8
Nuanuadi igodi tamu vavine i da lukileudi.
[ Me Diu yadi veꞌikwayekwayega i ꞌaꞌava, i nagoi yadi vanuge, weꞌe Iesu i laka ꞌOya Olive. I ꞌatai ꞌawaꞌawaiogose i vilai i mai vanuga ꞌeba veluꞌui nageneye. ꞌAilaꞌa bwaikina i maia ꞌwaineye bega Iesu i miabui i ve ꞌwaidie. Weꞌe veꞌetoboda ꞌadi tovevo wata totafalolo Falisi, tamu vavine i miedi Iesu ꞌwaineye. Vavinenidi ꞌifwaidi tomotoga i veluagadi tamu tomogo tulina taiadi i veveꞌavula bega i miedi Iesu wata ꞌailaꞌa bwaikina matadie. Toꞌedakumetanidi Iesu i voneni i vo, Tove, vavine deꞌe ꞌa miediga, mogitana i ꞌisedi tamu tomogo taiadi i veveꞌavula. Vei 20:10Basenadiotoga Mosese yada veꞌetoboda i kilumi i vo ꞌaiꞌedi deꞌe sauluvanina, i lubwaineni kileuyega ta na tutuvewafadi. Weꞌe ꞌomu yamu nuanua baniꞌodi?” Deꞌe baniꞌodi i voneyediga Iesu i sisiloloi, nuanuadi bonana i na nogai, ꞌaiꞌedi i na vekaliga i na ꞌiveꞌavini i na naweni ꞌeba vonayavuga ꞌwaineye. Siwe Iesu kebu tamu avaꞌai i da voneyeniga, i ꞌodumo fwayefwayeye nimanega i kilukiluma. Bola i kilukiluma wata tovevitanidi i lulukwayegeni nuanuadi Iesu yadi vona i na tutuli, mulieta Iesu i tovoi i vonedi i vo, ꞌAtumaina, siwe aitoi ꞌwaimiega kebu yana sakonaga, kumanina nagami kileu i na ꞌewai vavine i na nikedi.” Wata i ꞌodu-vaitugana, i kilukiluma fwayefwayeye. Tomotoga Iesu yana vonanina i nogai, ꞌaitamogana ꞌaitamogana i sousouyedi i degadega, weꞌe ꞌauꞌauveadi kumanidiavo nagami i souyedi. Tovevitanidi i nagoi weꞌe Iesu wata vavine taiadi i miamia. 10 Mulieta Iesu i tovoi vavine i vonedi i vo, Tomotoganidi i miemiga ꞌakonadi i tauya? Tomotoga nuanuadi i na nikemi yami sakona faifaina aitoina tamu i ꞌainike?” 11  Ion 5:14Vavine i vo, ꞌAuvea kebu tamu aitoi i da nikema.” Iesu i vonedi i vo, Yau wata, kebu a na veimea vematavuloga ꞌwa na veluagai. ꞌAsaꞌaiana ꞌwa souyemi ꞌwa nago, siwe kebu wata ꞌwa na sakosakona.”]
Iesu tomia fwayafwaya yada mageta.
12  Ion 1:4-9, 12:46Tomotoganidi i miamiani vanuga ꞌeba veluꞌui nageneye Iesu i vonedi i vo, Yau ꞌomi tomia fwayafwaya yami mageta, wata yau kumaniku tomotoga nuami ꞌadi tokiavemageta. Egavo i na vetumagana ꞌwaikuye yadi nuanua kebu dududubalidiga siwe mia ꞌivauna wata ꞌatumaina i na veluagai magetanina ꞌwainega.” 13 Totafalolo Falisi i voneni i vo, Taunimu ꞌu awaꞌaiꞌaimu, kebu ꞌa na veꞌawamogitana yamu vona faifaidi.” 14 Wata Iesu i vonedi i vo, A vonaga tauniku faifaiku vona mogitana, fai a ꞌasetai avaꞌaiega a mai wata ꞌawaie a na nago ꞌwaineye, weꞌe ꞌomi bega a maiga wata bei a na nagoga kebu ꞌwa da ꞌasetaiga. 15-16  Ion 7:24; Ion 5:30ꞌOmi ꞌisaꞌava ꞌwainega ꞌwa ꞌaꞌamalakibu, kebu ꞌaseta mogitana ꞌwainega ꞌwa da vevenuaꞌivina. Yau kebu a da vevenuaꞌivinaga yami sakona faifaina, weꞌe ꞌaiꞌedi a na venuaꞌivinaga yaku venuaꞌivinanina mogitana wata tonovina, fai kebu ꞌaiseku yaku nuanuayega, Tamada ꞌaku tovetune i ꞌiꞌivaiseku wata i labilabiniku. 17 Yami veimea kilukilumina i ꞌenoꞌeno i vo, ꞌAiꞌedi tomotoga ꞌadi ꞌailuga yadi luꞌivona i na vesala, i vona mogitana.” 18  1 Ion 5:9Wata baniꞌodi yau tauniku faifaiku a vonavona, wata Tamada, ꞌaku tovetune i vonavona faifaiku, ꞌama ꞌailuga yama vona i vesala bega vona mogitana.” 19  Ion 14:7Falisinidi i velutolieni Iesu i vo, Avaꞌaibe bei tamamu?” Iesu i vo, ꞌWa bavuyekuga, wata Tamaku ꞌwa bavuyeni. ꞌAiꞌedi ꞌwa da ꞌasetakuga, Tamaku wata ꞌwa da ꞌasetai.”
20  Ion 7:30Iesu yana ve deꞌe ꞌailaꞌa bwaikina matadie, vanuga ꞌeba veluꞌui nageneye, ꞌanivelena-maimaiga ꞌana ꞌeba yato lilivaneye. Kebu tamu aitoi i da ꞌiveꞌavini, i lubwaineni bei i na ꞌiveꞌaviniga ꞌana tutuya bola.
Egavo kebu i na vetumagana yadi sakona i na
ꞌeno-vagata.
21  Ion 7:34-35ꞌAilaꞌanidi wata Iesu i vonedi i vo, A na tauya a na nago siwe ꞌwa na luala-wayogeku, ꞌwa na wafa yami sakona i na ꞌeno-vagata Yaubada kebu i na nuatavunidi. Bei a na nagoga kebu ꞌami fata ꞌwa na waia ꞌwaineye.” 22 Vonanina me Diu toꞌedakumetavo i nogaiga ꞌaiseꞌavadi i vona i vo, Voke taunina i na luvewafai fai i vo, Bei a na nagoga kebu ꞌami fata ꞌwa na waia.”
23 Wata Iesu i vonedi i vo, ꞌOmi deꞌe bega ꞌwa souyemi, weꞌe yau tabwanega a mai. Yami ꞌeba mia fwayafwaya yau abamega a obuma. 24 Faifainanina a vo, ꞌWa na wafa yami sakona i na ꞌeno-vagata kebu Yaubada i na nuatavunidi.” Yau Yaubada ꞌana Venuaꞌivina, ꞌaiꞌedi kebu ꞌwa na vetumagana ꞌwaikuye, tutuyanina ꞌwa na wafa, yami sakona i na ꞌeno-vagata.” 25 Begaidi i velutolieni i vo, Nuanuama ꞌa na ꞌasetamu, ꞌomu aitoi?” Iesu yadi velutoli i tutuli i vo, Tutuya fuedi a luluꞌivoneyeku ꞌwaimie, siwe ꞌasaꞌaiana baniꞌodi. 26 ꞌAiꞌedi nuanuaku, ꞌaku fata nani fuedi yami sakona faifaidi a da luꞌivoneyedi wata a da awavesakoyemi, siwe ꞌaku tovetune avaꞌai i vonekuga ꞌaisedi a luluꞌivoneyedi tomia fwayafwaya matatabumi ꞌwaimie. ꞌAku tovetunenina yana nuanua wata yana sauluva tonovidi, ꞌada fata ta na vetumagana yana vona ꞌwaidie.”
27 Siwe tomotoganidi kebu i da ꞌasetaiga, Iesu i vonavona Tamana faifaina, taunina ꞌana tovetune. 28  Ion 3:14, 5:19Begaidi wata Iesu i vonedi i vo, Deꞌe ꞌwa bavuyeku, siwe tutuyanina yau a vetomotogaotoga ꞌwa na silakaiku ꞌai lagalagana ꞌwaineye bei ꞌwa na ꞌasetaku yau Yaubada ꞌana Venuaꞌivina. Wata bei ꞌwa na ꞌasetai kebu tamu saiꞌafo tauniku yaku nuanuayega a da folofolova, siwe avaꞌai ꞌakonadi Tamada i vonekuga baniꞌodi a vonevoneyedi. 29  Ion 16:32Fai tutuya fuedi ꞌaku tovetunenina yana nuanua a ꞌiꞌidewadi i sososoana faifaiku, begaidi kebu tamu tutuya i da bailekuga i labilabiniku.” 30 Tomotoga fuedi Iesu yana vona i nogai i vetumagana ꞌwaineye.
Iesu yana vona i na ꞌetoyavuda.
31 Me Diu fuedi i vetumagana Iesu ꞌwaineye begaidi i vonedi i vo, ꞌAiꞌedi yaku ve ꞌwa na vevematayakeyakedi, ꞌomi yaku tovetutuyamavo mogitana. 32 Sakona i veveimeyemi ꞌwa da vo baniꞌodi ꞌomi yana tofolovavo, siwe yaku ve tonovidi ꞌwa nogaidiga ꞌwa na vevematayakeyakedi, ꞌwa na ꞌasetai yaku ve, vona mogitana, vonanidi i na ꞌetoyavumi.” 33 Me Diu toꞌedakumetavo i vona Iesu ꞌwaineye i vo, ꞌIma Ebelamo tubunavo, kebu tamu tutuya ꞌa da vetofolova-maimaiga tamu tomogo ꞌwaineye. Awale ꞌu vo, Yaku vona i na ꞌetoyavumi?” 34  Lom 6:16; 2 Fit 2:19Wata Iesu i vonedi i vo, A vona mogitana ꞌwaimie, egavo i sakosakonaga, sakonanina i veveimeyedi. 35 ꞌAiꞌedi tamu tomogo yana tofolova-maimaiga i na kimwanei, tofolovanina kebu ma yana veimea wata kebu i na mia-vagata tomogonina yana ꞌailaꞌa nageneye, mogitana tomogonina natuotogina ma yana veimea wata yana ꞌailaꞌa nageneye i na mia-vagata. 36  Gal 5:1ꞌOmi sakona yana tofolova-maimaiga, siwe ꞌaiꞌedi yau, Yaubada Natuna a na ꞌetoyavumi ꞌomi mogitana yavuyavumi. 37 Mogitana a ꞌasetai ꞌomi Ebelamo tubunavo, siwe ꞌifwaimi nuanuami ꞌwa na luvewafaku fai yaku ve ꞌwa vedumweꞌaiꞌaiedi. 38  Ion 8:44Naninidi a ꞌisedi Tamaku ꞌwaineye a veveifufuyedi ꞌwaimie, weꞌe ꞌomi avaꞌai nuanuami ꞌwa na ꞌidewaiga ꞌwaikuye fai tamami sakoina i vonemi.”
39 Me Diu toꞌedakumetavo Iesu yana vona i tutuli i vo, ꞌIma tamama Ebelamo.” Iesu i vo, ꞌAiꞌedi ꞌomi natunavo mogitanaga, yana sauluva ꞌatumaidi ꞌwa da vevetutuyamedi. 40 Siwe yami sauluva tulina, kebu Ebelamo baniꞌodi. Nuanuami ꞌwa na luvewafaku fai tutuya fuedi Yaubada yana vona mogitana, ꞌwainega a nogai, a luluꞌivona ꞌwaimie. 41 ꞌOmi kebu mogitana Ebelamo natunavo. Tamami yana sauluva sakoidi ꞌwa ꞌewadi.” Toꞌedakumetanidi i vo, ꞌIma kebu ꞌeda natunavoga. Matatabuma tamama ꞌaitamogana, taunina Yaubada.” 42  Ion 16:28Iesu i vonedi i vo, ꞌAiꞌedi mogitana Yaubada tamamiga, ꞌwa da nuakalikalieku fai yau Yaubada ꞌwainega a mai, taiadi ta miamiani. Kebu tauniku yaku nuanuayega a da mai, Yaubada i vetuneku. 43 Fai kebu nuanuami yaku vona ꞌwa na nogai, begaidi avaꞌai a voneyediga ꞌwa bavuyedi. 44  1 Ion 3:8; Nag 3:4ꞌOmi Seitani* Seitani yaiaina ꞌadi toꞌedakumeta. natunavo, nuanuami yana nuanuana sakoidi ꞌwaidie ꞌwa na nunagoi. Tutuya ꞌeba velamu ꞌwainega i maiga ꞌasiau Seitaninina toluvewafa, kebu tamu saiꞌafo yana vona tonovidi, naninidi tonovidi matatabuna i vevedumweꞌaiꞌaiedi. Tutuya fuedi vekaliega i vonavona fai ꞌasaꞌaiana baniꞌodi yana sauluva wata vekali matatabuna taunina lamudi. 45 A vona tonovina ꞌwaimie kebu a da vekaliga, siwe fai Seitani yana sauluva-vekavekali ꞌwa ꞌewadi begaidi kebu ꞌwa da vetumaganekuga. 46  1 Fit 2:22Kebu tamu aitoi ꞌana fata i na vona mogitana ꞌwaikuye i na vo, ꞌOmu tosakona.” Tutuya fuedi a vonavona tonovina ꞌwaimie, siwe kebu tamu saiꞌafo ꞌwa da vetumagana ꞌwaikuye. 47 Egavo tamadi Yaubada, Yaubadanina yana vona i noganogai, siwe ꞌomi kebu Yaubada yana ꞌAilaꞌa nageneye, faifainanina kebu nuanuami yana vona ꞌwa na nogai.”
Iesu yana ꞌeba souyagi lamuna faifaina i veifufu.
48  Ion 7:20Me Diu toꞌedakumetanidi Iesu yana vona i tutuli i vo, Yama vona basenadi, ꞌakonadi ꞌana mogitana i souyeni ꞌa vo, ꞌOmu yaiaina i agemu bega ꞌwavaꞌwavamu wata ꞌomu baniꞌodi tomogo Samelia sakoina.” 49 Iesu i vonedi i vo, Yau kebu yaiaina i da agekuga. Tamaku a veveꞌililibuyeni, weꞌe ꞌomi kebu ꞌwa da veveꞌililibuyekuga. 50 Kebu tauniku ꞌaku awaꞌaiꞌai faifaina a da folofolova, a folofolovaga Yaubada i na awaꞌaiꞌaiku, weꞌe tomotoganidi i vedumweꞌaiꞌaiekuga i na vematavulogidi. 51  Ion 5:24A vona mogitana ꞌwaimie, egavo yaku vona i na vevematayakeyakediga kebu i na wafaotoga, i na mia-vagata.” 52 Me Diu i voneni i vo, ꞌU vevekali, vona mogitana yaiaina i agemu. Basenadiotoga Ebelamo i wafa, wata Yaubada yana toluꞌivonavo taiadi, weꞌe igodi ꞌomu ꞌu vo, ꞌAiꞌedi egavo yaku vona i na vevematayakeyakediga kebu i na wafaotoga, i na mia-vagata.” 53 Tubuda Ebelamo ꞌomu kebu baniꞌodiga, taunina tomogo bwaikina siwe i wafa toluꞌivonavo taiadi. ꞌOmu ꞌwa da vo bwaikaotogimu begaidi baniꞌodi ꞌu vonevoneyedi.” 54 Iesu i vonedi i vo, ꞌAiꞌedi tauniku a da awaꞌaiꞌaiku ꞌana nogaya nani-ꞌavoꞌavovo. Tamaku, kumanina igodi ꞌwa vo, Yama Yaubada,” taunina ꞌaku toawaꞌaiꞌai. 55  Ion 7:28-29Kebu tamu saiꞌafo Yaubadanina ꞌwa da ꞌaseta-tonovi, yau a ꞌasetai. ꞌAiꞌedi a da vo, Kebu a da ꞌasetaiga,” a da vekali, baniꞌodi ꞌomi yami sauluva. Siwe a ꞌasetai, wata yana vona a vevematayakeyakedi. 56 Basenadiotoga yaku mai ꞌana tutuya tubumi Ebelamo i nuanimo nika i sosoana, siwe ꞌakonadi i ꞌiseni i sosoana bwaikina.” 57 Me Diu Iesu i voneni i vo, ꞌOmu bola kebu ꞌamu malamala 50 i da veluagai, voke ꞌu ꞌiseni Ebelamo? ꞌA nuani kebu tamu saiꞌafo ꞌu da ꞌisa-tonovi.” 58  Ion 1:1Iesu i vo, A vona mogitana ꞌwaimie, Bola Ebelamo kebu i da tubugaga, yau a mia-vagata.” 59  Ion 10:31Me Diu yana vona i nogai, i nuasako, kileu i ꞌewadi igodi nuanuadi i da luvewafai, siwe Iesu i giva tomotoga nagedie mulieta vanuga ꞌeba veluꞌui ꞌwainega i souyeni i nago.

8:5: Vei 20:10

8:11: Ion 5:14

8:12: Ion 1:4-9, 12:46

8:15-16: Ion 7:24; Ion 5:30

8:18: 1 Ion 5:9

8:19: Ion 14:7

8:20: Ion 7:30

8:21: Ion 7:34-35

8:28: Ion 3:14, 5:19

8:29: Ion 16:32

8:34: Lom 6:16; 2 Fit 2:19

8:36: Gal 5:1

8:38: Ion 8:44

8:42: Ion 16:28

8:44: 1 Ion 3:8; Nag 3:4

*8:44: Seitani yaiaina ꞌadi toꞌedakumeta.

8:46: 1 Fit 2:22

8:48: Ion 7:20

8:51: Ion 5:24

8:55: Ion 7:28-29

8:58: Ion 1:1

8:59: Ion 10:31