3
Ioni Tobafitaiso i lauꞌage tomotoga ꞌwaidie.
1-2 Me Loma yadi toveimea bwaikaotogina tamu, ꞌana wagava Sisa Taibilio, yana vetoveimea ꞌana malamala 15 ꞌakonadi i veluagai, Yaubada yana vona i mai Ioni Tobafitaiso ꞌwaineye, i miamia saliꞌavuꞌavuye. Tutuyanina ꞌwaineye Fonitio Failato ꞌawalawa Iudia ꞌana toveimea, weꞌe Elodi Galili i veveimeyeni, taina Filifi ꞌawalawa Itulia wata Tilakoniti i veveimeyedi, weꞌe Lisania ꞌawalawa Abilini i veveimeyeni, Anasa wata Kaiafa me Diu yadi tovelomu bwaikidi. Fol 13:24, 19:4Tutuyanina Ioni Yaubada yana vona i nogai, i tovoi i nago ꞌawalawa fuedi ꞌwaidie Ufa Iolidani lilivaneye i lauꞌage tomotoga ꞌwaidie i vo, Yami sakona ꞌwa na vedumweꞌubuꞌubusedi bega a na bafitaisomi wata Yaubada yami sakonanidi i na nuatavunidi.” Ais 40:3-4Basenadiotoga Yaubada yana toluꞌivona ꞌana wagava Aisea i kilumi Yaubada yana Buki ꞌwaineye, Ioni yana folova wata yana vona faifaidi i vo,
Tamu tovegolegole saliꞌavuꞌavuyega i vo,
ꞌAuvea yana ꞌeda ꞌwa na vusia, wata ꞌwa na sivetonovidi yana ꞌeba nago.
ꞌOya ꞌwa na aladi i na vetanoꞌatuga weꞌe ꞌawaꞌawakovadi ꞌwa na veivudi.
ꞌEda ꞌokaꞌokadi ꞌwa na vusivetonovidi, wata ꞌeda bwakabwakadi ꞌwa na ꞌidewadi i na veꞌatumai.
Bega tomia fwayafwaya matatabudi Yaubada yana ꞌitaꞌitaꞌi i na ꞌiseni.”
Tomotoga fuedi Ioni valana i ꞌasetai i nagoi ꞌwaineye igodi i na bafitaisodi nika i vonedi i vo, ꞌOmi tosakona, ꞌoꞌolo baniꞌodi. Igodi ꞌwa vo, ꞌA na dega Yaubada yana nuasako wata yana vematavuloga ꞌwaidiega.” Begaidi yami vaiseba ꞌwa vo, ꞌAkonadi ꞌa nuavilama ꞌu da bafitaisoma,” siwe kebu nuanuami yami sauluva sakoidi ꞌwa na vedumweꞌubuꞌubusedi. 8-9  Fol 26:20; Ion 8:39; Mad 7:15-20Nagami yami sauluva i na tonova ꞌami ꞌeba ꞌisa ꞌakonadi ꞌwa nuavilami ꞌwa da vo baniꞌodi welavi ꞌatumaina vuagina, mulieta a na bafitaisomi. Wata kebu ꞌwa na vo, Ebelamo tubuma bega ꞌima Yaubada yana tomotoga kebu i na vematavulogima.” Siwe a na vonemi, kebu ꞌaivaita ꞌwa na veluagai. Kebu nani bwaikina Yaubada mataneye ꞌomi Ebelamo tubunavo. Yaubada ꞌana fata tutulimi Ebelamo tubunavo i na ꞌidewadi kileu weꞌe ꞌwaidiega. Saiꞌafoga Yaubada i na vematavulogimi yami sauluva sakoidi faifaidi ꞌwa da vo ꞌakonadi yana tamuyoko i da yadali bega welavi ꞌaitamogana ꞌaitamogana kebu vuagidi ꞌatumaidiga i na talagidi i na tawedi ꞌai-ꞌalaꞌalase.”
10 ꞌAilaꞌanidi Ioni yana vona i nogai begaidi i velutolieni i vo, Vetuma, baniꞌodi ꞌa na munega?” 11 Ioni i vo, ꞌAiꞌedi egavo ꞌami kaleko sulu ꞌailuga, weꞌe ꞌifwaidi kebu ꞌadi kalekoga, tamu ꞌwa na veledi. Wata baniꞌodi, ꞌaiꞌedi ma ꞌamiꞌami, weꞌe egavo kebu ꞌadiꞌadiga ꞌifwaidi ꞌwa na veledi.”
12  Luk 7:29Wata ꞌifwaidi takesi ꞌana tolaugogona i maia bafitaiso faifaina Ioni i velutolieni i vo, Tove, ꞌima baniꞌodi?” 13 Ioni i vo, Me Loma yadi veimea ꞌana tonovina ꞌwainega takesi ꞌwa na lalaugogona, kebu vekaliega ꞌimosoꞌi ꞌwa na ꞌewaꞌewadi taunimi faifaimi.”
14 Wata baniꞌodi tolugaviavo i velutoli i vo, Weꞌe ꞌima baniꞌodi? Avaꞌai ꞌa na vai?” Ioni i vonedi i vo, ꞌOmi yami folova ꞌana tutula ꞌasaꞌaiana ꞌana fata i lubwainemi, weꞌe kebu ꞌami tutula ꞌana ꞌimosoꞌi faifaina veꞌisakololoyega ꞌwa na vekali wata kebu tomotoga ꞌwa na vevita-maimaigidi bega yadi mani ꞌwa na ꞌewaꞌewadi.”
Ioni i veifufu Keliso ꞌada Toveimea faifaina.
15  Ion 3:28; Fol 1:5, 13:25Tomotoga matatabudi i nuanua bwaikina Yaubada ꞌana Venuaꞌivina Keliso yana mai faifaina, bega Ioni i ꞌiseni i venuanaluga i vo, Voke taunina Yaubada ꞌana Venuaꞌivina ꞌalo tulina.” 16 Begaidi Ioni matatabudi i vonedi i vo, Yau ufayega a na bafitaisomi, weꞌe kumanina mulikuye i mimaiga i na bafitaisomi ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumainega wata ꞌai-ꞌalaꞌalata ꞌwainega baniꞌodi yami sakona i na ꞌala-lekoadi. Wata tomogonina toketokeotogina, yau kebu baniꞌodiga, kebu i da lubwaineku ꞌwaineye a na vetofolova fai taunina bwaikina a bunumayaga.
17 Tutuyanina Kelisonina i na maiga, tomia fwayafwaya matatabudi i na vonayavuga mataneye wata i na veimeyedi ꞌwa da vo baniꞌodi waifei ꞌana tolaukadi, waifei wata ꞌaniꞌaninidi i na yatoꞌedi mulieta i na vedodogidi yana bubuwakeye, weꞌe yogo i na tunuya ꞌainina kebu yana ꞌweuga ꞌwaineye.”
18 Vona fuedi ꞌwaidiega Ioni tomotoga i veluꞌaseꞌasedi wata Vala ꞌAtumaina i luꞌageyeni ꞌwaidie. 19  Mad 14:3-4; Mak 6:17-18Weꞌe Ioni tamu toveimea ꞌana wagava Kini Elodi i awavesakoyeni taina yana vavine i luobuyediga faifaina, ꞌadi wagava Elodiasa. Wata ꞌifwaidi Elodi yana sauluva sakoidi Ioni i luꞌivoneyedi. 20 Begaidi Elodi i nuasako nani sakoiotogina i ꞌidewai, Ioni i yatoi vanuga ꞌeba yogona ꞌwaineye.
Ioni Iesu i bafitaisoi.
21-22  Ion 1:32-34; Mad 17:5; Luk 9:35Ioni bola kebu i da luku vanuga ꞌeba yogona ꞌwaineye, tomotoga i bafitaisodi i ꞌaꞌavana, wata Iesu i bafitaisoi. Tutuyanina Iesu i veveluꞌui abama i ꞌanikililia, ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i obu Iesu ꞌwaineye ꞌana ꞌisaꞌisa baniꞌodi bunebune, nika bonaꞌava abamega i souyeni i vo, ꞌOmu Natuku nuafouku. A sosoana bwaikina faifaimu.”
Iesu tubunavo.
23 Tutuyanina Iesu ꞌana malamala baniꞌodi 30 i veluagai yana folova i velamu tomotoga ꞌwaidie. Bega tomotoga i nuaniga i vo
Iesu tamana Iosefa,
weꞌe Iosefa tamana Ilai,
24 weꞌe Ilai tamana Madati,
weꞌe Madati tamana Livai,
weꞌe Livai tamana Meliki,
weꞌe Meliki tamana Yanai,
weꞌe Yanai tamana Iosefa,
25 weꞌe Iosefa tamana Matadaya,
weꞌe Matadaya tamana Emosi,
weꞌe Emosi tamana Neumi,
weꞌe Neumi tamana Esili,
weꞌe Esili tamana Nakai,
26 weꞌe Nakai tamana Meati,
weꞌe Meati tamana Matadaya,
weꞌe Matadaya tamana Semiai,
weꞌe Semiai tamana Ioseki,
weꞌe Ioseki tamana Dioda,
27 weꞌe Dioda tamana Diowane,
weꞌe Diowane tamana Lisa,
weꞌe Lisa tamana Selubabela,
weꞌe Selubabela tamana Salatiela,
weꞌe Salatiela tamana Nelai,
28 weꞌe Nelai tamana Meliki,
weꞌe Meliki tamana Edai,
weꞌe Edai tamana Kosami,
weꞌe Kosami tamana Elimadami,
weꞌe Elimadami tamana Eli.
29 weꞌe Eli tamana Iosua,
weꞌe Iosua tamana Eliesa,
weꞌe Eliesa tamana Yolima,
weꞌe Yolima tamana Madati,
weꞌe Madati tamana Livai,
30 weꞌe Livai tamana Simioni,
weꞌe Simioni tamana Iuda,
weꞌe Iuda tamana Iosefa,
weꞌe Iosefa tamana Yonami,
weꞌe Yonami tamana Eliakimu,
31 weꞌe Eliakimu tamana Melia,
weꞌe Melia tamana Mena,
weꞌe Mena tamana Matati,
weꞌe Matati tamana Nedani,
weꞌe Nedani tamana Devida,
32 weꞌe Devida tamana Iese,
weꞌe Iese tamana Obedi,
weꞌe Obedi tamana Bwasa,
weꞌe Bwasa tamana Salimoni,
weꞌe Salimoni tamana Nasoni,
33 weꞌe Nasoni tamana Aminadaba,
weꞌe Aminadaba tamana Adamina,
weꞌe Adamina tamana Anai,
weꞌe Anai tamana Esiloni,
weꞌe Esiloni tamana Felesi,
weꞌe Felesi tamana Iuda,
34 weꞌe Iuda tamana Iakobo,
weꞌe Iakobo tamana Aisake,
weꞌe Aisake tamana Ebelamo,
weꞌe Ebelamo tamana Tela,
weꞌe Tela tamana Naoli,
35 weꞌe Naoli tamana Seluki,
weꞌe Seluki tamana Leu,
weꞌe Leu tamana Feliki,
weꞌe Feliki tamana Iba,
weꞌe Iba tamana Sila,
36 weꞌe Sila tamana Keinana,
weꞌe Kenani tamana Afakisadi,
weꞌe Afakisadi tamana Semi,
weꞌe Semi tamana Noa,
weꞌe Noa tamana Lemeki,
37 weꞌe Lemeki tamana Metusela,
weꞌe Metusela tamana Inoki,
weꞌe Inoki tamana Ieledi,
weꞌe Ieledi tamana Malaleli,
weꞌe Malaleli tamana Keinana,
38 weꞌe Kenani tamana Inosi,
weꞌe Inosi tamana Seti,
weꞌe Seti tamana Adama,
weꞌe Adama tamana Yaubada.

3:3: Fol 13:24, 19:4

3:4: Ais 40:3-4

3:8-9: Fol 26:20; Ion 8:39; Mad 7:15-20

3:12: Luk 7:29

3:15: Ion 3:28; Fol 1:5, 13:25

3:19: Mad 14:3-4; Mak 6:17-18

3:21-22: Ion 1:32-34; Mad 17:5; Luk 9:35