8
Faulo i veifufu ꞌanivelena-maimaiga faifaina.
Lom 15:26Emavo, nuanuama ꞌwa na ꞌasetai Yaubada ma yana nuakalikali i vesauluva ꞌatumaina tovetumaganavo ꞌadi ꞌailaꞌa tulina tulina ꞌwaidie, Masidonia nageneye. Yana nuakalikalinina ꞌwainega me Masidonia i ꞌaꞌaivaita. Tomotoganidi vita fuedi i veluagadi ꞌadi sailubu, siwe i sosoanamo. Avinodi i vewekowekoma mogitana siwe yadi ꞌanivelena-maimaiga bwaikaotogina. 3-4  1 Kol 16:2Yau a ꞌasetadi bega a na luꞌivona ꞌwaimie, avaꞌai ꞌwaidie ꞌana fata baniꞌodi i yato, siwe wata nuanuadi i ꞌimosoꞌi nika taunidi faifaidi i ꞌusa. Taunidi yadi nuanuayega i veluꞌuiema, nuanuadi bwaikina ꞌa na tauyedi mali tovetumaganavo taiadi, Yaubada yana tomotoga i vewekowekomaga i na ꞌivaisedi. ꞌIma nagami ꞌa nuani ꞌa vo, Me Masidonia i na ꞌanivelena-maimaiga,” siwe kebu nimadiega ꞌaisena. Nagami Yaubada yana nuanua baniꞌodi taunidi i tauyedi ꞌada Toveimea Iesu ꞌwaineye wata ꞌima ꞌwaimeye. Me Masidonia yadi sauluva ꞌa ꞌiseni begaidi Taito ꞌa voneni ꞌa vo, Basenadi ꞌu veifufu me Kolinita ꞌwaidie ꞌanivelena-maimaiga faifaina i velamu i yatoyato. Nuanuama wata ꞌu na nago ꞌwaidie ꞌu na ꞌivaisedi i na veꞌaꞌavai nika ta na ꞌisedi ta na ꞌasetai ma yadi nuakalikali.” Deꞌe baniꞌodi Taito ꞌa vonenina i wai. 2 Kol 9:8ꞌOmi ꞌwa kumeta nani fuedi wata ꞌatumaidi ꞌwaidie. Yami vetumagana faꞌalina, yami vona ꞌadi nogaya ꞌeba nuaꞌewa, yami ꞌaseta bwaikidi, ma yami dumwebika ꞌwa ꞌaꞌaivaita, wata ꞌwa nuakalikaliema mogitana. Nuanuama wata ꞌwa na kumeta ma yami nuakalikali ꞌwa na ꞌanivelena-maimaiga.
Deꞌe kebu a da veveimeyemiga. Me Masidonia yadi dumwebika a veifufuyedi ꞌwaimie, bega yami ꞌanivelena-maimaiga ꞌa na ꞌiseni ꞌa na ꞌasetai ꞌwa nuakalikali mogitana tomotoganidi baniꞌodi ꞌalo kebu. Mad 8:20; Fil 2:6-7ꞌAkonadi ꞌwa ꞌasetai ꞌada Toveimea Iesu Keliso yana nuakalikali. Taunina nagami ꞌaiꞌaiwabuna siwe ꞌomi faifaimi i vewekowekoma bega yana vewekowekoma ꞌwainega i ꞌiveꞌaiꞌaiwabumi Yaubada faifaina. ꞌOmi wata baniꞌodi taunimi ꞌwa na tauyemi ꞌwa na ꞌanivelena.
10 Yami ꞌanivelena-maimaiga faifaina, yaku nuanua a na veifufuyeni ꞌwaimie. Avaꞌai ꞌwa velamuyaga malamala i ꞌaꞌava ꞌwaineye, ꞌaiꞌedi tutuya deꞌe ꞌwa na veꞌaꞌavaiga, ꞌatumaina. ꞌOmi ꞌailaꞌanimi ꞌwa kumeta ꞌwa yato, weꞌe mali tovetumaganavo i vemuli. ꞌWa kumetaga kebu yato ꞌaisena faifaina, siwe wata ꞌwa kumeta ꞌanivelena-maimaiga ꞌana nuanua ꞌwa ꞌidewai, ꞌifwaidi i vemuli. 11 Begaidi, tutuya deꞌe nuanuama folovanina ꞌwa ꞌiꞌidewaiga ꞌwa na veꞌaꞌavai. Folovanina ꞌwa venuaꞌivineni ma yami dumwebika ꞌwa velamuyaga, wata ma yami dumwebika ꞌwa na veꞌaꞌavai. Avaꞌai ꞌwaimie i ꞌenoꞌenoviga ꞌwaidiega ꞌwa na veꞌaꞌavai. 12  Mak 12:43ꞌAiꞌedi nuanuami ma yami dumwebika avaꞌai ꞌwaimie i ꞌenoꞌenoviga ꞌwaidiega ꞌwa na ꞌanivelena, yami nuakalikalinidi Yaubada yana ꞌeba sosoana. Weꞌe Yaubada kebu i da vo, Naninidi kebu ꞌwaimie i da ꞌenoꞌenoviga, ꞌwaidiega ꞌwa na ꞌanivelena-maimaiga.”
13-14  2 Kol 9:12Kebu nuanuama mali tomotoga veꞌaiꞌaiwabu i na veluagai ꞌwaimiega weꞌe ꞌomi maꞌitufa ꞌwa na vewekowekoma. Weꞌe mogitana fai tutuya deꞌe saiꞌafo mosoꞌina ꞌwaimie, nuanuaku ꞌwa na yato tomotoganidi i ꞌusaga faifaidi, mulieta ꞌaiꞌedi ꞌomi ꞌwa na ꞌusaga weꞌe taunidi ꞌwaidie mosoꞌina i na ꞌivaisemi. Baniꞌodi ꞌwa na vesauluvediga yami mia i na vesala kebu aitoi i na laka weꞌe aitoi i na obu. 15  Sou 16:18Tamu vona i ꞌenoꞌeno Yaubada yana Buki nageneye ta na veꞌivaivaita bega yada mia i na vesala faifaina i vo,
Tomotoganidi ꞌaniꞌani bwaikina i kwakwa, kebu tamu i da luvegelaleni.
Weꞌe tomotoganidi ꞌaniꞌani siaina i kwakwa, ꞌasaꞌaiana ꞌadi ꞌetowava.”
Wata baniꞌodi ta na veꞌivaivaita yada ꞌanivelena-maimaiga ꞌwaidiega bega yada mia i na vesala.
Taito i na nago me Kolinita ꞌwaidie ꞌanivelena-maimaiga i na ꞌewai.
16 ꞌA vekaiwa bwaikina Yaubada ꞌwaineye fai yaku nuanuananina ꞌami ꞌaivaita faifaina i venuayato Taito ꞌwaineye bega taunina i tauyeni i na wai ꞌami ꞌaivaita faifaina. 17 Tutuyanina ꞌa voneni i na wai ꞌwaimie, ma yana sosoana i nogayema. I nogaya, siwe fai wata nuanuana bwaikina i na ꞌivaisemi bega i na wai. 18 Wata iada tamu ꞌa na vetunei Taito taiadi, tomogonina ma ꞌana veꞌililibu tovetumaganavo ꞌadi ꞌailaꞌa matatabuna ꞌwaidie. I ꞌasetai taunina todumwebika Iesu Valana ꞌAtumaina ꞌana lauꞌage ꞌwaineye. 19 Kebu veꞌililibu ꞌaisena faifaina, siwe wata tovetumaganavo i venuaꞌivineni nuanuadi taiadi ꞌanivelena-maimaiga ꞌa na ꞌewai ꞌa na naweni. Deꞌe folovanina ꞌa ꞌiꞌidewai ꞌAuvea ꞌana subia faifaina wata ꞌwainega ꞌwa na ꞌasetai nuanuama ꞌa na ꞌivaisemi. 20 Yama nuanuananina ꞌa ꞌidewaiga ma fuema taiadi ꞌa na nagoi bega ꞌama fata deꞌe ꞌanivelena-maimaiga bwaikina ꞌa na ꞌiꞌisaveꞌavini, kebu nuanuama tamu aitoi i na fali-vivinagoyema. 21 Nuanuama ꞌAuvea mataneye yama sauluva tonovidi mani ꞌana ꞌisaveꞌavina faifaina, kebu ꞌaisena mataneye, wata tomotoga matadie.
22 Wata iada tamu ꞌadi vetonu ꞌa voneni taiadi i na wai, tutuya fuedi yana folova ꞌwainega ꞌa ꞌiseni ꞌa ꞌasetai taunina todumwebika nani fuedi ꞌwaidie. Weꞌe tutuya deꞌe, fai i nuani mogitana ꞌwa na vematayakayaka nuanuana bwaikina i na ꞌivaisemi. 23 Weꞌe Taito, taunina ꞌaku ꞌau taiadi ꞌa folofolova ꞌami ꞌaivaita faifaina, weꞌe edavonidi ꞌadi ꞌailuga taiadi i na waiga, taunidi tovetumaganavo ꞌadi ꞌailaꞌavo tutulidi, ꞌadi wagavayega i na wai, yadi folova tomotoga i na ꞌisedi Keliso i na subiai. 24  2 Kol 7:13-14Taiadi ꞌwa na miamianiga ꞌwa na vevesauluva ꞌatumaina ꞌwaidie nika i na ꞌasetai ꞌwa nuakalikaliedi, wata naninidi faifaidi ꞌa awaꞌaiꞌaimiga ꞌwa na ꞌiꞌidewadi nika tovetumaganavo ꞌadi ꞌailaꞌa tulina tulina i na ꞌisemi i na veꞌawamogitana.

8:1: Lom 15:26

8:3-4: 1 Kol 16:2

8:7: 2 Kol 9:8

8:9: Mad 8:20; Fil 2:6-7

8:12: Mak 12:43

8:13-14: 2 Kol 9:12

8:15: Sou 16:18

8:24: 2 Kol 7:13-14