13
ꞌAisaya kasikasisina malavetayega.
Ve 17:3,7,12Tomotoga wayoꞌo baniꞌodi i tovi-vagata i tovotovoi a ꞌiꞌisanago nika tamu tomotoga a ꞌiseni ꞌaisaya kasikasisina baniꞌodi, malavetayega i lakama. A ꞌiseniga ꞌunuꞌununa 7, alana ꞌeduꞌedudie 10, weꞌe alanidi ꞌaitamogana ꞌaitamogana ꞌwaidie kunabanaba toveimea ꞌadi vaigavu. ꞌUnuꞌununidi ꞌaitamogana ꞌaitamogana ꞌwaidie wagava sakoidi i kilumidi, wagavanidi Yaubada i awavesakoyeni. Tomotoganina ꞌana ꞌisaꞌisa sifu walawalaꞌai kasikasisina ꞌana wagava lefadi, ꞌagena ꞌwa da vo tamu ꞌaisaya sakoina ꞌana wagava bea, weꞌe ꞌawana bwaikina laioni ꞌawana baniꞌodi. Tomotoga baniꞌodi wayoꞌo yana toketokena, yana veimea wata yana ꞌeba miabui ꞌaiꞌaiwabuna i ꞌanivelenedi tomotoganina malavetayega ꞌwaineye. Weꞌe tamu ꞌunuꞌununa ꞌwaineye bwaya a ꞌiseni ꞌwa da vo basenadi i da wafa wata i da yawasa. Tomia fwayafwaya matatabuna nuadi i voganidi yana yawasa-vaitugana faifaina begaidi yana nuanua i vematayakeyakedi. Wata tomotoga fuedi ma yadi subia i ꞌoduꞌodu wayoꞌo ꞌwaineye fai yana veimea i ꞌaniveleneni tomotoganina malavetayega ꞌwaineye. Siwe wata tomotoganina malavetayega ꞌwaineye i ꞌoduꞌodu i vonavona i vo, Tomogo deꞌe toketokeotogina, kebu tamu aitoi ꞌana fata taiadi i na vetalaga bega i na vetoketoke.”
Wetaꞌi 42 nagedie tomotoganina ma yana veimea taunina i awaꞌaiꞌaia weꞌe Yaubada ꞌwaineye i awadamana siwe Yaubada kebu i da talabodeniga i tauyeni. Nuanuana Yaubada i na uviꞌagali bega ma yana nuasako i vovona-awadamana Yaubada ꞌwaineye, yana ꞌeba mia faifaina i vona, wata tomotoganidi taiadi i miamianiga abame, ꞌwaidie i vovona-awadamana. Ve 11:7Yaubada i tauyeni Iesu yana tomotoga taiadi i vetalaga ꞌwaidie i vetoketoke, wata ma yana veimea tomotoga i miamiani ꞌawalawa ꞌaitamogana ꞌaitamogana ꞌwaidie, bonadi tulina tulina, i veveimeyedi. Ve 3:5Tomotoga fuedi i na ꞌoduꞌodu tomotoganina malavetayega ꞌwaineye, weꞌe Iesu yana tomotoga mogitana i na baila. Basenadi Yaubada fwayafwaya kebu i da ꞌidewaiga, Iesu yana tomotoganidi ꞌadi wagava i kilumidi yana buki ꞌwaineye bega mia ꞌatumaina wata miamia-vagaina i na veluagai, weꞌe kumanidiavo i na ꞌoduꞌoduga ꞌadi wagava kebu i da kilumidiga. Bukinina Yaubada yana Sifi Siaina yana buki, kumanina basenadi tomotoga i luvewafai.
Ekwavo a na vonemi, nuami i na ꞌivina-ꞌatumai bega deꞌe vonanina ꞌwa na ꞌasetai. 10  Ve 14:12ꞌAiꞌedi aitoi Yaubada i na tauyeni bega i na luku vanuga ꞌeba yogona ꞌwaineye Keliso faifaina, mogitana i na luku, wata ꞌaiꞌedi aitoi Yaubada i na tauyeni bega Keliso faifaina i na luvewafai kefatayega, mogitana i na wafa. Begaidi ꞌomi Iesu yana tomotoga, ꞌwa na tokemaigemi, ma yami vetumagana ꞌwa na tovotovoi faꞌalina vitanidi ꞌwaidie.
ꞌAisaya kasikasisina fwayafwayayega.
11 Wata a ꞌisanago nika tamu tomotoga a ꞌiseni fwayafwayayega i souyeni ꞌaisaya kasikasisina baniꞌodi. ꞌEduꞌeduneye alana ꞌailuga siaidi baniꞌodi sifi natudi alana, weꞌe bonana kasikasisina wayoꞌo baniꞌodi. 12 Tomotoganina malavetayega ꞌaisaya kasikasisina baniꞌodi, kumanina basenadi i wafa wata i yawasa, yana veimea matatabuna i ꞌanivelenedi tomotoga fwayafwayayega ꞌwaineye i vo, Nuanuaku ꞌu na veimea bega tomia fwayafwaya matatabudi i na ꞌoduꞌodu ꞌwaikuye.” 13  Mad 24:24Tomotoganina fwayafwayayega ꞌeba nuaꞌewa wata ꞌeba nuavogana i ꞌidewadi tomotoga matadie, wata i vona ꞌai-ꞌalaꞌalata i obuma abamega. 14 Tomotoga fwayafwayayega tugusanidi toketokedi i ꞌidewadi tomotoga malavetayega ꞌana wagavayega, naninidi ꞌwaidiega tomia fwayafwaya i vekaliedi. Wata tomotoga i vonedi i vo, Kumaea ꞌwa na ꞌidewai tomotoga malavetayega ꞌana ꞌisaꞌisa baniꞌodi, kumanina basenadi i wafa i yawasa, ma yami veꞌililibu ꞌwaineye ꞌwa na ꞌoduꞌodu.” 15 Kumaeanina i ꞌidewaꞌaꞌavaina tomotoganina fwayafwayayega ma yana veimea i vona nika kumaea yawaina i souyeni. Kumaeanina ꞌana fata i na welava, weꞌe egavo i baila, kebu nuanuadi i na ꞌoduꞌodu ꞌwaineye i luvewafadi. 16 Tomotoganina fwayafwayayega tomotoga matatabudi i lukakadedi ꞌadi tugusa i na ꞌewadi, i na yatodi ꞌadi ꞌatagie ꞌalo debadie, tomotoga bwaikidi wata tomotoga siaidi, ꞌaiꞌaiwabu wata wekowekoma, tofolova-maimaiga wata ꞌadi toveimeavo, matatabudi tugusa i ꞌewa. 17  Ve 14:9-11ꞌAiꞌedi egavo kebu ma ꞌadi tugusaga kebu ꞌadi fata kukua wata ꞌaniꞌani i na kimwane ꞌalo i na vekimwane. Tugusanina tomotoga ꞌaisaya kasikasisina baniꞌodi ꞌana wagava ꞌalo ꞌana wagava ꞌana naba.
18 Ekwavo, ma yami ꞌaseta ꞌwa na venuaꞌivina. Tomotoganina ꞌaisaya kasikasisina baniꞌodi, ꞌana wagava ꞌana naba fio baniꞌodi, side nabanina 666. Egavo ma yadi ꞌaseta ꞌadi fata fionina i na nuaꞌivineni nika wagavaotoga i na veluagai, wagavanina ꞌaisayanina ꞌana wagava siwe ꞌana nogaya ꞌwa da vo tamu tomogo ꞌana wagava.

13:1: Ve 17:3,7,12

13:7: Ve 11:7

13:8: Ve 3:5

13:10: Ve 14:12

13:13: Mad 24:24

13:17: Ve 14:9-11