2
Ta na nuaobu.
ꞌOmi Keliso taiadi ꞌwa miaveꞌitubama begaidi ꞌwa vevetoketoke wata yana nuakalikaliega nuami i ꞌiveololodi. ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i agemi i labilabinimi wata ma emiavo ꞌwa veveꞌisanuakalikali bega ꞌwa veꞌivaivaita. Fai ꞌaivaitanidi ꞌwa veluagadiga, nuanuaku yami nuanua ꞌaitamogana, ꞌwa na vevenuakalikali wata ꞌami vebae i na vesala. ꞌAiꞌedi baniꞌodi ꞌwa na vevesauluvediga, yaku sosoana ꞌwaimie i na vebwaika-ꞌafoꞌafo. Lom 12:10,16Yami sauluva matatabuna ꞌwaidie kebu ꞌaisemi faifaimi ꞌwa na nuanua wata kebu taunimi ꞌwa na awaꞌaiꞌaimiga ꞌami subia faifaina. Weꞌe mogitana i lubwainemi ma yami nuaobu ꞌwa na vo, Taunidi bwaikidi, weꞌe ꞌima saiꞌafo.” 1 Kol 10:24,33Kebu ꞌaisemi yami nuanua faifaidi ꞌwa na nuanua, siwe wata tomotoga ꞌifwaidi yadi nuanua faifaidi ꞌwa na nuanua.
Keliso taunina i kiaobuyeni weꞌe Yaubada i kialakai.
I lubwainemi yami nuanua tomotoga ꞌifwaidi faifaidi i na vesala Keliso yana nuanua baniꞌodi. Keliso yana nuanuanidi side baniꞌodi.
Ion 1:1-2Iesu Keliso tutuya matatabuna mogitana baniꞌodi Yaubada,
Yana vebwaika wata Yaubada yana vebwaika taiadi i vesala, siwe kebu nuanuana i na luveꞌoveꞌoꞌoleni.
2 Kol 8:9Kebu ꞌaisena i da tovoieni, siwe taunina yana ꞌaiꞌaiwabu wata yana vebwaika i bailedi, bega taunina tofolova baniꞌodi.
I vetomotogaotoga ꞌida tomia fwayafwaya baniꞌodi.
Ibu 5:8; 12:2Taunina i kiaobuyeni, Yaubada yana nuanua
i vematayakeyakeni bega i wafa, yana wafanina ꞌai lagalagana ꞌwaineye ꞌeba bunumayaga.
Efe 1:20-21; Ibu 1:3-4Fai baniꞌodi taunina i kiaobuyeni i wafaga, bega Yaubada i kialakai abame i vebwaika-ꞌafoꞌafo,
Yana vebwaikanina wata ꞌana wagava i veleniga bwaikaotogina kebu tamu aitoi baniꞌodiga.
10  Lom 14:11Bega Iesu ꞌana veꞌililibu faifaina
Nani matatabuna tomotoga taiadi abame, fwayefwayeye, wata towafa yadi ꞌeba mia ꞌwaineye,
Ma yadi veꞌililibu i na ꞌoduꞌodu ꞌwaineye.
11  Lom 10:9Matatabudi i na luluꞌivona Iesu Keliso taunina
Toveimea Bwaikaotogina,
Yadi veꞌililibunina ꞌwainega, Yaubada Tamada ꞌana subia i na veluagai.
ꞌIda tomotoga yadi ꞌeba ꞌisa.
12 Ekwavo, a nuakalikaliemi. Keliso Yaubada yana nuanua i vematayakeyakediga, nuanuaku ꞌomi wata baniꞌodi. Basenadi taiadi ta miamiaga ꞌwa vevematayakeyakeku, weꞌe tutuya deꞌe a ꞌiawemiga, mogitana i lubwainemi yaku vona ꞌwa na vematayakeyakedi. Ma yami tokemaiga wata ma yami kololo ꞌwa na folofolova bega ꞌitaꞌitaꞌi ꞌwa veluagaiga vuagina tomotoga i na ꞌiseni. 13  1 Tes 2:13I lubwainemi baniꞌodi ꞌwa na vevesauluvedi fai wata Yaubada tutuya fuedi yami nuanua i sisiviladi bega nuanuami taunimi ꞌwa na tauyemi ꞌwaineye wata ꞌami fata yana nuanua ꞌatumaidi ꞌwa na vevematayakeyakedi.
14-15 Avaꞌai ꞌwa na ꞌidewadiga, tutuya matatabuna kebu ꞌwa na vebonavoluvoluga wata kebu ꞌwa na veꞌikwayekwayega, nika yami sauluva tonovidi, kebu tamu aitoi i na vevitami sakona faifaina. Baniꞌodi ꞌwa na vesauluvediga, ꞌomi Yaubada natunavo ꞌatumaiꞌavami, tomotoga yadi sauluva ꞌokaꞌokadi wata sakoidi ꞌawasasadie. Abama i magemagetaiga ꞌubwana yadi magetayega, wata ꞌomi baniꞌodi tomotoganidi yadi nuanua dududubalidi ꞌwa na kiavemagetadi yami sauluva magemagetadi ꞌwaidiega. 16 Mia ꞌivauna wata ꞌatumaina valana ꞌwa na luluꞌivoneyeni ꞌwaidie, bega ꞌwainega nuadi i na magetadi. Baniꞌodi ꞌwa na vevesauluvediga, tutuyanina Keliso i na vila-vaituganiga ma yaku sosoana a na awaꞌaiꞌaiku faifaimi. A na vo, Deꞌe tomotoganidi yaku folova wata yaku tokemaiga vuagina, kebu a da folova-maimaiga.”
17 Yami folova wata yami vetumagana ꞌasaꞌaiana yami ꞌanivelena-maimaiga Yaubada ꞌwaineye, weꞌe yau a tauyeku wafa ꞌwaineye Iesu faifaina, ꞌasaꞌaiana yaku ꞌanivelena-maimaiga bega ꞌaiꞌedi a na wafaga, yami ꞌanivelenanina a na ꞌimosoꞌieni. ꞌAiꞌedi mogitana a na wafa, yau a na sosoana wata yaku sosoanayega ma fueda ta na sosoana. 18 Wata baniꞌodi i lubwainemi ꞌwa na sosoana faifaiku, yami sosoanayega ma fueda ta na sosoana.
Faulo i veifufu Timoti wata Efafilodaito faifaidi.
19 A nuani mogitana ꞌaiꞌedi ꞌada Toveimea Iesu nuanuana, Timoti a na vetunei i na wai ꞌwaimie, siwe kebu tutuya manamanawenaga, saiꞌafo. Bola i na vilai i na mai valami i na luꞌivoneyeni ꞌwaikuye nika a na sosoana faifaimi. 20 ꞌWaikuye kebu tamu aitoi Timoti baniꞌodiga, ꞌaiseotogina tutuya fuedi ma yana nuakalikali faifaimi i nuanua. 21  2 Tim 4:9-10Weꞌe ꞌifwaidi tomotoga taunidi yadi nuanua ꞌaisedi faifaidi i nuanua, weꞌe naninidi Iesu Keliso faifaina, kebu faifaidi i da nuanuaga. 22 ꞌOmi ꞌakonadi ꞌwa ꞌasetai Timoti yana sauluva ꞌatumaidi i veveda, fai ꞌwa da vo baniꞌodi kwamana tamana i da ꞌiꞌivaiseni, weꞌe Timoti yau i ꞌiꞌivaiseku Iesu Valana ꞌAtumaina faifaina taiadi ꞌa folofolova. 23 Mogitana taunina ꞌaku toꞌaivaita begaidi nuanuaku a na vetunei i na wai ꞌwaimie, siwe nagami gabemani yadi veimea a na ꞌasetai vanuga ꞌeba yogona ꞌwaineye a miamiaga faifaina, mulieta i na wai. 24 Wata a nuani mogitana ꞌaiꞌedi ꞌada Toveimea Iesu nuanuana, saiꞌafoga tauniotogiku a na wai.
25  Fil 4:18Weꞌe a nuani i lubwaineku nagami iada Efafilodaito a voneni i na vilai i na wai. Basenadi ꞌwa vetunei i mai ꞌwaikuye faifaimi i vetomataꞌaulele ꞌaku toꞌaivaita, bega taiadi ꞌa folofolova wata ꞌa lulugavia Iesu Keliso faifaina. 26 Nuanuana bwaikina wata i na wai ꞌwaimie wata i nuavita faifaimi fai valana ꞌwa nogai i viga, kebu nuanuana ꞌwa na vevenuafouviga faifaina, i na wai ꞌwa na ꞌiseniga nuafoumi i na vatu. 27 Mogitana i viga, saiꞌafoga i da ꞌiaweda, siwe Yaubada i ꞌisanuakalikalieni, kebu ꞌaisenaga, yau wata i ꞌisanuakalikalieku bega yaku nuavita vanuga ꞌeba yogona ꞌwaineye kebu i da ꞌivebwaika-ꞌafoꞌafoi. 28 Fai ꞌwa nunuavitaga faifaina, nuanuaku bwaikina a na vetunei i na wai ꞌwa na ꞌiseni nika wata ꞌwa na sosoana, weꞌe yau yaku nuavita faifaimi i na ꞌaꞌava. 29-30 Tutuyanina i na leꞌwaga, ꞌwa na sosoaneni fai taunina iami, ma fuemie Keliso yana ꞌAilaꞌa. Yawaina i tauyeni, saiꞌafoga i da ꞌiaweda Keliso yana folova faifaina. ꞌOmi nuanuami ꞌwa da ꞌaivaitaga, nika fai ꞌaniꞌie ꞌasaꞌaiana Efafilodaito ꞌakonadi i ꞌivaiseku. Taunina ꞌwa na veꞌililibuyeni wata ꞌifwaidi tomotoga yadi sauluva taunina baniꞌodi ꞌwa na veꞌililibuyedi.

2:3: Lom 12:10,16

2:4: 1 Kol 10:24,33

2:6: Ion 1:1-2

2:7: 2 Kol 8:9

2:8: Ibu 5:8; 12:2

2:9: Efe 1:20-21; Ibu 1:3-4

2:10: Lom 14:11

2:11: Lom 10:9

2:13: 1 Tes 2:13

2:21: 2 Tim 4:9-10

2:25: Fil 4:18