15
Anelose 7 vita i ꞌewadi i na tawedi fwayefwayeye.
Ve 15:6-7Dayaga a ꞌiseni i ꞌaꞌavana, mulieta ꞌawaie avaꞌai i na souyeniga ꞌana ꞌisaꞌisa i veku, ꞌana ꞌisaꞌisanina ꞌeba nuavogana wata nani bwaikina. Anelose 7 nimadie nani sakoidi 7 a ꞌisedi ꞌwaidiega tomia fwayafwaya vematavuloga i na veluagai. Tutuyanina naninidi sakoidi i na obu fwayefwayeye tomotoga i na nikedina bei Yaubada yana nuasako ꞌana ꞌeba veꞌaꞌava, kebu wata tamu nani sakoina i na sousouyeni.
Wata a ꞌisanago eyaga niwalova ꞌatumaiotogina a ꞌiseni, ꞌaninamanamalina kilifou baniꞌodi, nageneye ꞌai-ꞌalaꞌalata. Eyaganina lilivaneye tomotoga fuedi a ꞌisedi i tovotovoi, kumanidiavo i vetoketoke tomotoga malavetayega, ꞌana kumaea, wata tomotoganina ꞌana wagava ꞌana naba fio ꞌwaidie. Tomotoganidi nimadie ma yadi ꞌeba lauinava gita Yaubada i veledi. VeL 32:3-4; Ve 16:7Matatabudi i leilei, leinina Yaubada yana tofolova Mosese wata Yaubada yana Sifi Siaina ꞌwaidiega. Leinina side baniꞌodi.
ꞌAuvea Yaubada, ꞌomu toketokeotogimu,
Naninidi ꞌu ꞌiꞌidewadiga bwaikidi wata ꞌeba nuavogana.
ꞌAwalawa ꞌaitamogana ꞌaitamogana ꞌu veveimeyedi,
Yamu sauluva ꞌatumaidi wata tonovidi.
Tomotoga matatabudi ma yadi kololo i na veꞌililibuyemu,
Ma yadi subia yamu toketokena i na luluꞌivoneyeni,
Fai ꞌomu ꞌaiseotogimu magemagetamu.
Tomotoga ꞌailaꞌa tulina tulina i na maia i na ꞌoduꞌodu ꞌwaimuye,
Fai tomotoga fuedi yamu veimea tonovidi i ꞌisedi.
Ibu 9:3Lei i ꞌaꞌavana a ꞌisanago nika Yaubada yana vanuga abame i sibaleni, nageneye tutudaba tabutabuna a ꞌiseni, Yaubada yana ꞌeba mia. Weꞌe anelose 7 vanuganina ꞌwainega i souyedi, nani sakoidi 7 i mimaiedi, naninidi tomia fwayafwaya ꞌadi ꞌeba vematavuloga. ꞌAdi kaleko mataududulidi wata vunavunagidi, ꞌafaudiamo bulava golida i nago. Nani ma yawaidi toketokedi 4, ꞌwaidiega tamu iadi ꞌaivoe 7 i ꞌewadi, anelose ꞌadi 7 i veledi. ꞌAivoenidi golida, nagedie Yaubada miamia-vagaina yana nuasako i veadagidi. I veledina nika Yaubada yana toketokena wata yana mageta vanuga ꞌeba veluꞌui i susuli baniꞌodi lufwa bega kebu tamu aitoi ꞌana fata i na luku, nagami anelose 7 vita sakoidi 7 i na tawedi i na obu fwayefwayeye mulieta i na luku.

15:1: Ve 15:6-7

15:3: VeL 32:3-4; Ve 16:7

15:5: Ibu 9:3