19
Iesu i ve saꞌila faifaina.
Iesu yana ve nuatavuna faifaina i ꞌaꞌava, ꞌawalawa Galili i ꞌiaweni, i vilai i nago Ufa Iolidani i damani i nago ꞌawalawa Iudia. ꞌAilaꞌa bwaikina i yogoꞌwaili i nagoi, bei toviga i ꞌiveꞌatumaidi.
Me Diu totafalolo Falisi nuanuadi tomotoga i na nuasako Iesu ꞌwaineye begaidi ꞌailaꞌa matadie i velutolieni i vo, ꞌAna fata tamu tomogo yana vavine i na vesaꞌila-maimaigidi, kebu tamu lamunaga?” Nag 1:27Iesu yadi velutoli i tutuli i vo, Yaubada yana Buki nageneye deꞌe vonanina nagi faifaina ꞌwa da vo kebu ꞌwa da luꞌiawawaiga. I vo,
Tutuya ꞌeba velamu ꞌwaineye Yaubada tomotoga i ꞌidewadi,
Iavetana wata vevinena.”
Nag 2:24; Efe 5:31Wata Yaubada i vo,
Faifainanina ꞌaiꞌedi tomogo i na nagiga, ꞌakonadi i ꞌawaꞌidia tamana wata inana ꞌwaidiega, yana vavine taiadi i luvetubama.
ꞌAdi ꞌailuga siwe ꞌwa da vo tomotoga ꞌaitamogana.”
Kebu ꞌana fata ta na vo, ꞌAdi ꞌailuga,” fai taiadi i luvetubama ta na vo, ꞌAitamogana.” Bega Yaubada ꞌakonadi i luvetubamidiga, kebu ꞌana fata mali tomotoga ꞌalo taunidi i na vemiaꞌidiedi.” VeL 24:1-4Falisi Iesu i velutolieni i vo, Vetuma avaꞌai faifaina basenadiotoga Mosese i tauyeda tamu lubulubu ꞌwaineye saꞌila vonana ta na kilumi vavine ta na veledi ta na vo, ꞌOmi ꞌakonadi ꞌwa ꞌaꞌava ꞌwaikuyega?” Iesu i vonedi i vo, Mosese i tauyemiga fai sauluva ꞌatumaina ꞌwa baila, weꞌe tutuya ꞌeba velamu ꞌwainega i maiga ꞌasiau Yaubada kebu baniꞌodi i da voneyediga. Mad 5:32Siwe a na vonemi, ꞌaiꞌedi aitoi yana vavine kebu sauluva sakoina i da ꞌidewaiga siwe i na vesaꞌilidi mulieta tamu vavine i na nagidi ꞌakonadi i sakona Yaubada mataneye.”
10  1 Kol 7:1-2,7-9Yana tovetutuyamavo i voneni i vo, ꞌAiꞌedi sakona ꞌaisena faifaina Yaubada i tauyeni saꞌila, vetuma nagi ꞌasaꞌaiana.” 11 Iesu i vo, Tomotoga matatabudi kebu ꞌadi fata taunidi i na tauyedi venina ꞌwaineye, egavo Yaubada i na ꞌivaisedi ꞌaisedi ꞌadi fata. 12 Egavo kebu i na nagiga yadi lamu tulina tulina. Side baniꞌodi, tomotoga ꞌifwaidi fai i vetubusakosako, ꞌifwaidi fai daba i ꞌewai bega kebu ꞌadi fata ꞌwaidiega kwakwama i na souyedi, weꞌe ꞌifwaidi nuanuadi Yaubada i na veimeyedi wata ꞌaisena ꞌwaineye i na folofolova bega kebu i da nagiga. Egavo yaku vonanina i nuani ꞌwaidie ꞌatumaina, i lubwainedi yaku vonanina i na vematayakeyakeni.”
Iesu nuanuana yavayavava.
13 Tomotoga ꞌifwaidi natudiavo i miedi nuanuadi Iesu i na ꞌabitonovidi i na veluꞌui faifaidi, siwe yana tovetutuyamavo i talabodebodedi. 14  Mad 18:2-3Nika Iesu i vo, Kwakwama ꞌwa bailedi i na maia ꞌwaikuye, fai egavo taunidi tonuaobu yavayavava deꞌe baniꞌodi ꞌadi fata taunidi i na tauyedi bega Yaubada i na veveimeyedi yana ꞌAilaꞌa nageneye.” 15 Nimana i yatoi ꞌaitamogana ꞌaitamogana ꞌwaidie, i veluꞌui mulieta i tauya.
Tamu tubuvauvau ꞌaiꞌaiwabuna.
16 Tamu tutuya tamu tomogo i mai Iesu ꞌwaineye i velutolieni i vo, Tove, nuanuaku ꞌu na voneku bega tamu nani ꞌatumaina a na ꞌidewai bega mia ꞌatumaina wata miamia-vagaina a na veluagai.” 17 Iesu yana velutoli i tutuli i vo, Avaꞌai faifaina ꞌu velutolieku nani ꞌatumaina faifaina. Tomotoga tamu, ꞌaiseotogina ꞌatumaina. ꞌAiꞌedi nuanuamu mia ꞌatumaina wata miamia-vagaina ꞌu na veluagaiga, tomotoganina, taunina Yaubada, yana veimea ꞌu na vevematayakeyakedi.” 18-19  Sou 20:12-16; Lom 13:9Tubuvauvaunina i vo, Avaꞌai veimeaga?” Bega Iesu i voneni i vo, Kebu ꞌu na luvewafaga, kebu tamu aitoi yana vavine ꞌu na luobuyediga, kebu ꞌu na vainagoga, kebu ꞌu na vekali tamu tomogo yana sauluva faifaina, tamamu wata inamu ꞌu na veꞌililibuyedi, weꞌe iamu ꞌu na nuakalikalieni, taunimu ꞌamu nuakalikali baniꞌodi.”
20 Tubuvauvaunina Iesu yana vona i tutuli i vo, Veimeanidi ꞌu voneyediga matatabuna a vematayakeyakedi. Siwe wata avaꞌai nuanuamu a na ꞌidewai?” 21  Mad 6:20; Fol 2:45; Mad 13:22Iesu i voneni i vo, ꞌAiꞌedi nuanuamu yamu sauluva ꞌatumaiꞌavana ꞌu na vilamu ꞌu na nago, yamu kukua wata nani matatabuna ꞌwaimuye i ꞌenoꞌenoviga ꞌu na vekimwaneyedi, tutulidi ꞌu na ꞌewadi, bega egavo i vewekowekomaga ꞌu na ꞌivaisedi. ꞌU na veledina, nika ꞌomu ꞌakonadi ꞌu veꞌaiꞌaiwabu abame, mulieta ꞌu na mai ꞌu na vetutuyameku.” 22 Tubuvauvaunina Iesu yana vona i nogai nuana i vita i tauya fai yana kukua bwaikina nuana i loloi.
23 Tomogonina i tauya i nunago, Iesu yana tovetutuyamavo i vonedi i vo, A vona mogitana ꞌwaimie, ꞌaiꞌaiwabudi yadi luku Yaubada yana ꞌEba Veimea ꞌwaineye vitana. 24 Wata a na vonemi, bawe yadi luku aima mataneamo vitana, weꞌe ꞌaiꞌaiwabudi yadi luku abame, ꞌwaidie vitaotogina.” 25 Yana tovetutuyamavo i nogaiga, nuadi i voganidi i velutolieni i vo, Vetuma aitoi ꞌana fata Yaubada i na ꞌitaꞌitaꞌieni bega mia ꞌatumaina wata miamia-vagaina i na veluagai?” 26 Iesu i ꞌisanago ꞌwaidie i vo, Tomotoga tauniꞌavadi kebu ꞌadi fata ꞌitaꞌitaꞌi i na veluagaiga, weꞌe Yaubada ꞌwaineye nani matatabuna ꞌana fata.”
27  Mad 4:18-20Nika Fita i vona i vo, Maide ꞌima nani matatabuna ꞌa bailedi ꞌa maia ꞌa vetutuyamemu. ꞌAwaie avaꞌai ꞌa na veluagai Yaubada ꞌwainega?” 28  Ve 3:21Iesu i vonedi i vo, A vona mogitana ꞌwaimie, ꞌawaie Yaubada nani matatabuna i na ꞌiveꞌivaudi, tutuyanina ꞌwaineye yau a vetomotogaotoga ma yaku veimea abame a na miabui ꞌeba miabui mataududulina ꞌwaineye. Weꞌe ꞌomi yaku tovetutuyamavo 12 veimea a na velemi bega waumanidi 12 tubuda bwaikina Isileli ꞌwainega i souyediga matamie i na vonayavuga, ꞌwa na veimeyedi. 29 Egavo yadi vanuga i ꞌiawedi faifaiku, ꞌalo tamadiavo, inadiavo, novudiavo, ediavo, natudiavo, ꞌalo yadi tanoga i ꞌiawedi faifaiku, ꞌawaie naninidi ꞌadi tutula bwaikaotogina i na veluagadi ma ꞌadi ꞌimosoꞌi, baniꞌodi 100 nani ꞌaitamogana i baileniga faifaina, wata mia ꞌatumaina miamia-vagaina taiadi i na veluagai. 30 Weꞌe tomotoga fuedi ꞌasiau i kumetaga, ꞌawaie i na vemuli, weꞌe fuedi ꞌasiau i vemuliga, maꞌitufa i na kumeta.”

19:4: Nag 1:27

19:5: Nag 2:24; Efe 5:31

19:7: VeL 24:1-4

19:9: Mad 5:32

19:10: 1 Kol 7:1-2,7-9

19:14: Mad 18:2-3

19:18-19: Sou 20:12-16; Lom 13:9

19:21: Mad 6:20; Fol 2:45; Mad 13:22

19:27: Mad 4:18-20

19:28: Ve 3:21