18
Iesu i vona-awatabai ꞌwabula wata toveimea faifaidi.
Kolos 4:2Mulieta Iesu vona-awatabaiega i ve tovetutuyamavo ꞌwaidie bega tutuya fuedi i na veveluꞌui Yaubada ꞌwaineye kebu i na ꞌailove. Iesu i vo, Tamu vonayavuga ꞌana toveimea kebu Yaubada i da veꞌililibuyeni weꞌe tomotoga faifaidi kebu i da nuanua. ꞌAtamananina ꞌwaineye toveimeanina i miamiaga wata bei tamu ꞌwabula i miamia. Tutuya fuedi i nunago toveimeanina ꞌwaineye i veveluꞌui i vo, Tamu tomogo i vesauluva sakoina ꞌwaimeye, nuanuama yamu veimea ꞌwainega ꞌu na ꞌivaisema. 4-5  Luk 11:5-9Tutuya manamanawena toveimeanina i baibaila kebu nuanuana i na ꞌivaisedi, siwe mulieta i logi yana nuanua i sivilai i vo, Yaubada kebu a da veꞌililibuyeni weꞌe tomotoga faifaidi kebu a da nuanua, siwe vavine yadi mai-vaivaitugana faifaina a ꞌabiawa begaidi a na ꞌivaisedi. ꞌAiꞌedi kebu a na veimea bega ꞌaivaita i na veluagai, tutuya fuedi i na mimai-vebogi ꞌwaikuye i na ꞌivelogilogiku.”
Wata Iesu i vonedi i vo, ꞌWa na nuani toveimeanina yana vona. Ve 6:9-11Toveimea sakoina siwe vavine i ꞌivaisedi, weꞌe ꞌomi mogitana ꞌaivaita ꞌwa na veluagai Yaubada ꞌwainega fai taunina ꞌatumaiotogina. ꞌOmi ꞌwa da nuani, Yaubada yana tomotoga lovana wata ꞌaiata i veveluꞌui ꞌaivaita faifaina, i na ꞌivaita-matayoꞌoyedi ꞌalo i na ꞌivogavogana? A na vonemi i na veimea yana nuanua tonovidi ꞌwaidiega ꞌaivaita i na veluaga-matayoꞌoi. Weꞌe tutuyanina yau a vetomotogaotoga a na vilaku a na mai tomotoga fuedi ma yadi vetumagana a na veluagadi ꞌalo kebu?”
Iesu i vona-awatabai Falisi wata tolaugogona faifaidi.
Luk 16:15Tomotoga ꞌifwaidi yadi nuanua i vo, ꞌIma ꞌatumaima, mali tomotoga baniꞌodi nani-ꞌavoꞌavovo,” begaidi Iesu i vona-awatabai faifaidi. 10 I vo, Tomotoga ꞌadi ꞌailuga i luku vanuga ꞌeba veluꞌui ꞌwaineye i na veluꞌui. Tamu totafalolo Falisi weꞌe tamu takesi tolaugogona. 11  Mad 23:23,28Falisi i toviꞌeni i veluꞌui i vo, Yaubada a vekaiwa ꞌwaimuye fai yaku sauluva kebu baniꞌodi mali tomotoga, taunidi toveumokai, vivinagodi wata toveꞌavula-ꞌavoꞌavovo. Wata a vekaiwa fai yau kebu deꞌe takesi tolaugogona vivinagona baniꞌodiga. 12 Wiki ꞌaitamogana ꞌaitamogana nagedie ꞌaiata ꞌailuga ꞌailuga a veveꞌudigana ꞌani matatabuna bega yaku veluꞌui ꞌwaimuye i na vetoketoke, wata mani a veveluagadi yaku folova ꞌwainega a ꞌeꞌetokwaudi 10, ꞌetokwau tamu a ꞌaꞌaniveleneni ꞌwaimuye.”
13 Weꞌe tolaugogonanina tulineye i tovoi kebu nuanuana i na ꞌisalaka abame ma yana bunumayaga i ꞌodu i veluꞌui i vo, Yaubada, yau tosakona, ꞌu da ꞌisanuakalikalieku.”
14 Wata Iesu i vo, A na vonemi, tolaugogonanina yana sakona Yaubada i nuatuvunina i nago yana vanuge, weꞌe Falisi kebu. Egavo taunidi i na awaꞌaiꞌaidiga ꞌawaie Yaubada i na kiaobuyedi weꞌe egavo taunidi tonuaobu, ꞌawaie Yaubada i na kialakaidi.”
Iesu yavayavava i nuakalikaliedi.
15 Tomotoga ꞌifwaidi natudiavo i miedi nuanuadi Iesu i na ꞌabitonovidi wata i na vonanuakalikaliedi, siwe tovetutuyamavo i ꞌisedi i talabodedi. 16 Iesu yavayavavanidi i vonedi i na maia ꞌwaineye wata i vo, Kwakwama ꞌwa bailedi i na maia ꞌwaikuye, fai egavo taunidi tonuaobu yavayavava deꞌe baniꞌodi ꞌadi fata taunidi i na tauyedi bega Yaubada i na veveimeyedi. 17 A vona mogitana ꞌwaimie, aitoi Yaubada i na vetumaganeni baniꞌodi yavayavava yadi vetumagana, Yaubada i na veimeyeni yana ꞌAilaꞌa nageneye, weꞌe ꞌaiꞌedi kebu, kebu ꞌana fata.”
Tomogo ꞌaiꞌaiwabuna.
18 Tamu me Diu yadi toꞌedakumeta i velutoli Iesu ꞌwaineye i vo, Tove ꞌatumaimu, nuanuaku a na ꞌasetai avaꞌai a na ꞌidewai bega mia ꞌatumaina wata miamia-vagaina a na veluagai.” 19 Iesu yana velutoli i tutuli i vo, Awale ꞌu awaveꞌatumaieku? Kebu tamu aitoi ꞌatumainaga, Yaubada ꞌaiseotogina ꞌatumaina. 20  Sou 20:12-16Veꞌetoboda ꞌakonadi ꞌu ꞌasetadi basenadiotoga Yaubada Mosese i veleni, kebu tamu aitoi yana vavine ꞌu na luobuyedi, kebu ꞌu na luvewafaga, kebu ꞌu na vainagoga, kebu ꞌu na vekali tamu tomotoga yana sauluva faifaina, tamamu wata inamu ꞌu na veꞌililibuyedi.” 21 Tomogo i vo, Weꞌe veꞌetobodanidi basenadi siaikuyega i maiga ꞌasiau a vevematayakeyakedi.” 22  Luk 12:33Iesu i voneni i vo, Wata tamu nani ꞌwaimuye kebu ꞌu da ꞌidewaiga. ꞌU na nago yamu kukua wata avaꞌai avaꞌai ꞌwaimuye i ꞌenoꞌenoviga matatabuna ꞌu na vekimwaneyedi, tutulidi ꞌu na ꞌewadi, egavo i vewekowekomaga ꞌu na ꞌivaisedi nika ꞌomu ꞌakonadi ꞌu na veꞌaiꞌaiwabu abame. ꞌU na ꞌanivelenedi i na ꞌaꞌavana ꞌu na mai ꞌu na vetutuyameku.” 23 Tomogonina Iesu yana vona i nogai, nuana i vita bwaikina fai yana ꞌaiꞌaiwabu fuedi, nuana i loloi kebu nuanuana i na ꞌanivelenedi.
24 Iesu i ꞌiseni tomogo ma yana nuavita maigina i ꞌanivivili begaidi i vo, ꞌAiꞌaiwabu yadi luku Yaubada yana ꞌAilaꞌa ꞌwaineye vitaotogina ꞌwaidie. 25 Bawe yana luku aima mataneamo vitana, weꞌe ꞌaiꞌaiwabu yadi luku abame, ꞌwaidie vitaotogina.” 26 Tomotoganidi Iesu yana vona i nogai i voneni i vo, Vetuma kebu tamu aitoi ꞌana fata ꞌitaꞌitaꞌi i na veluagai sakona ꞌwainega.” 27 Iesu yadi vona i tutuli i vo, Tomotoga tauniꞌavadi kebu ꞌadi fata ꞌitaꞌitaꞌi i na veluagaiga, Yaubada ꞌaisena ꞌana fata i na ꞌivaisedi.”
28 Fita Iesu i voneni i vo, Maide ꞌima nani matatabuna ꞌa bailedi ꞌa maia ꞌwaimuye ꞌa vevetutuyamemu.” 29 Iesu i vonedi i vo, A vona mogitana ꞌwaimie, egavo Yaubada yana veimea faifaina yadi vanuga i ꞌiawedi, yadi vevinevo, ediavo, tamadiavo, inadiavo ꞌalo natudiavo i ꞌiawediga, ꞌawaie naninidi ꞌadi tutula bwaikaotogina Yaubada i na veledi. 30 Naninidi ꞌaiꞌedi i na bailediga, tutuya deꞌe nani fueotogidi Yaubada i na veledi, wata ꞌawaie mia ꞌatumaina wata miamia-vagaina i na veluagai.
Iesu yana vona ꞌana vetonu yana wafa faifaina.
31 Iesu yana tovetutuyamavo i vonedi taiadi tulidie i nagoi i vonedi i vo, A na vonemi, ta nunagoi Ielusalema bei nani matatabuna basenadiotoga Yaubada yana toluꞌivona i kilumiga yau a vetomotogaotoga faifaiku, ꞌadi mogitana i na souyedi ꞌwaikuye. 32 I na ꞌaniveleneku mali tomotoga taunidi kebu Diu ꞌwaidie i na sidibidibieku, i na yagaiku, wata i na kiwaliku. 33 I na toke i na fitaliku mulieta i na luvewafaku, siwe ꞌaiata ꞌana vetonu ꞌwaineye a na tovoi wafayega.” 34 Siwe tovetutuyamavo kebu i da ꞌasetaiga yana vona ꞌana nuanua. Yana nuanuanina Yaubada i giveni bega avaꞌai Iesu i vonevoneyeniga kebu ꞌadi fata i na ꞌasetai.
Totalaveluꞌui matana sakoidi Iesu i ꞌiveꞌatumaia.
35 Iesu ma enavo saiꞌafoga i na leꞌwai Ieliko nika tamu tomatasako i veluagai ꞌedeye i miabui i veveluꞌui mani. 36 Tutuyanina tomogonina i nogai ꞌailaꞌa bonadi i mimaia, i velutoli i vo, Weꞌe avaꞌai?” 37  Mad 2:23ꞌIfwaidi tomotoga yana velutoli i tutuli i vo, Iesu tomogo Nasaledi i mai i nunago.” 38  Mad 1:1Begaidi tomatasako i vegole i vo, Iesu, ꞌomu Kini Devida tubuna ꞌu da ꞌisanuakalikalieku.” 39 Tomotoganidi i tovotovoiga Iesu lilivaneye i yagaia i vo, ꞌU veꞌwada.” Nika i toke i vegolegole i vo, Iesu, ꞌomu Kini Devida tubuna, ꞌu da ꞌisanuakalikalieku.” 40 Bonana i nogai Iesu i tovoi i vo, Tovegolegolenina ꞌwa mieni ꞌwaikuye.” 41 Tutuyanina i mai ꞌwaineye i velutolieni i vo, Avaꞌai nuanuamu ꞌwaimuye a na ꞌidewai?” I vo, ꞌAuvea, nuanuaku a da ꞌisala.” 42 Iesu i vo, ꞌAtumaina, ꞌu ꞌisala. Fai ꞌu vetumaganeku, ꞌakonadi ꞌu veꞌatumai.” 43 Iesu yana voneye nika ꞌana fata i na ꞌisadewa bega i tovoi, Iesu mulineye i nunago Yaubada ꞌwaineye i vevekaiwa. Wata tomotoga fuedi i ꞌiseni Yaubada i subiai.

18:1: Kolos 4:2

18:4-5: Luk 11:5-9

18:7: Ve 6:9-11

18:9: Luk 16:15

18:11: Mad 23:23,28

18:20: Sou 20:12-16

18:22: Luk 12:33

18:37: Mad 2:23

18:38: Mad 1:1