16
ꞌAnivelena-maimaiga tovetumagana ꞌadi ꞌaivaita faifaina.
2 Kol 8:1-7Tutuya deꞌe, nuanuaku a na veifufu yami ꞌanivelena-maimaiga faifaina, maninina ꞌwainega Yaubada yana tomotoga i vewekowekomaga ꞌwa na ꞌivaisedi. Tovetumagana ꞌailaꞌa tulina tulina ꞌawalawa Galetia nageneye yaku nuanua ꞌanivelena-maimaiga faifaina a vonedi i na ꞌidewai, ꞌomi wata baniꞌodi ꞌwa na ꞌidewai. ꞌAiata Tafalolo ꞌaitamogana ꞌaitamogana yami mani ꞌifwaidi ꞌwa na yatoyato ꞌanivelena-maimaiga faifaina. ꞌWa na yatoyatoga, ꞌaitamogana ꞌaitamogana yana folova ꞌana tutula ꞌana ꞌetowava ꞌwainega, ꞌaiꞌedi tutula bwaikina, wata bwaikina i na yato, weꞌe ꞌaiꞌedi siaina, wata i na yato siaina. ꞌWa na yayato-vagata bega tutuyanina a na waiga nonogina i na ꞌenoꞌeno. Tomotoga ꞌifwaidi ꞌwa na venuaꞌivinedi maninina i na naweni faifaina, mulieta a na wai tomotoganidi yadi lubulubu a na kilumidi ꞌadi ꞌaseta wata ꞌadi awaveꞌatumai faifaidi. I na ꞌaꞌavana a na vetunedi yami ꞌanivelena-maimaiga i na naweni Ielusalema i na ꞌaniveleneni tovetumagana i vewekowekomaga ꞌwaidie. ꞌAiꞌedi i na lubwaineni yau a na nunago Ielusalema, tomotoganidi a na vonedi taiadi ꞌa na nagoi.
Faulo i na nago Kolinita, faifaina i veifufu.
Lom 15:23-24Tutuyanina a na viwaiga, nagami ꞌawalawa Masidonia matatabuna ꞌwaineye a na lauvivila, mulieta a na viwaina a na leꞌwa. A na waiga voke saiꞌafo taiadi ta na yogomia, ꞌalo voke kaukau ꞌana tutuya matatabuna bei taiadi ta na miamia, mulieta yami ꞌaivaita ꞌwainega a na tauya a na nago tamu ꞌatamana ꞌwaineye. Kebu nuanuaku ꞌisaꞌava faifaina a na wai, begaidi nagami a na nago Masidonia, tutuyanina yaku folova i na ꞌaꞌava a na wai ꞌwaimie. ꞌAiꞌedi ꞌAuvea i na tauyekuga, nuanuaku tutuya manamanawena taiadi ta na yogomia.
Siwe tutuya deꞌe a na miamia ꞌatamana Efeso, sakali bwaikina Fenitikosi ꞌana ꞌaiata i na veluagai, mulieta a na wai. Fol 19:1-2,8-10A na miamiaga fai ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina yana ꞌaivaita ꞌwainega me Efeso fuedi i nunuaviladi i vevetumagana Keliso ꞌwaineye, wata Keliso ꞌana tovedumweꞌaiꞌai fuedi yaku folova i ꞌiꞌivesakoi begaidi a na miamia.
Faulo yana vona ꞌana ꞌeba veꞌaꞌava.
10  1 Kol 4:17ꞌAiꞌedi Timoti i na viwai i na leꞌwa ꞌwaimie, kebu nuanuaku i na kololoyemi, ma yami sosoana ꞌwa na veianeni fai taunina i folofolova ꞌAuvea faifaina yau a folofolovaga baniꞌodi. 11  1 Tim 4:12Fai taunina ꞌAuvea yana tofolova, bega kebu tamu aitoi ꞌwaimiega i na kibuya, taiadi ꞌwa na miamia mulieta yami ꞌaivaita ꞌwainega wata ma yana sosoana i na vilai i na mai ꞌwaikuye. Edavo tovetumagana wata Timoti taiadi, faifaidi a lulukamata.
12  1 Kol 3:6Weꞌe iada Afolosa a toke a vonevoneni nuanuaku i da wai i da fogemi edavo tovetumagana ꞌifwaidi taiadi siwe i baila, kebu nuanuana tutuya deꞌe i na wai. Siwe tamu tutuya safailina ꞌwaineye i na wai.
13  Efe 6:10ꞌWa na ꞌisaꞌisa, taunimi yami sauluva ꞌwa na ꞌiꞌisaveꞌavinidi, ma yami vetumagana ꞌwa na tovotovoi faꞌalina, nuafoumi i na faꞌalidi bega kebu ꞌwa na kololo Keliso ꞌana tovedumweꞌaiꞌai ꞌwaidie, wata ꞌwa na vevetoketoke. 14 Avaꞌai ꞌwa na ꞌiꞌidewadiga, yami sauluva matatabuna nuakalikali.
15-16  1 Kol 1:16; 1 Tes 5:12ꞌAkonadi ꞌwa ꞌasetai ꞌawalawa Gulisi matatabuna nageneye Sitefana ma yana ꞌailaꞌa taunidi nagami i vetumagana Keliso ꞌwaineye, mulieta tomotoga ꞌifwaidi. Ma yadi dumwebika taunidi i tauyedi Yaubada yana tomotoga ꞌada ꞌaivaita faifaina. Ekwavo, nuanuaku bwaikina ma yami veꞌililibu taunimi ꞌwa na tauyemi tomotoganidi ꞌwaidie wata ꞌifwaidi tomotoga ꞌwaidie, kumanidiavo yadi sauluva baniꞌodi Sitefana ma yana ꞌailaꞌa. Wata nuanuaku taunimi ꞌwa na tauyemi tomotoganidi i toke i folova-vaita Keliso faifaina ꞌwaidie.
17 Fai ꞌomi kebu taiadi ta da miamia a nunuavita, siwe edavo ꞌifwaidi i maia ꞌwaimiega i kiavesosoaniku, tomotoganidi Sitefana, Fotiuneto, wata Akaikasi. 18  Fmi 1:7Tomotoganidi i leꞌwai nika i kiavesosoaniku wata i kiavetoketokeku, ꞌomi wata baniꞌodi ꞌakonadi ꞌaivaitanidi ꞌwa veluagadi ꞌwaidiega. Tomotoganidi deꞌe baniꞌodi i lubwainemi ꞌailaꞌa matadie ꞌwa na awaꞌaiꞌaidi.
Faulo yana ꞌalanuai.
19  Lom 16:3-5Keliso yana ꞌAilaꞌa tulina tulina ꞌawalawa Eisia nageneye yadi vekaiwa i vetunedi ꞌwaimie. Wata Akwila ma yana vavine Filisila wata tovetumagananidi i vavaꞌauta yadi vanuge, ma fuedie ma yadi nuakalikali yadi vekaiwa i vetunei ꞌwaimie ꞌAuvea ꞌana wagavayega. 20 Emiavo tovetumagana taiadi ꞌa miamianiga, wata yadi vekaiwa i vetunei ꞌwaimie.
Emiavo tovetumaganavo ꞌwa na veluagadiga, ma yami nuakalikali ꞌwa na ꞌavalamaigidi.
21 Side bei yaku leta ꞌana tokiluma a voneni i ꞌailove, yau tauniku a na veꞌaꞌavai. Yau Faulo deꞌe nimaku, a vekaiwa ꞌwaimie.
22  Ve 22:20ꞌAiꞌedi aitoi ꞌada Toveimea Keliso kebu i na nuakalikalieniga, Yaubada ma yana nuasako vematavuloga i na veleni i na wafaotoga.
Iesu, ꞌomu ꞌama Toveimea, nuanuama ꞌu na mai-matayoꞌo.
23 A veveluꞌui faifaimi, nuanuaku ꞌada Toveimea Iesu ma yana nuakalikali i na vevesauluva ꞌatumaina ꞌwaimie.
24 ꞌIda matatabuda Keliso yana tomotoga, begaidi a nuakalikaliemi bwaikina.
ꞌAsaꞌaiana baniꞌodi,
Yau Faulo.

16:1: 2 Kol 8:1-7

16:5: Lom 15:23-24

16:9: Fol 19:1-2,8-10

16:10: 1 Kol 4:17

16:11: 1 Tim 4:12

16:12: 1 Kol 3:6

16:13: Efe 6:10

16:15-16: 1 Kol 1:16; 1 Tes 5:12

16:18: Fmi 1:7

16:19: Lom 16:3-5

16:22: Ve 22:20