3
Keliso ma yana ꞌaiꞌaiwabu mataududulina i na souyeniga, wata ꞌida taiadi.
Mak 16:19Keliso i wafa Yaubada i sivetovoia i laka abame ma yana veimea i miabui Yaubada ꞌana ꞌatagiega. ꞌOmi wata baniꞌodi i sivetovoimi Keliso taiadi mia ꞌivauna wata miamia-vagaina i velemi, begaidi i lubwainemi yami nuanua i na nunago abama ꞌana nuanua ꞌwaidie. Mad 6:33Nuanuaku abama ꞌana nuanua nuami i na ꞌewaotogidi, weꞌe fwayafwaya ꞌana nuanua kebu i na vebwaika ꞌwaimie. 2 Kol 5:17; Lom 6:6-7Baniꞌodi ꞌwa na nuanuayediga fai tutuyanina Keliso i wafa wata bei ꞌomi ꞌwa wafa. Tutuya deꞌe Yaubada taiadi ꞌwa miaveꞌitubama, nageneye ꞌwa givagiva Keliso taiadi. 1 Ion 3:2Weꞌe Kelisonina, taunina yami mia ꞌivauna wata miamia-vagaina lamudi, bega wata ꞌawaie ma yana ꞌaiꞌaiwabu magemagetana i na souyeniga, ꞌomi taiadi ꞌwa na souyemi, yana ꞌaiꞌaiwabunina i na velemi.
Sauluva sakoidi ꞌwa na bailedi, ꞌivaudi ꞌwa na ꞌewadi.
Efe 5:3-5Fai Keliso taiadi ꞌwa miaveꞌitubama, i lubwainemi fwayafwaya ꞌana nuanua sakoidi ꞌwa na bailediga ꞌwa da vo ꞌwaidiega ꞌwa da wafa, bega kebu ꞌwa na veꞌavula-ꞌavoꞌavovo, sakona tulina tulina ꞌeba bunumayaga wata bunu ꞌana nuanua sakoidi taiadi ꞌwa na bailedi. Naninidi sakoidi kebu faifaidi ꞌwa na nuagiva wata kukua ꞌadi nuanua kebu ꞌwaimie i na vebwaika. Tomotoganidi kukua nuadi i ꞌewadiga, mogitana i sakona fai kukua ꞌadi nuakalikali ꞌwaidie bwaikina, ꞌwa da vo ꞌwaidie i da ꞌoduꞌodu, weꞌe Yaubada i da baileni. Lom 1:18Egavo sauluvanidi i na ꞌiꞌidewadiga, taunidi Yaubada yana nuanua ꞌadi tovedumweꞌaiꞌai, ꞌawaie ma yana nuasako vematavuloga i na veledi. Basenadi ꞌomi wata tovedumweꞌaiꞌainidi ꞌwa saladi, taunimi ꞌwa tauyemi sauluvanidi sakoidi ꞌwaidie.
Efe 4:25-32; Lom 12:2Tutuya deꞌe i lubwainemi sauluva sakoidi matatabuna ꞌwa na bailedi. Kebu ꞌwa na nunuasakoga, kebu kamomi i na ogaogalaga, wata kebu tamu aitoi ꞌwa na toliveꞌedeni bega vita i na veluagai. Kebu ꞌwa na vebonaivo wata vona sakoidi kebu ꞌawamiega i na sousouyedi. 9-10 Kebu emiavo ꞌwa na vekaliedi fai yami nuanua sakoidi nagami, sauluva sakoidi taiadi ꞌakonadi ꞌwa siꞌaꞌidi, maꞌitufa yami nuanua ꞌivaudi ꞌwa veꞌwesenedi. Yami nuanuananidi ꞌivaudi ꞌadi toꞌidewadewa Yaubada, tutuya fuedi i ꞌiꞌiveꞌivaudi taunina yana nuanua baniꞌodi, bega taunina ꞌwa na ꞌasetaꞌaꞌavai wata taiadi ꞌwa na veiana. 11 Fai Yaubada yada nuanua i ꞌiveꞌivaudi ta luku yana ꞌAilaꞌa ꞌwaineye, matatabuda ta vesala mataneye, me Diu wata taunidi kebu me Diu, taunidi bunu ꞌaibobo i ꞌewaiga wata kebu i da ꞌewaiga, yavuyavula wata tobavu, tofolova-maimaiga wata tomotoga yavuyavudi, matatabuda Keliso i ageda bega kebu ta na lauꞌidi, ꞌaiseotogina bwaikina ꞌwaideye.
12  Gal 5:22-23ꞌOmi tomotoganimi Yaubada yana tomotoga, i nuakalikaliemi wata i venuaꞌivinemi ꞌomi yana tomotoga mogitana. Begaidi i lubwainemi side naninidi ꞌwa na ꞌiꞌidewadi. ꞌWa na ꞌiꞌisanuakalikali, ma yami nuakalikali ꞌwa na vevesauluva ꞌatumaina tomotoga ꞌwaidie, ꞌwa na nunuaobu, yami sauluva i na bika, ꞌaiꞌedi egavo i na vesauluva sakoina ꞌwaimie, ma yami tokemaiga ꞌwa na nuakalikaliedimo. 13  Mad 6:14Ma emiavo ꞌwa na veꞌivaivaita kebu ꞌwa na logiedi, emiavo i na vesauluva sakoina ꞌwaimie yadi sakona ꞌwa na nuatavunidi. Yada ꞌAuvea yami sakona i nuatavunidi, i lubwainemi ꞌomi wata emiavo yadi sakona ꞌwa na nuatavunidi. 14  Lom 13:8-10Deꞌe sauluvanidi ꞌatumaidi ꞌwa na ꞌiꞌidewadi, siwe ma yami nuakalikali. Nuakalikalinina i na ꞌitavimi, ꞌwainega ꞌwa na luvetubama.
15  Ion 14:27Keliso ꞌakonadi nuanua bikana i velemi, i lubwainemi yami nuanua ꞌwaidie i na ꞌenoꞌenovi bega yana ꞌaivaita ꞌwainega i na vevemi avaꞌai nuanuana ꞌwa na ꞌiꞌidewadi. Nuanuananina bikana Yaubada nuanuana ꞌwaimie i na ꞌenoꞌenovi begaidi i venuaꞌivinemi ꞌomi yana ꞌAilaꞌa ꞌaitamogana, matatabumi yami mia i na veꞌatumai. Wata tutuya fuedi ꞌwa na vevekaiwa Yaubada ꞌwaineye. 16  Efe 5:19I lubwainemi Keliso Valana ꞌAtumaina nuami i na ꞌewadi, bega ma yami ꞌaseta nani matatabuna faifaidi emiavo ꞌwaidie ꞌwa na veve wata ꞌwa na awaveꞌedaꞌeda. Same Yaubada yana Buki ꞌwainega, lei ꞌeba subia, wata lei ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina yana ꞌalavelevelena ꞌwa na leileiedi wata nuamiega ꞌwa na vevekaiwa Yaubada ꞌwaineye. 17  Efe 5:20Fai ꞌomi ꞌada Toveimea Iesu yana tomotoga, avaꞌai ꞌwa na ꞌiꞌidewadi bonamiega ꞌalo nimamiega, yami sauluva matatabuna ꞌwa na ꞌiꞌidewadi ꞌana wagavayega, wata ꞌwa na vevekaiwa Keliso ꞌwaineamo Yaubada Tamada ꞌwaineye.
Yaubada yana tomotoga ꞌada veimea.
18  1 Fit 3:1-2ꞌOmi vevine naginagimi, fai ꞌomi Keliso yana tomotoga i lubwainemi taunimi ꞌwa na tauyemi yami lalamogavo yadi nuanua ꞌwa na ꞌiꞌidewadi.
19  1 Fit 3:7Weꞌe ꞌomi iaveta naginagimi yami vevinevo ꞌwa na nunuakalikaliedi wata kebu vita ꞌwa na velediga.
20  Efe 6:1-3Weꞌe ꞌomi yavayavava nani matatabuna ꞌwaidie, tamamiavo wata inamiavo ꞌwa na vevematayakeyakedi nika ꞌada Toveimea Iesu i na sosoana faifaimi.
21  Efe 6:4Weꞌe ꞌomi tamadiavo wata inadiavo, natumiavo kebu ꞌwa na yagai-maimaigidi, i na nunago i na nuavita wata i na vedumweꞌaiꞌai.
22 Weꞌe ꞌomi tofolovavo, ꞌami toveimeavo yadi vona ꞌwa na vevematayakeyakedi nani matatabuna ꞌwaidie. Kebu ꞌami awaveꞌatumai ꞌaisena faifaina ꞌwa na vematayakeyakedi wata kebu ꞌwa na vo, ꞌAku toveimea mataneye a da folova-ꞌatumai,” weꞌe mogitana ꞌaiꞌedi kebu mataneye, siwe fai ꞌami Toveimea abame ꞌwa veveꞌililibuyeni, ma yami dumwebika ꞌwa na folofolova. 23 Avaꞌai folovaga ꞌwa na ꞌiꞌidewaiga, ma yami sosoana ꞌwa na toke ꞌwa na folova, kebu tomotoga ꞌaisedi ꞌwaidie ꞌwa da folofolova, weꞌe mogitana ꞌami Toveimea Keliso ꞌwaineye ꞌwa folofolova. 24 Vona mogitana ꞌwa na toke ꞌwa na folova fai ꞌawaie ꞌami Toveimea Keliso abame i na tutulimi, naninidi ꞌatumaidi i yatodiga yana tomotoga faifaidi ꞌwaidiega. I na tutulimi fai taunina ꞌami Toveimea mogitana. 25  Fol 10:34Egavo sauluva sakoidi i ꞌiꞌidewadi ꞌaitamogana ꞌaitamogana wata tutula i na veluagai Yaubada ꞌwainega siwe nani sakoidi. Yaubada kebu i da lauꞌidi, mataneye tomotoga bwaikidi wata siaidi i vesala, bega matatabuda tutula ta na veluagai.

3:1: Mak 16:19

3:2: Mad 6:33

3:3: 2 Kol 5:17; Lom 6:6-7

3:4: 1 Ion 3:2

3:5: Efe 5:3-5

3:6: Lom 1:18

3:8: Efe 4:25-32; Lom 12:2

3:12: Gal 5:22-23

3:13: Mad 6:14

3:14: Lom 13:8-10

3:15: Ion 14:27

3:16: Efe 5:19

3:17: Efe 5:20

3:18: 1 Fit 3:1-2

3:19: 1 Fit 3:7

3:20: Efe 6:1-3

3:21: Efe 6:4

3:25: Fol 10:34