14
Tomotoganidi ꞌitaꞌitaꞌi ꞌakonadi i veluagai yadi lei.
Ve 3:12Wata a ꞌisanago, Yaubada yana Sifi Siaina a ꞌiseni tomotoga 144,000 taiadi i tovotovoi ꞌOya Saioni tabwaneye. Tomotoganidi debadie Sifinina ꞌana wagava wata Tamana ꞌana wagava i kilumidi. Ve 1:15Bona bwaikina a nogai abamega kuvakuvala ꞌalo tomuyoana butuꞌaina baniꞌodi. Bonanina ꞌana nogaya wata baniꞌodi ꞌailaꞌa bwaikina yadi gita i lalauinava. Ve 7:4Tomotoganidi 144,000 i tovoi maigidi i nago ꞌeba miabui ꞌaiꞌaiwabuna ꞌwaineye, nani ma yawaidi toketokedi 4 wata toꞌedakumeta ꞌauꞌauveadi ꞌwaidie, tamu lei ꞌivauna ꞌana nogaya ꞌatumaina i leieni. Leinina kebu tamu aitoi ꞌana fata i na ꞌasetai, ꞌaisedi tomotoga 144,000 i ꞌasetai. Kumanidiavo ꞌakonadi Yaubada i tuveobudi i maia fwayafwaya ꞌana sakona ꞌwainega. 4-5  Iem 1:18Tomotoganidi yadi sauluva ꞌatumaiꞌavadi Yaubada mataneye, kebu i da baileni bega i da ꞌoduꞌodu yaubada-vekavekali ꞌwaidie, yadi sauluvanina ꞌwa da vo tomotoga yadi vevinevo kebu i da bailedi bega i da veꞌavula-ꞌavoꞌavovo. Avaꞌaibe bei Yaubada yana Sifi Siaina i nunagoga, tomotoganidi i yoyogoꞌwaiꞌwaili. Tomia fwayafwaya ꞌwaidiega tomotoganidi Yaubada i tuveobudi baniꞌodi ꞌayavau, Yaubada wata yana Sifi Siaina ꞌadi ꞌanivelena. Kebu tamu tutuya ꞌawadiega vekali i da souyedi wata kebu tamu ꞌadi awavesako.
Anelose ꞌadi ꞌaitonu.
Wata a ꞌisanago tamu anelose a ꞌiseni Iesu Valana ꞌAtumaina wata Miamia-vagaina, tabwaneamo i yavegeni i mimaieni. I yavegeni i mimaieniga tomia fwayafwaya matatabudi ꞌwaidie i na luꞌivoneyeni. Tomotoganidi ꞌawalawa ꞌaitamogana ꞌaitamogana ꞌwaidie, bonadi wata ꞌadi ꞌailaꞌa tulina tulina. Anelosenina i toke i vegole i vo, Yaubada toketokena ꞌwa na kololoyeni wata ꞌwa na subisubiai, fai yana tutuya ꞌakonadi i souyeni bega tomotoga i na veimeyedi vematavuloga i na veluagai. I lubwainemi ꞌwa na ꞌoduꞌodu ꞌwaineye, taunina abama, fwayafwaya, eyaga wata ufa-luluvuala ꞌadi toꞌidewadewa.”
Ve 18:2-3Wata tamu anelose ꞌana veluga i mai i vegole i vo, Babiloni ꞌatamana bwaikina i da kuali i kuali. ꞌAtamananina ꞌana sauluva sakoidi wata bunu ꞌana nuanua sakoidi ꞌwaidiega tomotoga ꞌadi ꞌailaꞌa tulina tulina nuadi i ꞌewadi i yoꞌedi i luku. I lukuga i sakona baniꞌodi tamu vavine nuanuadi tamu tomogo, nagami oine toketokena i na veyemuya mulieta nuana i na lugaugauya nika taiadi i na sakona.”
Ve 13:11-17, 19:20, 20:10,15, 21:8Wata tamu anelose ꞌana vetonu i mai i toke i vegole i vo, ꞌAiꞌedi egavo i na ꞌoduꞌodu tomotoga malavetayega ꞌalo ꞌana kumaea ꞌwaidie wata ꞌadi tugusa debadie ꞌalo nimadie, Yaubada yana nuasako bwaikina i na veluagai. 10 Yana nuasakonina kebu sidibidibiga, nuasako mogitana tomotoganidi i ꞌoduꞌoduga i na veluagai, ꞌwa da vo baniꞌodi Yaubada yana oine toketokena ma vedina tosakonanidi i da veyemudi i da nikedi. Tomotoganidi i ꞌoduꞌoduga veviga bwaikina i na veluagai manufagila wata ꞌai-ꞌalaꞌalata nagedie anelose magemagetadi wata Yaubada yana Sifi Siaina matadie. 11 ꞌAinina ꞌwainega veviga i veveluagai lufwana i tovi-vagata, bega egavo tomotoga malavetayega wata ꞌana kumaea ꞌwaidie i ꞌoduꞌoduga, wata ꞌana wagava ꞌana tugusa ꞌwaidie, kebu tamu saiꞌafo ꞌaivaita i na veluagai, lovana wata ꞌaiata bei i na veveviga.”
12  Ve 13:10Ekwavo, ꞌomi Yaubada yana tomotoga, yana Vona ꞌwa vevematayakeyakedi wata yami vetumagana ꞌwa yato-vagaseni Iesu ꞌwaineye. Mogitana veviganidi i na souyedi siwe i lubwainemi ma yami tokemaiga ꞌwa na tovoi faꞌalina naninidi sakoidi ꞌwaidiega.
13  Ibu 4:10Anelosenidi yadi vona i ꞌaꞌava, mulieta abamega tamu bona a nogai i vonavona i vo, Side baniꞌodi ꞌu na kilumedi ꞌu na vo, Tutuya deꞌe i na nagoga egavo i na folofolova ꞌAuvea faifaina i na wafaga ꞌeba sosoana ꞌwaidie.” ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina wata yana nuanua baniꞌodi i vesala i vo, Vona mogitana, i na sosoanaga, folova vitadi ꞌwaidiega i na veawai fai abame tomotoga fuedi yadi folovanidi i na ꞌasetadi wata ꞌadi tutula i na veluagadi Yaubada ꞌwainega.”
Anelose tomia fwayafwaya i nawedi Yaubada ꞌwaineye.
14  Dan 3:17; Ve 1:13Wata a ꞌisanago waowa ꞌavuꞌavuna a ꞌiseni. Waowanina tabwaneye tamu tomotoga i miabui ꞌana ꞌisaꞌisa kumanina i vetomotogaotoga,* Tomotoganina ꞌasaꞌaiana Iesu Keliso. ꞌunuꞌununeye toveimea ꞌadi vaigavu golida, weꞌe nimaneye ꞌilama luꞌobwana wata nigonigona. 15  Mad 13:36-40Abame tamu anelose i souyeni vanuga ꞌeba veluꞌui ꞌwainega i toke i vegole tomotoganina waowa tabwaneye i miabuiga ꞌwaineye i vo, Yamu ꞌilamanina luꞌobwana ꞌwainega nani fuedi fwayefwayeye ꞌakonadi i kumaga ꞌu na kinidabadi fai ꞌana tutuya i souyeni.” 16 Tomotoganina waowa tabwaneye i miabuiga i mai tomotoga fuedi i vagavaidi ꞌwa da vo baniꞌodi i da kumaga yana ꞌilamayega i da kinidabadi.
17 Wata abame tamu anelose a ꞌiseni vanuga ꞌeba veluꞌui ꞌwainega i souyeni, taunina wata ma yana ꞌilama luꞌobwana wata nigonigona.
18 Wata tamu anelose a ꞌiseni ꞌeba velomu ꞌwainega i souyeni, kumanina ꞌeba velomunina ꞌana ꞌai-ꞌalaꞌalata ꞌana toꞌisaveꞌavina. I toke i vegole tomotoganina ma yana ꞌilama nigonigona ꞌwaineye i vo, Fwayefwayeye kalefa ꞌakonadi i kumaga, ꞌu na kinikadidi oine faifaina.” 19  Ve 19:15Bega tomotoganina ma yana ꞌilama kalefa i kinikadidi i ꞌewadi i nawedi ꞌeba vatanitani nageneye i vedodogidi. ꞌEba vatanitaninina vona-awatabai Yaubada yana nuasako faifaina, tomia fwayafwaya i na vematavulogidi. 20 ꞌEba vatanitaninina ꞌatamana bwaikina lilivaneye bei kalefa i vatanitanidi nika dayaga i sousouyeni ꞌwa da vo ufa nununagona, i taina i nago manamanaweotogina me Guliki yadi ꞌetowava 1,600 sitedia, ꞌAna vemanawe baniꞌodi 300 kilomita. ꞌana veawana igodi ta simwanuda.

14:1: Ve 3:12

14:2: Ve 1:15

14:3: Ve 7:4

14:4-5: Iem 1:18

14:8: Ve 18:2-3

14:9: Ve 13:11-17, 19:20, 20:10,15, 21:8

14:12: Ve 13:10

14:13: Ibu 4:10

14:14: Dan 3:17; Ve 1:13

*14:14: Tomotoganina ꞌasaꞌaiana Iesu Keliso.

14:15: Mad 13:36-40

14:19: Ve 19:15

14:20: ꞌAna vemanawe baniꞌodi 300 kilomita.