20
Yaubada Seitani i yogoni i na miamia malamala 1,000 nagedie.
Ve 9:1Vetalaga i ꞌaꞌava, mulieta tamu anelose a ꞌiseni abamega i obuobuma, nimaneye Vatuꞌai Manamanawena ꞌana ꞌeba yavu wata bulava kainumu i ꞌiveꞌavinidi. Ve 12:9; Iud 1:6I obuma wayoꞌo kasikasisina i ꞌiveꞌavini i yogoni bega malamala 1,000 nagedie yogoyogonina i na miamia. Wayoꞌonina kasikasisina kumanina ꞌoꞌolo tuatuaina, ꞌana wagava Diabolo ꞌalo Seitani. I ꞌiveꞌavini i ꞌaꞌavana i taweni i obu Vatuꞌaie i sibodeni bega kebu tamu aitoi ꞌana fata i na yavuya, wata kebu tomia fwayafwaya i na vevekaliediga. Malamala 1,000 i na ꞌaꞌava, Yaubada i na tauyeni i na souyeni tutuya ꞌaleꞌusana faifaina.
1 Kol 6:2; Ve 6:9, 13:16-17; Dan 7:27Wata a ꞌisanago ꞌeba miabui ꞌaiꞌaiwabudi a ꞌisedi, ꞌeba miabuinidi ꞌwaidie tomotoga ma yadi veimea Yaubada ꞌwainega, ꞌadi fata i na veveimea vematavuloga faifaina. Wata tomotoga ꞌifwaidi ꞌanuꞌanunudi a ꞌisedi kumanidiavo basenadi i luvewafadi Iesu Valana ꞌAtumaina wata Yaubada yana Vona ꞌadi luꞌivona faifaidi. Wata tomotoganidi kebu i da ꞌoduꞌoduga tomotoga kasikasisina malavetayega ꞌana kumaea ꞌalo taunina ꞌwaidie, wata ꞌana tugusa kebu i da ꞌewai nimadie ꞌalo debadie. I wafa siwe i yawasa bega Keliso taiadi i na veveimea malamala 1,000 nagedie. Yadi yawasa ꞌasaꞌaiana tovi-vaitugana kumekumetana, weꞌe towafa ꞌifwaidi malamala 1,000 i na ꞌaꞌava, mulieta i na tovoi-vaitugana. Ve 2:11; 1 Fit 2:9Egavo nagami i tovoiga Yaubada yana tomotoga magemagetadi, ma yadi sosoana taiadi i na miamia, bega tutuyanina tosakona i na luku ꞌai-ꞌalaꞌalase i na wafaotoga, tomotoganidi kebu tamu vita i na veluagai. Malamala 1,000 nagedie i na vevetofolova Yaubada wata Keliso faifaidi, ꞌasaꞌaiana yadi tovelomu, wata ma fuedie i na veveimea.
Yaubada i vetoketoke Seitani ma yana ꞌailaꞌavo i leodi.
Malamala 1,000 i na ꞌaꞌava, mulieta Yaubada i na tauyeni Seitani i na ꞌetoyavuya yana ꞌeba yogona Vatuꞌai Manamanawena ꞌwainega. I na souyeniga i na nago ꞌawalawa ꞌaitamogana ꞌaitamogana ꞌwaidie, tomotoga ꞌailaꞌa tulina tulina, kumanidiavo i goledi Gogi wata Megogi i na vevekaliedi. Seitani yana veimea ꞌwainega, tomotoganidi ꞌawalawa matatabuna ꞌwaidiega i na vaꞌaugidi vetalaga faifaina, ꞌadi ꞌailaꞌa luꞌiawawa-wayoga walaꞌai ꞌana ꞌilukulukuta baniꞌodi. Tomotoganidi fwayafwaya matatabuna ꞌwaidie i na nagoi, Yaubada yana tomotoga wata ꞌatamananina i nuakalikalieniga i na tovififinedi. Nuanuadi i na leodi siwe ꞌai-ꞌalaꞌalata i na ꞌanitaꞌia abamega i na ꞌalaidi matatabudi i na wafa. 10  Ve 19:20, 21:8; Mad 25:41Weꞌe Seitani, kumanina tomotoga i vekaliediga, Yaubada yana veimea ꞌwainega i na ꞌiveꞌavini i na taweni i na obu muna bwaikina ꞌwaineye, basenadi tomotoga kasikasisina wata yana toluꞌivona-vekavekali, wata bei i tawedi. ꞌAinina ꞌwaineye i na veveviga lovana wata ꞌaiata kebu tamu saiꞌafo i na ꞌaꞌava, i na ꞌeno-vagata.
Vonayavuga ꞌana ꞌeba veꞌaꞌava.
11 Mulieta wata a ꞌisanago ꞌeba miabui ꞌaiꞌaiwabuna a ꞌiseni, bwaikina wata ꞌavuꞌavuna, ꞌana tomotoga taiadi a ꞌisedi. Tomotoganina ꞌeba miabui ꞌwaineye, bwaikaotogina wata magemagetana begaidi nani matatabuna abame wata fwayefwayeye i veꞌaladegadega, i nagoi ꞌaniꞌie siwe kebu tamu ꞌawasasa i da ꞌenoꞌeno bei i na giva tomotoganina ꞌwainega. 12  Ve 20:5, 13:8; 2 Kol 5:10; Fol 17:31ꞌEba miabuinina mataneye towafa fuedi i tovotovoi, bwaikidi wata siaidi, bega buki ꞌifwaidi i luyawagidi. Bukinidi nagedie towafanidi matatabudi yadi sauluva i luꞌivoneyedi bega Yaubada i na veimeyedi vematavuloga faifaina. Weꞌe tamu buki i luyawagi, egavo ꞌadi wagava bei i kilumidiga, taunidi mia ꞌatumaina wata miamia-vagaina i na veluagai. 13  Lom 2:6; Ve 22:12Egavo basenadi i wafaga malaveseye wata ꞌavale, wata towafa Vatuꞌai Manamanawena ꞌwaineye, matatabudi i souyedi i maia i vonayavuga yadi sauluva fwayefwayeye faifaidi. 14-15  1 Kol 15:24-26,54-55; Mad 25:41Wafa wata towafa yadi ꞌeba mia Yaubada i tawedi muna bwaikina ꞌwaineye matatabudi i ꞌaꞌava. Egavo kebu ꞌadi wagava i da kilumidiga Yawai-vagata ꞌana Buki ꞌwaineye, Yaubada i veimea i na wafaotoga, i tawedi muna bwaikina ꞌwaineye, wafa ꞌana veluga i veluagai.

20:1: Ve 9:1

20:2: Ve 12:9; Iud 1:6

20:4: 1 Kol 6:2; Ve 6:9, 13:16-17; Dan 7:27

20:6: Ve 2:11; 1 Fit 2:9

20:10: Ve 19:20, 21:8; Mad 25:41

20:12: Ve 20:5, 13:8; 2 Kol 5:10; Fol 17:31

20:13: Lom 2:6; Ve 22:12

20:14-15: 1 Kol 15:24-26,54-55; Mad 25:41