1 TESALONAIKA
Faulo yana kiluma nagami me Tesalonaika ꞌwaidie.
Tutuyanina Faulo i miamia Kolinita, deꞌe leta nagami i kilumi me Tesalonaika tovetumaganavo faifaidi. Tesalonaika tamu ꞌatamana bwaikina ꞌawalawa Masidonia nageneye, ꞌatamananina balebaleye. Faulo yana lauꞌage-vuvua ꞌana vetonu ꞌwaineye, bei beꞌama Vala ꞌAtumaina i luꞌageyeni me Tesalonaika ꞌwaidie. Yana lauꞌagenina ꞌwainega, tamu ꞌailaꞌa tovetumagana i souyeni. (Folova 17:1-14) Tovetumagananidi ꞌifwaidi me Diu, weꞌe mali tomotoga taunidi kebu Diu saiꞌafo mosoꞌidi. Weꞌe me Diunidi ꞌifwaidi Iesu yana tafalolo ꞌana ꞌedaꞌeda ꞌwaineye i damana, begaidi me Diu toꞌedakumetavo i veꞌunumagigi, Faulo ma enavo i sogiedi i nagoi Belia. Mulieta Faulo Timoti i vetunei i nago Tesalonaika. Tutuyanina i vilai i mai valadi ꞌatumaina i luꞌivoneyeni.
Letanina nageneye Faulo i vekaiwa Yaubada ꞌwaineye fai me Tesalonaika ma yadi vetumagana i tokemaiga vita tulina tulina ꞌwaidie, wata fai ma yadi nuakalikali Faulo i nuanuani. Faulo nuanuana yana leta ꞌwainega i na kiavefaꞌalidi wata yadi velutoli tovetumagana i wafaga faifaidi i tutuli. Deꞌe letanina ꞌana ꞌidi side baniꞌodi.
Faulo yana vona-vekaiwa. 1:1
I vekaiwa Yaubada ꞌwaineye yadi vetumagana faifaina. 1:2-10
Faulo yana sauluva me Tesalonaika ꞌawasasadie faifaina. 2:1-12
Faulo i nuanua me Tesalonaika yadi mia faifaina. 2:13-3:13
Sauluvanidi tovetumaganavo ꞌadi laubwaina. 4:1-12
Ve Iesu yana vila-vaitugana faifaina. 4:13-5:11
Veluꞌaseꞌase ꞌifwaidi wata yana ꞌalanuai. 5:12-28
1
Emavo, yau Faulo, Sailasa wata Timoti taiadi ꞌa vekaiwa ꞌwaimie. ꞌOmi Keliso yana ꞌAilaꞌa ꞌwa miamiani ꞌatamana Tesalonaika ꞌwaineye, Yaubada Tamada wata ꞌada Toveimea Iesu Keliso yadi tomotoga, ꞌwaimie ꞌa kilukiluma.
ꞌA veveluꞌui faifaimi, nuanuama Yaubada Tamada wata Keliso ma yadi nuakalikali i na vevesauluva ꞌatumaina ꞌwaimie wata nuanua bikana i na velevelemi mia ꞌatumaina taiadi.
Vekaiwa me Tesalonaika yadi sauluva faifaina.
Fil 1:3-4Tutuya fuedi ꞌa vevekaiwa Yaubada ꞌwaineye matatabumi faifaimi wata ꞌa veveluꞌui ꞌwaineye bega i na ꞌiꞌivaisemi. Yama vekaiwa Yaubada Tamada ꞌwaineye faifaimi, fai tutuya fuedi ꞌa nuanuanimi yami vetumagana ma ꞌana ꞌeba ꞌisa, yami folova toketokena fai ma yami nuakalikali, wata vita ꞌwaidie ꞌwa totokemaigemi fai yami vetumagana ꞌwa yato-vagaseni ꞌada Toveimea Iesu Keliso ꞌwaineye.
4-5  1 Kol 4:20Emavo ꞌa ꞌasetai Yaubada i nuakalikaliemi wata i venuaꞌivinemi fai tutuyanina Iesu Valana ꞌAtumaina ꞌa viweni ꞌwaimie, ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i ꞌimosoꞌieni bega kebu vona ꞌaisena ꞌwainega, wata Yaubada yana toketokena i vemi bega ꞌwa veꞌawamogitana. Yama sauluva ꞌakonadi ꞌwa ꞌasetai tutuyanina taiadi ta miamia, yami ꞌeba ꞌisa wata ꞌami ꞌaivaita.
2 Tes 3:9; 1 Fit 5:3; Lom 1:8Yama sauluvanidi wata ꞌada Toveimea Iesu yana sauluva ꞌwa vetutuyamedi Avinodi vita fuedi ꞌwa veluagadi Keliso ꞌana tovedumweꞌaiꞌai ꞌwaidiega, siwe ma yami sosoana ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina ꞌwainega taunimi ꞌwa tauyemi Vala ꞌAtumaina ꞌwaineye. Keliso ꞌana tovetumaganavo ꞌawalawa Masidonia wata Gulisi nagedie yami sosoana wata yami tokemaiga i ꞌisedi yadi ꞌeba ꞌisa i na vetutuyamemi. Vona mogitana ꞌawalawanidi ꞌadi tomia Toveimea Valana i ꞌaseta ꞌwaimiega wata ꞌawalawa ꞌifwaidi ꞌaniꞌieyega ꞌwaidie tomotoga fuedi yami vetumagana Yaubada ꞌwaineye valana ꞌakonadi i ꞌaseta, begaidi kebu i da lubwainema ꞌwaidie ꞌa na luluꞌivona. Fol 14:14-15Tomotoganidi i luluꞌivona basenadi ma yami sosoana ꞌwa luꞌumaꞌumaiema faifaina, wata kumaea ꞌwaidie ꞌwa tauyemiga ꞌakonadi ꞌwa vedumweꞌaiꞌaiedi ꞌwa nuavilami taunimi ꞌwa tauyemi Yaubada ꞌwaineye ꞌwa vetofolova faifaina. Taunina ꞌaiseotogina Yaubada, miamia-vagaina. 10  Mad 16:27Wata tomotoganidi i luluꞌivona ꞌwa lulukamata Yaubada Natuna yana vila-vaitugana abamega faifaina. Natunanina Iesu, kumanina basenadi i sivetovoia wafayega bega i ꞌiꞌitaꞌitaꞌieda Yaubada yana nuasako wata yana vematavuloga ꞌawaie i na souyediga ꞌwaidiega.

1:2: Fil 1:3-4

1:4-5: 1 Kol 4:20

1:6: 2 Tes 3:9; 1 Fit 5:3; Lom 1:8

1:9: Fol 14:14-15

1:10: Mad 16:27