9
Iesu yana tovetutuyamavo 12 i vetunedi.
Tamu tutuya Iesu yana tovetutuyamavo 12 i goledi i nagoi ꞌwaineye veimea wata yana toketokena i veledi bega toviga i na ꞌiveꞌatumaidi wata yaiaina i na vonedi i na ꞌawaꞌaꞌidi. Mulieta i vetunedi i na lauꞌage ꞌatamana fuedi ꞌwaidie Yaubada yana veimea tomotoga ꞌwaidie faifaina, wata toviga i na ꞌiveꞌatumaidi. Luk 10:4-11; Fol 13:51Siwe wata i veluꞌaseꞌasedi i vo, ꞌWa na nunagoiga kebu venuana ꞌwa na ꞌewaga, wata wautogana kebu, ꞌaniꞌani kebu, mani kebu ꞌalo wata tamu kaleko vunavunagina. ꞌAiꞌedi aitoi i na vonemi ꞌwa na luku yana vanuge bei ꞌwa na miamia mulieta yami folova i na ꞌaꞌava ꞌatamananina ꞌwaineye, vanuganina ꞌwa na ꞌiaweni. Wata ꞌaiꞌedi avaꞌai ꞌatamanaga ꞌana tomotoga i na vedumweꞌubuꞌubusemi wata yami vona kebu i na nogaidiga, ꞌwa na ꞌiawedi ꞌwa na nagoi wata ꞌagemiega fwayafwaya ꞌwa na lubutubutuya yadi ꞌeba ꞌisa bola bei wata kebu ꞌwa na lalauꞌage wata bola vematavuloga i na veluagai Yaubada ꞌwainega.” Mulieta tovetutuyamavo i tauya i nagoi ꞌatamana fuedi ꞌwaidie i lalauꞌage Vala ꞌAtumaina faifaina wata tomotoga i ꞌiꞌiveꞌatumaidi.
Kini Elodi nuana i vogani Iesu faifaina.
1 Kin 17:17-24Kini Elodi, ꞌawalawa Galili ꞌana toveimea, Iesu yana folova valana i nogai nuana i vogani fai tomotoga ꞌifwaidi i vonavona i vo, Noꞌo Iesu, Ioni Tobafitaiso i yawasa wafayega.” Weꞌe ꞌifwaidi i vo, Ilaitia i vilai i mai abamega,” wata ꞌifwaidi i vo, Tamu toluꞌivona basenadiotoga i wafa wata i yawasa.” Mak 6:27Weꞌe Elodi i vo, Ioni ꞌodona a boboi, weꞌe avaꞌai tomogoga valana a noganogai?” Bega i nuanua baniꞌodi i na munega Iesu i na ꞌiseni.
Iesu tomotoga 5000 i veꞌanidi.
10 Basenadi Iesu yana tovetutuyamavo i vetunediga ꞌakonadi i viladi i maia nani matatabuna i ꞌidewadiga faifaidi i luꞌivona Iesu ꞌwaineye. I veifufuꞌaꞌava, mulieta i vagavaidi ꞌaiseꞌavadi i nagoi tamu ꞌatamana ꞌana wagava Bedasaida. 11 Siwe tomotoga fuedi valana i ꞌasetai avaꞌaibe bei i nunagoi begaidi Iesu i yogoꞌwaili. Iesu ma yana sosoana i ꞌisedi nuanuana i na veifufu ꞌwaidie Yaubada yana veimea tomotoga ꞌwaideye faifaina wata toviga fuedi i ꞌiveꞌatumaidi.
12 ꞌAkonadi lavilavi saiꞌafoga i na sidudubali tovetutuyamavo i maia Iesu ꞌwaineye i voneni i vo, Tomotoga ꞌu na vetunedi i na nagoi taunidi ꞌadiꞌadi i na lauala ꞌatamana wata kweda ꞌwaidie wata bei i na ꞌeno fai deꞌe bei kebu tomotogina.” 13 Siwe Iesu i vo, ꞌOmi taunimi ꞌwa na veꞌanidi.” Yana vona i tutuli i vo, Deꞌe ꞌailaꞌa bwaikaotogina weꞌe ꞌima ꞌwaimeye ꞌaniꞌani mwadodoudi 5 wata igana ꞌailuga, ꞌasaꞌaiana baniꞌodi, kebu fuediga. ꞌAlo nuanuamu ꞌa na nagoi ꞌadiꞌadi ꞌa na kimwane ꞌatamane? 14 ꞌAilaꞌanidi iaveta tulaiꞌavadi 5000 wata vevine kwakwama taiadi bega Iesu yana tovetutuyamavo i vonedi i vo, Tomotoga ꞌwa na vonedi i na veiwakukuna, kukuna ꞌaitamogana ꞌaitamogana nagedie tomotoga baniꞌodi 50.” 15 Yana tovetutuyamavo i nagoi tomotoga i vemianidi. 16 Nika Iesu ꞌaniꞌani 5 wata igana ꞌailuga i ꞌewadi i ꞌisalaka abame Yaubada ꞌwaineye i vekaiwa mulieta i ꞌivividi yana tovetutuyamavo i veledi tomotoga i veutadi. 17 I ꞌaniꞌaꞌava matatabudi kamodi i aidi, mulieta tovetutuyamavo tomotoga nikilidi i vaꞌaugidi bayawa 12 i veadagidi.
Fita Iesu i ꞌasetai.
18 Tamu tutuya Iesu ꞌaiseneye i veveluꞌui Yaubada ꞌwaineye yana tovetutuyamavo i nagoi ꞌwaineye i velutoliedi i vo, ꞌWa da nogaiga tomotoga yadi nuanua yau aitoi?” 19  Mak 6:14-16Yana velutoli i tutuli i vo, ꞌIfwaidi i vonaga ꞌomu Ioni Tobafitaiso wafayega i da mai, wata ꞌifwaidi i vonaga ꞌomu Ilaitia abamega i da obuma, wata ꞌifwaidi i vonaga ꞌomu tamu Yaubada yana toluꞌivona basenadiotoga i wafa i tovoi-vaitugana.” 20  Ion 6:68-69Wata yana tovetutuyamavo i velutoliedi i vo, Weꞌe ꞌomi ꞌwa da nuaniga yau aitoi?” Fita i vo, ꞌOmu Keliso, Yaubada ꞌana Venuaꞌivina.”
Iesu yana wafa i veifufuyeni.
21 Bega Iesu yana tovetutuyamavo i toke i talabodedi i vo, Kebu tamu aitoi ꞌwaineye ꞌwa na luꞌivonaga yau Keliso, Yaubada ꞌana Venuaꞌivina. 22 Yau a vetomotogaotoga i lubwaineni veviga bwaikaotogina a na veluagai wata me Diu yada toꞌedakumeta ꞌauꞌauveadi, tovelomu ꞌadi toꞌedakumetavo taiadi, wata veꞌetoboda ꞌadi tovevo i na vedumweꞌaiꞌaieku. Mulieta i na luvewafaku siwe ꞌaiata ꞌana vetonu ꞌwaineye Yaubada i na sivetovoiku.”
23  Mad 10:38-39Mulieta matatabudi i vonedi i vo, ꞌAiꞌedi aitoi nuanuana mogitana i na mai ꞌwaikuye taiadi ꞌa na nagoga, ꞌaiata ꞌaitamogana ꞌaitamogana taunina yana nuanua i na bailedi. Fai i na vematayakeyakeku begaidi veviga bwaikina i na veveluagadi yau baniꞌodi a na veluagadi. Voke i na wafa faifaiku, yau wata baniꞌodi a na wafa ꞌai lagalagana ꞌwaineye. 24 ꞌAiꞌedi aitoi yana mia ꞌana ꞌatumaina i na veꞌoꞌoleni kebu nuanuana yawaina i na tauyeni faifaiku, taunina i na wafaotoga. Weꞌe ꞌaiꞌedi aitoi yana mia ꞌana ꞌatumaina wata yawaina i na tauyedi faifaiku, mia ꞌatumaina wata miamia-vagaina i na veluagai. 25 ꞌAiꞌedi tamu aitoi fwayafwaya matatabuna ꞌana kukua i na ꞌewadi mulieta yawaina i na ꞌaꞌava, avaꞌai ꞌana ꞌatumaina ꞌwaineye? 26  Luk 12:9Weꞌe ꞌaiꞌedi aitoi yau faifaiku wata Valaku ꞌana luꞌivona faifaina i na bunumayaga, yau a vetomotogaotoga bola ma yaku mageta mataududulina a na vila-vaitugana wata a na bunumayageni. Yaku vila-vaitugana ꞌwaineye, anelose magemagetadi taiadi ꞌa na maia, Tamaku yana mageta mataududulina nageneye. 27 A vona mogitana ꞌwaimie, ꞌomi ꞌifwaimi bola ma yawaimi ꞌwa na miamiani, nagami ꞌwa na ꞌiseni Yaubada yana veimea tomotoga ꞌwaidie, mulieta ꞌwa na wafa.”
Iesu i vemaigisivilavila.
28  2 Fit 1:17-18Iesu yana vona i ꞌaꞌava baniꞌodi wiki ꞌaitamogana i ꞌaꞌava, mulieta tamu ꞌaiata ꞌwaineye Iesu i vonedi Fita, Iemesa, wata Ioni taiadi i laka ꞌoya bwaikineye ꞌaiseꞌavadi i na veluꞌui. 29 Tutuyanina Iesu i veveluꞌui Yaubada ꞌwaineye maigina ꞌana ꞌisaꞌisa i vetuli wata ꞌana kaleko ꞌadi lauꞌavu mataududulidi. 30-31  Luk 13:33I ꞌiꞌisanago nika tomotoga ꞌadi ꞌailuga i souyedi Iesu taiadi i veveifufu. Tomotoganidi Mosese wata Ilaitia basenadiotoga i nagoi Yaubada ꞌwaineye, siwe ꞌadi ꞌisa mataududulina abamega i obuma. Yadi veifufunina ꞌwaineye i vonavona Yaubada yana nuanua ꞌana mogitana i na souyeni Ielusalema ꞌwaineye Iesu bei i na wafaga faifaina. 32 Fita ma enavo i ꞌenoꞌeno mulieta i ꞌisa Iesu yana mageta mataududulina wata tomotoga ꞌadi ꞌailuga taiadi i tovotovoi i ꞌisedi. 33 Tomotoganidi saiꞌafoga i na tauya nika Fita i vo, ꞌAuvea, ꞌatumaina fai ꞌima taiadi. Bega lauꞌweta ꞌaitonu ꞌa na ꞌidewadi, tamu ꞌomu faifaimu, ꞌailuga Mosese ma iana Ilaitia faifaidi.” Fai Fita nuana i vogani begaidi i vona-ꞌavoꞌavovo.
34 Bola i veveifufu waowa i mai i veꞌiꞌwaꞌuyedi mulieta i obu i tavunidi tovetutuyamavo ꞌadi ꞌaitonu i kololo bwaikina. 35  Mad 12:17-18; Luk 3:22Bonaꞌava i nogai waowa ꞌwainega i vo, Deꞌe Natuku, kumanina a venuaꞌivineni, bonana ꞌwa na nogai.” 36 Tutuyanina vona i ꞌaꞌava, nika i ꞌiseni Iesu ꞌaiseꞌavana i tovotovoi. Tutuyanina ꞌwaineye tovetutuyamavo kebu tamu aitoi ꞌwaineye i da luꞌivona avaꞌai i ꞌiseniga faifaina, siwe tutuya manamanawena i ꞌaꞌava mulieta i luꞌivona.
Iesu i vona yaiaina i ꞌawaꞌaꞌia kwamana ꞌwainega.
37 Iesu yana vemaigisivilavila i ꞌaꞌavana, mulieta i ꞌatai ꞌoyayega ma enavo i obuma ꞌailaꞌa bwaikina i veluagadi. 38 ꞌAilaꞌanidi nagediega tamu tomogo i vegole i vo, Tove, natuku tubuꞌeana iavetana yaku tamogana nuanuaku ꞌu na ꞌivaiseni. 39 Yaiaina basenadi i agei, tutuyanina i vevekadia ma yana vebwaubwau i vavatuꞌoga wata buobuo ꞌawana i tutubodai. Kebu nuanuana i na baileni i vevekadi-vebogia, kwamana i veveviga. 40 Yamu tovetutuyamavo a vonedi nuanuaku i da vona yaiaina i da ꞌawaꞌaꞌia siwe kebu ꞌadi fataga.”
41 Iesu tomotoga i vonedi i vo, ꞌOmi tovekali. Awale Yaubada yana toketokena kebu ꞌwa da vetumaganeniga? Tutuya manamanawena taiadi ta miamia wata a totokemaigeku bwaikina siwe kebu ꞌwa da vetumaganeku mogitana.” Iesu kwamana tamana i voneni i vo, Nika natumu ꞌu mieni ta na ꞌiseni.” 42 Kwamananina i nunagoga Iesu ꞌwaineye yaiaina i vatufeleni i beꞌu fwayefwayeye i vatuꞌoꞌoga. Iesu yaiaina i talabodeni nika i ꞌawaꞌaꞌia kwamana i veꞌatumai, mulieta tamana i voneni i mai natuna i ꞌewai. 43 Tomotoga matatabudi i ꞌiseni, nuadi i voganidi Yaubada yana toketokena faifaina.
Iesu i veifufu-vaitugana yana wafa faifaina.
44  Luk 9:22Tomotoga bola i nunuavogana nani matatabuna Iesu i ꞌidewadewadiga faifaidi weꞌe yana tovetutuyamavo i vonedi i vo, Avaꞌai a na vonemiga kebu nuami i na fani. Yau a vetomotogaotoga i na ꞌaniveleneku tomotoga nimadie.” 45 Siwe tovetutuyamavo kebu i da ꞌasetaiga yana vonanina ꞌana nuanuana. Yana nuanuananina Yaubada i giveni bega kebu ꞌadi fata i na ꞌasetai wata i kololo kebu nuanuadi i na velutolieni faifaina.
Aitoi bwaikaotogina Yaubada mataneye.
46  Luk 22:24-27, 14:11Tamu tutuya Iesu yana tovetutuyamavo ꞌaiseꞌavadi i veꞌikwayekwayega ꞌadi ꞌailaꞌa nageneye aitoi bwaikaotogina. 47 Iesu ꞌakonadi yadi nuanua i ꞌasetai begaidi tamu kwamana i goleni i nago i tovoi lilivaneye. 48 Mulieta i vonedi i vo, ꞌAiꞌedi aitoi ma yana nuakalikali tamu kwamana deꞌe baniꞌodi i na ꞌivaiseni faifaiku, siwe ꞌasaꞌaiana yau i ꞌivaiseku. Wata ꞌaiꞌedi aitoi ma yana nuakalikali i na ꞌivaiseku, siwe ꞌasaꞌaiana Yaubada taunina ꞌaku tovetune i ꞌivaiseni. Aitoi siaina matamie, taunina bwaikaotogina Yaubada mataneye.”
ꞌAmi toꞌaivaitavo kebu ꞌwa na talabodebodediga.
49 Tamu Iesu yana tovetutuyama ꞌana wagava Ioni i mai i vona i vo, ꞌAuvea, tamu tomogo ꞌa ꞌiseni ꞌamu wagavayega i vonavona yaiaina i ꞌaꞌawaꞌaꞌidi. ꞌA ꞌiseni ꞌa talabodebodeni fai taunina kebu ꞌada ꞌailaꞌa.” 50 Iesu i vona Ioni ꞌwaineye wata ꞌifwaidi yana tovetutuyamavo ꞌwaidie i vo, Kebu ꞌwa na talabodebodeniga, ꞌaiꞌedi aitoi kebu i na vedumweꞌaiꞌaiemiga taunina ꞌami toꞌaivaita.”
Me Samelia kebu nuanuadi Iesu.
51  Luk 17:11ꞌAkonadi Iesu yana tutuya i velilivana Yaubada i na vagavaia i na naweni abame. Begaidi ma yana tokemaiga i tovoi ma yana tovetutuyamavo i na nagoi Ielusalema. 52 I nunagoi ꞌedeye Iesu tomotoga ꞌifwaidi i vonedi i kumeta yadi ꞌeba veawai i na ꞌidewadewai me Samelia yadi ꞌatamane. 53 Fai me Samelia wata me Diu kebu taiadi i da veveiana wata fai Iesu i nunago me Diu yadi ꞌatamana bwaikina ꞌwaineye Ielusalema, begaidi i talabodaboda kebu nuanuadi Iesu ma enavo i na miamiani yadi ꞌatamane. 54 Weꞌe Ioni wata Iemesa tomotoga yadi talaboda i nogai Iesu i voneni i vo, ꞌAuvea baniꞌodi? Nuanuamu ꞌa na vona ꞌai-ꞌalaꞌalata abamega i na obuma tomotoga deꞌe i na ꞌalaꞌaꞌavadi?” 55-56 Siwe Iesu i sivilai i talabodedi, mulieta i tovoi i nagoi tamu ꞌatamana ꞌwaineye.
Tomotoga ꞌadi ꞌaitonu igodi nuanuadi Iesu i da vetutuyameni.
57 Tutuyanina i nunagoi ꞌedeye tamu tomogo i vona Iesu ꞌwaineye i vo, Yau ꞌakonadi ꞌa tauyeku ꞌwaimuye, ꞌaiꞌedi avaꞌaibe bei ꞌu na nunagoga yau taiadi.” 58 Iesu tomogonina yana vona i tutuli i vo, ꞌU na nuani ꞌouꞌou walawalaꞌai ma ꞌadi ovu, wata manuga ma ꞌadi giuva, weꞌe yau a vetomotogaotoga kebu tamu yaku vanuga bei a na ꞌeno ꞌalo a na veawai. ꞌAiꞌedi ꞌomu yau taiadi ta na nagoga vita ꞌu na veluagadi.” 59  Luk 14:26,33Wata Iesu tamu tomogo i voneni i vo, Nuanuaku ꞌomu taiadi ta na nago, yaku tovetutuyama.” Nika tomogonina i vo, ꞌAuvea, ꞌatumaina siwe nuanuaku a na miamia nagami tamaku a na tavunina mulieta a na mai a na vetutuyamemu.” 60 Iesu tomogonina yana vona i tutuli i vo, ꞌAsaꞌaiana ꞌu baileni, egavo kebu nuanuadi i na vetutuyameku, taunidi ꞌanuꞌanunudi wafawafadi yami towafa i na vevetavuna. Weꞌe ꞌomu ꞌasiauotoga ꞌu na nago ꞌu na lauꞌage Yaubada yana veimea tomotoga ꞌwaidie faifaina.” 61 Wata tamu tomogo i vo, ꞌAuvea, nuanuaku a na vetutuyamemu, siwe nagami a na nago a na ꞌalanuai natukwavo wata yaku vavine ꞌwaidie.” 62  Fil 3:13Siwe Iesu tomogonina i voneni i vo, ꞌAiꞌedi aitoi nuanuana i na vetofolova faifaiku weꞌe ma yana venuanaluga taunina faifaina i na nuanua, kebu ꞌana fata i na vetofolova Yaubada faifaina, wata kebu ꞌana fata Yaubada i na veimeyeni.”

9:3: Luk 10:4-11; Fol 13:51

9:7: 1 Kin 17:17-24

9:9: Mak 6:27

9:19: Mak 6:14-16

9:20: Ion 6:68-69

9:23: Mad 10:38-39

9:26: Luk 12:9

9:28: 2 Fit 1:17-18

9:30-31: Luk 13:33

9:35: Mad 12:17-18; Luk 3:22

9:44: Luk 9:22

9:46: Luk 22:24-27, 14:11

9:51: Luk 17:11

9:59: Luk 14:26,33

9:62: Fil 3:13