21
Iesu i luku Ielusalema.
1-2 Iesu ma yana tovetutuyamavo i nunagoi Ielusalema i leꞌwai ꞌatamana Bedifegi, ꞌOya Olive ꞌwaineye. ꞌAtamananina kebu ꞌaniꞌiega Ielusalema ꞌwainega. Bei Iesu tovetutuyamavo ꞌadi ꞌailuga i vonedi i na kumeta wata i vo, ꞌAtamana debanagomiega ꞌwaineye ꞌwa na nagoi, tutuyanina ꞌwa na sousouyemi ꞌaisaya doniki ma natudi ꞌwa na ꞌisedi tamu vanuga ꞌwaineye i luifwedi i tovotovoi. ꞌWa na yavudi ꞌwa na miedi ꞌwaikuye. ꞌAiꞌedi tamu aitoi i na vo, Awale ꞌwa yavuyavudi,” side baniꞌodi ꞌwa na voneyedi ꞌwa na vo, ꞌAuvea nuanuana,” nika i na tauyedi.” Iesu nuanuana doniki ma natudi i na miedi ꞌwaineye nika tamu Yaubada yana toluꞌivona yana vona-vagata ꞌana mogitana i na souyeni. Basenadiotoga i kilumi Yaubada ꞌana Venuaꞌivina faifaina i vo,
Sek 9:9Ielusalema* ꞌAna mogitana Saioni, Ielusalema tamu ꞌana wagava. ꞌana tomotoga ꞌwa na vonedi ꞌwa na vo,
ꞌAkonadi yami Kini i viwai ꞌwaimie,
Taunina tonuaobu, doniki kwavuneye i laka,
Eꞌe, mogitana ma yana nuaobu doniki tubuvauvauna ꞌwaineye i dodoga.”
6-7 Bega tovetutuyamavo ꞌadi ꞌailuga i kumeta Iesu yana nuanua i ꞌidewai, donikinidi ma natudi i miedi ꞌadi kalekoyega kwavudie i yatodi bega Iesu i laka doniki tubuvauvauna kwavuneye. ꞌAilaꞌa bwaikina ma yadi veꞌililibu yana ꞌeda i ꞌivivigavuya ꞌadi kalekoyega wata welavi lukudiega. Same 118:26Tokumeta wata tovemuli i vegolegole i vo,
Kaiwa, kaiwa, ꞌAna mogitana Osana, me Diu bonadiega.
Yaubada ꞌana Venuaꞌivina Kini Devida tubuna ꞌwaineye ta na vekaiwa.
ꞌAuvea ꞌana wagavayega i mimai,
Wata ma yana nuakalikali i na vevesauluva ꞌatumaina ꞌwaineye,
Bega Yaubada tabwaotogineye ta na subisubiai.”
10 Tutuyanina Iesu i luku Ielusalema fuedi i gagali i vo, Aitoi tomotogaga?” 11 Ediavo ꞌifwaidi i vo, Taunina tamu Yaubada yana toluꞌivona ꞌana wagava Iesu, Nasalediega ꞌawalawa Galili nageneye.
Iesu i luku vanuga ꞌeba veluꞌui ꞌwaineye.
12 Iesu i luku vanuga ꞌeba veluꞌui nageneye i ꞌisedi tokimwane wata tovekimwane matatabudi i sogiedi i obu, mani tulina tulina ꞌadi tosivedavedamana Me Loma yadi mani kebu ꞌana fata ꞌwainega i na ꞌanivelena-maima ga, bega i sisivedamana nuanuadi me Diu yadi mani. yadi talalia i tutuviladi weꞌe bunebune ꞌeba velomu faifaidi ꞌadi tovekimwane yadi ꞌeba miabui i tutufelefeledi. 13  Ais 56:7I vonedi i vo, Basenadiotoga i kilumi Yaubada yana Buki ꞌwaineye, Yaubada i vo,
Yaku vanuga ꞌana wagava vanuga ꞌeba veluꞌui tomotoga faifaidi,”
Weꞌe ꞌomi ꞌwa sivilai, tovainago yadi ꞌeba giva.”
14 I ꞌaꞌavana, mulieta tomatasako wata ꞌagedi sinunumidi i maia vanuga ꞌeba veluꞌui nageneye, Iesu i ꞌiveꞌatumaidi. 15-16  Same 8:2Tovelomu ꞌadi toꞌedakumetavo wata veꞌetoboda ꞌadi tovevo ꞌeba nuaꞌewa toketokedi Iesu i ꞌiꞌidewadi i ꞌisedi, wata i nogai vanuga ꞌeba veluꞌui nageneye yavayavava i vegolegole i vo, Yaubada ꞌana Venuaꞌivina, Kini Devida tubuna ta na subiai.” Naninidi i ꞌisedi wata i nogaidi begaidi ma yadi kamogala i velutolieni i vo, Yavayavavanidi bonadi ꞌu nogai?” Iesu i vo, Eꞌe, mogitana a nogai. Weꞌe ꞌomi Yaubada yana Buki nageneye vona deꞌe ꞌwa da vo kebu ꞌwa da luꞌiawawaiga i vona Yaubada ꞌwaineye i vo,
Yavayavava tulaidi, wata mwedamwedalidi ꞌu ꞌalaveleveledi,
ꞌWaidiega ꞌamu subia ꞌu veveluagai.”
17 Iesu i vonaꞌaꞌava, i ꞌiawedi i nago ꞌatamana Bedani, bei i ꞌeno.
Iesu yana voneye ꞌalaꞌai i bwavu-matayoꞌo.
18 I ꞌatai Bedaniega i vilai i mimai Iesu i lase. 19 ꞌAlaꞌai i ꞌiseni ꞌeda lilivaneye i vo ꞌako, Ma vuagina,” siwe i nago i ꞌiseni tolobwaꞌavana. Welavinina ꞌwaineye i vona i vo, ꞌOmu ꞌasaꞌaiana, kebu wata ꞌu na vuavuaga,” nika ꞌalaꞌai i bwavu-matayoꞌo.
20 Tovetutuyamavo i ꞌiseni nuadi i voganidi i vo, Baniꞌodi i munega i bwavu-matayoꞌo?” 21  Luk 17:6Iesu yadi velutoli i tutuli i vo, A vona mogitana ꞌwaimie, ꞌaiꞌedi kebu ma yami venuanaluga ꞌwa na vetumaganamo, yau ꞌalaꞌai ꞌwaineye a ꞌidewaiga, ꞌomi wata baniꞌodi ꞌwa na ꞌidewai. Kebu deꞌe baniꞌodi ꞌaisena, siwe wata ꞌami fata deꞌe ꞌOya Olive ꞌwa na voneni ꞌwa na vo, ꞌU tovoi, ꞌu obu eyage,” nika i na obu. 22  Mad 7:7; Ion 14:13-14ꞌAiꞌedi ma yami vetumagana ꞌwa na veveluꞌuiga, ꞌana fata naninidi nuanuami ꞌwa na veluagadi.”
I velutolieni Iesu yana veimea lamuna.
23  Ion 2:18Iesu i maiga Ielusalema, i luku vanuga ꞌeba veluꞌui nageneye, tomotoga ꞌwaidie i ve. Tovelomu ꞌadi toꞌedakumetavo wata me Diu toꞌedakumetavo ꞌauꞌauveadi i maia Iesu i velutolieni i vo, Nuanuama ꞌa na ꞌasetai aitoi i vetunemu bega naninidi ꞌu ꞌiꞌidewadi ꞌalo aitoi veimea i velemu?” 24 Iesu i vo, Nuanuaku tamu velutoli a na velemi, ꞌaiꞌedi yaku velutoli ꞌwa na tutula-ꞌatumaiaga a na vonemi yau aitoi veimea i veleku nani deꞌe a ꞌiꞌidewadi. 25 ꞌWa da nuani, Ioni Tobafitaiso aitoi veimea i veleni bega tomotoga i bafitaisodi? Yaubada ꞌalo tomotoga?”
Toꞌedakumetanidi ꞌaiseꞌavadi i veifufu i vo, Baniꞌodi ta na voneyedi? ꞌAiꞌedi ta na vo, Yaubada veimea Ioni i veleni,” ꞌako i na vo, Vetuma awale kebu Ioni yana vona ꞌwa da vetumaganeni?” 26  Mad 21:46Wata ꞌaiꞌedi ta na vo, Tomotoga veimea Ioni i veleni,” bola vita ta na veluagai ꞌailaꞌa ꞌwaidiega fai i nuani Ioni taunina tamu Yaubada yana toluꞌivona.” 27 Begaidi Iesu yana velutoli i tutuli i vo, ꞌIma kebu ꞌa da ꞌasetaiga aitoi veimea i veleni Ioni.” Iesu i vonedi i vo, Yau wata kebu a na vonemiga aitoi veimea i veleku bega naninidi a ꞌiꞌidewadi.”
Tovematayakayaka yadi luku Yaubada yana ꞌAilaꞌa ꞌwaineye ꞌana vona-awatabai.
28 Wata toꞌedakumetanidi i vonedi i vo, ꞌOmi ꞌwa na nuani, tamu tomogo natunavo iavetadi ꞌadi ꞌailuga. Tulaina i voneni i vo, Natuku, nuanuaku ꞌasiau bakule ꞌu na folova.” 29 Siwe natuna i vo, Yau a baila,” mulieta i nuanua kebuꞌega i nago i folova.
30 Wata tamadi i nago natuna bwasiona i voneni i vo, ꞌOmu nuanuaku ꞌu na nago bakule ꞌu na folova. Natunanina i nogayeni i vo, ꞌAtumaina ꞌauvea, a na nago,” siwe kebu i da nagoga.
31 Bega Iesu toꞌedakumetanidi i velutoliedi i vo, Aitoi mogitana tamadi yana nuanua i ꞌidewai?” Yana velutoli i tutuli i vo, Tulaina.” Iesu i vonedi i vo, A vona mogitana ꞌwaimie, takesi ꞌana tolaugogona vivinagodi wata vevine toalagogona maꞌitufa i lukuluku Yaubada yana ꞌAilaꞌa ꞌwaineye weꞌe ꞌomi voke kebu. 32  Luk 7:29-30Tomotoganidi nagami tosakona siwe i nuaviladi kwamananina tulaina baniꞌodi, Tamada yana nuanua i ꞌidewadi, weꞌe ꞌomi kwamana bwasiona yana sauluva ꞌwa salai. Ioni Tobafitaiso i mai Yaubada yana ꞌedaꞌeda tonovidi i vemiga, ꞌwa nogayenimo siwe kebu ꞌwa da ꞌidewadi. Tomotoganidi yadi sauluva sakoidi ma yadi vetumagana i nuaviladi Yaubada yana nuanua i ꞌiꞌidewadi, weꞌe ꞌomi yadi nuavilana ꞌwa ꞌiseni siwe kebu ꞌwa da vo, ꞌA na nuavilama.”
Tofolova sakoidi ꞌadi vona-awatabai.
33 Wata toꞌedakumetanidi ꞌwaidie Iesu i vona i vo, Deꞌe tamu vona-awatabai. Tamu tomogo kalefa talagina i yatoi wata i kalieni. Vuagina ꞌana ꞌeba vatanitani i ꞌidewai wata kileu i didigi, tabwaneye ꞌeba ꞌatuꞌai i yogoni. Mulieta tomotoga ꞌifwaidi nimadie i yatoi i na ꞌisaveꞌavini, i ꞌaꞌavana nika i tauya i nago ꞌaniꞌie.
34 Tutuyanina i kumaga, tonibakula ꞌifwaidi yana tofolovavo i vonedi i nago yana bakula ꞌana toꞌisaveꞌavinavo ꞌwaidiega vuaga ꞌifwaidi i na miedi faifaina. 35 Toꞌisaveꞌavinanidi yana tofolova i ꞌiveꞌavinidi, tamu i nikeimo, tamu i nikei i wafa, wata tamu i lukileuya i wafa. 36 Mulieta tonibakulanina tofolovavo fuedi i vetunedi wata baniꞌodi i munegidi.
37 ꞌEba veꞌaꞌavaotoga taunina natuna i vetunei i vona i vo, Deꞌe natuku, i na veꞌililibuyeni.” 38 Siwe tutuyanina toꞌisaveꞌavinanidi i ꞌiseni i mimai ꞌaiseꞌavadi i vo, Natunanina ꞌawaie deꞌe bakula i na veimeyeni, bega ꞌwa maia ta na luvewafai matatabuna ta na ꞌewai.” 39  Ibu 13:12Bega i ꞌiveꞌavini i taweni i obu kalimulie, bei i luvewafai.” 40 Mulieta Iesu me Diu toꞌedakumetavo i velutoliedi i vo, ꞌWa da nuani, tutuyanina tonibakula i na maiga, toꞌisaveꞌavinanidi baniꞌodi i na munegidi?” 41 Yana velutoli i tutuli i vo, ꞌA nuani tosakonanidi i na nikedi i na wafa, mulieta tomotoga ꞌifwaidi i na vonedi i na vetoꞌisaveꞌavina bega tutuyanina i na kumakumaga vuaga i na ꞌaꞌanivelenedi ꞌwaineye.”
42-43  Same 118:22-23; 1 Fit 2:6-8Wata Iesu i vonedi i vo, ꞌOmi me Diu yama toꞌedakumetavo, siwe yami vetoꞌisaveꞌavina Yaubada yana ꞌAilaꞌa ꞌwaineye i na elomi mali tomotoga i na veledi. Taunidi i na vetoꞌisaveꞌavina Yaubada yana ꞌAilaꞌa ꞌwaineye, yadi sauluva ꞌatumaidi baniꞌodi vuaga.” Wata Iesu Yaubada yana Vona i sivemageseni tomotoga i vedumweꞌaiꞌaieniga faifaina i vo,
Toꞌaiyogona folova tamu i ꞌiseni siwe i baileni,
Folovanina taunina ꞌunututu.
Yada ꞌAuvea Yaubada folovanina i vetovoi-vaitugani,
ꞌAna ꞌisa ꞌwaideye ꞌeba nuaꞌewa.”
[ 44 Egavo i na tayaidi i na beꞌu folovanina tabwaneye i na tudabedabedi, wata ꞌaiꞌedi folovanina i na ꞌanifoia tomotoga tabwadie i na tukudakudadi i na vefwayafwaya.”]
45 Tovelomu ꞌadi toꞌedakumetavo wata Diu totafalolo Falisi Iesu yana vona i nogai i ꞌasetai ꞌadi vona-awatabai, taunidi baniꞌodi toꞌaiyogonanidi wata toꞌisaveꞌavinavo sakoidi. 46 Igodi nuanuadi i da ꞌiveꞌavini siwe tomotoga i kololoyedi fai i vo, Taunina tamu Yaubada yana toluꞌivona.”

21:5: Sek 9:9

*21:5: ꞌAna mogitana Saioni, Ielusalema tamu ꞌana wagava.

21:9: Same 118:26

21:9: ꞌAna mogitana Osana, me Diu bonadiega.

21:12: Me Loma yadi mani kebu ꞌana fata ꞌwainega i na ꞌanivelena-maima ga, bega i sisivedamana nuanuadi me Diu yadi mani.

21:13: Ais 56:7

21:15-16: Same 8:2

21:21: Luk 17:6

21:22: Mad 7:7; Ion 14:13-14

21:23: Ion 2:18

21:26: Mad 21:46

21:32: Luk 7:29-30

21:39: Ibu 13:12

21:42-43: Same 118:22-23; 1 Fit 2:6-8