4
Luyavuyavulagi ꞌana vona-awatabai.
Tamu tutuya wata Iesu i vilai i mai Galili i ve lavu lilivaneye. ꞌAilaꞌa bwaikina i sififineni faifainanina Iesu i dodoga wakeye i miabui weꞌe tomotoga matatabudi i tovoi balebaleye ꞌwaidie i lauꞌage. 2-3 Nani fuedi i ve ꞌwaidie vona-awatabaiega. Yana ve ꞌwaineye i vo, A na vonemi. Tamu tomogo i nago bakule yana witi waifeidi i na bakulidi, yadi sauluva luyavuyavulagi. Yana luyavuyavulagi ꞌwaineye witi ꞌifwaidi i veꞌanitaꞌidi ꞌeda balebaleye, manuga i mai i ꞌanidi. ꞌIfwaidi i veꞌanitaꞌidi bwakebwakeye, inala i kufuadi i tabo-matayoꞌo fai fwayafwaya kebu badubadunaga. ꞌAiata-ꞌwaneꞌwaneye inala i toke i luyauyauta i ꞌawagiꞌadi fai ꞌwalamidi siaidi kebu i da toke i da obuga. ꞌIfwaidi i veꞌanitaꞌidi ꞌawanavenaveye kebu ꞌadi ꞌoiga, tutuyanina i ugawegawedi bega kebu vuagidiga. ꞌIfwaidi i veꞌanitaꞌidi inageye fwayafwaya ꞌatumaina ꞌwaineye i tabo i vuaga. Witi ꞌifwaidi vuagidi 30, ꞌifwaidi 60, ꞌifwaidi 100. ꞌAkonadi yaku vona ꞌwa nogai, siwe ꞌwa na venuaꞌivineni nika ꞌwa na ꞌasetai.”
Vona-awatabai lamuna.
10 Mulieta Iesu ꞌaiseneye ꞌifwaidi tomotoga toyogoꞌwaila, wata yana tovetutuyamavo 12 i maia ꞌwaineye i voneni i vo, Nuanuama yamu vona-awatabai ꞌu na kiavemagetadi. 11  1 Kol 2:10Iesu i vonedi i vo, ꞌAkonadi Yaubada i tauyemi nani fuedi givagivadi ꞌwa ꞌasetadi yana veimea tomotoga ꞌwaideye faifaina. Siwe egavo Yaubada yana veimea i bavuyeni, vona-awatabai ꞌwaidiega Yaubada yana Vona i noganogai. 12  Ais 6:9-10; Ion 12:40Basenadiotoga tobavunidi faifaidi i kilumi Yaubada yana Buki nageneye i vo,
Tomotoganidi i na ꞌisaꞌisa siwe kebu i na ꞌisaꞌinanaiga. Wata i na noganogai siwe nuadi kebu i na magetadi.
ꞌAiꞌedi mogitana i da ꞌisaꞌinanai wata nuadi i da magetadi i da nuaviladi nika Yaubada yadi sakona i da nuatavunidi.”
Vona-awatabai Iesu i kiavemagetai.
13 Mulieta Iesu i vonedi i vo, Vona-awatabainina safailina, siwe ꞌomi kebu ꞌwa da ꞌasetaiga, baniꞌodi ꞌwa na munega wata ꞌifwaidi vona-awatabai ꞌwa na ꞌasetadi? 14 Tomogo tobakula taunina Yaubada yana Vona ꞌana toluyavuyavulagi. 15 Waifei ꞌifwaidi i veꞌanitaꞌidi ꞌedeye ꞌana nuanua, baniꞌodi tomotoga Yaubada yana Vona i nogai nika Seitani i yogo-matayoꞌo Vonanina i elodi. 16-17  Kolos 2:7Waifei i veꞌanitaꞌidi bwakebwakeye ꞌana nuanua, baniꞌodi tomotoga ma yadi sosoana Yaubada yana Vona i nogai siwe yadi nuanua ꞌwaidie kebu mogitana i da lukuga. I vetumagana siwe tutuya ꞌaleꞌusana. Tutuyanina vita ꞌalo veꞌisakololo i na souyedi Vonanina faifaina i na baila-matayoꞌoyeni. 18-19  Mak 10:21-22; 1 Tim 6:9-10Waifei i veꞌanitaꞌidi gaweye ꞌana nuanua, baniꞌodi tomotoga Yaubada yana Vona i nogai siwe yadi mia faifaidi i vevenuafouviga, ꞌaiꞌaiwabu nuadi i ꞌewaꞌewadi wata kukua ꞌadi nuanua ꞌwaidie bwaikina ꞌwa da vo Yaubada yana Vona i da ugawegaweni kebu i da vuaga. 20 Weꞌe waifei i veꞌanitaꞌidi inageye fwayafwaya ꞌatumaina ꞌwaineye ꞌana nuanua, baniꞌodi tomotoga Yaubada yana Vona i nogai nika taunidi i tauyedi ꞌwaineye mulieta yadi folova Yaubada faifaina baniꞌodi i vuaga. ꞌifwaidi 30, ꞌifwaidi 60, wata ꞌifwaidi 100.”
Mageta ꞌaivoe dibuneye.
21 Iesu i velutoliedi i vo, Lovane mageta ta na kabuni, mulieta baniꞌodi ta na munegi? ꞌAivoeyega ta na talafwaseni ꞌalo talalia ꞌayaneye ta na yatoi? Kebu, mageta ta na lutalauleni bega i na magemagetai. 22 Wata deꞌe baniꞌodi, avaꞌai tomotoga i giveniga Yaubada i na sivemageseni wata avaꞌai i nuagiveniga Yaubada i na luꞌivoneyeni. 23 ꞌAkonadi yaku vona ꞌwa nogai, siwe ꞌwa na venuaꞌivineni nika ꞌwa na ꞌasetai.
24  Luk 6:38Avaꞌai ꞌwa na nogaiga ꞌwa na venuaꞌivineni. ꞌAiꞌedi ꞌwa na ꞌanivelena-maimaiga siaina, wata ꞌanivelena-maimaiga siaina ꞌwa na veluagai. Weꞌe ꞌaiꞌedi ꞌwa na ꞌanivelena-maimaiga bwaikina, wata ꞌanivelena-maimaiga bwaikina ma ꞌana ꞌimosoꞌi ꞌwa na veluagai. 25 ꞌAiꞌedi aitoi saiꞌafo ma yana ꞌaseta Yaubada faifaina, bega ꞌasetanina i na ꞌiꞌisaveꞌaviniga, ꞌimosoꞌi Yaubada i na veleni, weꞌe aitoi kebu tamu yana ꞌaseta siwe igodi i vo, Yau yaku ꞌaseta bwaikina,” ꞌasetanina Yaubada i na eloi.”
Vona-awatabai waifei yadi tabo faifaidi.
26 Yaubada yana veimea tomotoga ꞌwaidie yana vebwaika faifaina Iesu i vona-awatabai i vo, Yaubada yana veimea baniꞌodi tamu tomogo waifei i bakulidi. 27 Tofolovanina ꞌaiaseye i folofolova, lovane i ꞌenoꞌeno weꞌe waifei yadi tabo wata yadi vebwaika kebu i da ꞌasetadiga. 28 Fwayafwaya taunina ꞌaniꞌani i ꞌivetabodi, nagami i tautaula mulieta ꞌaniꞌaninidi i sousouyedi. 29  Ve 14:15Tutuyanina i luludabadaba i ꞌaꞌaiala fai tutuya kumaga.”
Iesu i awatalatutula ꞌayawana bilana ꞌwainega.
30 Wata Iesu i vona-awatabai i vo, Baniꞌodi ta na voneyedi Yaubada yana veimea yana vebwaika faifaina ꞌalo avaꞌai ꞌwainega ta na awatalatutula? 31-32 Yana vebwaika baniꞌodi ꞌayawana, bilana saiotogina siwe ꞌaiꞌedi i na tabo, i na vebwaika welavi bwaikaotogina. Didina bwaikidi bega manuga i na mimaia ꞌwaineye i na veveꞌiꞌwaꞌu i na vevegiuva.”
33-34  Ion 16:25Iesu tomotoga i luꞌageyedi vona-awatabai fuedi ꞌwaidiega bega ꞌadi fata i na ꞌaseta. Kebu tamu tutuya vona-awatabai i da baileni, siwe yana tovetutuyamavo taiadi ꞌaisedie naninidi matatabuna i kikiavemagetadi.
Iesu yagina i ꞌiveniwalovi.
35 Inala ꞌakonadi i obu, ꞌaiatanina ꞌwaineye Iesu yana tovetutuyamavo i vonedi i vo, Ta na damana noꞌo bega lavu viꞌainega.” 36 Iesu ꞌakonadi i dodoga wakeye, bega yana tovetutuyamavo wata i dodoga taiadi i nagoi ꞌailaꞌa i ꞌiawedi, weꞌe ꞌifwaidi waka taiadi i nagoi. 37 I nunagoi kaukau bwaikina i nunuga wata yagina waka i ludododogi saiꞌafoga i da veadagi. 38 Iesu i ꞌunugalo i ꞌenoꞌeno waka mulineye. Tovetutuyamavo i luvagoni i vo, Tove ꞌu tovoi, i na vileda ta na wafa kebu faifaina ꞌu da nuanua.”
39 I tovoi kaukau i talabodeni i vo, ꞌU ꞌailove,” wata yagina i voneni i vo, ꞌU niwalova,” nika kaukau i ꞌawatagoni i niwalova bwaikina.
40  Mad 14:31Iesu yana tovetutuyamavo i vonedi i vo, Awale ꞌwa kololo? ꞌOmi bola kebu ꞌwa da vetumaganeku.” 41  Same 89:9Tovetutuyamavo ꞌakonadi kaukau wata yagina yadi ꞌailove i ꞌisedi i kololo bwaikina Iesu yana toketokena faifaina. ꞌAiseꞌavadi i veifufu i vo, Avaꞌai tomotogaga deꞌe? Nani matatabuna kaukau wata yagina taiadi bonana i noganogai i vevematayakayaka.”

4:11: 1 Kol 2:10

4:12: Ais 6:9-10; Ion 12:40

4:16-17: Kolos 2:7

4:18-19: Mak 10:21-22; 1 Tim 6:9-10

4:24: Luk 6:38

4:29: Ve 14:15

4:33-34: Ion 16:25

4:40: Mad 14:31

4:41: Same 89:9