22
Tamu ufa mia ꞌatumaina wata miamia-vagaina faifaina.
1-2  Nag 2:9Wata anelose tamu ufa i veku, matana lumasiꞌataotogina i sousouyeni Yaubada wata yana Sifi Siaina yadi ꞌeba miabui ꞌaiꞌaiwabuna ꞌwainega. Ufanina ꞌwainega tomotoga mia ꞌatumaina wata miamia-vagaina i veveluagai, i sousouyeni ꞌatamana ꞌana ꞌeda kamwaneamo i ivoivo. Ufanina dolena ma viꞌainana Welavi Yawai i veveꞌalatovoi, wetaꞌi ꞌaitamogana ꞌaitamogana i vuavuaga, malamala ꞌaitamogana ꞌaitamogana nagedie. Egavo vuagidi i na ꞌanidiga mia ꞌatumaina wata miamia-vagaina i na veluagai, weꞌe lukudi tomotoga ꞌadi ꞌailaꞌa tulina tulina yadi mulamula, ꞌadi ꞌeba ꞌiveꞌatumai faifaina. Ve 7:15Kebu tamu nani Yaubada i da ꞌalatabutabuya ꞌatamananina nageneye.
ꞌAtamananina nageneye Yaubada wata yana Sifi Siaina yadi ꞌeba miabui ꞌaiꞌaiwabuna ꞌwaineye i miabui i miamia, weꞌe yana tofolovavo ma yadi subia i na ꞌoduꞌodu ꞌwaineye. Mad 5:8; Ve 14:1Debadie Yaubada ꞌana wagava i kilumidi, wata maigina i na ꞌiseꞌiseni. Ve 21:23,25ꞌAuvea Yaubada taunina yadi mageta nonogina, bega lovana kebu, wata inala yana mageta ꞌalo dukala faifaidi kebu i na nuanua. Tomotoganidi ꞌatamananina nageneye Yaubada taiadi i na veveimea-vagata.
Iesu yana mai faifaina.
Wata anelose i voneku i vo, Vonanidi ꞌakonadi ꞌu kilumidiga vona mogitana i na souyedi. ꞌAmu fata ꞌu na vetumagana ꞌwaidie. Basenadi ꞌAuvea Yaubada ꞌAnuꞌanununa yana toluꞌivonavo i agedi bega yana vona i luluꞌivoneyedi. Wata baniꞌodi ꞌasiau yana anelose i vetunei abamega bega naninidi saiꞌafoga i na souyediga i sivemagesedi yana tofolovavo ꞌwaidie.”
Ve 1:3Weꞌe Iesu i vonavona i vo, A na vonemi. Yau saiꞌafoga a na wai. Vonanidi a voneyediga buki deꞌe nageneye a vona-vagata ꞌawaie i na souyedi, begaidi egavo i na luꞌiawawadi i na vematayakeyakedi ꞌeba sosoana ꞌwaidie.”
Weꞌe yau Ioni naninidi matatabuna a ꞌisedi wata a nogaidi, i ꞌaꞌavana ma yaku veꞌililibu a beꞌu a lumataꞌafufu anelose ꞌageneye, kumanina naninidi matatabuna i veku, igodi a da subiai. Siwe i talabodeku i vo, Kebu ꞌu na ꞌodu ꞌwaikuye. ꞌIda ꞌada ꞌailuga, emwavo Yaubada yana toluꞌivonavo, wata tomotoganidi buki deꞌe yana vona i vevematayakeyakediga, matatabuda Yaubada yana tofolovavo. Yaubada ꞌaisena ꞌwaineye ꞌu na ꞌoduꞌodu.”
10 Wata i voneku i vo, Vonanidi faifaidi Yaubada i vona-vagata deꞌe buki nagenega kebu ꞌu na givediga. Naninidi saiꞌafoga i na souyedi bega ꞌu na luluꞌivona. 11 Fai Iesu i na souye-matayoꞌoyeni egavo ꞌasiau i vevekali, tutuyanina ꞌwaineye wata i na vevekali. Egavo ꞌasiau i sakosakona, tutuyanina ꞌwaineye wata i na sakosakona. Weꞌe egavo ꞌasiau yadi sauluva ꞌatumaidi, tutuyanina ꞌwaineye wata i na vevesauluva ꞌatumaidi. Egavo ꞌasiau yadi sauluva magemagetadi, tutuyanina ꞌwaineye yadi sauluva magemagetadi Yaubada mataneye.”
12  2 Kol 5:10Wata Iesu i vo, A na vonemi, saiꞌafoga a na wai. Tutula a na viwedi, tomotoga ꞌaitamogana ꞌaitamogana ꞌadi tutula a na veledi yadi folova ꞌadi ꞌisaꞌisa baniꞌodi. 13  Ve 1:8, 21:6Yau kumaniku lamukwaikwaituna wata kaluna, kebu ꞌaku ꞌeba velamuga wata kebu ꞌaku ꞌeba veꞌaꞌavaga.
14  Ve 22:1-2Egavo Iesu yana wafa ꞌwainega i veꞌatumaiotoga, ꞌwa da vo ꞌadi kaleko i da lekolekoadi dayaginega, ꞌeba sosoana ꞌwaidie bega ꞌadi fata i na luku Yaubada yana ꞌatamana ꞌwaineye, wata Yaubada i tauyedi ꞌadi fata Welavi Yawai vuagina i na ꞌania. 15  Ve 21:27Weꞌe ꞌatamananina tanotanoge tosakona fuedi, baniꞌodi tobalau, toluꞌafoꞌa, tobwalata, toveꞌavula-ꞌavoꞌavovo, toluvewafa, egavo i ꞌoduꞌodu yaubada-vekavekali ꞌwaidie, wata tomotoga ꞌifwaidi i vevekaliga yadi sauluvayega ꞌalo yadi vonayega.
16  Lom 1:3-4; Ve 1:1Yau Iesu yaku anelose a vetunei naninidi i luꞌivoneyedi ꞌomi tovetumaganavo ꞌwaimie ꞌwa miamiani ꞌawalawa tulina tulina ꞌwaidie. Weꞌe yau Kini Devida ꞌana wauma ꞌwainega a tubuga wata yau Kumauloku magemagetaku.”
17  Ve 21:6; Ais 55:1ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina wata Yaubada yana Sifi Siaina yana vavine i vonavona i vo, ꞌWa maia.” Vonanina deꞌe egavo i na nogaiga i lubwainedi wata i na vo, ꞌWa maia.”
Egavo nuanuadi bwaikina mia ꞌivauna wata ꞌatumaina baniꞌodi ꞌanigodi i lala, i lubwainedi i na maia ufa nonogina i na yemu, ufanina ꞌwainega mia ꞌatumaina wata miamia-vagaina i na veluagai.”
Ioni yana vona ꞌeba veꞌaꞌava.
18  Ve 4:2; Ve 15:1Yau Ioni a na vonemi. Deꞌe vonanidi ꞌakonadi a luꞌivoneyediga Yaubada yana Vona i vona-vagata avaꞌai saiꞌafoga i na souyedi faifaidi. Begaidi a veluꞌaseꞌasemi, ꞌaiꞌedi aitoi yana nuanuayega vonanidi i na ꞌimosoꞌiedi, wata Yaubada ꞌana vematavuloga i na ꞌimosoꞌiedi viganidi sakoidi a luꞌivoneyediga deꞌe buki nageneye, ꞌwaidiega. 19  Ve 22:2Wata baniꞌodi ꞌaiꞌedi aitoi Yaubada yana Vona ꞌifwaidi deꞌe bukinina nageneye i na veꞌoꞌoleniga, wata ꞌana ꞌanivelena Welavi Yawai vuagina Yaubada i na veꞌoꞌoleni, weꞌe yana ꞌeba mia ꞌatamananina magemagetana a voneyeniga deꞌe buki nageneye wata i na veꞌoꞌoleni.
20  Ve 3:11; 1 Kol 16:22Yaku vona deꞌe buki nageneye Iesu i veꞌawamogitanedi i vo, ꞌAsaꞌaiana baniꞌodi mogitana. Saiꞌafoga a na wai.”
Toveimea Iesu, ꞌu mimaiga ꞌima wata yama nuanua.
21 Nuanuaku ꞌada Toveimea Iesu ma yana nuakalikali i na vevesauluva ꞌatumaina ꞌomi Yaubada yana tomotoga matatabumi ꞌwaimie.
ꞌAsaꞌaiana baniꞌodi,
Yau Ioni.

22:1-2: Nag 2:9

22:3: Ve 7:15

22:4: Mad 5:8; Ve 14:1

22:5: Ve 21:23,25

22:7: Ve 1:3

22:12: 2 Kol 5:10

22:13: Ve 1:8, 21:6

22:14: Ve 22:1-2

22:15: Ve 21:27

22:16: Lom 1:3-4; Ve 1:1

22:17: Ve 21:6; Ais 55:1

22:18: Ve 4:2; Ve 15:1

22:19: Ve 22:2

22:20: Ve 3:11; 1 Kol 16:22