FILIFAI
Faulo yana kiluma me Filifai ꞌwaidie.
Tutuyanina Faulo i miamia Loma vanuga ꞌeba yogona nageneye, leta 4 i kilumidi. Letanidi tovetumaganavo i miamianiga Filifai, Efeso wata Kolose faifaidi, weꞌe tamu Filimoni faifaina. Deꞌe letanina i kilumiga i vekaiwa me Filifai ꞌwaidie yadi ꞌanivelena-maimaiga faifaina, ꞌanivelena-maimaiganina Efafilodaito nimaneye i yatoi i naweni Faulo ꞌana ꞌaivaita.
Filifai tamu ꞌatamana ꞌana wagava bwaikina ꞌawalawa Masidonia nageneye. Faulo yana lauvivila ꞌana veluga ꞌwaineye i nago Filifai bei beꞌama Vala ꞌAtumaina i luꞌageyeni ꞌwaidie nika tovetumagana tamu ꞌailaꞌa i souyeni. (Folova 16:12-40)
Tovetumaganavo i miamiani Filifai kebu ꞌailaꞌa ꞌaitamogana, ꞌailaꞌa tulina tulina wata kebu yadi mani bwaikidiga siwe i ꞌanivelena-maimaiga tovetumagana i vewekowekomaga Ielusalema nageneye, wata Faulo ꞌadi ꞌaivaita faifaina.
Faulo i miamia vanuga ꞌeba yogona nageneye siwe ma yana sosoana, wata nuanuana me Filifai i na sosoana ꞌaiꞌedi vita tulina tulina i na souyedi ꞌwaidie. Faulo i veifufu ꞌwaidie i na tokemaigedi wata tove-vekavekali faifaidi i matakia, kumanidiavo i lulukakadedi bunu ꞌaibobo faifaina. Wata nuanuana ma yadi nuaobu i na vevesauluva Iesu baniꞌodi yana sauluva. Leta deꞌe ꞌwainega ta ꞌasetai Faulo ma yana nuakalikali tovetumaganavo Filifai ꞌwaineye i nuanuanidi. Deꞌe letanina ꞌana ꞌidi side baniꞌodi.
Vona-vekaiwa. 1:1-2
Me Filifai yadi veiana Faulo ꞌwaineye faifaina i vekaiwa. 1:31
Faulo yana mia i luꞌivoneyeni. 1:12-26
Sauluvanidi tovetumaganavo ꞌadi laubwaina. 1:27-2:18
Faulo yana nuanua i ꞌidewai Timoti wata Efafilodaito faifaidi. 2:19-30
Sauluva tonovidi wata veꞌililide Keliso yana ꞌeda ꞌwaineamo. 3:1-4:9
Faulo i vekaiwa yadi ꞌanivelena-maimaiga faifaina. 4:10-20
ꞌIfwaidi yana ꞌalanuai. 4:21-23
1
Fol 16:1,12-40Emavo, yau Faulo iada Timoti taiadi Iesu Keliso yana tofolovavo ꞌa vekaiwa ꞌwaimie. ꞌOmi Yaubada yana tomotoga, ꞌwa miamiani ꞌatamana Filifai ꞌwaineye ꞌwa miaveꞌitubama Iesu Keliso taiadi, yami toꞌedakumetavo wata ꞌami toꞌaivaitavo taiadi ꞌa kilukiluma ꞌwaimie.
ꞌA veveluꞌui faifaimi nuanuama Yaubada Tamada wata ꞌada Toveimea Iesu Keliso ma yadi nuakalikali i na vevesauluva ꞌatumaina ꞌwaimie, wata nuanua bikadi mia ꞌatumaina taiadi i na velevelemi.
Faulo yana vekaiwa wata yana veluꞌui me Filifai faifaidi.
3-4 Tutuyanina a nuanuanimi a vevekaiwa yaku Yaubada ꞌwaineye faifaimi, weꞌe tutuya ꞌaitamogana ꞌaitamogana a veveluꞌuiga faifaimi, ma yaku sosoana. A sososoanaga fai ꞌaiatanina ꞌwa vetumagana Iesu Keliso ꞌwaineye i maiga ꞌasiau ꞌwa ꞌiꞌivaiseku Valana ꞌAtumaina ꞌana folova ꞌwaineye. Fil 2:13A nuani mogitana Yaubada, kumanina basenadi tamu folova ꞌatumaina i velamuya ꞌwaimie, i na ꞌiꞌidewami i na nagoga Iesu Keliso yana Vila-vaitugana ꞌana ꞌAiata ꞌwaineye i na veꞌaꞌavai.
Tutuya fuedi ma yaku nuakalikali a nuanuanimi. Baniꞌodi a na nuanuanimiga i lubwaineku fai ꞌomi ꞌwa ꞌiꞌivaiseku folovanina Yaubada ma yana nuakalikali i velekuga ꞌwaineye. ꞌAsiau a miamia vanuga ꞌeba yogona ꞌwaineye ꞌwa ꞌiꞌivaiseku, wata kebu a da lukuga yau Iesu Valana ꞌAtumaina ꞌana toveꞌawa-mogitana wata ꞌana tokiavefaꞌala tomotoga ꞌwaidie, bei wata ꞌwa ꞌivaiseku. Yaubada ꞌaku toꞌaseta, Iesu Keliso i nuakalikaliemiga baniꞌodi, yau wata a nuakalikaliemi.
9-10  Kolos 1:9-10; Fil 2:15-16A veveluꞌui faifaimi, nuanuaku yami nuakalikali tutuya fuedi i na vevebwaika, wata baniꞌodi ꞌaseta mogitana wata venuaꞌivina tonovina i na vebwaika i na nagoga bega ꞌami fata sauluva ꞌatumaiꞌavadi ꞌwa na vevenuaꞌivinedi. ꞌAiꞌedi baniꞌodi ꞌwa na vevesauluvediga, ꞌaiatanina Keliso i na vilaiga ꞌwaineye, kebu tamu yami sakonaga wata kebu tamu nani faifaina i na awavesakoyemi. 11 Wata a veveluꞌui faifaimi nuanuaku yami sauluva ꞌatumaiꞌavadi, sauluvanidi ta na ꞌiꞌidewadi Iesu Keliso yana toketokena ꞌwainega bega Yaubada ꞌana subia wata ꞌana awaveꞌaiꞌaiwabu i na veluagadi.
Yada mia fwayefwayeye, nani bwaikina Keliso.
12  2 Tim 2:9Ekwavo, nuanuaku ꞌwa na ꞌasetai, vitanidi a veluagadiga kebu Iesu Valana ꞌAtumaina ꞌana ꞌeba veꞌetobodaga, weꞌe mogitana ꞌwaidiega Valananina i vevebwaika tomotoga ꞌwaidie. 13 Side baniꞌodi. Tolugaviavo taunidi toveimea bwaikina yana vanuga ꞌana toꞌisaveꞌavinavo wata tomotoga ꞌifwaidi deꞌe bei, yaku luku vanuga ꞌeba yogona ꞌwaineye lamuna i ꞌasetai fai a vetofolova Keliso faifaina begaidi. 14 Wata fai a miamia vanuga ꞌeba yogona ꞌwaineye ꞌada Toveimea Iesu ꞌana tovetumaganavo saiꞌafo matatabudi yadi vetumagana i yatoi faꞌalina ꞌwaineye, bega ma yadi venuafoufaꞌala i vevetoketoke Yaubada yana Vona i lalauꞌage kebu i da kolologa veꞌisakololo ꞌwaidie.
15 Mogitana, siwe ꞌifwaidi i veꞌunumagigieku wata i veveꞌikwayekwayega nuanuadi ꞌadi wagava i na vebwaika bega Keliso faifaina i lalauꞌage. 16 Weꞌe ꞌifwaidi yadi nuanua ꞌatumaidi ꞌwaidiega i vetolauꞌage, taunidi tonuakalikali fai i ꞌasetai deꞌe folovanina Yaubada i velekuga, yau Iesu Valana ꞌAtumaina ꞌana toveꞌawa-mogitana. 17 Weꞌe toveꞌunumagiginidi kebu mogitana taunidi i da tauyedi i na vetoluꞌivona Keliso faifaina, weꞌe mogitana taunidi ꞌadi subia faifaina. Igodi nuanuadi ꞌaku vita deꞌe vanuga ꞌeba yogona nageneye i na ꞌimosoꞌieni. 18-19  2 Kol 1:10-11Kebu tamu avaꞌaiga, ꞌasaꞌaiana yau a sosoanamo fai ꞌedaꞌeda tulina tulina ꞌwaidiega tomotoga Keliso valana i noganogai. I lalauꞌagega nuanua tonovina ꞌwainega ꞌalo ꞌadi subia faifaina siwe ꞌeba sosoana ꞌwaikuye.
A sosoanaga fai a ꞌasetai yami veluꞌui ꞌwaidiega wata Iesu Keliso ꞌAnuꞌanununa yana ꞌaivaita ꞌwainega vanuga ꞌeba yogona ꞌwainega a na souyeku. 20  1 Fit 4:16Nuanuaku bwaikina bega a nuani mogitana kebu tamu yaku sauluva sakoina faifaina a na bunumayaga. Weꞌe mogitana ꞌasiau wata tutuya matatabuna a na vevenuafoufaꞌala bega yaku sauluva matatabuna ꞌwaidiega Keliso ꞌana subia i na veluagai, ꞌaiꞌedi ma yawaiku a na miamiaga ꞌwainega, ꞌalo a na wafaga ꞌwainega. 21  Gal 2:19-20Yaku mia fwayefwayeye nani bwaikina ꞌwaikuye Keliso, weꞌe ꞌaiꞌedi a na wafaga, ꞌwainega nani ꞌatumaiotogina i na souyeni Keliso ꞌana subia faifaina. 22 ꞌAiꞌedi ma yawaiku a na miamiaga, yaku folova Keliso faifaina ma vuagina. Baniꞌodi a na venuaꞌivinedi, i lubwaineku ma yawaiku a na miamia ꞌalo a na wafa? 23-24  2 Kol 5:8Aigodi, nuanuananidi ꞌadi ꞌailuga i veveyoꞌeyoꞌeyeku. Nuanuaku bwaikina a na wafa fwayafwaya a na ꞌiaweni, bega ma yawaiku Keliso taiadi ꞌa na miamia, bei a na miamiaga ꞌatumaiotogina ꞌwaikuye, siwe nani bwaikaotogina taiadi ta na miamia a na ꞌiꞌivaisemi. 25 Fai a nuani mogitana i lubwaineku taiadi ta na miamia a na ꞌiꞌivaisemi, a ꞌasetai kebu i na luvewafaku, taiadi ta na miamia a na ꞌiꞌivaisemi yami vetumagana Keliso ꞌwaineye i na vevetoketoke wata yami sosoana faifaina i na vevebwaika. 26 Taiadi ta na miamiaga yami sosoana wata yami subia Iesu Keliso ꞌwaineye i na vebwaika-ꞌafoꞌafo faifaiku.
Ta na vetoketoke Keliso faifaina.
27  Efe 4:1Avaꞌai i na souyeniga ꞌwaikuye nani siaina, weꞌe nani bwaikina avaꞌai Keliso i voneyediga i lubwainemi yami sauluva taiadi i na vesala. Baniꞌodi ꞌwa na vevesauluvediga, ꞌaiꞌedi a na wai a na ꞌisemi, ꞌalo bola a na miamia vanuga ꞌeba yogona ꞌwaineye, siwe a na ꞌasetami ꞌami vebae ꞌaitamogana ꞌwainega ꞌwa na tovotovoi faꞌalina wata yami nuanua ꞌaitamogana ꞌwainega matatabumi ꞌwa na vevetoketoke, nika tomotoga ꞌifwaidi i na vetumagana Iesu Valana ꞌAtumaina ꞌwaineye. 28 Wata nuanuaku valami a na nogai, ꞌomi kebu tamu saiꞌafo ꞌwa da kololo ꞌami tovedumweꞌaiꞌai ꞌwaidie, i vedumweꞌaiꞌaiga fai ꞌwa vetumagana Iesu ꞌwaineye. ꞌAiꞌedi tutuya fuedi matadie ꞌwa na vevenuafoufaꞌalaga i na ꞌisemi i na ꞌasetai ꞌawaie Yaubada taunina yana toketokena ꞌwainega i na wafaotoga weꞌe ꞌomi ꞌitaꞌitaꞌi ꞌwa na veluagai. 29  Fol 5:41Vona mogitana ꞌitaꞌitaꞌi ꞌwa na veluagai fai Yaubada ma yana nuakalikali i venuaꞌivinemi bega nani ꞌailuga ꞌatumaidi ꞌwa na veluagadi. Tamu, ꞌwa vetumagana Keliso ꞌwaineye, weꞌe wata tamu, i tauyemi faifaina veviga ꞌwa veveluagai. 30  1 Tes 2:2Tutuya deꞌe ꞌomi ma fueda Keliso faifaina ta lulugavia vita ta veveluagadi. Basenadi baniꞌodi ꞌwa ꞌiseꞌiseku a lulugavia weꞌe tutuya deꞌe wata valaku ꞌwa noganogai bola a lulugavia vanuga ꞌeba yogona ꞌwaineye.

1:1: Fol 16:1,12-40

1:6: Fil 2:13

1:9-10: Kolos 1:9-10; Fil 2:15-16

1:12: 2 Tim 2:9

1:18-19: 2 Kol 1:10-11

1:20: 1 Fit 4:16

1:21: Gal 2:19-20

1:23-24: 2 Kol 5:8

1:27: Efe 4:1

1:29: Fol 5:41

1:30: 1 Tes 2:2