5
Ta na miamia Keliso yana mageta ꞌwaineye.
Fai ꞌomi Yaubada natunavo nuafouna wata yami sakona i nuatavunidi, nuanuaku Tamami ꞌwa na salai. Gal 2:20Keliso i nuakalikalieda taunina i tauyeni i wafa faifaida, ꞌomi wata baniꞌodi yami mia matatabuna ꞌwaidie nuanuaku yami sauluva matatabuna nuakalikali. Keliso taunina i ꞌaniveleneni Yaubada ꞌwaineye i wafa ꞌada ꞌitaꞌitaꞌi faifaina, Yaubada yana ꞌeba sosoana, ꞌwa da vo tamu ꞌaisaya i da velomuyeni magaina ꞌiwanina sakona ꞌana nuatavuna faifaina.
ꞌOmi Yaubada yana tomotoga magemagetami, i lubwainemi yami sauluva ꞌatumaiꞌavadi, bega kebu tamu aitoi ꞌana fata i na awavesakoyemi. Veꞌavula-ꞌavoꞌavovo wata bunu ꞌana nuanua sakoidi ꞌwa na bailaotogedi, weꞌe kukua kebu nuami i na ꞌewadiga. Efe 4:29Wata kebu i da lubwainemi naninidi ꞌadi nogaya sakoidi faifaidi ꞌwa na sidibidibi, nuadi ꞌanigaugaudi yadi vona ꞌwa na bailedi, wata vonanidi ta talabodediga kebu ꞌwaidiega ꞌwa na manini. Weꞌe mogitana i lubwainemi vona ꞌatumaiꞌavadi ꞌwaidiega ꞌwa na vonavona wata ꞌwa na vevekaiwa Yaubada ꞌwaineye.
1 Kol 6:9-10Avaꞌai a na vonemiga, vona mogitana. Egavo i veveꞌavula-ꞌavoꞌavovo, egavo bunu ꞌana nuanua sakoidi i ꞌiꞌidewadi, wata egavo kukua nuadi i ꞌewaꞌewadi kebu tamu saiꞌafo ꞌadi veuveuta i na veluagadi Keliso wata Yaubada yadi ꞌEba Veimea nageneye. Tomotoganidi kukua ꞌadi nuaꞌewa ꞌwaidie, kebu ꞌadi veuveuta i na veluagadiga fai kukua ꞌadi nuakalikali ꞌwaidie bwaikina, ꞌwa da vo i da ꞌoduꞌodu kukuanidi ꞌwaidie, weꞌe Yaubada kebu. Lom 1:18Taunimi ꞌwa na ꞌiꞌisaveꞌavinimi bega kebu tamu aitoi i na vekaliemi bonana ꞌadi nogaya ꞌeba nuaꞌewa ꞌwaidiega, sauluvanidi sakoidi siwe i na awaveꞌatumaiedi. Egavo sauluvanidi i na ꞌiꞌidewadiga, taunidi Yaubada yana nuanua ꞌana tovedumweꞌaiꞌai, Yaubada ma yana nuasako i na vematavulogidi. Kebu tamu saiꞌafo ꞌwa na luveꞌauyedi.
Kolos 1:13; 1 Fit 2:9Weꞌe ꞌomi, basenadi dudubala ꞌwaineye ꞌwa miamia ꞌwa sakosakona, tutuya deꞌe ꞌomi Toveimea Keliso yana tomotoga, yana mageta ꞌwaineye ꞌwa miamia. Fai ꞌomi mageta ꞌana tomotoga, i lubwainemi yami sauluva magemagetadi. Mageta vuagina sauluva tulina tulina ꞌatumaidi wata tonovidi, wata sauluvanidi Yaubada yana nuanua mogitana i saladi. 10  Lom 12:2Mogitana i lubwainemi yami sauluva magemagetadi, wata ꞌwa na vevetafewa naninidi ꞌAuvea yana ꞌeba sosoana ꞌwa na ꞌasetadi. 11 Sauluva dududubalidi ꞌwa na bailedi, kebu ꞌwa na ꞌabitonovidi, kebu tamu saiꞌafo ꞌaivaita ꞌwa na veluagai ꞌwaidiega. Sauluvanidi ꞌwa na sivemagesedi yami sauluva magemagetadi ꞌwaidiega nika tomotoga i na ꞌisedi i na ꞌasetadi nani sakoidi. 12 Sauluvanidi dududubalidi givagivayega i ꞌiꞌidewadi nani sakoiotogina, ꞌaiꞌedi aitoi i na veveifufuyediga ꞌeba bunumayaga. 13  Efe 2:1Nani matatabuna ta na sivemagesedi Keliso yana mageta ꞌwainega, ꞌadi ꞌaseta mogitana i na souyedi, ꞌatumaidi ꞌalo sakoidi. 14 ꞌAna fata nani matatabuna i na vemageta Keliso yana mageta ꞌwainega. Begaidi tamu vona-awatabai i ꞌenoꞌeno tomotoganidi yadi nuanua dududubalidi faifaidi i vo,
ꞌOmi ꞌwa ꞌenoꞌeno, ꞌwa ꞌisa,
Wafayega ꞌwa na tovoi,
Nika Keliso yana magetayega i na magesemi.”
Ta na tauyeda ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i na ageda.
15 Fai ꞌomi mageta ꞌana tomotoga yami mia matatabuna ꞌwaidie yami sauluva ꞌwa na ꞌiꞌisaveꞌavinidi, tobavu kebu ꞌwa na saladi, ma yami ꞌaseta ꞌwa na vevenuaꞌivina ꞌatumaina. 16  Kolos 4:5Fai tutuya deꞌe sakona i vevetoketoke kebu ꞌwa na mia-maimaiga, ꞌaiꞌedi tamu aitoi nuanuana ꞌaivaita, ꞌwa na ꞌivaisenimo. 17  Kolos 1:9Wata tomotoga nuadi ꞌanigaugaudi yadi sauluva kebu ꞌwa na ꞌewadiga, ꞌwa na vevewavawava naninidi ꞌada Toveimea Iesu nuanuana ꞌwa na ꞌidewadiga, ꞌwa na ꞌasetadi. 18  Lom 13:13; 8:6Kebu ufa toketokena ꞌwa na toke ꞌwa na yemu, bola nuami i na lugaugaudi, wata i na nunago yami mia i na ꞌivesakoi. Weꞌe mogitana taunimi ꞌwa na tauyemi ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina ꞌwaineye bega i na agemi mogitana. 19  Kolos 3:16Yami veifufu ꞌwaidie, Same Yaubada yana Buki ꞌwainega, lei ꞌeba subia, wata lei ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina yana ꞌalavelevelena, ꞌwa na ꞌinaꞌinanadi. I lubwainemi ꞌwa na sososoana, ma yami subia ꞌwa na leilei ꞌada Toveimea Iesu Keliso ꞌwaineye. 20  Kolos 3:17; 1 Tes 5:18Tutuya matatabuna nani ꞌaitamogana ꞌaitamogana faifaidi ꞌwa na vevekaiwa Yaubada Tamada ꞌwaineye, ꞌada Toveimea Iesu Keliso ꞌana wagavayega.
Veimea naginagi faifaidi.
21 Fai ꞌomi Keliso ꞌwa veveꞌililibuyeni, taunimi ꞌwa na tauyemi emiavo yadi nuanua ꞌwa na ꞌiꞌidewadi.
22  1 Fit 3:1Wata baniꞌodi ꞌomi vevine ꞌakonadi taunimi ꞌwa tauyemi ꞌada Toveimea Iesu ꞌwaineye, wata baniꞌodi ꞌwa na tauyemi yami lalamogavo yadi nuanua ꞌwa na ꞌiꞌidewadi. 23  1 Kol 11:3ꞌIda Keliso yana ꞌAilaꞌa, taunina i veveimeyeda wata i ꞌiꞌisaveꞌavinida. Wata baniꞌodi tomogo ma yana veimea yana vavine i na ꞌiꞌisaveꞌavinidi, weꞌe Keliso ꞌida ꞌailaꞌanida ꞌalo Tomogona ꞌada Toꞌitaꞌitaꞌi. 24 ꞌIda Keliso yana ꞌAilaꞌa taunida ta tauyeda yana nuanua ta ꞌiꞌidewadi, wata baniꞌodi ꞌomi vevine i lubwainemi taunimi ꞌwa na tauyemi yami lalamogavo yadi nuanua ꞌwa na vevematayakeyakedi nani matatabuna ꞌwaidie.
25  Kolos 3:19Weꞌe ꞌomi iavetami naginagimi a na vonemi. Keliso ꞌida yana ꞌAilaꞌa i nuakalikalieda bwaikina, taunina i tauyeni wafa ꞌwaineye faifaida. ꞌOmi iavetami wata baniꞌodi i lubwainemi ꞌaitamogana ꞌaitamogana yana vavine i na nuakalikaliedi. 26  Ibu 10:10; Ion 15:3Keliso i wafaga yana ꞌAilaꞌa faifaida, bega ꞌida magemagetada, yana Vona ꞌwainega wata ꞌilekoa ufayega ta veꞌatumai mataneye. 27  2 Kol 11:2Wata i wafaga bega ꞌida i vagavaida yana ꞌAilaꞌa mogitana baniꞌodi yana vavine, ꞌada ꞌisa ꞌatumaiotogina, kebu maigida lululunaga, kebu ta da bweluluga ꞌalo kebu tamu avaꞌai ꞌada ꞌisa i da ꞌivesakoi, weꞌe mogitana ꞌida magemagetada wata ꞌatumaiꞌavada mataneye. 28 ꞌOmi iavetami Keliso yana sauluvanina ꞌwa na vetutuyameni tomogo ꞌaitamogana ꞌaitamogana yana vavine i na nuakalikaliedi. Tomogomi ꞌadi nuanua ꞌwaimie bwaikina ꞌwa ꞌiꞌisaveꞌavinidi, wata baniꞌodi i lubwainemi ꞌaitamogana ꞌaitamogana yana vavine ꞌadi nuanua ꞌwaineye i na vebwaika wata i na ꞌiꞌisaveꞌavinidi. ꞌAiꞌedi deꞌe baniꞌodi yana vavine i na nuakalikaliedi, siwe ꞌasaꞌaiana ꞌakonadi taunina tomogona i nuakalikalieni fai tomogonina wata yana vavine ꞌwa da vo tomotoga ꞌaitamogana. 29  1 Kol 12:27Kebu tamu aitoi taunina tomogona i na ꞌanigodadageni weꞌe mogitana i ꞌiꞌisaveꞌavini ꞌatumaina wata i veveꞌania, wata baniꞌodi Keliso yana ꞌAilaꞌa ma yana nuakalikali i ꞌiꞌisaveꞌavinida. 30 ꞌIda Tomogona, begaidi i ꞌiꞌisaveꞌavinida. 31  Nag 2:23-24Tamu vona i ꞌenoꞌeno Yaubada yana Buki ꞌwaineye tomogo wata yana vavine baniꞌodi tomotoga ꞌaitamogana bega i vo,
Faifainanina ꞌaiꞌedi tomogo i na nagiga, ꞌakonadi i ꞌawaꞌidia tamana wata inana ꞌwaidiega, yana vavine taiadi i luvetubama.
ꞌAdi ꞌailuga siwe ꞌwa da vo tomotoga ꞌaitamogana.”
32 Vonanina nageneye, tamu nuanua bwaikina givagivana i ꞌenoꞌeno, yaku ꞌaseta tomogo wata yana vavine yadi luvetubama ꞌeba ꞌisa Keliso wata ꞌida yana ꞌAilaꞌa yada luvetubama faifaina. 33 Wata ꞌomi baniꞌodi, tomogo ꞌaitamogana ꞌaitamogana yana vavine i na nuakalikaliedi taunina ꞌana nuakalikali baniꞌodi, weꞌe vevine ꞌaitamogana ꞌaitamogana yadi lalamogavo i na veveꞌililibuyedi.

5:2: Gal 2:20

5:4: Efe 4:29

5:5: 1 Kol 6:9-10

5:6: Lom 1:18

5:8: Kolos 1:13; 1 Fit 2:9

5:10: Lom 12:2

5:13: Efe 2:1

5:16: Kolos 4:5

5:17: Kolos 1:9

5:18: Lom 13:13; 8:6

5:19: Kolos 3:16

5:20: Kolos 3:17; 1 Tes 5:18

5:22: 1 Fit 3:1

5:23: 1 Kol 11:3

5:25: Kolos 3:19

5:26: Ibu 10:10; Ion 15:3

5:27: 2 Kol 11:2

5:29: 1 Kol 12:27

5:31: Nag 2:23-24