25
Tomotoga yadi luku Yaubada yana ꞌAilaꞌa ꞌwaineye ꞌana vona-awatabai.
Luk 12:35Wata Iesu i vonedi i vo, ꞌAiatanina a na vilaku a na mai, tomotoga yadi luku Yaubada yana ꞌAilaꞌa ꞌwaineye side baniꞌodi. Tamu vavine i na nagi bega enavo neꞌeꞌela 10 ma yadi mageta i nagoi tomogo ꞌana lukamata faifaina. ꞌAdi 5 ma yadi ꞌaseta, wata 5 nuadi ꞌanigaugaudi. 3-4 Nuadi ꞌanigaugaudi yadi mageta ma ufadi weꞌe i na ꞌaꞌavaga faifaina kebu tamu i da ꞌewaiga, weꞌe ꞌadi 5 ma yadi ꞌaseta yadi mageta i iwagidi wata yadi ufa i ꞌewadi. Tonaginina i ꞌivogavogana bega vevinenidi ꞌadi 10 matadi i duduna i ꞌeno-mataiva.
ꞌAkonadi ꞌeno-waubeꞌu nika vegole i nogai i vo, Side tonagi i mimai. ꞌWa maia, ꞌwa na yogobodebodeni.” 7-8 Vevinenidi 10 i ꞌisa yadi mageta i kialakaidi nika vevine nuadi ꞌanigaugaudi i vona ediavo ꞌwaidie i vo, Yama mageta i ꞌweuꞌweu, yami ufayega ꞌwa da iwagema.” Vevine ma yadi ꞌaseta ediavo yadi vona i tutuli i vo, Kebu, ufa deꞌe ꞌomi wata ꞌima kebu ꞌada fataga. ꞌWa nagoi ꞌeba kimwane ꞌwaineye bei yami ufa ꞌwa na ꞌewadi.” 10 Neꞌeꞌelanidi nuadi ꞌanigaugaudi i tauya i nunagoi kimwane faifaina, nika tonagi i leꞌwa. Neꞌeꞌelanidi ꞌadi 5 i ꞌidewadewa i lulukamata taiadi i luku nagi ꞌana ꞌani ꞌwaineye, ꞌawa i sibodai.”
11  Luk 13:25-27I saiboda mulieta vevinenidi kimwane faifaina i nagoiga i leꞌwai, i vegole i vo, ꞌAuvea, ꞌAuvea, ꞌa da lukuwa.” 12 Tonaginina i vo, Aigodi ꞌomi kebu a da ꞌasetamiga.”
13  Luk 12:40Iesu yana vonanina ꞌana ꞌeba veꞌaꞌava ꞌwaineye i vo, Begaidi ꞌomi ꞌwa na ꞌisaꞌisa fai yaku mai-vaitugana ꞌana ꞌaiata ꞌalo ꞌana ꞌawasasa kebu ꞌwa da ꞌasetaiga.”
Tomotoga yadi folova ꞌana tutula Yaubada ꞌwainega ꞌana vona-awatabai.
14 Wata Iesu i vona-awatabai yana mai faifaina i vo, Tamu tomogo i tautauya ꞌaniꞌie yana tofolovavo i golevaꞌaugidi yana kukua matatabuna i veledi i na ꞌisaveꞌavinidi. 15  Lom 12:6Tamu i veleni lubulubu 5000, tamu lubulubu 2000, weꞌe tamu lubulubu 1000, nika i tauya. ꞌAitamogana ꞌaitamogana i velediga yadi ꞌaseta wata yadi toketokena ꞌana ꞌetowava ꞌwainega.
16 Tofolovanina lubulubu 5000 i ꞌewaiga i nago kebu i da mia-maimaiga maninina i vefoloveni, wata ꞌwainega ꞌimosoꞌi i veluagai lubulubu 5000. 17 Wata baniꞌodi tofolovanina lubulubu 2000 i ꞌewaiga i vefoloveni, wata lubulubu 2000 i ꞌewai. 18 Weꞌe tofolovanina ꞌadi vetonu, kumanina lubulubu 1000 i ꞌewaiga, i nago fwayafwaya i alai ꞌana toveimea yana mani i tavuni.
19 Toveimeanina i nagoga tutuya manamanawena i mia, mulieta i vilai i mai yana tofolovavo i vonedi i maia nuanuana i na ꞌasetai yana mani i ꞌimosoꞌiedi ꞌalo kebu. 20 Tofolovanina lubulubu 5000 i ꞌewaiga i luku maninina ma ꞌana ꞌimosoꞌi lubulubu 5000 i veleni i vo, ꞌAuvea, basenadi lubulubu 5000 ꞌu velekuga a vefoloveni, side wata lubulubu 5000 a veluagai.” 21  Luk 16:10ꞌAna toveimea i voneni i vo, Mogitana ꞌomu todumwebika, yamu folova ꞌatumaiotogina. Mani saiꞌafo siaina ꞌwaineye ꞌu dumwebika, bega a na yatomu ꞌu na vetoꞌisaveꞌavina mani bwaikina ꞌwaineye. ꞌWaikuye taiadi ta na miamia ta na sososoana.”
22 Mulieta tofolovanina lubulubu 2000 i ꞌewaiga i luku i vona ꞌana toveimea ꞌwaineye i vo, ꞌAuvea, basenadi lubulubu 2000 ꞌu velekuga a vefoloveni, side wata lubulubu 2000 a veluagai.” 23 Yana toveimea i voneni i vo, Mogitana, ꞌomu todumwebika, yamu folova ꞌatumaiotogina. Mani saiꞌafo siaina ꞌwaineye ꞌu dumwebika, bega a na yatomu ꞌu na vetoꞌisaveꞌavina mani bwaikina ꞌwaineye. ꞌWaikuye taiadi ta na miamia ta na sososoana.”
24 Mulieta tofolovanina lubulubu 1000 i ꞌewaiga i luku i vona ꞌana toveimea ꞌwaineye i vo, ꞌAuvea a ꞌasetamu, ꞌomu tomogo faꞌalimu. Kebu ꞌu da bakubakulaga, ꞌu ꞌaꞌaialamo, tofolova i folofolova weꞌe ꞌomu tutulaꞌava ꞌu ꞌewaꞌewamo. 25 Yau a kololo ꞌaiꞌedi yamu mani a da vevuyoi bega a nago a giveni fwayafwaya nageneye. Side yamu maninina, ꞌasaꞌaiana ꞌu ꞌewai.” 26 ꞌAna toveimea i yagaia i vo, ꞌOmu tofolova sakoimu, dumwemu ꞌaina. ꞌOmu yamu nuanua igodina yau kebu a da bakubakulaga, a ꞌaꞌaialamo wata tofolova i folofolova faifaiku, weꞌe yau tutulaꞌava a ꞌewaꞌewamo. 27 Bega ꞌu nuani yaku mani ꞌu da naweni banika ꞌwaineye. A vilaku a mai yaku maninina ma ꞌana ꞌimosoꞌi a da ꞌewai.”
28 Bega yana tofolovavo ꞌifwaidi i vonedi i vo, Lubulubu 1000 ꞌwa eloi taunina tofolova sakoina, kumanina ma yana lubulubu 10,000 ꞌwa na veleni. 29  Mak 4:25ꞌWa na eloiga fai ꞌaiꞌedi aitoi ꞌana veuveuta ꞌwainega i na folova-ꞌatumai, wata ꞌana ꞌimosoꞌi i na veluagai bwaikaotogina, weꞌe ꞌaiꞌedi aitoi ꞌana veuveuta kebu i na folova-ꞌatumaieniga veuveutanina siaina i na eloꞌaꞌavai. 30 Weꞌe deꞌe tofolovanina dumwena ꞌaina avaꞌai ꞌana ꞌatumaina? ꞌWa naweni ꞌwa taweni i na obu dudubale bei i na ꞌweꞌweꞌwela wata maigina i na yuyuyuya.”
Tomotoga i na vonayavuga Iesu mataneye.
31-32  Mad 16:27Wata Iesu i vonedi i vo, ꞌAwaie yau a vetomotogaotoga ma yaku mageta mataududulina a na mai abamega anelose matatabudi taiadi. Ma yaku veimea a na miabui ꞌeba miabui ꞌaiꞌaiwabuna ꞌwaineye, mulieta tomotoga ꞌadi ꞌailaꞌa tulina tulina fwayafwaya matatabuna ꞌwainega i na maia i na vonayavuga matakuye. I na ꞌaꞌava a na ꞌivisidi baniꞌodi ꞌaisaya ꞌadi toꞌisaveꞌavina sifi wata goti i yayatoꞌedi. 33 Yaku tomotoga a na yatodi ꞌaku ꞌatagiega weꞌe ꞌifwaidi tomotoga ꞌaku wamayega.
34  Luk 12:32I na ꞌaꞌavana mulieta yau yadi Kini tomotoganidi ꞌaku ꞌatagiega a na vonedi a na vo, ꞌOmi ꞌakonadi Tamaku i vesauluva ꞌatumaina ꞌwaimie, ꞌwa maia ꞌwa na luku yana ꞌEba Veimea ꞌwaineye. Bola fwayafwaya kebu i da ꞌidewaiga, Yaubada ꞌeba veimeanina i ꞌidewa-vagaseni faifaimi.
35 ꞌWa na lukuga fai basenadi a lase, ꞌwa veꞌaniku, ꞌanigoku i lala, ufa ꞌwa veleku, tuliku siwe ꞌwa goleku a laka yami vanuge. 36 Kebu ꞌaku kalekoga, ꞌwa veꞌweseniku, a viga, ꞌwa lukebeku, a luku vanuga ꞌeba yogona ꞌwaineye, ꞌwa fogefogeku.” 37 Yaku tomotoganidi yadi sauluva ꞌatumaidi i na velutolieku i na vo, ꞌAuvea, maꞌavia ꞌa ꞌisemu ꞌu lase ꞌa veꞌanimu, ꞌalo ꞌanigomu i lala ufa ꞌa velemu? 38 Avaꞌai tutuyaga ꞌa ꞌisemu kebu a da ꞌisaꞌinanamuga ꞌa golemu ꞌu laka yama vanuge, ꞌalo kebu ꞌamu kalekoga a veꞌwesenimu? 39 Wata maꞌavia ꞌu viga ꞌalo ꞌu luku vanuga ꞌeba yogona ꞌwaineye ꞌa fogefogemu?” 40  Voa 19:17; Ibu 6:10Yau yadi Kini yadi velutoli a na tutuli a na vo, A vona mogitana ꞌwaimie, tutuyanina tamu iaku tomogo-ꞌavoꞌavovo ꞌwa ꞌivaiseniga siwe ꞌasaꞌaiana yau ꞌwa ꞌivaiseku.”
41  Ve 20:10; Mad 7:23Weꞌe tomotoganidi ꞌaku wamayega a na vonedi a na vo, ꞌOmi ꞌakonadi Yaubada i veimea vematavuloga ꞌwa na veluagai, ꞌwa nagoi ꞌai-ꞌalaꞌalata kebu yana ꞌweuga ꞌwaineye, ꞌainina Yaubada i ꞌidewa-vagaseni Seitani enavo yaiaina taiadi faifaidi. 42-43 ꞌWa na nagoiga fai basenadi a lase siwe kebu ꞌwa da veꞌanikuga, ꞌanigoku i lala ufa ꞌwa bodaku, yau tuliku ꞌwa ꞌiseku siwe kebu ꞌwa da goleku a da wai yami vanuge. Kebu ꞌaku kalekoga ꞌasaꞌaiana ꞌwa ꞌisekumo, a viga wata vanuga ꞌeba yogona ꞌwaineye a luku siwe kebu ꞌwa da ꞌisaveꞌavinikuga.” 44 Tovedumweꞌaiꞌainidi i na velutolieku i na vo, ꞌAuvea, maꞌavia ꞌa ꞌisemu, ꞌu lase, ꞌanigomu i lala, wata kebu ꞌamu kalekoga ꞌa bodamu. Weꞌe ꞌomu tomogo tulimu, ꞌu viga, ꞌalo vanuga ꞌeba yogona ꞌwaineye ꞌu luku ꞌa dumweꞌaiemu kebu ꞌa da ꞌivaisemuga?” 45 Yau yadi Kini yadi velutoli a na tutuli a na vo, A vona mogitana ꞌwaimie, tutuyanina tamu iaku tomogo-ꞌavoꞌavovo ꞌwa bodaiga ꞌalo kebu ꞌwa da ꞌivaiseniga, siwe ꞌasaꞌaiana yau ꞌwa bodaku wata kebu ꞌwa da ꞌivaisekuga.” 46 Mulieta a na veimea tovedumweꞌaiꞌainidi i na nago vematavuloga kebu yana ꞌaꞌavaga ꞌwaineye, weꞌe tomotoganidi yadi sauluva ꞌatumaidi mia ꞌatumaina wata miamia-vagaina i na veluagai.”

25:1: Luk 12:35

25:11: Luk 13:25-27

25:13: Luk 12:40

25:15: Lom 12:6

25:21: Luk 16:10

25:29: Mak 4:25

25:31-32: Mad 16:27

25:34: Luk 12:32

25:40: Voa 19:17; Ibu 6:10

25:41: Ve 20:10; Mad 7:23