24
Iesu i tovoi-vaitugana wafayega.
Me Diu yadi ꞌAiata Veawai i ꞌaꞌavana, Tafalolo ꞌawaꞌawaiogose, vevinenidi bunamanidi i ꞌidewadewadiga i ꞌewadi i nagoi taumaseye. Tutuyanina i leꞌwai i ꞌiseni kileu bega taumata i sibodaiga, ꞌakonadi i ketoi. Matatabudi i luku taumata nageneye ꞌAuvea Iesu tomogona i ꞌisaꞌavai. I tovotovoi i vevenuaꞌivina nika tomotoga ꞌadi ꞌailuga ma ꞌadi talauma mataududulidi i souyedi ꞌwaidie. Vevinenidi i kololo-ꞌafoꞌafo bega i ꞌodu tomotoganidi ꞌadi ꞌailuga matadie. Tomotoganidi vevine i vonedi i vo, Avaꞌai faifaina ꞌwa maia taumaseye ꞌwa lalauala tamu tomogo i yawasaga faifaina? 6-7  Luk 9:22, 18:31-33Iesu deꞌe bei kebu i da miamiaga, ꞌakonadi i tovoi. ꞌWa na nuani yana vona basenadi Galili ꞌwaineye i vonemi i vo, Yau a vetomotogaotoga i na ꞌaniveleneku tosakona ꞌwaidie, bega i na tutufwaseku ꞌai lagalagana ꞌwaineye mulieta ꞌaiata ꞌana vetonu ꞌwaineye Yaubada i na sivetovoi-vaituganiku wafayega.”
8-9 Nika vonanina basenadi Iesu i voneyeniga vevine i nuani i viladi i nagoi Ielusalema naninidi matatabuna i luꞌivoneyedi tomataꞌaulele 11 ꞌwaidie, wata ꞌifwaidi tovetutuyamavo ꞌwaidie. 10  Luk 8:2-3Vevinenidi i nagoi taumata ꞌwaineye side ꞌadi wagava. Meli ꞌatamana Magidala ꞌwainega, Ioana, Meli Iemesa inana, wata ꞌifwaidi vevine. 11 Naninidi i ꞌisediga i luꞌivona Iesu yana tomataꞌaulele ꞌwaidie, siwe kebu i da veꞌawamogitana fai yadi nuanua i vo, Vonanina ꞌana nogaya ꞌwaideye ꞌwavaꞌwavadi yadi vona.” 12 Weꞌe Fita i tovoi i lilide i nago taumaseye i lukemula Iesu ꞌana baniumaꞌava i ꞌiseni, kebu tamu wata avaꞌai i da ꞌiseniga. Bega i vilai i nago vanuge, nuana i ꞌiviꞌivina nika yana nuanua i veꞌaleꞌusa.
Iesu i souyeni Emeusa ꞌana ꞌedeye.
13 ꞌAiatanina ꞌwaineye Iesu i tovoi wafayega, tovetutuyamavo ꞌadi ꞌailuga Ielusalema ꞌwainega i tauya i nunagoi tamu ꞌatamana ꞌana wagava Emeusa ꞌwaineye, ꞌedanina ꞌana nago baniꞌodi ꞌawasasa ꞌailuga. 14-15 I nunagoi ꞌedeye ma iana i veveifufu-ꞌedaꞌeda naninidi i souyediga faifaidi, nika Iesu tauniotogina mulidie i mai i veluagadi. 16 Tomotoganidi Iesu i ꞌiseni, siwe voke baniꞌodi i munega kebu i da ꞌisaꞌinanaiga.
17 Iesu i velutoliedi i vo, Avaꞌai faifaina ꞌwa veveifufu-ꞌedaꞌeda?” Nika i tovoi maigidi ꞌana ꞌisa nuavita. 18 Tamu iana ꞌana wagava Kaliofasa i voneni i vo, Tomia Ielusalema matatabudi i ꞌasetai avaꞌai i souyediga ꞌaiatanidi ꞌwaidie, voke ꞌomu ꞌaiseotogimu bavubavumu.” 19  Fol 13:27Wata Iesu i vo, Avaꞌai naniga?” Kaliofasa i vo, Iesu, tomogo Nasaledi faifaina. Tomogonina tamu Yaubada yana toluꞌivona, yana vona toketokena, ꞌeba nuavogana wata ꞌeba nuaꞌewa i ꞌidewadewadi, begaidi Yaubada wata tomotoga i awaveꞌatumaieni. 20 Tovelomu ꞌadi toꞌedakumetavo wata ꞌida yada toꞌedakumetavo i ꞌaniveleneni Loma gabemani ꞌwaidie i veimeyeni i na wafa mulieta i tutufwaseni ꞌai lagalagana ꞌwaineye. 21  Luk 1:68, 2:25; Fol 1:6ꞌIma ꞌa nuani kumanina Yaubada ꞌana Venuaꞌivina i maiga me Isileli i na ꞌitaꞌitaꞌieda. Yana wafa ꞌwainega i maiga ꞌasiau ꞌaiata ꞌana vetonu ta veluagai. 22-23  Luk 24:1-11Weꞌe ꞌasiau ꞌawaꞌawaiogose ꞌifwaidi vevine ꞌama ꞌailaꞌa ꞌwainega i nagoi taumaseye Iesu tomogona i ꞌisaꞌavai. Tutuyanina i viladi i maia i luꞌivona ꞌwaimeye i vo, Mogitana anelose i souyedi ꞌwaimeye i vonema Iesu ꞌakonadi i tovoi-vaitugana.” Yawaima i lovoga wata nuama i voganidi yadi vona faifaina. 24 Begaidi ꞌifwaidi emavo i nagoi taumaseye avaꞌai vevinenidi i voneyeniga i veluagai, Iesu tomogona i ꞌisaꞌavai.”
25 Iesu tomotoganidi ꞌadi ꞌailuga i vonedi i vo, ꞌOmi bavubavumi. Basenadiotoga Yaubada yana toluꞌivonavo nani fuedi i kiluma-vagasedi Keliso faifaina siwe kebu ꞌwa da vetumagana. 26 I lubwaineni Yaubada ꞌana Venuaꞌivina veviganidi i veluagadi, mulieta i na luku abame, yana ꞌeba mia ꞌaiꞌaiwabuna ꞌwaineye.” 27  Ais 53:12; Same 22:1,7-8,16-18, 69:21Mulieta Iesu taunina faifaina i kiavemageta Yaubada yana Buki ꞌwainega. Vonanidi i veifufuyediga i velamu Mosese ꞌana kilukiluma ꞌwainega wata toluꞌivona ꞌadi kilukiluma ꞌwaidiega.
28-29 ꞌAkonadi i maia Emeusa lilivaneye ꞌadi ꞌailuga i ꞌasetai Iesu i na vaganago tamu ꞌatamana ꞌwaineye begaidi i talabodeni i vo, Side bei ta na ꞌeno, ꞌakonadi i lovalovani.” Bega ma fuedie i luku bei taiadi i na ꞌeno. 30 Mulieta i miabui i na ꞌani Iesu ꞌaniꞌani i ꞌewai, i vekaiwa Yaubada ꞌwaineye i ꞌivivia i veledi. 31  Luk 24:16Nika bei matadi i ꞌanialadi i ꞌisaꞌinanai, siwe ꞌwaidiega i ꞌawafaꞌwani. 32 Iesu i nago, ꞌadi ꞌailuga i veifufu i vo, Iaku vona mogitana, tutuyanina ꞌedeye i kikiavemageta Yaubada yana Buki ꞌwainega ma ꞌana vebae ꞌwaideye ꞌwa da vo nuafouda i da ꞌawadadedi.”
33 Ma iana i vonavona i ꞌaꞌavana nika i tovoi i viladi i nagoi Ielusalema, bei tovetutuyamavo 11 i veluagadi wata ꞌifwaidi ediavo taiadi. 34 I leꞌwai i nogai i vonavona i vo, Vona mogitana, ꞌAuvea i tovoi-vaitugana, Saimoni i ꞌiseni.” 35 Mulieta ꞌadi ꞌailuga i luꞌivona, nani matatabuna i veifufuyedi. Yana souyagi ꞌedeye, taiadi i veifufu-ꞌedaꞌeda, wata ꞌani ꞌwaineye ꞌaniꞌani i ꞌivivia nika bei i ꞌisaꞌinanai.
Iesu i souyeni yana tovetutuyamavo ꞌwaidie.
36 Kaliofasa ma iana bola i veveifufu ediavo ꞌwaidie nika Iesu tauniotogina i souyeni ꞌawasasadie. I vonedi i vo, Kebu ꞌwa na kolologa, ma yami sosoana ꞌwa na miamiani.” 37 Siwe i kololo-ꞌafoꞌafo i ꞌiseꞌiseni i vo ꞌako yalua. 38 Wata Iesu i vonedi i vo, Awale nuafoumi i veviga, wata ꞌwa vevenuanaluga? 39 ꞌWa ꞌisamaiedi ꞌaku kiniꞌona nimakuye wata ꞌagekuye, wata ꞌwa na ꞌisa-dewaku mogitana yau. ꞌWa na ꞌabitonoviku bega ꞌwa na ꞌasetaku yau kebu yaluaga, yalua kebu ma tomogona ꞌana wagava kaukau.”
40 I vonaꞌaꞌava mulieta nimana wata ꞌagena i vedi. 41 Sosoana mogitana i sosoana siwe kebu i da vetumagana fai nuadi i vogavoganidi. Begaidi Iesu i velutoliedi i vo, ꞌAniꞌani ꞌaivia ꞌwaimie?” 42-43 Bega igana kabukabunina i ꞌewai i veleni matadie i ꞌani.
44 Mulieta i vonedi i vo, ꞌWa na nuani basenadi taiadi ta miamia a vonemi a vo, Nani matatabuna faifaiku i kilumidiga Yaubada yana Buki ꞌwaineye i lubwainedi i na souyedi ꞌwaikuye. Vonanidi i kilumidi Buki Same ꞌwaineye, Mosese ꞌana kilukiluma ꞌwaidie, wata Yaubada yana toluꞌivonavo ꞌadi kilukiluma.” 45  Luk 24:27Iesu yadi nuanua i kiavemagetadi bega nani fuedi Yaubada yana Buki nageneye i ꞌasetadi, nika bei nuadi i magetadi. 46 I vonedi i vo, Vonanidi tamu side baniꞌodi. Keliso, Yaubada ꞌana Venuaꞌivina veviga bwaikina i na veluagai, i na wafa, mulieta ꞌaiata ꞌana vetonu ꞌwaineye Yaubada i na sivetovoia. 47 Weꞌe Kelisonina valana i na souyeni Ielusalema ꞌwainega i na nago ꞌawalawa matatabuna ꞌwaidie. Valanina side baniꞌodi. Egavo Keliso ꞌana wagavayega i na nuaviladi sakona ꞌwainega Yaubada i na nuatavunidi. 48 Naninidi basenadiotoga i kilumidiga Yaubada yana Buki ꞌwaineye, ꞌomi matamie i souyedi.
49  Ion 15:26, 16:7Yau ꞌami Toꞌaivaita* Toꞌaivaitanina ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina. a na vetunei ꞌwaimie, Toꞌaivaitanina faifaina basenadi Tamaku i vonaꞌawaufaufa i na velemi. Siwe kebu ꞌwa na tauya-matayoꞌo deꞌe bei ꞌwa na lulukamata Ielusalema nagami toketokena i na mai Yaubada ꞌwainega i na agemi.”
Iesu i laka abame.
50-51 Iesu yana veifufu i ꞌaꞌava, yana tovetutuyamavo i ꞌedakumesedi Ielusalemega i nagoi Bedani. Bei nimana i silakai i vovonanuakalikali ꞌwaidie nika Yaubada i vagavaia i naweni abame. 52  Ion 14:28Iesu i tauya i nunago yana tovetutuyamavo i subiai, mulieta ma yadi sosoana bwaikina i viladi i nagoi Ielusalema. 53 Tutuya matatabuna bei i miamia vanuga ꞌeba veluꞌui nageneye Yaubada ꞌwaineye i vevekaiwa.
 
ꞌAsaꞌaiana baniꞌodi,
Yau Luke.

24:6-7: Luk 9:22, 18:31-33

24:10: Luk 8:2-3

24:19: Fol 13:27

24:21: Luk 1:68, 2:25; Fol 1:6

24:22-23: Luk 24:1-11

24:27: Ais 53:12; Same 22:1,7-8,16-18, 69:21

24:31: Luk 24:16

24:45: Luk 24:27

24:49: Ion 15:26, 16:7

*24:49: Toꞌaivaitanina ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina.

24:52: Ion 14:28