2
ꞌIda Keliso yana ꞌAilaꞌa.
Efe 4:22; Iem 1:21ꞌOmi Yaubada natunavo begaidi i lubwainemi sauluva sakoidi matatabudi ꞌwa na bailaotogedi. Kebu ꞌwa na vekaliga, ꞌaiꞌedi tamu sauluva ꞌwa na tatalabodeniga kebu wata ꞌwa na ꞌidewaiga, kebu ꞌwa na veꞌunumagigi wata kebu ꞌwa na vebonaivo. Nuanuaku kwakwama mwedamwedalidi tamu yadi sauluva ꞌwa na vetutuyameni. Tutuya fuedi yadi nuanua bwaikina susu, faifaina i ꞌweꞌweꞌwela. ꞌOmi Yaubada yana Vona nuami i da ꞌewai. I lubwainemi tutuya fuedi ꞌwa na luluꞌiawawa, faifaina ꞌwa na nuanua wata ꞌwa na vevenuaꞌivina, ꞌwaimie baniꞌodi susu bega ꞌwa na vetoketoke i na nagoga mulieta ꞌitaꞌitaꞌi ꞌwa na veluagai. Vona mogitana, ꞌakonadi yada ꞌAuvea yana nuakalikali ꞌwaimie ꞌwa lutonovi.
4-5  1 Kol 3:11; Lom 12:1Keliso taunina tamu folova miamia-vagaina, ꞌwainega Yaubada yana vanuga ꞌeba veluꞌui i ꞌiꞌidewai. Tomotoga folovanina i ꞌiseni i baileni i vo, Nani-ꞌavoꞌavovo,” siwe Yaubada i venuaꞌivineni i silakai, ꞌatumaiotogina mataneye. ꞌOmi wata baniꞌodi folova ma yawaimi, ꞌwa na vaganago ꞌada Toveimeanina ꞌwaineye, taunimi ꞌwa na tauyemi ꞌwaineye bega ꞌomi yana ꞌailaꞌa mogitana, ꞌwa da vo ꞌomi folova Yaubada yana vanuga ꞌeba veluꞌui nageneye. Bei ꞌwa na vetofolova faifaina, ꞌomi baniꞌodi tovelomu yadi sauluva tonovidi, Iesu Keliso yana ꞌaivaita ꞌwainega ꞌwa na vevesauluva ꞌatumaina, ꞌasaꞌaiana yami ꞌanivelena Yaubada ꞌwaineye, yana nuanua baniꞌodi. Ais 28:16Basenadiotoga Yaubada yana Buki nageneye side baniꞌodi Aisea i kiluma Iesu faifaina i vo,
Tamu folova, yaku nuanua bwaikina a venuaꞌivineni,
ꞌAsiau a sisivetovoia yaku ꞌatamana Saioni ꞌwaineye a na veꞌunututuyeni.
Egavo yaku venuaꞌivinanina ꞌwaineye yadi vetumagana i na yato-vagasedi, kebu a na vedumweꞌaiꞌaiediga, ꞌaivaita i na veluagai.”
Same 118:22ꞌOmi Iesu ꞌwa vetumaganeniga, ꞌwaimie folovanina nani ꞌatumaiotogina, weꞌe egavo i bailaga, taunidi baniꞌodi toꞌaiyogona sakoidi.
Folova tamu i baileni igodi i vo, Nani-ꞌavoꞌavovo, ta na taweni.”
Siwe mulieta folovanina folova kumekumetana, taunina ꞌunututu.”
Ais 8:14Wata tamu vona i kilumi Iesu faifaina Yaubada yana Buki ꞌwaineye i vo,
Kileu deꞌe tomotoga i na tayaidi,
Wata ꞌwaineye i na beꞌu.”
ꞌWaineye i na beꞌubeꞌuga fai Yaubada yana Vona kebu i da vematayakeyakedi, yadi vedumweꞌaiꞌainina basenadiotoga Yaubada i ꞌaseta-vagaseni bega i venuaꞌivinedi vematavuloga faifaina.
ꞌIda Yaubada yana tomotoga vevenuaꞌivinida.
Sou 19:5-6; Ais 9:2; Efe 5:8Weꞌe ꞌomi kebu baniꞌodiga. Yaubada taunina i venuaꞌivinemi, yana ꞌailaꞌa. ꞌOmi Keliso taunina Kini yana tovelomu wata Yaubada yana tomotoga mogitana, yami sauluva tonovidi wata magemagetadi mataneye. I venuaꞌivinemi dudubala ꞌwainega i miemi yana mageta ꞌatumaiotogina ꞌwaineye bega ma yami subia ꞌwa na awaꞌaiꞌaia tomotoga matadie. 10  Ose 1:10; Lom 9:25; 1 Fit 1:3Nagami ꞌomi baniꞌodi nani-ꞌavoꞌavovo, ꞌasiau Yaubada yana tomotoga mogitana. Wata nagami Yaubada yana ꞌisanuakalikali ꞌwaimie ꞌwa bavuyeni, ꞌasiau yana ꞌisanuakalikalinina ꞌwa veveluagai i ꞌitaꞌitaꞌiemi.
ꞌIda Yaubada yana tofolova-maimaiga.
11  Gal 5:16-17,24Ekwavo ꞌida wakawaka deꞌe fwayefwayeye, yada ꞌatamana mogitana abame, begaidi a veveluꞌaseꞌasemi kebu taunimi ꞌwa na tauyemi bunu ꞌana nuanua sakoidi ꞌwaidie fai nuanuananidi ꞌanuꞌanunumi ꞌadi gaviavo nuanuadi i na vetoketoke ꞌwaimie. 12  Mad 5:16I lubwainemi yami sauluva i na veꞌatumai tomotoganidi kebu i da vetumaganaga Yaubada ꞌwaineye matadie, bega tutuyanina i na awavesakoyemiga yami folova ꞌatumaidi i na ꞌisedi nika Yaubada i na subiai yana souyagi ꞌana tutuya ꞌwaineye.
13-14  Lom 13:1-7ꞌOmi ꞌAuvea yana tomotoga begaidi toveimea tulina tulina fwayafwaya deꞌe ꞌwaineye yadi veimea ꞌwa na vevematayakeyakedi. Yami toveimea gabemani bwaikaotogina yana toveimeavo taiadi ꞌwa na veveꞌililibuyedi, kumanidiavo i vetunedi tosakona i na vematavulogidi weꞌe egavo yadi sauluva ꞌatumaidi i na subiadi. 15  1 Fit 3:15-17Tomotoga fuedi Yaubada wata Iesu Valana ꞌAtumaina i bavuyedi bega tutuya fuedi i awavesakoyemi. Yaubada nuanuana ꞌwa na vevesauluva ꞌatumaina wata toveimea ꞌwa na vevematayakeyakedi bega toawavesakonidi yami sauluva i na ꞌisedi kebu ꞌadi fata wata i na vonavona ꞌwaimie. 16  Gal 5:13Yaubada ꞌakonadi i ꞌetoyavumi sauluva tuatuaidi ꞌwaidiega, yavuyavumi ꞌwa na miamia, siwe kebu tamu yami sakona ꞌwa na velubwasabwasai yami sauluva ꞌivauna ꞌwainega. Weꞌe mogitana taunimi ꞌwa na tauyemi Yaubada ꞌwaineye ꞌwa na vetofolova faifaina. 17 Tomotoga matatabudi ꞌwa na veveꞌililibuyedi, emiavo tovetumagana ꞌwa na nunuakalikaliedi, ma yami kololo Yaubada ꞌwa na vevematayakeyakeni, wata yami toveimea bwaikaotogina ꞌwa na veꞌililibuyeni.
Keliso yana tokemaiga vita ꞌwaidie, yada ꞌeba ꞌisa.
18  Efe 6:5-7ꞌOmi ꞌifwaimi ꞌwa vetofolovaga mali tomotoga ꞌwaidie i lubwainemi ꞌwa na vevematayakeyakedi wata ꞌwa na veveꞌililibuyedi. Weꞌe tomotoganidi i nuakalikaliemiga wata i ꞌivaisemiga kebu ꞌaiseꞌavadi ꞌwa na veveꞌililibuyedi, tomotoganidi yadi veimea faꞌalidi ꞌwaidiega vita ꞌwa veveluagadi wata ꞌwa na veveꞌililibuyedi. 19 ꞌAiꞌedi kebu tamu yami sakonaga vita ꞌwa na veluaga-maimaigidi, siwe Yaubada faifaina ꞌwa na nuanua bwaikina bega ꞌwa na totokemaigemi, taunina sauluva ꞌatumaina mataneye. 20  1 Fit 4:14Siwe ꞌaiꞌedi ꞌwa na tokemaigemi ꞌainike ꞌwaidie yami sakona faifaidi, tutulina avaꞌai? Weꞌe ꞌaiꞌedi yami sauluva ꞌatumaidi faifaidi i na nikemi bega ꞌwa na tokemaiga, Yaubada ma yana nuakalikali i na vesauluva ꞌatumaina ꞌwaimie. 21  Mad 16:24I lubwainemi ꞌwa na tokemaiga vita ꞌwaidie fai naninina faifaina Yaubada i venuaꞌivinemi. Keliso veviga i veluagadi faifaida yada ꞌeba ꞌisa, begaidi yana tokemaiga veviganidi ꞌwaidie ta na vetutuyameni. 22  Ais 53:9Kebu tamu yana sakonaga wata kebu tamu tutuya ꞌawanega vekali i da souyeni. 23  Ais 53:7; Lom 12:19Tomotoga i awavesakoyeniga, kebu wata awavesakoyega bonadi i da tutuli, tomotoga vita i veleveleni siwe kebu i da veꞌisakololo ꞌwaidie, yana nuanua matatabuna i yatoi Yaubada nimaneye, taunina yana veimea tonovina vonayavuga ꞌwaineye. 24  2 Kol 5:21; Ais 53:5-6Keliso ꞌaiseotogina yada sakona i ꞌewadi tomogoneye ꞌai lagalagana ꞌwaineye i veꞌaꞌavadi, bega ꞌada fata sauluva sakoidi ta na vedumweꞌaiꞌaiedi ꞌwa da vo ta da wafa sauluvanidi ꞌwaidiega. Tutuya deꞌe yada nuanua bwaikina ta na vevesauluva tonovina Yaubada mataneye. ꞌAna kiniꞌona ꞌwaidiega ta veꞌatumai. 25  Ion 10:11ꞌOmi basenadi ꞌwa mia ꞌaniꞌie Yaubada ꞌwainega ꞌwa da vo baniꞌodi ꞌaisaya sifi i da vuyo, siwe ꞌasiau ꞌwa vilami ꞌami Toꞌisaveꞌavina ꞌwaineye, ꞌanuꞌanunumi i ꞌiꞌitaꞌitaꞌiedi Seitani yana toketokena ꞌwainega.

2:1: Efe 4:22; Iem 1:21

2:4-5: 1 Kol 3:11; Lom 12:1

2:6: Ais 28:16

2:7: Same 118:22

2:8: Ais 8:14

2:9: Sou 19:5-6; Ais 9:2; Efe 5:8

2:10: Ose 1:10; Lom 9:25; 1 Fit 1:3

2:11: Gal 5:16-17,24

2:12: Mad 5:16

2:13-14: Lom 13:1-7

2:15: 1 Fit 3:15-17

2:16: Gal 5:13

2:18: Efe 6:5-7

2:20: 1 Fit 4:14

2:21: Mad 16:24

2:22: Ais 53:9

2:23: Ais 53:7; Lom 12:19

2:24: 2 Kol 5:21; Ais 53:5-6

2:25: Ion 10:11