17
Sakona faifaina.
Iesu i vona yana tovetutuyamavo ꞌwaidie i vo, ꞌEba sailubu fuedi i ꞌenoꞌenovi, ꞌwaidiega tomotoga sakona ꞌwaidie i beꞌubeꞌu. ꞌAiꞌedi aitoi tamu tomotoga i na vetalaimimili bega i na sakonaga, nuakalikalina fai ꞌawaie vita bwaikina i na veluagai. ꞌAiꞌedi tovetalaimimilanina tamu aitoi kwamana deꞌe baniꞌodi i na vetalaimimili, bola tomogonina veviga bwaikaotogina i na veluagai Yaubada ꞌwainega. Siwe nagami tomotoganina kebu i da vetalaimimilaga, bei tomotoga ꞌifwaidi kileu vitana i da yogona-matayoꞌoi ꞌodoneye i da taweni malaveseye, veviga siaina i da veluagai. I da wafa-matayoꞌoga i lubwaineni, nika kebu i da vetalaimimilaga wata kebu veviga bwaikaotogina i da veluagai Yaubada ꞌwainega. Mad 18:15Begaidi taunimi ꞌwa na ꞌisaveꞌavinimi.
ꞌAiꞌedi tamu iami i na vesauluva sakoina ꞌwaimie, ꞌwa na talabodeni wata ꞌaiꞌedi i na nuavilai yana sakona faifaina, ꞌwa na nuatavuni. ꞌAiꞌedi ꞌaiata ꞌaitamogana nageneye sakona 7 i na ꞌidewadi ꞌwaimie, yana mai ꞌaitamogana ꞌaitamogana ꞌwaimie i na vo, A nuavita yaku sauluva faifaina, ꞌu da nuatavuni,” bonana ꞌwa na nogai ꞌwa na nuatavuni.”
Vetumagana faifaina.
Mak 9:24Tomataꞌaulelevo yadi ꞌAuvea i voneni i vo, Nuanuama yama vetumagana ꞌu na ꞌimosoꞌiedi i na vetoketoke.” Mad 17:20ꞌAuvea yadi vona i tutuli i vo, ꞌAiꞌedi yami vetumagana siaidi baniꞌodi bila, ꞌami fata welavi bwaikaotogina deꞌe ꞌwaineye ꞌwa na vo, ꞌU ꞌaniabumu, wata taunimu ꞌu bakulimu eyage,” nika yami vona i na vematayakeyakeni.
Tofolova yana sauluva.
ꞌAiꞌedi ꞌwaimiega tamu aitoi ma yana tofolova, tofolovanina i na bakubakula ꞌalo ꞌaisaya i na ꞌiꞌisaveꞌavinidi, tutuyanina i na vilai i na mai vanuge yana toveimea baniꞌodi i na voneyedi ꞌwaineye? ꞌWa da nuani, i da vo, ꞌAsaꞌaiana ꞌu miabui ꞌu ꞌani”? A nuani kebu. Weꞌe mogitana i da vo, ꞌU ꞌidewadewa ꞌakuꞌaku, kaleko ꞌatumaina ꞌu na veꞌwesena ꞌakuꞌaku wata ꞌaku aluꞌai ꞌu na mimaiedi, i na ꞌaꞌavana mulieta ꞌomu ꞌu na ꞌani.” Fai taunina yana tofolova kebu i na vekaiwa ꞌwaineye, folovanina i ꞌidewaiga i lubwaineni. 10 Wata baniꞌodi ꞌomi, naninidi a voneyediga matatabuna ꞌwa ꞌiꞌidewadiga ꞌwa na vo, ꞌAsaꞌaiana, fai ꞌima yamu tofolovavo, begaidi ꞌa ꞌidewadiga i lubwainema.”
Tomotoga waiwaiseselidi 10 Iesu i ꞌiveꞌatumaidi.
11 Iesu i nunago Ielusalema bega ꞌawalawa Samelia wata Galili kamwadiamo i nago. 12-13  Vei 13:45-46Saiꞌafoga i da leꞌwa tamu ꞌatamana ꞌwaineye nika tomotoga waiwaiseselidi ꞌadi 10 i veluagadi. ꞌAniꞌie i tovoi bega i vegole i vo, ꞌAuvea Iesu, ꞌu da nuakalikaliema.”
14  Vei 14:1-4; Luk 5:14ꞌAkonadi i ꞌisedi begaidi i vonedi i vo, ꞌWa na nagoi tovelomu ꞌwaidie i na ꞌisemi ꞌakonadi ꞌwa veꞌatumai.” Tomotoganidi 10 i nunagoi ꞌedeye nika matatabudi i veꞌatumai. 15 Matatabudi taunidi i ꞌisedi ꞌakonadi i veꞌatumai, weꞌe tamu iadi ma yana sosoana i vilai i mimai Iesu ꞌwaineye, bonana bwaikinega Yaubada i subisubiai. 16  Ion 4:9Ma yana veꞌililibu i beꞌu Iesu mataneye i vekaiwa ꞌwaineye. Tomogonina tomogo Samelia taunidi kebu me Diu taiadi i da veveiana.
17 Iesu i voneni i vo, Tomotoga 10 a ꞌiveꞌatumaimi, weꞌe emwavo 9 avaꞌaibe? 18 Emwavonidi ꞌadi 9 me Diu, weꞌe ꞌomu tulimu siwe ꞌu vilamu ꞌu mai ꞌu vekaiwa Yaubada ꞌwaineye.” 19 Wata Iesu i voneni i vo, ꞌU tovoi ꞌu nago, yamu vetumagana ꞌwainega ꞌakonadi ꞌu veꞌatumai.”
Yaubada yana veimea yana mai faifaina.
20  Ion 3:3, 18:36Tamu tutuya ꞌifwaidi totafalolo Falisi Iesu i velutolieni i vo, Avaꞌai tutuyaga Yaubada yana veimea i na mai tomotoga ꞌwaideye?” Yadi vona i tutuli i vo, Yana veimea yana mai kebu ꞌwa na ꞌiseniga. 21 Kebu tamu aitoi ꞌana fata i na vo, Side taunina,” ꞌalo i na vo, Sinoꞌo taunina,” fai yana veimeanina ꞌakonadi i mai tomotoga ꞌwaimie.”
Iesu yana mai faifaina.
22  Luk 21:7-8Mulieta yana tovetutuyamavo i vonedi i vo, ꞌAiata ꞌifwaidi i na ꞌaꞌava ꞌwa na vo, Iesu i da souyeni, saiꞌafo ta da ꞌiseni,” siwe kebu ꞌana fata yau a vetomotogaotoga bei a na souyeku. 23 ꞌAwaie vala ꞌwa na nogai ꞌakonadi a souyeku, tomotoga ꞌifwaidi i na vo, Side taunina,” ꞌalo i na vo, Sinoꞌo taunina,” kebu bonadi ꞌwa na vetumaganedi wata kebu ꞌwa na yogoꞌwailidi. 24 ꞌAiꞌedi tomuyoana i na kianamali abama matatabuna i na magetai, wata baniꞌodi yau a vetomotogaotoga tutuyanina a na vilaku a na mai tomotoga matatabudi i na ꞌisaꞌaꞌavaku. 25 Siwe nagami tomotoga ꞌasiau ma yawaidi i na vedumweꞌaiꞌaieku veviga bwaikina a na veluagai.
26-27 Basenadiotoga Noa yana tutuye tomotoga i nunuatavutavuna, ꞌaniꞌava, yemuꞌava, nagiꞌava, nika Noa i dodoga yana wakeye mwai bwaikina i uledi matatabudi i veꞌalawafawafa. Yau a vetomotogaotoga yaku mai-vaitugana wata baniꞌodi.
28-29 Wata basenadiotoga Lota yana tutuye tomotoga i nunuatavutavuna, ꞌaniꞌava, yemuꞌava, i kimwakimwane wata i vevekimwane, i bakubakula wata i ꞌaꞌaiyogona vanuga, nika Lota i tovoi ꞌatamana Sodoma i ꞌiaweni ꞌai-ꞌalaꞌalata wata manufagila abamega i obu matatabudi i ꞌalaidi. 30 Yau a vetomotogaotoga yaku souyagi wata baniꞌodi, tomotoga i na nunuatavutavuna nika bei a na leꞌwa.
31  Mak 13:15-16ꞌAiatanina ꞌwaineye ꞌaiꞌedi aitoi masiꞌedeye i miamia kebu ꞌana fata i na luku vanuge yana kukua i na ꞌewadi i na dega-matayoꞌo. Wata aitoi i nago bakule, kebu ꞌana fata i na vilai vanuge tamu avaꞌai ꞌana ꞌewa faifaina. 32 ꞌWa na nuanidi Lota yana vavine. ꞌAi-ꞌalaꞌalata ꞌwainega i degadega i siviladi i wafa. 33 Aitoi yana mia ꞌana ꞌatumaina i na veꞌoꞌoleni, kebu nuanuana i na tauyeni faifaiku i na wafaotoga. Weꞌe ꞌaiꞌedi aitoi yana mia ꞌana ꞌatumaina wata yawaina i na tauyedi faifaiku, mia ꞌatumaina wata miamia-vagaina i na veluagai. 34 A na vonemi, lovananina ꞌwaineye tomotoga ꞌadi ꞌailuga i na ꞌenoꞌenovi ꞌeba ꞌeno ꞌaitamogana ꞌwaineye, tamu Yaubada i na vagavaia i na naweni weꞌe tamu i na baileni. 35 Vevine ꞌadi ꞌailuga ꞌaniꞌani i na ꞌiꞌidewadewa, tamu Yaubada i na vagavaidi, weꞌe tamu i na bailedi. [ 36 Tomotoga ꞌadi ꞌailuga i na bakubakula, ꞌaitamogana Yaubada i na vagavaia, tamu i na baileni.”] 37 Tovetutuyamavo i velutolieni i vo, ꞌAuvea, avaꞌaibe bei naninidi i na souyedi?” Iesu i vo, ꞌAiꞌedi manusibosibo ꞌwa na ꞌisedi i na vavaꞌauta bei mogitana tamu nani wafana i ꞌenoꞌeno.”

17:3: Mad 18:15

17:5: Mak 9:24

17:6: Mad 17:20

17:12-13: Vei 13:45-46

17:14: Vei 14:1-4; Luk 5:14

17:16: Ion 4:9

17:20: Ion 3:3, 18:36

17:22: Luk 21:7-8

17:31: Mak 13:15-16