22
Vona-awatabai taunidi Yaubada i tayegidiga faifaidi.
1-2 Wata Iesu i ve tomotoga ꞌwaidie vona-awatabaiega i vo, Tomotoga yadi luku Yaubada yana ꞌAilaꞌa ꞌwaineye side baniꞌodi. Tamu toveimea bwaikina natuna iavetana yana nagi ꞌana sakali i ꞌidewai. I ꞌidewadewa i ꞌaꞌavana yana tofolovavo i vonedi i vo, ꞌWa na nagoi tomotoganidi a tayegidiga, ꞌwa na vonedi i na maia.” I nagoi i vonevonediga nika i baila. Mulieta toveimeanina yana tofolovavo ꞌifwaidi i vonedi i vo, Tomotoganidi a vonedi i bailaga, wata ꞌwa na vonedi ꞌwa na vo, Bulumakau veveꞌanidi wata ꞌifwaidi ꞌaisaya ꞌakonadi i lalamidi wata nani matatabuna i ꞌidewadi i lulukamata. ꞌWa na maia sakalinina ꞌwaineye.” 5-6 Siwe wata i baila i nagoi taunidi yadi nuanua ꞌwaidie. Tamu i nago yana bakule, tamu i nago yana sitoa ꞌwaineye, weꞌe ꞌifwaidi toveimea yana tofolovavo i ꞌiveꞌavinidi i nikedi i wafa. Toveimeanina vala i nogai i nuasako bwaikina, bega yana tolugaviavo i vonedi i nagoi toꞌainikenidi i luvewafadi wata yadi ꞌatamana i kabuni.
I ꞌaꞌavana toveimeanina yana tofolovavo i golevaꞌaugidi i vonedi i vo, ꞌAniꞌani ꞌakonadi a ꞌidewadewa i lulukamata, siwe tomotoganidi a vonediga i baila, taunidi yadi nuanua i veꞌetobodedi. Tutuya deꞌe ꞌwa na nagoiga ꞌatamana bwaikina ꞌwaineye bei egavo ꞌwa na veluagadiga ꞌwa na vonedi i na maia yaku sakali ꞌwaineye i na ꞌani.” 10 Bega tofolovavo i nagoi ꞌatamane tomotoga fuedi i veluagadi, yadi sauluva ꞌatumaidi ꞌalo sakoidi matatabudi i vonedi i maia bega toveimeanina yana vanuga bwaikina i veadagi.
11-12 Tomotoganidi i lukulukuga vanuge, nagi ꞌana kaleko i veleveledi bega i vavaigavu, mulieta toveimeanina i mai i na ꞌisedi. Tamu tomogo i ꞌiseni, nagi ꞌana kaleko kebu i da vigavuyeni bega i velutolieni i vo, Iaku, ꞌomu kebu nagi ꞌana kaleko ꞌu da vigavuyeni, awale ꞌu lukuma?” Tomogonina kebu tamu avaꞌai i da voneyeniga.
13  Luk 13:28Bega toveimeanina yana tofolovavo i vonedi i vo, Nimana wata ꞌagena ꞌwa yogonidi ꞌwa taweni i na obu dudubale, bei i na ꞌweꞌweꞌwela wata maigina i na yuyuyuya fai veviga bwaikina.”
14 Iesu yana vona i veꞌaꞌavai i vo, Yaubada tomotoga fuedi i goledi, nagediega ꞌadi ꞌaivia baniꞌodi i venuaꞌivinedi weꞌe fuedi i baila.”
Takesi ꞌana yato faifaina Iesu i velutolieni.
15 Totafalolo Falisi Iesu yana vona i nogai bega i nagoi ꞌaiseꞌavadi i veifufu, nuanuadi i na velutolieni bonana i na nogai ꞌaiꞌedi i na vekali ꞌadi fata i na ꞌiveꞌavini. 16 Bega yadi tomotoga wata ꞌifwaidi Elodi yana tomotoga i vetunedi i maia Iesu ꞌwaineye i velutoli i vo, Tove, yamu sauluva tonovidi, kebu ꞌu da vevekaliga. ꞌA ꞌasetamu tomotoga toketokedi kebu ꞌu da kololoyediga ꞌu lulumatanidi, weꞌe tomotoga sakoidi kebu ꞌu da vivieyediga, siwe ꞌu veve mogitana Yaubada yana nuanua tomotoga ꞌwaimeye. 17 ꞌU da nuani, i lubwaineda ꞌida me Diu ta na takesi Loma yadi toveimea bwaikina Sisa ꞌwaineye ꞌalo kebu? Nuanuama ꞌa na ꞌasetai.”
18 Iesu yadi nuanua sakoina i ꞌasetai begaidi i vonedi i vo, ꞌOmi tovekali, awale igodi ꞌwa sisiloloku. 19-20 Maninina ꞌwainega ta yatoyato takesi, ꞌwa na mieni ta na ꞌiseni.” Maninina i mieni i ꞌiseni i velutoliedi i vo, Deꞌe mani ꞌwaineye, aitoi ꞌanununa wata ꞌana wagava?” 21  Lom 13:7I vo, Sisa.” Bega Iesu i vonedi i vo, Vetuma ꞌaiꞌedi avaꞌai Sisa faifaina, ꞌwa na ꞌaniveleneni ꞌwaineye, weꞌe avaꞌai Yaubada faifaina, wata ꞌwa na ꞌaniveleneni ꞌwaineye.” 22 Iesu yana vona i nogai, nuadi i voganidi ꞌasaꞌaiana i ꞌiawenimo.
Yawasa-vaitugana ꞌana velutoli.
23  Fol 23:8ꞌAiatanina ꞌwaineye, ꞌifwaidi Diu totafalolo ꞌadi wagava Sadusi i maia Iesu ꞌwaineye. Taunidi tovona igodina tomotoga kebu i na yawasa-vaitugana. 24  VeL 25:5Tomotoganidi Iesu i velutolieni i vo, Tove, basenadiotoga Mosese yada veimea i kilumi i vo, ꞌAiꞌedi tamu tomogo i na wafaga siwe kebu natunavoga, ꞌwabulina taina i na nagidi bega kwakwama i na vetubugidi tatana ꞌana wagava wata ꞌana wauma faifaidi.” 25 Weꞌe ꞌima basenadi yama ꞌatamana ꞌwaineye tamu tomogo ma tainavo ꞌadi ꞌailaꞌa 7, tulaiotogina i nagi kebu tamu natunaga i wafa. ꞌWabula yadi bwa i nagia. 26 Wata i wafa, ꞌadi vetonu yadi bwa i nagidi, i nagoga taidiavo matatabudi ꞌwabulanidi taiadi i nagi. 27 Mulieta ꞌeba veꞌaꞌava ꞌwaineye vavine yawaidi i ꞌaꞌava. 28 ꞌOmi ꞌwa vonaga ꞌawaie towafa matatabudi i na yawasa-vaitugana, ꞌaiatanina ꞌwaineye aitoi mogitana yana vavine fai matatabudi taiadi i nagi?”
29 Iesu yadi velutoli i tutuli i vo, ꞌOmi ꞌwa vekali mogitana fai Yaubada yana Buki wata yana toketokena ꞌwa bavuyedi. 30 Tutuyanina towafa i na yawasa-vaitugana, yadi sauluva baniꞌodi anelose, nagi kebu. 31-32  Sou 3:6ꞌOmi yami vona ꞌana nogaya ꞌwa vo, Towafa kebu i na tovoi-vaitugana,” siwe a na vonemi. ꞌAiꞌedi Mosese ꞌana kilukiluma ꞌwa da luꞌiawawa-dewai ꞌwa da ꞌiseni Yaubada i vonavona ꞌwaimie yawasa-vaitugana faifaina i vo, Yau Ebelamo, Aisake, wata Iakobo yadi Yaubada.” Deꞌe baniꞌodi Yaubada i voneyediga fai tomotoganidi basenadiotoga i wafa siwe ꞌasiau ma yawaidi taiadi i miamiani. Begaidi ta na ꞌasetai egavo ꞌakonadi i wafa ꞌasiau ma yawaidi i miamiani, kebu tamu aitoi wafawafanaga Yaubada mataneye.” 33 Tutuyanina ꞌailaꞌa Iesu yana ve i nogai nuadi i voganidi.
Veimea bwaikaotogina.
34-35 Totafalolo Sadusi yadi velutoli Iesu i tutula-ꞌatumaia bega kebu nuanuadi wata i na veifufu. Tutuyanina totafalolo Falisi i nogai, i vaꞌauta iadi tamu i venuaꞌivineni, taunina veꞌetoboda ꞌadi tove, i vetunei Iesu ꞌwaineye. Nuanuadi i na velutolieni bonana i na nogai ꞌaiꞌedi i na vekali ꞌadi fata i na ꞌiveꞌavini. 36 I velutolieni i vo, Tove, veimeanidi Mosese ꞌwainega i maiga, avaꞌai veimeaga bwaikaotogina?” 37  VeL 6:5Yana velutoli Iesu i tutuli i vo, ꞌAuvea yami Yaubada ꞌwa na nuakalikalieni mogitana nuamiega, ꞌanuꞌanunumiega, wata yami nuanua ꞌwaidiega.” 38 ꞌAsaꞌaiana veimeanina bwaikaotogina wata kumekumetana. 39  Vei 19:18; Lom 13:9-10; Gal 5:14Weꞌe ꞌana veluga wata bwaikaotogina, emiavo ꞌwa na nuakalikaliedi taunimi ꞌami nuakalikali baniꞌodi. 40 Veimea matatabuna i maiga Mosese ꞌwainega, wata Yaubada yana toluꞌivonavo yadi vona matatabuna, lamudi side veimeanidi ꞌailuga.”
Velutoli Yaubada ꞌana Venuaꞌivina faifaina.
41-42 Mulieta totafalolo Falisi i maia Iesu ꞌwaineye i velutoliedi i vo, ꞌOmi ꞌwa da nuaniga, Keliso kumanina Yaubada ꞌana Venuaꞌivina tubuna aitoi?” Yana velutoli i tutuli i vo, Kini Devida.” 43 Iesu i vo, Tubunamona siwe awale ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina Devida i tolivetonoveni bega i veꞌawa-Toveimea ꞌwaineye? Basenadiotoga i vo,
44  Same 110:1; Fol 2:34-35Yaubada i vona ꞌaku Toveimea ꞌwaineye, i vo,
Veimea a velemuga bega ꞌu na miabui ꞌaku ꞌatagiega,
I na nagoga ꞌamu gaviavo a na leodi bega ꞌu na veveimeyedi.”
45 Keliso mogitana Devida ꞌana wauma ꞌwainega i souyeni, siwe i vebwaika-ꞌiaweni Devida, faifainanina Devida i veꞌawa-Toveimea Keliso ꞌwaineye.” 46 Kebu tamu aitoi ꞌana fata Iesu yana vona i na tutuli, i veꞌwadamo, wata ꞌawaie kebu i na vevelutolieniga fai i kololoyeni.

22:13: Luk 13:28

22:21: Lom 13:7

22:23: Fol 23:8

22:24: VeL 25:5

22:31-32: Sou 3:6

22:37: VeL 6:5

22:39: Vei 19:18; Lom 13:9-10; Gal 5:14

22:44: Same 110:1; Fol 2:34-35