2
Sakali nagi faifaina Kena ꞌwaineye.
ꞌAiata ꞌailuga i ꞌaꞌavana, tamu tomogo nagi sakalina i ꞌidewai ꞌatamana Kena ꞌwaineye, ꞌawalawa Galili nageneye, bega Iesu inana i nago. Tonisakali Iesu wata yana tovetutuyamavo i vonedi i vo, ꞌOmi wata ꞌwa na waia.” ꞌAni ꞌwaineye ꞌadi ufa oine i ꞌaꞌava, Iesu inana i voneni i vo, Natuku, oine matatabuna i ꞌaꞌava.” Ion 7:30Iesu i vo, Inaku, avaꞌai nuanuami a na ꞌidewai kebu ꞌwa na vonekuga. Yaku folova ꞌana tutuya bola.” Siwe inana ꞌaniꞌani ꞌadi toꞌidewadewa i vonedi i vo, Avaꞌai Iesu i na voneyediga, ꞌwa ꞌidewadi.”
Diu totafalolo yadi sauluva nimadi i ꞌiꞌilekoa-dewadi wata i tatafalolo bega igodi yadi nuanua vunavunagidi Yaubada mataneye, begaidi vanuganina ꞌwaineye ꞌeba koi ufa bwaikidi matatabuna 6 i yatodi, ꞌaitamogana ꞌwaineye ꞌana fata dalamu siaidi matatabuna 5 ꞌalo 7 ta iwagi i adaga. ꞌEba koinidi kileu i ꞌeavidi. Iesu i vona ꞌaniꞌani ꞌadi toꞌidewadewa ꞌwaidie i vo, Nuanuaku ꞌeba koinidi ufa ꞌwa na veliliwadi.” ꞌEba koinidi i veliliwadi i veꞌalafelefeledi. I ꞌaꞌavana i vonedi i vo, ꞌEba koi siainega ꞌwa na koia ꞌwa na naweni tonisakali ꞌwa na veleni i na yemu.” I ꞌewai i naweni i veleni ufanina i yemutonoviga ꞌakonadi i ve-oine. Tonisakalinina kebu i da ꞌasetaiga avaꞌaiega oine i veluagai weꞌe tofolova ꞌaiseꞌavadi i ꞌasetai. 10 Bega tonisakali tomogonina i nagiga i goleni i mai i voneni i vo, Tomotoga fuedi yadi sauluva nagami oine ꞌana lautonova ꞌatumaina i na ꞌaniveleneni tomotoga i na yemu, mulieta tutuyanina nuadi i na lugaugaudi, kibwana i na sivemageseni i na yemu. Weꞌe ꞌomu ꞌu vesauluva tulina, nagami oine ꞌatumaina ꞌu sivemageseni mulieta ꞌatumaiotogina i vemuli.”
11  Ion 1:14, 4:54, 11:4ꞌEba nuavogananina wata ꞌeba nuaꞌewanina bei Iesu i velamu i ꞌidewai ꞌatamana Kena ꞌawalawa Galili ꞌwaineye. Yana folovanina ꞌwainega yana toketokena Yaubada ꞌwainega i sivemageseni, weꞌe yana tovetutuyamavo i vetumagana ꞌwaineye taunina Yaubada ꞌana Venuaꞌivina.
12 Sakalinina i ꞌaꞌava, Iesu, inana tainavo taiadi wata yana tovetutuyamavo i nagoi ꞌatamana Kafaneomi bei saiꞌafo i yogomia.
Iesu i nago vanuga ꞌeba veluꞌui ꞌwaineye.
13  Sou 12:1-27ꞌAkonadi tutuya i velilivana saiꞌafoga me Diu yadi Sakali Uviꞌagalatagona* Me Diu yadi ꞌeba tolinuataꞌi basenadiotoga Yaubada tubudiavo i ꞌitaꞌitaꞌiedi Itifita ꞌwainega, anelose me Diu i uviꞌagalatagonidi weꞌe me Itifita i nikedi. ꞌana ꞌaiata i na leꞌwa begaidi Iesu yana tovetutuyamavo taiadi i laka Ielusalema. 14 Iesu i luku vanuga ꞌeba veluꞌui ꞌwaineye tomotoga i ꞌisedi yadi ꞌaisaya i vevekimwaneyedi ꞌifwaidi tomotoga ꞌwaidie bega i na nikedi i na velomuyedi Yaubada ꞌwaineye. ꞌAisayanidi bulumakau, sifi, wata bunebune, weꞌe ꞌifwaidi tomotoga mani tulina tulina ꞌadi tosivedavedamana Me Loma yadi mani kebu ꞌana fata ꞌwainega i na ꞌanivelena-maimaiga bega i sisivedamana nuanuadi me Diu yadi mani. i miabui i miamiani ꞌadi talalia ꞌwaidie. 15 Iesu ma yana nuasako bulava i ꞌewadi i metani yana ꞌeba ꞌaifitala. Sifi wata bulumakau matatabudi i luveyavulidi, tosivedavedamana ꞌadi talalia i tutuviladi yadi mani i ꞌetoiwaga. 16 Weꞌe bunebune ꞌana tovekimwane i lukakadedi i vo, Yami manuga ꞌwa ꞌewadi ꞌwa souyemi. Tamaku yana vanuga ꞌana wagava vanuga ꞌeba veluꞌui, kebu yami ꞌeba sivedavedamanaga.” 17  Same 69:9Yana tovetutuyamavo i ꞌiseni i nuani tamu vona basenadiotoga i kilumi Yaubada yana Buki ꞌwaineye i vo,
Yaubada, nuanuaku bwaikina tomotoga yamu vanuga i na veꞌililibuyeni faifaina a ꞌiꞌikasikasisi, begaidi vita a na veluagai.”
18 Fai Iesu tomotoga i sogiedi faifainanina me Diu toꞌedakumetavo i maia Iesu ꞌwaineye i velutoli i vo, Awale? Aitoi veimea i velemu tomotoga ꞌu luveyavulidi? Nuanuama tamu ꞌeba nuavogana wata ꞌeba nuaꞌewa ꞌu na ꞌidewai ꞌa na ꞌiseni wata ꞌa na ꞌasetai ꞌomu ma yamu veimea Yaubada ꞌwainega.” 19  Mad 26:61Iesu i vonedi i vo, ꞌAtumaina, ꞌeba nuavogana wata ꞌeba nuaꞌewa tamu a na ꞌidewai ꞌwa na ꞌiseni. Vanuga ꞌeba veluꞌui deꞌe ꞌwa da geuyaga, ꞌaiata ꞌaitonu nagedie wata a da vetovoi-vaitugani.” 20 I voneni i vo, Deꞌe vanuga ꞌeba veluꞌuinina i yogoyogoni malamala 46 nagedie, weꞌe ꞌomu igodi ꞌaiata ꞌaitonu nagedie ꞌu na yogona-vaitugani.”
21 Siwe Iesu kebu mogitana i da vonavona vanuga ꞌeba veluꞌui faifaina, i vonavona taunina faifaina. 22  Luk 24:6-8; Ioni 12:16Tutuyanina Iesu i tovoi-vaitugana wafa ꞌwainega nika bei yana tovetutuyamavo yana vonanina i nuani bega Yaubada yana Buki wata Iesu yana vonanina faifaidi ma yadi vetumagana i veꞌawamogitana.
Tomotoga matatabuda yada nuanua Iesu i ꞌasetadi.
23 Sakali Uviꞌagalatagona ꞌana tutuye Iesu i miamia Ielusalema ꞌeba nuavogana wata ꞌeba nuaꞌewa i ꞌidewadi. Tomotoga fuedi i ꞌiseni i vo, ꞌA vetumagana, mogitana i mai Yaubada ꞌwainega.” 24 Siwe Iesu ꞌaitamogana ꞌaitamogana yadi nuanua i ꞌasetadi begaidi yadi vetumagananina faifaina wata kebu Iesu i da veꞌawamogitana. 25 Fai Iesu matatabuda i ꞌasetaꞌaꞌavada, begaidi ꞌaiꞌedi tamu aitoi iana yana sauluva faifaidi i na luꞌivona Iesu ꞌwaineye kebu i da lubwaineniga.

2:4: Ion 7:30

2:11: Ion 1:14, 4:54, 11:4

2:13: Sou 12:1-27

*2:13: Me Diu yadi ꞌeba tolinuataꞌi basenadiotoga Yaubada tubudiavo i ꞌitaꞌitaꞌiedi Itifita ꞌwainega, anelose me Diu i uviꞌagalatagonidi weꞌe me Itifita i nikedi.

2:14: Me Loma yadi mani kebu ꞌana fata ꞌwainega i na ꞌanivelena-maimaiga bega i sisivedamana nuanuadi me Diu yadi mani.

2:17: Same 69:9

2:19: Mad 26:61

2:22: Luk 24:6-8; Ioni 12:16