18
Aitoi bwaikaotogina Yaubada mataneye.
Luk 22:24Tutuyanina ꞌwaineye tovetutuyamavo i nagoi Iesu ꞌwaineye i velutolieni i vo, Aitoi bwaikaotogina Yaubada yana ꞌEba Veimea nageneye?” 2-3  Mad 19:14Iesu tamu kwamana i goleni i mai matadie i tovoi, mulieta Iesu i vonedi i vo, A vona mogitana ꞌwaimie ꞌaiꞌedi nuanuami ꞌwa na luku Yaubada yana ꞌEba Veimea ꞌwaineye, i lubwainemi ꞌwa na nuavilami ꞌwa na nuaobu yavayavava baniꞌodi. Weꞌe ꞌaiꞌedi kebu nuanuami, kebu tamu saiꞌafo ꞌami fata ꞌwa na lukuga. Mak 10:43-44Aitoi i na nuaobuga kwamana deꞌe baniꞌodi taunina bwaikaotogina Yaubada yana ꞌEba Veimea nageneye. Ion 13:20Deꞌe kwamananina ꞌwa ꞌiseꞌiseniga, ꞌaiꞌedi aitoi ma yana nuakalikali tamu kwamana deꞌe baniꞌodi i na ꞌivaiseni faifaiku, siwe ꞌasaꞌaiana yau i ꞌivaiseku.
Vetalaimimila ꞌwainega sakona i na souyeni
ꞌAiꞌedi aitoi i na vetumagana ꞌwaikuye deꞌe kwakwama baniꞌodi, siwe tamu tomotoga i na vetalaimimili i na sakonaga, bola tomotoganina veviga bwaikaotogina i na veluagai Yaubada ꞌwainega. Siwe nagami tomotoganina kebu i da vetalaimimilaga, bei tomotoga ꞌifwaidi kileu vitana i da yogona-matayoꞌoi ꞌodoneye i da taweni malaveseye, veviga siaina i da veluagai. I da wafa-matayoꞌoga i lubwaineni, nika kebu i da vetalaimimilaga wata kebu veviga bwaikaotogina i da veluagai Yaubada ꞌwainega. Tomia fwayafwaya nuakalikalimi, fai ꞌawasasamie nani fuedi ꞌwaidiega tomotoga i beꞌubeꞌu i sakosakona. ꞌEba beꞌunidi mogitana i na sousouyedi ꞌwaimie, siwe ꞌaiꞌedi aitoi tamu tomotoga i na kiavebeꞌuya bega i na sakonaga, nuakalikalina fai veviga bwaikina i na veluagai.
ꞌAiꞌedi nimamu ꞌalo ꞌagemu saiꞌafoga i da kiavebeꞌumu ꞌu da sakona, ꞌu boboi ꞌu taweni. ꞌU na boboiga veviga saiꞌafo nika kebu ꞌu na sakonaga, mulieta ꞌamu fata ꞌaitamoganega ꞌu na luku abame. Weꞌe nimamu ꞌalo ꞌagemu ꞌailugana ꞌwaidiega ꞌu na sakosakonaga, mulieta ꞌu na wafa ꞌu na luku ꞌai-ꞌalaꞌalase, veviga bwaikaotogina ꞌu na veluagai. ꞌAiꞌedi matamu viꞌaina saiꞌafoga i da kiavebeꞌumu ꞌu da sakona, ꞌu kiamwanuya ꞌu taweni. ꞌU na kiamwanuyaga veviga saiꞌafo, nika kebu ꞌu na sakonaga, mulieta ꞌamu fata ꞌaitamoganega ꞌu na luku abame. Weꞌe ꞌaiꞌedi matamu ꞌailugana ꞌwaidiega ꞌu na sakosakonaga, mulieta ꞌu na wafa ꞌu na luku ꞌai-ꞌalaꞌalase, veviga bwaikaotogina ꞌu na veluagai.
Vona-awatabai ꞌaisaya sifi vuyovuyona faifaina.
10 ꞌWa na ꞌisaꞌisa i na nunago kwakwama deꞌe baniꞌodi kebu ꞌwa na awaobuobuyediga. A vona mogitana ꞌwaimie yadi anelose abame tutuya matatabuna Yaubada mataneye i ꞌiꞌisaveꞌavinidi.
[ 11  Luk 19:10Yau a vetomotogaotoga a maiga, egavo Yaubada yana ꞌedaꞌeda i bavuyeni baniꞌodi i vuyo, a na ꞌitaꞌitaꞌiedi.] 12 ꞌWa da nuani. ꞌAiꞌedi tamu tomogo ma yana ꞌaisaya sifi 100, weꞌe tamu i na vuyoga baniꞌodi i na munegi? Yana sifi 99 i na yatodi i na miamiani ꞌoya ꞌifineye weꞌe i na nago sifinina i vuyoga i na lualeni. 13 A vona mogitana ꞌwaimie, tutuyanina i na veluagaiga yana sosoana bwaikaotogina sifinina faifaina, weꞌe yana sifi 99 kebu i da vuyoga, faifaidi saiꞌafo. 14 Wata baniꞌodi, Tamada abame kebu nuanuana tamu yaku kwamana i na vuyovuyo i na nunago vita i na veluagai.
Sakona ꞌana kiavetonova faifaina.
15  Luk 17:3; Gal 6:1ꞌAiꞌedi iamu sakona i na ꞌidewai ꞌwaimuye, ꞌu na nago ꞌwaineye ꞌaiseꞌavami yana sakonanina ꞌu na luꞌivona ꞌwaineye. ꞌAiꞌedi bonamu i na nogai i na veꞌawamogitana siwe ꞌakonadi ꞌwa veiana. 16  Ion 8:17Weꞌe ꞌaiꞌedi bonamu kebu i na nogaiga, tomotoga ꞌadi ꞌailuga ꞌalo ꞌadi ꞌaitonu ꞌu na nawedi matadie ꞌu na vewavawava ꞌu na sivetovetonovi. 17 ꞌAiꞌedi taiadi kebu bonami i na nogaiga, ꞌu na sivemageseni tovetumaganavo matatabudi ꞌwaidie. Mulieta ꞌaiꞌedi i na faꞌala-ꞌafoꞌafoi ꞌwa na bailenimo fai taunina baniꞌodi tosakona.
18  Ion 20:23ꞌOmi yaku tovetutuyamavo a na vonemi, avaꞌai ꞌwa na talabodeni fwayefwayeye, wata abame Yaubada i na talabodeni, avaꞌai ꞌwa na tauyeni fwayefwayeye, wata abame Yaubada i na tauyeni.
19  Ion 15:7Wata a na vonemi, deꞌe bei fwayefwayeye ꞌaiꞌedi ꞌami ꞌailuga yami nuanua ꞌaitamoganega ꞌwa na veluꞌui, Tamaku abame naninina nuanuami i na ꞌidewai. 20 ꞌAna fata i na ꞌidewai fai ꞌaiꞌedi tomotoga ꞌadi ꞌailuga ꞌalo ꞌadi ꞌaitonu i na vaꞌauta ꞌaku wagavayega, yau taiadi lilivadie.
Nuatavuna faifaina.
21 Mulieta Fita i mai Iesu ꞌwaineye i velutolieni i vo, ꞌAuvea, ꞌaiꞌedi iaku tutuya fuedi sauluva sakoina i na ꞌidewaiga ꞌwaikuye, ꞌaivia yaku nuatavuna? Yana sakonanidi a na nuatavunidiga tutuya 7 ꞌalo baniꞌodi?” 22 Iesu i vo, Kebu 7-ꞌava, bei ꞌu na nunuatavuna. 23 ꞌWa na nunuatavunaga fai tomotoga Yaubada yana ꞌAilaꞌa nageneye side baniꞌodi. Tamu toveimea bwaikina, basenadi yana tofolovavo nani ꞌifwaidi i ꞌewa-maimaigidi ꞌwainega, nuanuana i na tutulidi. 24 Tofolovanidi ꞌaitamogana ꞌaitamogana i vonevonedi i mimaia ꞌwaineye weꞌe tamu i luku ꞌwaineye i na tutula basenadi i ꞌewai mani bwaikaotogina baniꞌodi 10 milioni Kina. 25 Tofolovanina kebu ꞌana fata i na tutuli bega yana toveimea i vona i vo, Tomogo deꞌe taunina, yana vavine, natunavo wata yana kukua matatabuna ꞌwa na nawedi tamu tomotoga i na kimwanedi yana tofolova-maimaiga, tutulidi ꞌwa na miedi bega maninina i ꞌewaiga i na taobwai. 26 Tofolovanina ma yana veꞌililibu i beꞌu yana toveimea mataneye i voneni i vo, ꞌU veꞌwada ꞌu na lulukamata, nani matatabuna bola a na tutulidi.” 27 Yana toveimea i nuavita faifaina bega i vo, ꞌAsaꞌaiana a nuatavuni, ꞌu nago, kebu ꞌu na tutulaga.”
28 Tofolovanina i sousouyeni nika tamu iana tofolova i veluagai, kumanina basenadi mani saiꞌafo siaina baniꞌodi 100 Kina i veleni. ꞌOdoneye i ꞌabi saiꞌafoga i da kiamiꞌai i voneni i vo, Maninina basenadi a velemuga, ꞌasiauotoga ꞌu na tutuli.” 29 Iana i beꞌu mataneye i voneni i vo, ꞌU veꞌwada ꞌu na lulukamata, bola a na tutuli.” 30 Siwe kebu bonana i da nogaiga, nuanuana i na tutuli bega yana veimea ꞌwainega i silukuveni vanuga ꞌeba yogona ꞌwaineye, bei i na miamia i na tutulina i na souyeni.” 31 ꞌIfwaidi tofolovavo iadi yana sauluva i ꞌiseni nuadi i vita bwaikina, bega i nagoi yadi toveimea ꞌwaineye i luꞌivona.
32 Mulieta yana tofolova, kumanina igodi i da tutula 10 milioni Kina i goleni i mai i voneni i vo, ꞌOmu tofolova sakoimu, ꞌu veluꞌui-nuakalikali ꞌwaikuye maninina igodi ꞌu da tutuliga a nuatavuni. 33 I lubwainemu ꞌomu wata iamu ꞌu da ꞌisanuakalikalieni, yau baniꞌodi a ꞌisanuakalikaliemu.” 34 Yana toveimea ma yana nuasako i silukuveni vanuga ꞌeba yogona ꞌwaineye, bei vematavuloga i na veluagai ꞌaiꞌedi i na tutulagana i na souyeni.”
35  Mad 6:15; Efe 4:32; Kolos 3:13Vona-awatabainina i ꞌaꞌavana Iesu i vo, ꞌAiꞌedi tofolovanina sakoina ꞌwa na salaiga, kebu ma yami nuakalikali emiavo yadi sakona ꞌwa na nunuatavunidiga, wata baniꞌodi Tamaku abame ꞌaitamogana ꞌaitamogana vita bwaikina i na velemi.”

18:1: Luk 22:24

18:2-3: Mad 19:14

18:4: Mak 10:43-44

18:5: Ion 13:20

18:11: Luk 19:10

18:15: Luk 17:3; Gal 6:1

18:16: Ion 8:17

18:18: Ion 20:23

18:19: Ion 15:7

18:35: Mad 6:15; Efe 4:32; Kolos 3:13