5
Faulo nuanuana tomogona ꞌivauna abamega i na veagei.
1 Kol 15:47-49Vitanidi ꞌa veveluagadi kebu faifaidi ꞌa da nuanua fai ꞌa ꞌasetai fwayefwayeye tomogoda baniꞌodi vadavada, ꞌawaie wafa ꞌana tutuye i na ꞌawageudi. Mogitana ta na wafa tomogoda ta na bailedi, siwe tomogoda ꞌivaudi wata miamia-vagaidi i ꞌenoꞌenovi abame, tomogodanidi kebu tomotogaotoga ꞌadi ꞌidewadewa, Yaubada taunina i ꞌidewadi. Lom 8:23Tutuya deꞌe tomogodanidi ꞌwaidiega ta ꞌabiawa ta veveꞌawagusi, nuanuada bwaikina tomogoda abamega i na veageda. Tomogoda ꞌivaudi i na veagedaga ꞌida kebu ꞌanuꞌanunuꞌavaga, ma tomogoda. 1 Kol 15:53Fwayefwayeye ta miamia tomogodanidi deꞌe ꞌwaidie vita ta veveluagadi ta veveꞌawagusi ꞌwa da vo venuana vitadi ta da evaevadi. Ta veveꞌawagusiga, kebu ta da vo, Tomogodanidi ta na bailedi,” weꞌe mogitana nuanuada ma yawaida tomogoda abamega i na veageda bega mia ꞌivauna wata miamia-vagaina tomogoda ꞌaꞌaꞌavidi i na talafwasedi. Lom 8:16,23Ta na vetuliga faifaina Yaubada tauniotogina i ꞌidewada, ꞌAnuꞌanununa i tauyeni i ageda yada ꞌeba ꞌisa ꞌawaie ꞌada veuveuta tomogoda ꞌivaudi taiadi ta na veluagadi.
Ibu 11:13-14Fai ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i ageda, ꞌima Yaubada yana tofolovavo kebu ꞌa da kolologa, tutuya matatabuna ꞌa vevenuafoufaꞌala. ꞌA ꞌasetai fwayafwaya deꞌe ꞌwaineye tomogomanidi ꞌwaidie ꞌa vevevanuga, ꞌaniꞌidina ꞌAuvea ꞌwainega ꞌa miamia. Naninidi ꞌawaie ꞌa na veluagadiga kebu ꞌa da ꞌiseꞌisedi, siwe yama mia matatabuna ꞌwaidie ꞌa vetumagana Yaubada ꞌwaineye. Fil 1:23Mogitana ꞌa venuafoufaꞌala, kebu wafa faifaina ꞌa da kololo. Nuanuama bwaikina tomogoma ꞌa na bailedi, ꞌa na vevanuga ꞌAuvea ꞌwaineye. Siwe yama nuanua bwaikaotogina nani ꞌaitamogana faifaina. Naninina nuanuama ꞌAuvea i na sosoana faifaima, weꞌe ꞌaiꞌedi ꞌa na vevevanuga tomogomeye ꞌalo ꞌa na ꞌiawedi ꞌa na nago ꞌwaineye taiadi ꞌa na miamia, kebu tamu avaꞌai. 10  Lom 2:16Nuanuama Yaubada faifaima i na sosoana fai i lubwaineda ꞌawaie matatabuda ta na tovoi Keliso mataneye ta na vonayavuga. I na veimea ꞌaitamogana ꞌaitamogana ꞌada tutula ta na ꞌewa yada sauluva fwayefwayeye faifaidi, ꞌadi ꞌisaꞌisa baniꞌodi, ꞌatumaidi ꞌalo sakoidi.
Keliso yana wafa ꞌwainega ta veiana Yaubada taiadi.
11 Fai ꞌawaie tutula ta na veluagai Keliso ꞌwainega ma yama veꞌililibu ꞌAuvea ꞌa kololoyeni, begaidi yana vona ꞌa veveifufuyeni tomotoga ꞌwaidie, nuanuama bwaikina ma yadi vetumagana taunidi i na tauyedi ꞌwaineye. Yaubada yama sauluva matatabuna i ꞌasetadi, nuanuaku ꞌami vebae ꞌwaidie ꞌomi wata ꞌwa na lutonovi yama nuanua tonovidi. 12 Voke ꞌifwaimi ꞌwa na vo, Faulo ma enavo ꞌadi subia faifaina taunidi i awaꞌaiꞌaidi basenadi baniꞌodi.” Siwe kebu. Nuanuama ꞌa na tolinuataꞌi ꞌwaimie yama sauluva faifaidi bega ꞌami fata ꞌwa na subiama mali tomotoga ꞌwaidie. Tomotoga ꞌifwaidi ꞌwaimie ꞌadi ꞌisa faifaidi taunidi i awaꞌaiꞌaidi, siwe yadi sauluva kebu i da nuanidi. Tutuyanina taunidi i na awaꞌaiꞌaidi ꞌami fata yama sauluva tonovidi ꞌwa na luꞌivona toawaꞌaiꞌainidi ꞌwaidie. 13 ꞌAiꞌedi ꞌifwaimi ꞌwa na vo, Faulo ma iana nuadi ꞌanigaugaudi,” baniꞌodi ꞌwa na vonevoneyediga ꞌasaꞌaiana siwe fai Yaubada nuama i ꞌewadi ꞌa toke ꞌa folofolova faifaina. ꞌAiꞌedi ꞌwa na vo, Faulo ma iana nuadi magemagetadi,” baniꞌodi ꞌwa na voneyediga ꞌwa vona mogitana fai ma yama ꞌaseta ꞌa ve ꞌwaimie, ꞌaivaita ꞌwa veluagai. 14 Keliso yana nuakalikali faifaida i lulukakadema yama sauluva matatabuna i veveimeyedi. I veveimeyema fai ꞌa ꞌasetai Keliso ꞌaiseotogina i wafa tomotoga matatabuda faifaida, begaidi matatabuda ta wafa taiadi. 15  Lom 14:7-8I wafaga matatabuda faifaida bega egavo ma yawaidi i miamianiga, kebu taunidi yadi nuanua i na ꞌiꞌidewadi, weꞌe mogitana Keliso ꞌaisena yana nuanua nuadi i na ꞌewai, Kelisonina kumanina faifaidi i wafa wata i tovoi-vaitugana.
16 Basenadi tomotoga ꞌadi ꞌisa ꞌwaidiega ꞌa awavesakoyedi ꞌalo ꞌa awaveꞌatumaiedi, weꞌe tutuya deꞌe kebu wata baniꞌodi ꞌa na voneyediga. Wata baniꞌodi basenadi Keliso ꞌana ꞌisa ꞌwainega ꞌa vo, Taunina tomogo-ꞌavoꞌavovo,” tutuya deꞌe ꞌa ꞌisaꞌinanai taunina ꞌada Toveimea. 17  Ion 3:3ꞌAiꞌedi aitoi Keliso taiadi i na miaveꞌitubama, ꞌakonadi Yaubada i ꞌiveꞌivauya, yana nuanua nagami sakoidi i ꞌaꞌava, maꞌitufa yana mia ꞌivauna nuanua ꞌivaudi taiadi i souyedi. 18  Lom 5:10Veꞌivaunina nuanua ꞌivaudi taiadi Yaubada i ꞌidewadi. Basenadi ꞌida Yaubada ꞌana gaviavo, siwe Keliso yana wafa ꞌwainega i veianeda, wata folova i velema bega tomotoga ꞌa vonevonedi baniꞌodi i na munega bega wata i na veiana Yaubada taiadi. 19  Kolos 1:19-20ꞌA vonavonaga side baniꞌodi ꞌa vo, Yaubada Keliso i voneni i mai fwayefwayeye yana wafa ꞌwainega yada sakona i tovoiedi begaidi i veianeda. Vematavuloga kebu i da veleda yada sakonanidi faifaidi i veveꞌiseꞌisedamo wata i nuatavunida. Vala, veiana faifaina Yaubada i tauyema ꞌa lalauꞌage tomotoga ꞌwaidie.
20 Begaidi ꞌima Keliso tutulina ꞌa luluꞌivona faifaina ꞌwa da vo Yaubada tauniotogina i da toke i da vonavona ꞌwaimega. Keliso ꞌana wagavayega ꞌa veveluꞌui ꞌwaimie, nuanuama taunimi ꞌwa na tauyemi Yaubada ꞌwaineye i na veianemi. 21  Ibu 4:15, 7:25-26Keliso kebu tamu yana sakonaga siwe Yaubada yada sakona matatabuna i ꞌewadi Keliso i veꞌewai bega Yaubada yana nuasako wata ꞌada vematavuloga i tovoiedi. Yada sakonanidi i tovoiedi bega ꞌida ta miaveꞌitubama taunina taiadi Yaubada yana ꞌatumaina i ꞌaniveleneni ꞌwaideye nika ta veꞌatumai mataneye.

5:1: 1 Kol 15:47-49

5:2: Lom 8:23

5:4: 1 Kol 15:53

5:5: Lom 8:16,23

5:6: Ibu 11:13-14

5:8: Fil 1:23

5:10: Lom 2:16

5:15: Lom 14:7-8

5:17: Ion 3:3

5:18: Lom 5:10

5:19: Kolos 1:19-20

5:21: Ibu 4:15, 7:25-26