3
Tomogo nimana ꞌokana.
Iesu i vilai i nago ꞌeba miavaꞌauta ꞌwaineye bei tamu tomogo ma nimaꞌokana i miamiana. Luk 13:14Diu totafalolo ꞌifwaidi i maia Iesu i vemataꞌiꞌiꞌieni nuanuadi i na vevitai tamu sakona faifaina i vo, ꞌAiꞌedi tamu aitoi ꞌAiata Veawai ꞌwaineye i na ꞌiveꞌatumaiga yada veꞌetoboda i na geuya ta na yatoi ꞌeba vonayavuga ꞌwaineye.” Iesu i vona tomogo ma nimaꞌokana ꞌwaineye i vo, ꞌU mai side bei ꞌailaꞌa matadie.” Mulieta Iesu i vona tomotoganidi ꞌwaidie i vo, ꞌWa da nuani yada veꞌetoboda ꞌAiata Veawai ꞌwaineye ꞌada fata tomotoga ta na ꞌivaisedi ꞌalo ta na vesauluva sakoina ꞌwaidie, ꞌaiꞌedi tamu tomogo saiꞌafoga i na wafa ta na ꞌivaiseni ꞌalo ta na luvewafaimo?” Nika kebu bonana i da tutuliga.
Mad 9:13Iesu i nuavita fai taunidi kebu nuanuadi tomogo ma nimaꞌokana i na ꞌivaiseni, ma yana nuasako ꞌaitamogana ꞌaitamogana i ꞌisadewadi. Tomogo ma nimaꞌokana i voneni i vo, Nimamu ꞌu siꞌotoi.” I siꞌotoi nika i veꞌatumaiotoga. Mad 22:15-16Falisi i ꞌiseni i souyedi i nagoi i veifufu Kini Elodi yana ꞌailaꞌa taiadi baniꞌodi i na munega Iesu i na ꞌivewafai.
ꞌAilaꞌa lavu lilivaneye.
Iesu ma yana tovetutuyamavo i nagoi lavuye, siwe ꞌailaꞌa bwaikina i yogoꞌwaili, tomotoganidi i maia ꞌawalawa Galili wata Iudia ꞌwaidiega. ꞌIfwaidi i maia Ielusalemega, ꞌawalawa Idumeayega, Ufa Iolidaniega i damana, ꞌatamana Taia wata Saidoni lilivadiega. Iesu yana folova valana i nogai i maia. 9-10 Tomotoga fuedi i ꞌiꞌiveꞌatumaidi faifainanina toviga i vevetunufelagieni nuanuadi i na ꞌabitonovi bega i na veꞌatumai. ꞌAilaꞌa bwaikina bega Iesu yana tovetutuyamavo i vonedi i vo, Waka ꞌwa na mieni ꞌaiꞌedi i na velubabalekuga bega a na laka a na lauꞌage.” 11 Wata tomotoganidi yaiaina i agediga Iesu i ꞌiseni i maia ma yadi veꞌililibu i beꞌu mataneye i vebwaubwau i vo, ꞌOmu Yaubada Natuna.” 12 Siwe Iesu yaiaina i talabodebodedi kebu i na luluꞌivoneyeniga Iesu aitoi.
Iesu yana tovetutuyamavo 12 i venuaꞌivinedi.
13 Tamu tutuya Iesu ma enavo i laka ꞌoyeye, tomotoganidi Iesu yana nuanua i goledi ꞌana toꞌaivaita, i nagoi ꞌwaineye. 14-15  Luk 9:1Tomotoganidi ꞌwaidiega ꞌadi 12 Iesu i venuaꞌivinedi wata i vonedi i vo, ꞌOmi ꞌami 12, a venuaꞌivinemiga yaku tomataꞌaulelevo. ꞌWaikuye ꞌwa na miamiani, mulieta a na vetunemi ꞌwa na lauꞌage tomotoga ꞌwaidie. Wata veimea a na velemi bega ꞌwa na vona yaiaina tomotoga i agediga i na ꞌawaꞌaꞌidi.”
16  Ion 1:42Tomotoganidi 12 i venuaꞌivinediga side ꞌadi wagava.
Saimoni, kumanina Iesu i goleni Fita,
17  Luk 9:54Iemesa ma taina Ioni, Sebedi natunavo. Wata Iesu i goledi Boenati, ꞌana saivila Tomuyoana Natunavo.
18 Anidulu,
Filifi,
Batolomiu,
Madiu,
Tomasi,
Iemesa, Alefasi natuna,
Tadiusa,
Saimoni, toawaꞌidiꞌidi kebu nuanuana Loma gabemani i na veveimeyedi,
19 Iudasa Isakaliota, taunina Iesu ꞌana toꞌetogiluva.
Tomotoga yadi nuanua i vo ꞌako, Yaiaina Iesu i agei.”
20  Mak 6:31Iesu ma enavo i viladi i nagoi vanuge, wata ꞌailaꞌa bwaikina i maia ꞌwaineye begaidi kebu ꞌadi fata i na ꞌani. 21  Ion 10:20Tomotoga ꞌifwaidi i vonavona i vo, Iesu i veꞌwavaꞌwava,” yana ꞌailaꞌavo i nogai i maia i na vagavaia.
22  Mad 9:34Veꞌetoboda ꞌadi tovevo Ielusalemega i maiaga i vona i vo, Seitani,* ꞌAna mogitana Bielisibabi, Seitani tamu ꞌana wagava. yaiaina yadi toꞌedakumeta, Iesu i agei yana toketokena i veleni bega i vonavona yaiaina i ꞌaꞌawaꞌaꞌidi.” 23 Bega Iesu i goledi i maia ꞌwaineye i vona-awatabai ꞌwaidie i vo, Yaku folovanina kebu Seitani yana toketokena ꞌwainega fai Seitani kebu nuanuana enavo i na sogiedi. 24 ꞌAiꞌedi ꞌeba veimea ꞌaiseꞌavadi i na ꞌidia i na vevetalaga bola ꞌeba veimeanina i na velovi. 25 ꞌAiꞌedi ꞌatamana ꞌaiseꞌavadi i na ꞌidia i na vevetalaga, ꞌatamananina i na yavulaiwagi. 26 Wata baniꞌodi ꞌaiꞌedi Seitani yana ꞌeba veimea ꞌaiseꞌavadi i na ꞌidia i na vevetalaga i na ꞌaꞌavaotoga.” 27  1 Ion 3:8Wata Iesu i vona-awatabai ꞌwaidie i vo, Kebu tamu aitoi ꞌana fata i na luku tamu tomogo toketokena yana vanuge i na vainago, weꞌe ꞌaiꞌedi nuanuana, nagami tomogonina i na yogoni, mulieta i na vainago. 28-29  Ibu 6:4-6A na vonemi, tomotoga i sakosakonaga wata i vona-awadamana Yaubada ꞌwaineye ꞌadi fata nuatavuna i na veluagai, weꞌe egavo i na vona-awadamana ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina ꞌwaineye, kebu ꞌana fata Yaubada i na nuatavunidi, yadi sakona i na ꞌeno-vagata.” 30 Iesu i vonaga fai tomotoga ꞌifwaidi i vo, Taunina yaiaina i agei,” weꞌe mogitana ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina ꞌwainega i vona yaiaina i ꞌawaꞌaꞌidi.
Iesu tainavo ma inadi i nagoi Iesu ꞌwaineye.
31  Mak 6:3Iesu tainavo ma inadi i maia Iesu ꞌwaineye. I tovoi ꞌatamanega i velutoli Iesu faifaina. 32 ꞌAilaꞌa Iesu taiadi i miamianiga i voneni i vo, Taimwavo wata inamu sivaꞌe i lulualemu.” 33 Iesu i vona i vo, ꞌWa da nuani, egavo taikwavoga wata inaku? 34 Tomotoganidi i miafifineniga ꞌaitamogana ꞌaitamogana Iesu i ꞌisedi i vonedi i vo, ꞌWa vonaga ꞌwa vo, Taimwavo wata inamu i lulualemu,” ꞌwa vona mogitana siwe wata ꞌomi inakwavo wata taikwavo. 35  Ion 15:14Aitoi Yaubada yana nuanua ꞌana todumwebika, taunina inaku, novuku, ꞌalo taiku.”

3:2: Luk 13:14

3:5: Mad 9:13

3:6: Mad 22:15-16

3:14-15: Luk 9:1

3:16: Ion 1:42

3:17: Luk 9:54

3:20: Mak 6:31

3:21: Ion 10:20

3:22: Mad 9:34

*3:22: ꞌAna mogitana Bielisibabi, Seitani tamu ꞌana wagava.

3:27: 1 Ion 3:8

3:28-29: Ibu 6:4-6

3:31: Mak 6:3

3:35: Ion 15:14