12
Vavine wata wayoꞌo kasikasisina.
Wata a ꞌisanago abame tamu ꞌeba ꞌisa i souyeni nuaku i ꞌewai. A ꞌiseni tamu vavine, ꞌadi kaleko mataududulina baniꞌodi inala, ꞌunuꞌunudie kunabanaba ꞌubwana 12 taiadi, yadi veimea ꞌana ꞌeba ꞌisa, wata wetaꞌi tabwaneye i tovotovoi. A ꞌisedi saiꞌafoga i na venatuna bega i ꞌweꞌweꞌwela bwaikina fai i veveviga.
Wata abame tamu ꞌeba ꞌisa i souyeni. Tamu tomotoga a ꞌiseni baniꞌodi wayoꞌo yamoyamoina, bwaikina wata kasikasisina. ꞌUnuꞌununa 7 ꞌwaidie kunabanaba 7 toveimea ꞌadi vaigavu, weꞌe alana 10 ꞌeduꞌedudie. Giunega ꞌubwana fuedi i sitaꞌidi i obu fwayefwayeye. ꞌUbwana viꞌai ꞌailuga ꞌatumaidi i ꞌenoꞌenovi, viꞌai ꞌaitamogana i nikedi. Vavinenidi saiꞌafo i na venatunaga lilivadie wayoꞌonina i tovotovoi nuanuana natudi i na ꞌani-matayoꞌoi. I venatuna kwamana iavetana i tubuga, kumanina ma yana toketokena tomotoga ꞌadi ꞌailaꞌa tulina tulina i na veveimeyedi. Wayoꞌonina igodi kwamananina i da ovai nika tamu tomotoga i sieloeloi i vagavaia i naweni Yaubada ꞌwaineye, kumanina yana ꞌeba miabui ꞌaiꞌaiwabuna ꞌwaineye i miamia. Vavine i dega i nago saliꞌavuꞌavuye fai bei Yaubada yadi ꞌeba mia basenadi i ꞌidewai. Bei i na miamia i na ꞌiꞌisaveꞌavinidi ꞌaiata 1,260 nagedie.
Iud 1:9Vavinenidi i dega i nago, mulieta gavia i velamu abame. Tamu anelose bwaikina ꞌana wagava Maikeli ma yana anelose, wata tomotoganina baniꞌodi wayoꞌo kasikasisina ma yana ꞌailaꞌa* ꞌAna mogitana wayoꞌo kasikasisina ma yana anelose. taiadi i vetalaga. 8-9  Nag 3:1; Ve 20:2-3Maikeli ma yana anelose i vetoketoke weꞌe wayoꞌonina ma yana ꞌailaꞌa Yaubada kebu i da tauyedi bega i na miamia abame, begaidi i sogiedi i obuma fwayefwayeye. Wayoꞌonina kumanina basenadi ꞌoꞌolo tuatuaina, ꞌana wagava Diabolo ꞌalo Seitani, tomia fwayafwaya matatabudi i vevekaliedi.
10  Iob 1:9-11; Sek 3:1A ꞌiseni i obu fwayefwayeye, nika bona bwaikina a nogai abamega i vonavona i vo,
ꞌAsiau Yaubada nani matatabuna ꞌwaidie i vetoketoke, i ꞌitaꞌitaꞌi, wata i veveimea. Yaubada ꞌana Venuaꞌivina yana toketokena i veleni taiadi i veveimea. I vetoketokega fai Seitani i sogieni abamega. Kumanina i tovotovoi Yaubada mataneye lovana wata ꞌaiata edavo tovetumagana i vevevitadi sakona faifaidi. 11 Edavonidi Seitani ꞌwaineye i vetoketoke Keliso dayaginega, taunina Yaubada yana Sifi Siaina, yawaina i tauyeni i wafa tomotoga faifaidi. Wata edavo i vetoketoke fai Yaubada yana Vona tonovina i luꞌivona tomotoga ꞌwaidie, kebu yawaidi faifaidi i da nuanua, taunidi i tauyedi wafa ꞌwaineye. 12 ꞌOmi tomia abama ꞌwa na sosoana fai Yaubada i vetoketoke, weꞌe ꞌomi fwayafwaya wata eyaga ꞌadi tomia, nuakalikalimi vita ꞌwa na veluagadi fai Seitani i obuwa nuanuana vita bwaikina i na velemi. I nuasako-ꞌafoꞌafo fai i ꞌasetai yana tutuya ꞌaleꞌusana.”
13 Tomotoganina wayoꞌo baniꞌodi i obuma fwayefwayeye i ꞌasetai Yaubada i vetoketoke begaidi vavine i sogiedi, kumanidi kwamana iavetana i venatuneni. 14 Igodi i da ꞌiveꞌavinidi siwe Yaubada manubutu bwaikina fafena ꞌadi ꞌailuga vavine i veledi bega i dega i nago yadi ꞌeba mia nonogineye saliꞌavuꞌavu ꞌwaineye, bei malamala ꞌaitonu wata saiꞌafo nagedie i na ꞌitaꞌitaꞌiedi wayoꞌo ꞌwainega wata i na ꞌiꞌisaveꞌavinidi. 15 Wayoꞌo ꞌawana i oꞌei ufa bwaikina i souyeni nuanuana vavine i na bewedi i na wafa. 16 Igodi i da luvewafadi siwe fwayafwaya vavine i ꞌivaisedi i ꞌanifuai ufanina matatabuna i susula. 17  1 Fit 5:8Wayoꞌonina i nuasako bwaikina vavine ꞌwaidie bega i nago natudiavo ꞌifwaidi taiadi i na vetalaga, kumanidiavo Yaubada yana Vona i vevematayakeyakediga wata Iesu faifaina i luluꞌivona. 18 Bega wayoꞌo i nago balebaleye bei i tovotovoi i lulukamata.

12:7: Iud 1:9

*12:7: ꞌAna mogitana wayoꞌo kasikasisina ma yana anelose.

12:8-9: Nag 3:1; Ve 20:2-3

12:10: Iob 1:9-11; Sek 3:1

12:17: 1 Fit 5:8