4
Weꞌe ꞌomi toveimea, ꞌwa na vevesauluva ꞌatumaina yami tofolovavo ꞌwaidie, wata ꞌadi ꞌaivaita ꞌwa na veleveledi ꞌedaꞌeda mogitana ꞌwaineamo. ꞌWa na nuani ꞌomi wata ma ꞌami Toveimea i miamia abame.
Faulo yana veluꞌaseꞌase veluꞌui wata vona ꞌatumaina faifaidi.
Efe 6:18Tutuya fuedi ꞌwa na veveluꞌui Yaubada ꞌwaineye kebu ꞌwa na ꞌailove. Yami veluꞌui ꞌwaidie, kebu yami nuanua i na nunago mali nuanua ꞌwaidie, Yaubada ꞌaisena faifaina ꞌwa na nuanua wata ꞌwaineye ꞌwa na vevekaiwa. Efe 6:19Wata yami veluꞌui ꞌwaidie, faifaima ꞌwa na veveluꞌui bega Yaubada tamu ꞌedaꞌeda ꞌatumaina i na ꞌidewai, nika ꞌama fata yana Vona ꞌa na lalauꞌage tomotoga ꞌwaidie. Vonanina, Keliso faifaina basenadi givagivana, siwe tutuya deꞌe i sivemageseni. Fai Vonanina a lalauꞌage, Keliso ꞌana tovedumweꞌaiꞌai i yatoku vanuga ꞌeba yogona ꞌwaineye a miamia. Efe 6:20I lubwaineku Keliso faifaina a na lalauꞌage, begaidi nuanuaku ꞌwa na veveluꞌui faifaiku bega ꞌaku fata a na kiavemageta ꞌatumaina nika ꞌana ꞌaseta safailina. 1 Tes 4:11-12Tomotoganidi kebu i da vetumagana Keliso ꞌwaineye taiadi ꞌwa na miamiaga, matadie yami sauluva ꞌwa na ꞌiꞌisaveꞌavinidi ma yami ꞌaseta. ꞌAiꞌedi tutuya ꞌatumaina ꞌwa na veluagai bei ꞌwa na luꞌivona Keliso faifaina. Efe 4:29; 1 Fit 3:15-16Tutuya matatabuna yami vona ꞌadi nogaya ꞌatumaidi wata ꞌiwanidi bega ꞌaiꞌedi aitoi i na velutoliemi yami ꞌaseta Keliso faifaina yami tutula ꞌatumaiꞌavana.
Faulo yana ꞌalanuai.
Efe 6:21Iada Tikiasa i na wai valaku matatabuna i na luꞌivona ꞌwaimie. Taunina iada mogitana, ma fuema ꞌa folofolova ꞌada Toveimea Iesu faifaina, wata taunina Iesu ꞌana todumwebika ma ꞌana vetumagana. Efe 6:22A vevetunei ꞌwaimie bega ꞌama vebae wata avaꞌai ꞌa vivai i na luꞌivoneyedi ꞌwaimie wata i na kiavefaꞌalimi. Fmi 1:10Wata Onesimo taiadi i na wai, taunina iada mogitana Iesu ꞌana todumwebika ma ꞌana vetumagana wata taunina tamu ꞌami ꞌailaꞌa. ꞌAdi ꞌailuga i na luꞌivona ꞌwaimie naninidi i sousouyediga ꞌwaimeye faifaidi.
10-11  Fol 27:2; 12:12Alisitako, kumanina taiadi ꞌa miamia vanuga ꞌeba yogona deꞌe ꞌwaineye, Malika Banabasa nibaina, wata Iosua tamu ꞌana wagava Iusito, ꞌadi ꞌaitonu i vekaiwa ꞌwaimie. Me Diu ꞌwaidiega ꞌasaꞌaiana ꞌadi ꞌaitonunidi ꞌaku tofolova-vaita taiadi ꞌa folofolova bega Yaubada yana veimea i na vebwaika tomotoga ꞌwaidie. Taunidi mogitana ꞌaku tokiavesosoana. Weꞌe Malika, ꞌakonadi faifaina yaku vona i wai, ꞌaiꞌedi i na viwai i na leꞌwaga, ma yami sosoana ꞌwa na luꞌumaꞌumaieni.
12 Efafila taunina wata tamu ꞌami ꞌailaꞌa wata Iesu Keliso yana tofolova, i vekaiwa ꞌwaimie. Tomogonina tutuya fuedi ma yana tokemaiga i veveluꞌui faifaimi, nuanuana ma yami vetumagana ꞌwa na tovotovoi faꞌalina, ꞌwa na kumaga, wata Yaubada yana nuanua matatabuna ꞌwa na ꞌaseta-ꞌatumaidi wata ꞌwa na ꞌiꞌidewadi. 13 Efafila a veveifufuyeni fai nuanuaku ꞌwa na ꞌasetai taunina i toke i folofolova ꞌami ꞌaivaita faifaina wata tovetumaganavo i miamiani ꞌatamana Lodisia wata Ilafolisi faifaidi.
14  2 Tim 4:9-12Luke, kumanina viga ꞌadi toꞌiveꞌatumai iada mogitana, wata Dimasi, ꞌadi ꞌailuga i vekaiwa ꞌwaimie.
15 Nuanuama yama vekaiwa ꞌwa na luꞌivona Nimufa ꞌwaidie wata edavo tovetumaganavo i miamiani ꞌatamana Lodisia. Vavinenidi yadi vanuge tovetumaganavo i vavaꞌauta veluꞌui faifaina, wata ꞌwaidie ꞌwa na luꞌivona yama vekaiwa. 16 Tutuyanina leta deꞌe ꞌwa na luꞌiawawa-ꞌaꞌavai, ꞌwa na vetunei i na nago Lodisia wata bei i na luꞌiawawai. Weꞌe letanina a vetunei i nago Lodisia wata i na vetunei i na wai ꞌwaimie ꞌomi ꞌwa na luꞌiawawai.
17 Wata nuanuaku Akifasi ꞌwa na voneni ꞌwa na vo, ꞌOmu ꞌada Toveimea Keliso taiadi ꞌwa miaveꞌitubama bega folovanina i velemuga ꞌu na veꞌaꞌavai.”
18 Deꞌe bei yaku leta ꞌana tokiluma a voneni i ꞌailove, tauniku a na veꞌaꞌavai. Yau Faulo deꞌe nimaku, a vekaiwa ꞌwaimie.
ꞌWa na nuanuaniku faifaiku ꞌwa na veveluꞌui fai yau vanuga ꞌeba yogona ꞌwaineye a miamia.
A veveluꞌui faifaimi, nuanuaku Yaubada ma yana nuakalikali i na vevesauluva ꞌatumaina ꞌwaimie.
ꞌAsaꞌaiana baniꞌodi,
Yau Faulo.

4:2: Efe 6:18

4:3: Efe 6:19

4:4: Efe 6:20

4:5: 1 Tes 4:11-12

4:6: Efe 4:29; 1 Fit 3:15-16

4:7: Efe 6:21

4:8: Efe 6:22

4:9: Fmi 1:10

4:10-11: Fol 27:2; 12:12

4:14: 2 Tim 4:9-12