedi fou i na veluꞌuiemuga, baniꞌodi dinigala ꞌu na veleni? A nuani kebu i da lubwaineniga. 13 ꞌOmi tosakona siwe tutuya fuedi avaꞌai natumiavo nuanuadi nani ꞌatumaidi ꞌwa veleveledi. ꞌOmi yami nuakalikali natumiavo ꞌwaidie saiꞌafo bwaikina, weꞌe Tamada abame yana nuakalikali bwaikaotogina ꞌwaimie, ꞌaiꞌedi ꞌwa na veluꞌuieni ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i na velemi.”
Avaꞌaiega Iesu yana toketokena i veluagai.
14  Mad 9:32-34Tamu tomogo, basenadi yaiaina i ageiga kebu ꞌana fata i na welava, Iesu i veluagai yaiaina i voneni i ꞌawaꞌaꞌia. Tomotoga fuedi i ꞌiseni i welava-vaitugana begaidi nuadi i voganidi. 15 Weꞌe tomotoga ꞌifwaidi i vo, Seitani,* ꞌAna mogitana Bielisibabi, Seitani tamu ꞌana wagava. taunina yaiaina yadi toꞌedakumeta, Iesu i agei bega yana toketokena ꞌwainega i vonavona yaiaina i ꞌaꞌawaꞌaꞌidi.” 16  Mad 12:38, 16:1Tomotoga ꞌifwaidi nuanuadi Iesu i na silubuya bega i vo, Nuanuama tamu ꞌeba nuavogana wata ꞌeba nuaꞌewa ꞌu na ꞌidewai bega ꞌa na ꞌasetai mogitana Yaubada i vetunemu.” 17 Siwe Iesu ꞌakonadi yadi nuanua i ꞌasetai begaidi i vonedi i vo, ꞌAiꞌedi ꞌeba veimea ꞌaiseꞌavadi i na ꞌidia i na vetalaga bola ꞌeba veimeanina i na velovi. Wata ꞌaiꞌedi vanuga tamu ꞌana tomia ꞌaiseꞌavadi i na vetalaga, vanuganina i na ꞌiaweni i na vetumala. 18 Wata baniꞌodi Seitani yana ꞌeba veimea ꞌaiseꞌavadi i na ꞌidia i na vetalaga i na ꞌaꞌavaotoga. Deꞌe baniꞌodi a voneyediga fai ꞌomi ꞌwa vonaga igodina Seitani yana toketokena i da veleku bega a da vonavona yaiaina i da ꞌaꞌawaꞌaꞌidi. Siwe kebu. ꞌAiꞌedi Seitani yana toketokena i da velekuga yana ꞌeba veimea i da veꞌidiꞌidieni. 19 ꞌWa vonaga Seitani yana toketokena ꞌwainega a vonavona yaiaina i ꞌaꞌawaꞌaꞌidi, weꞌe yami tomotoga ꞌifwaidi wata i vonavona yaiaina i ꞌaꞌawaꞌaꞌidi, nika ꞌwa velutoliedi avaꞌaiega yadi toketokena i veluagai. Bola i na vo, Kebu Seitani ꞌwainega,” nika ꞌwa na ꞌasetai ꞌwa vekali. 20 Weꞌe mogitana Yaubada yana toketokena ꞌwainega yaiaina a vonevonedi i ꞌaꞌawaꞌaꞌidi, ꞌwa ꞌiseni ꞌwa da ꞌasetai ꞌakonadi Yaubada yana veimea i mai ꞌwaimie.
21 Seitaninina baniꞌodi tamu tomogo toketokena ma yana ꞌeba vetalaga fuedi, yana vanuga i ꞌiꞌisaveꞌavini bega kebu tamu aitoi yana kukua i na ꞌivesakodi. 22  Kolos 2:15Weꞌe ꞌaiꞌedi tamu tomogo toketokeotogina Tomogonina toketokena, ꞌasaꞌaiana taunina Iesu Keliso. i na mai tomogonina taiadi i na vetalaga i na vetoketoke ꞌwaineye yana kukua wata yana ꞌeba vetalaganidi i vevetumaganediga i na eloi enavo i na veutadi.
23 A vona mogitana ꞌwaimie ꞌaiꞌedi aitoi kebu taiadi ꞌa na folofolovaga, taunina ꞌaku gavia. Weꞌe ꞌaiꞌedi aitoi kebu ꞌaku tofolovavaita, kebu tomotoga i na vavagavaidi i na mimaiedi ꞌwaikuye, ꞌwa da vo tomotoga i da sogisogiedi, taunina yaku folova ꞌana toꞌivesako.
Yaiaina yana ꞌeba mia ꞌana lauvai faifaina.
24 ꞌAiꞌedi yaiaina i na ꞌawaꞌaꞌia tamu tomogo ꞌwainega, i na nago ꞌawalawa sakoineye bei i na lalauala-vuvua yana ꞌeba mia. Weꞌe ꞌaiꞌedi kebu i na veluagaiga i na vo, A na vilaku yaku ꞌeba mianina basenadi a ꞌiaweniga ꞌwaineye.” 25 Bega i na vilai, i na mai ꞌeba mianina i na ꞌiseni ꞌakonadi i ꞌidewai ꞌatumaina i ꞌenoꞌeno siwe nageꞌavana. ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina kebu tomogonina i da agei. 26 Fai kebu ꞌana veluvaiga bega i na souyeni i na nago wata yaiaina sakoiotogidi 7 i na vagavaidi i na miedi i na luku ꞌeba miananina ꞌwaineye. Tomotoganina i na ꞌivesakotogi mogitana, basenadi kebu baniꞌodiga.”
Sosoana mogitana.
27 Tutuyanina Iesu i vonaꞌaꞌava, tamu vavine ꞌailaꞌa nagenega bonadi bwaikinega i toke i vona i vo, ꞌEba sosoana inamu ꞌwaidie fai i venatunemu wata i vesusumu.” 28  Luk 8:21; Ve 1:3Iesu i vonedi i vo, ꞌWa vonaga mogitana siwe wata egavo Yaubada yana Vona i na nogai wata i na vevematayakeyakeni ꞌeba sosoana bwaikina ꞌwaidie.”
Tomotoga nuanuadi ꞌeba ꞌisa Iesu ꞌwainega.
29-30  Ioa 3:4-10ꞌAilaꞌa bwaikina Iesu i tovififineni bega i vonedi i vo, Tutuya deꞌe ꞌana tomotoga yami sauluva sakoidi fai yami nuanua bwaikina tamu ꞌeba nuavogana wata ꞌeba nuaꞌewa a na ꞌidewai matamie ꞌwa na ꞌisenina ꞌwa na veꞌawamogitana yau Yaubada ꞌwainega a mai. Siwe tamu nani a na veifufuyeni yami ꞌeba ꞌisa. Basenadiotoga tamu Yaubada yana toluꞌivona ꞌana wagava Iona igana bwaikina i tononi, ꞌaiata ꞌaitonu i ꞌaꞌava i ꞌalaiwageni ꞌwa da vo baniꞌodi i da yawasa-vaitugana me Ninive yadi ꞌeba ꞌisa Yaubada i vetunei. Wata baniꞌodi yau a vetomotogaotoga yami ꞌeba ꞌisa. 31  1 Kin 10:1-10Basenadiotoga me Siba yadi toveimea bwaikina Kwini Siba§ ꞌAna mogitana, Kwini i mai bolimanayega. ꞌaniꞌieyega i mai Kini Solomoni yana ꞌaseta ꞌana ꞌisa faifaina. Bega Vonayavuga ꞌana ꞌAiata ꞌwaineye kwininina taiadi ꞌwa na tovoi Yaubada mataneye i na matawaꞌulimi i na vo, Basenadi ꞌaniꞌieyega a mai ꞌaseta ꞌana ꞌisa faifaina wata a ꞌewai, weꞌe ꞌomi kebu nuanuami ꞌwa na ꞌasetai bega ꞌwa na nuavilami.” Wata Iesu i vo, A na vonemi Kini Solomoni tomogo bwaikina weꞌe tomogonina matamie i tovotovoi bwaikaotogina siwe ꞌwa baila, kebu nuanuami ꞌwa na ꞌasetai. 32 Wata baniꞌodi Vonayavuga ꞌana ꞌAiata ꞌwaineye me Ninivenidi taiadi ꞌwa na tovoi Yaubada mataneye i na matawaꞌulimi i na vo, Basenadi Iona i lauꞌage ꞌwaimeye ꞌa nuavilama weꞌe ꞌomi kebu nuanuami.” Wata Iesu i vo, A na vonemi, Iona tomogo bwaikina weꞌe tomogonina matamie i tovotovoi bwaikaotogina siwe ꞌwa baila.
Mageta ꞌana vona-awatabai.
33  Luk 8:16Kebu tamu aitoi mageta i da kabukabunina i da givegiveni ꞌalo ꞌaivoeyega i da tatalafwaseni. Mogitana mageta ꞌana ꞌeba yato ꞌwaineye i lulutalauleni bega tomotoga i na mimaiaga vanuganina ꞌwaineye i na magemagesedi. 34 Matami baniꞌodi nuami ꞌana mageta. ꞌAiꞌedi nani ꞌatumaidi ꞌwa na ꞌiseꞌisediga, nuami matatabuna magemagetadi, weꞌe ꞌaiꞌedi nani sakoidi ꞌwa na ꞌiseꞌisediga, nuami matatabuna i na dudubalidi. 35 ꞌWa na ꞌisaꞌisa i na nunago yami magetanina i na ꞌweu nuami i na dudubalidi. 36 ꞌAiꞌedi mageta i na magesemi ꞌami fata nani fuedi ꞌwa na ꞌisedi, wata baniꞌodi ꞌaiꞌedi nuami magemagetadi kebu tamu dudubala, nani matatabuna magemagetadi ꞌwaimie.”
Falisi wata veꞌetoboda ꞌadi tovevo Iesu i yagaidi.
37  Luk 14:1Tutuyanina Iesu i vonaꞌaꞌava, tamu Diu totafalolo Falisi Iesu i tayegi ꞌani faifaina bega i nago i miabui i na ꞌani. 38  Mad 15:1-2Falisinina i ꞌiseni Iesu kebu nimana i da lekoa-dewadi yadi sauluva baniꞌodi begaidi nuana i vogani. 39 Toveimea Iesu tomogonina yana nuanua i ꞌasetai faifainanina i voneni i vo, ꞌOmi Falisi, tomogomi ꞌwa ꞌivivigavudi weꞌe inagemi vainago ꞌana veꞌisakololo wata veumokai, yami sauluva baniꞌodi vedi wata ꞌaivoe, dumwedi ꞌwa tamatamadi weꞌe inagedi yoke ꞌanikudana. 40 ꞌOmi ꞌwavaꞌwavami. Yaubada tomogomi i ꞌidewadi wata inagemi. 41 Yami kukua matatabuna ꞌwa na ꞌanivelenedi egavo i vewekowekomaga ꞌwaidie, bega fuedi i na ꞌisemi i na ꞌasetai ꞌakonadi ꞌwa nuavilami yami sakona ꞌwaidiega inagemi vunavunagidi.
42 ꞌOmi Falisi nuakalikalimi, fai ꞌawaie vita bwaikina ꞌwa na veluagai Yaubada ꞌwainega. Veimea siaidi ꞌwa veveꞌililibuyedi weꞌe veimea bwaikidi ꞌwa baibailedi. ꞌAiꞌedi ꞌaniꞌani 10 ꞌwaimie ꞌaitamogana ꞌwainega ꞌwa na ꞌanivelena-maimaiga Yaubada ꞌwaineye. Wata nani saiotogidi baniꞌodi matasilisilili 10, ꞌaitamogana ꞌwainega ꞌwa na ꞌanivelena-maimaiga Yaubada ꞌwaineye. ꞌAtumaina, baniꞌodi ꞌwa na vevesauluvedi, siwe awale veimea bwaikidi ꞌwa bailedi? Yaubada kebu ꞌwa da nuakalikalieni wata kebu tomotoga ꞌwa da vesauluva-ꞌatumaiedi sauluva tonovidi ꞌwaidiega.
43 ꞌOmi Falisi nuakalikalimi, fai ꞌawaie vita bwaikina ꞌwa na veluagai Yaubada ꞌwainega. Tutuyanina ꞌwa lukuluku vanuga ꞌeba veluꞌui ꞌwaineye, nuanuami toꞌedakumeta taiadi ꞌwa na mimiabui. Wata ꞌatamanafouye nuanuami tomotoga matatabudi ma yadi veꞌililibu i na vevekaiwa ꞌwaimie. 44 Nuakalikalimi, ꞌomi baniꞌodi taumata, inagena sakoina weꞌe tabwana ꞌatumaina. Tomotoga tabwaneamo i nunago siwe kebu i da ꞌasetai nageneye sakoina i ꞌenoꞌeno. Wata ꞌomi baniꞌodi, tomogomi ꞌatumaidi weꞌe inagemi sakoidi.”
45 Tamu veꞌetoboda ꞌadi tove Iesu i voneni i vo, Tove, yamu vonanina ꞌwainega ꞌima wata ꞌu falisakoyema.” 46 Iesu i vo, ꞌOmi veꞌetoboda ꞌadi tovevo nuakalikalimi, wata ꞌawaie vita bwaikina ꞌwa na veluagai Yaubada ꞌwainega. Veꞌetoboda fuedi vitadi taunimi yami nuanuayega nuanuami tomotoga i na veveꞌililibuyedi, ꞌwa da vo baniꞌodi venuana vitadi ꞌwa da vevevadi siwe kebu tamu saiꞌafo ꞌwa da vo, ꞌA na ꞌivaisedi.” 47 Nuakalikalimi. Basenadiotoga tubumiavo Yaubada yana toluꞌivonavo i luvewafadi. Weꞌe ꞌomi, taumata ꞌatumaidi ꞌwa ꞌidewadi matumatu ꞌwaidie toluꞌivonanidi luludi faifaidi. 48 Tubumiavo toluꞌivonanidi i luvewafadi, weꞌe ꞌomi luludi ꞌwa ꞌidewadi, ꞌeba ꞌisa yadi sauluvanina ꞌwa awaveꞌatumaieni. 49 Yaubada yami nuanua i ꞌasetadi faifainanina ma yana ꞌaseta i vo, Yaku toluꞌivonavo wata yaku tomataꞌaulelevo a na vetunedi ꞌwaidie, ꞌifwaidi veviga i na veledi weꞌe ꞌifwaidi i na luvewafadi.” 50-51  Nag 4:8; 2 Ifu 24:20-21Tutuyanina Yaubada fwayafwaya i ꞌidewa-vauyeni ꞌwainega i maiga ꞌasiau tubumiavo toluꞌivona fuedi i luluvewafadi. Basenadiotoga Keni taina Ebeli i luvewafai, nika bei tubumiavo ꞌainike i velamuya i nagoga Sekalaia ꞌwaineye, kumanina i luvewafai ꞌeba velomu wata vanuga ꞌeba veluꞌui kamwadie. A vona mogitana tutuya deꞌe tomotoganimi toꞌainikenidi ꞌadi vematavuloga ꞌomi ꞌwa na tovoieni, kebu ꞌami fata ꞌwa na dega veviganina bwaikina ꞌwainega.”
52 ꞌOmi veꞌetoboda ꞌadi tovevo nuakalikalimi. Yaubada yana Buki ꞌana ꞌaseta ꞌana ꞌawa ꞌwa sibodai. Kebu nuanuami ꞌwa na luku ꞌasetanina ꞌwaineye wata mali tomotoga nuanuadi i na luku siwe ꞌwa sibodedi.”
53-54  Luk 6:11, 19:47, 20:19, 22:2Tutuyanina Iesu i vonaꞌaꞌava nika i tauya vanuganina ꞌwainega. Veꞌetoboda ꞌadi tovevo wata Falisi ma yadi ꞌamalakibu i vedumweꞌaiꞌaieni, velutoli fuedi ꞌwaidiega i siloloi nuanuadi i na vekali bega ꞌadi fata i na luvewafai.

11:8: Luk 18:5

11:9: Ion 14:13-16

11:14: Mad 9:32-34

*11:15: ꞌAna mogitana Bielisibabi, Seitani tamu ꞌana wagava.

11:16: Mad 12:38, 16:1

11:22: Kolos 2:15

11:22: Tomogonina toketokena, ꞌasaꞌaiana taunina Iesu Keliso.

11:25: ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina kebu tomogonina i da agei.

11:28: Luk 8:21; Ve 1:3

11:29-30: Ioa 3:4-10

11:31: 1 Kin 10:1-10

§11:31: ꞌAna mogitana, Kwini i mai bolimanayega.

11:33: Luk 8:16

11:37: Luk 14:1

11:38: Mad 15:1-2

11:50-51: Nag 4:8; 2 Ifu 24:20-21

11:53-54: Luk 6:11, 19:47, 20:19, 22:2