20
Vona-awatabai tofolova ꞌadi tutula faifaina.
Wata vona-awatabaiega Iesu i vonedi i vo, Yaubada yana ꞌAilaꞌa ꞌadi tutula ꞌana ꞌewa side baniꞌodi. Tamu tomogo ma yana bakula ꞌawaꞌawaiogose i tovoi i nago i lauala yana tofolova i na ꞌewadi. Tomotoga ꞌifwaidi i veluagadi i vonedi i nogaya wata ꞌadi tutula i luꞌivona-vagaseni ꞌwaidie i vo, ꞌAiata ꞌaitamogana ꞌami tutula lubulubu ꞌaitamogana,” mulieta i vetunedi i nagoi i na folova. 3-4 Inala i vagalakama wata i nago ꞌatamanafouye tomotoga ꞌifwaidi i veluagadi i mia-maimaiga bega i vonedi i vo, ꞌOmi wata ꞌwa na nagoi ꞌwa na folova yaku bakule, i na ꞌaꞌava a na tutulimi tutula mogitana baniꞌodi. I nagoi i folofolova, mulieta ꞌaiata ꞌana utukamwane wata lavilavie ꞌifwaidi i veluagadi i ꞌewadi. Lavilaviogose wata i nago ꞌatamanafouye, ꞌifwaidi i veluagadi i tovi-maimaiga bega i velutoliedi i vo, Awale ꞌwa mia-maimaiga, kebu tamu avaꞌai ꞌasiau ꞌwa da ꞌiꞌidewaiga?” Tomotoganidi i vo, Tamu aitoi i da ꞌewamana, ꞌwaineye ꞌa da folova, fai kebu, bega ꞌa miamiani.” Tonibakula i vonedi i vo, A nuani ꞌomi wata ꞌwa na nagoi ꞌwa na folova yaku bakule.”
ꞌAkonadi saiꞌafoga i na dudubali, tonibakula tofolova ꞌadi toꞌisaveꞌavina i voneni i vo, Tofolova ꞌu na goledi ꞌu na tutulidi, nagami egavo i vemuli ꞌu na tutulidi, i na nagoga egavo nagami a ꞌewadiga i na vemuli.” Tofolovanidi lavilaviogose i ꞌewadiga ꞌadi tutula i veledi, lubulubu ꞌaitamogana. 10 Weꞌe kumanidiavo ꞌawaꞌawaiogose i ꞌewadiga i ꞌiseni yadi nuanua i vo, Tovemuli i folova tutuya ꞌaleꞌusana siwe lubulubu ꞌaitamogana i ꞌewai, weꞌe ꞌima ꞌaiata matatabuna ꞌa folovaga ꞌako bwaikina ꞌa na ꞌewai.” Siwe wata i tutulidi lubulubu ꞌaitamogana ꞌaitamogana. 11-12 ꞌAdi tutula i ꞌewaꞌaꞌavana, i vebonavoluvolu tonibakula ꞌwaineye i vo, Vevemulidi i folova ꞌawasasa ꞌaitamogana, weꞌe ꞌima ꞌaiata matatabuna a folova inala bwaikina ꞌwaineye, awale taiadi ꞌama tutula i vesala?” 13 Tonibakula tamu iadi i voneni i vo, Iaku, ꞌu veꞌwada a na vonemu. Kebu a da vekaliemiga, ꞌasiau ta veifufuga ꞌu nuanuani a vo, Lubulubu ꞌaitamogana a na velemi,” ꞌwa nogaya. 14 ꞌAkonadi a velemiga ꞌasaꞌaiana ꞌwa ꞌewadi ꞌwa nagoi yami vanuge. Nuanuaku vevemulidi ꞌadi tutula wata ꞌomi ꞌami tutula taiadi i na vesala. 15 Yau tauniku yaku mani, yaku ꞌeba veimea. Kebu yaku nuakalikali mali tomotoga ꞌwaidie faifaina ꞌwa na veꞌunumagigi.” 16 Wata Iesu yana vona i luvaitugani i vo, Egavo ꞌasiau i vemuliga, ꞌawaie i na kumeta, weꞌe egavo ꞌasiau i kumetaga maꞌitufa i na vemuli.”
Iesu yana vona ꞌana vetonu yana wafa faifaina.
17-18  Mad 16:21, 17:22-23Tutuyanina Iesu i nunago Ielusalema yana tovetutuyamavo 12 i vonedi taiadi tulidie i nagoi i vonedi i vo, A na vonemi, ta nunagoiga Ielusalema bei yau a vetomotogaotoga i na ꞌetogiluveku tovelomu ꞌadi toꞌedakumetavo wata veꞌetoboda ꞌadi tovevo ꞌwaidie i na veimea a na wafa. 19 Mulieta i na ꞌaniveleneku mali tomotoga taunidi kebu Diu ꞌwaidie, i na sidibidibieku, i na toke i na fitaliku wata i na tutufwaseku ꞌai lagalagana ꞌwaineye. ꞌAiata ꞌana vetonu ꞌwaineye, Yaubada i na sivetovoiku.”
Iemesa ma taina Ioni inadi yadi veluꞌui Iesu ꞌwaineye.
20 Mulieta Sebedi yana vavine ma natudiavo i maia Iesu ꞌwaineye, inadi ma yadi veꞌililibu i ꞌodu Iesu mataneye i veluꞌui Iesu ꞌwaineye natudiavo Iemesa wata Ioni faifaidi. 21 Iesu i velutoliedi i vo, Avaꞌai nuanuami?” Vavinenidi i vo, Tutuyanina ꞌu na ve-Kini nuanuama deꞌe natukwavonidi ꞌu na tauyedi tamu ꞌamu ꞌatagiega i na miabui, tamu ꞌamu wamayega i na miabui.” 22  Mad 26:39Iesu i vonedi i vo, ꞌOmi kebu ꞌwa da venuaꞌivinaga ꞌwa veveluꞌui ꞌwaikuye.” I ꞌaꞌavana, natudiavo ꞌwaidie i vona-awatabai yana veviga wata yana wafa faifaidi i vo, Saiꞌafoga veviga ꞌana vedi a na yemuyeni, weꞌe ꞌomi ꞌami ꞌailuga ꞌami fata vedinina ꞌwa na yemuyeni?” Yana vona i tutuli i vo, Eꞌe, ꞌama fata.” 23 Iesu i vo, ꞌWa vonaga mogitana, ꞌaku vediega ꞌwa na yemu, siwe miabui ꞌaku ꞌatagiega wata ꞌaku wamayega yau kebu a da veveimeyediga, ꞌeba miabuinidi egavo Tamaku i venuaꞌivinediga faifaidi.”
24 Tutuyanina ediavo tovetutuyamavo ꞌadi 10 Iemesa ma taina inadi yadi veluꞌui i ꞌasetai, ꞌwaidie i kamogala. 25  Luk 22:25-26Begaidi Iesu matatabudi i vaꞌaugidi i vonedi i vo, ꞌAkonadi ꞌwa ꞌasetai toveimea bwaikaotogidi wata toꞌedakumetavo yadi veimea toketokedi ꞌwaidiega tomotoga i veveimeyedi. 26 Weꞌe ꞌomi kebu baniꞌodi ꞌwa na munega. ꞌAiꞌedi aitoi ꞌwaimiega nuanuana i na vetomogo-bwaika, nagami i na vetofolova enavo ꞌwaidie baniꞌodi tamu kwamana. 27 Weꞌe ꞌaiꞌedi aitoi nuanuana i na vetoꞌedakumeta ꞌwaimie nagami i na vetofolova-maimaiga ꞌwaimie. 28  Luk 22:27; Fil 2:7Yau a vetomotogaotoga ꞌwa na vetutuyameku. Yau a maiga, kebu a da vo, Tomotoga ꞌwa na foloveku,” weꞌe mogitana a mai a na vetofolova tomotoga faifaimi, wata yawaiku a na tauyeni tomotoga fuemi a na tuveobumi sakona ꞌwaidiega.”
Tomatasako ꞌadi ꞌailuga Iesu i ꞌiveꞌatumaidi.
29 Iesu ma enavo ꞌatamana Ieliko ꞌwainega i tautauya, ꞌailaꞌa bwaikina mulineye i nagoi. 30  Mad 9:27Weꞌe tomatasako ꞌadi ꞌailuga ꞌedeye i miamiani nika i nogai i leꞌwa i nunago, bega i vegolegole i vo, ꞌAuvea, ꞌomu Yaubada ꞌana Venuaꞌivina Kini Devida tubuna, ꞌu da ꞌisanuakalikaliema.” 31 ꞌAilaꞌa i nogai i yagaidi i vo, ꞌWa veꞌwada,” nika tomatasakonidi i toke i vegolegole i vo, ꞌAuvea, ꞌomu Yaubada ꞌana Venuaꞌivina Kini Devida tubuna, ꞌu da ꞌisanuakalikaliema.” 32 Iesu i tovoi i goledi i maia i velutoliedi i vo, Avaꞌai nuanuami a na ꞌidewai?” 33 I vo, ꞌAuvea, nuanuama matama ꞌu na siayegidi.” 34 Iesu i ꞌisanuakalikaliedi matadi i ꞌabitonovidi, nika i ꞌaniayegidi Iesu mulineye i nagoi.

20:17-18: Mad 16:21, 17:22-23

20:22: Mad 26:39

20:25: Luk 22:25-26

20:28: Luk 22:27; Fil 2:7

20:30: Mad 9:27