11
Vetumagana faifaina.
2 Kol 5:6-7Vetumagana side baniꞌodi. Naninidi nuanuada kebu ta da veluagadiga siwe ta ꞌaseta-ꞌafoꞌafoi ꞌawaie ta na veluagadi, wata avaꞌai kebu ta da ꞌiseꞌisediga siwe ta nuani mogitana ta na veluagadi, yada nuanuanina ꞌana wagava vetumagana. Basenadiotoga ꞌifwaidi tubudavo ma yadi vetumagana faꞌalina, bega yadi vetumagananidi ꞌwaidiega Yaubada i awaveꞌatumaiedi.
Nag 1:1Fai ta vetumagana Yaubada ꞌwaineye ta ꞌasetai fwayafwaya, abama wata nani matatabuna i ꞌidewadi yana vona ꞌwainega, weꞌe avaꞌai ꞌasiau ta ꞌiseꞌisediga, ꞌwaidiega i ꞌidewadi kebu ꞌada fata ta na ꞌisediga.
Me Isileli tubudiavo Ebeli, Inoki wata Noa
yadi vetumagana ifufuna.
Nag 4:3-5Tomotoga ꞌifwaidi ma yadi vetumagana side baniꞌodi. Basenadiotoga Ebeli i vetumagana Yaubada ꞌwaineye begaidi yana ꞌanivelena-maimaiga ꞌaisaya sifi i velomuyeni Yaubada ꞌwaineye, faifaina Yaubada i sosoana bega i awaveꞌatumaieni. Weꞌe tatana Keni yana ꞌanivelena-maimaiga ꞌaniꞌani, bega Yaubada kebu i da sosoana wata i da awaveꞌatumaieniga. Fai Ebeli tovetumagana, tutuyanina Yaubada i awaveꞌatumaieniga wata i vo, Taunina tomogo yana sauluva tonovidi matakuye.” Avinodi Ebeli i wafa siwe yana vetumagana ifuifufuna i ꞌenoꞌeno ꞌasiau yada ꞌeba ꞌisa.
Nag 5:24Wata Inoki i vetumagana Yaubada ꞌwaineye bega kebu i da wafaga, Yaubada i vagavaiamo i naweni ꞌwaineye, tomogona i luala-wayogeni. Bola kebu i da lakaga, faifaina Yaubada i awaveꞌatumaieni i vo, A sosoana Inoki faifaina.” ꞌAiꞌedi kebu ma yada vetumaganaga wata kebu ꞌana fata Yaubada i na sosoana faifaida. ꞌAiꞌedi aitoi nuanuana i na nago Yaubada ꞌwaineye i lubwaineni i na vetumagana Yaubada i miamia, wata i lubwaineni i na vetumagana Yaubada i vevesauluva ꞌatumaina tomotoganidi i lulualeniga ꞌwaidie.
Nag 6:13-22Tamu wata tomogo ꞌana wagava Noa i vetumagana Yaubada ꞌwaineye bega avaꞌai ꞌawaie i na souyediga faifaidi i matakia ꞌwaineye yana vona i veꞌililibuyeni, ma yana kololo waka i yogoni. ꞌWei wata mwai bwaikina bola kebu i da souyediga siwe i vematayakayakamo. Wakanina ꞌwainega ma yana ꞌailaꞌa ꞌitaꞌitaꞌi i veluagai mwai bwaikaotogina ꞌwainega. Tomotoga ꞌifwaidi kebu i da vetumagana bega Noa yana vetumaganayega yadi sauluva sakoidi i sivemagesedi weꞌe yana vetumagananina faifaina Yaubada i vo, Noa yana sauluva tonovidi matakuye.”
Ebelamo yana vetumagana ifuifufuna.
Nag 12:1-5Basenadi Yaubada Ebelamo i goleni ꞌana tuvada i na baileni i na nago ꞌaniꞌie tamu ꞌawalawa ꞌwaineye, ꞌawalawanina Yaubada i vonaꞌawaufaufa Ebelamo i na veleni. Ebelamo Yaubada yana vona i vetumaganeni bega i vematayakayaka i tovoi i nago siwe bei i nunagoga kebu i da ꞌasetaiga. Ma yana vetumagana i mia vonaꞌawaufaufa ꞌawalawina ꞌwaineye, siwe kebu yana vanugaga, vadavada i ꞌidewadi ꞌaisaya bunudiega, wakawaka baniꞌodi i miamia. Weꞌe mulieta Yaubada vonaꞌawaufaufanina i luvaitugani Ebelamo natuna Aisake wata tubuna Iakobo ꞌwaidie, fwayafwayanina i na veledi, siwe taunidi Ebelamo baniꞌodi vadavada ꞌwaidie i mia. 10 Ebelamo i miamia vadavada ꞌwaidie, fai i lulukamata nuanuana i na luku abame Yaubada yana ꞌatamana miamia-vagaina ꞌwaineye. ꞌAtamananina nagami Yaubada yana nuanua ꞌwaineye i venuaꞌivina-vagaseni mulieta i ꞌidewai.
11  Nag 15:6Ebelamo ma yana vetumagana bega avinodi i veꞌauvea wata Sela kakalidi, siwe Yaubada yana toketokena ꞌwainega i venatuna. I venatunaga fai Yaubada yana vonaꞌawaufaufa Ebelamo yana ꞌailaꞌa i na vefue, vonanina Ebelamo i vetumaganeni, i nuani mogitana i na ꞌidewai. 12  Nag 15:5Ebelamo i veꞌauvea-ꞌafoꞌafo saiꞌafoga i da wafa siwe fai i vetumagana, tomogonina ꞌaitamogana ꞌwainega ꞌailaꞌa bwaikaotogina i souyedi, luꞌiawawa-wayoga walaꞌai ꞌana ꞌilukulukuta baniꞌodi wata ꞌubwana.
13 Tomotoganidi faifaidi a vonavonaga, matatabudi ma yadi vetumagana i wafa. Bola ma yawaidie naninidi Yaubada i na velediga faifaidi i vonaꞌawaufaufa, siwe kebu matatabuna i da veluagadi. Ma yadi vetumagana i nuanidimo mogitana ꞌawaie i na souyediga faifaidi i sosoanamo. I vonavona mali tomotoga ꞌwaidie, fwayefwayeye kebu yadi vanuga taunidi wakawaka wata toyaba. 14 Fai taunidi i fali-wakewakediga ta ꞌasetai taunidi yadi ꞌawalawa fwayefwayeye kebu faifaina i da nuanua weꞌe mogitana ꞌawalawa abame i nuanuani, faifaina i lulukamata. 15-16 ꞌAiꞌedi ꞌadi tuvada faifaina i da nuanuaga ꞌadi fata wata i da viladi siwe yadi nuanua bwaikina tamu ꞌawalawa ꞌatumaiotogina, ꞌawalawanina abame. Ebelamo ma yana ꞌailaꞌa nuanuadi Yaubada taiadi i na miamia, begaidi avinodi Yaubada bwaikaotogina siwe tutuyanina tomotoganidi i vo, ꞌOmu yama Yaubada,” taunina kebu i da bunumayagediga fai ꞌakonadi tamu ꞌatamana i ꞌidewa-vagaseni faifaidi abame.
17-18  Nag 22:9-12Tamu tutuya Yaubada Ebelamo i silubuya nuanuana natuna i na velomuyeni ꞌwaineye, Ebelamo kebu nuana i da loloi ma yana vetumagana i vematayakayaka. Avinodi Yaubada i vonaꞌawaufaufa Ebelamo ꞌwaineye yana ꞌailaꞌa i na vefue Aisake ꞌwainega, siwe Ebelamo igodi natuna yana tamogana i da luvewafai ꞌeba velomu ꞌwaineye. 19 Ebelamo i nuani mogitana bega i vo, ꞌAiꞌedi natuku a na luvewafai a na velomuyeni Yaubada ꞌwaineye, ꞌana fata wata i na sivetovoia wafayega.” Saiꞌafoga i da luvewafai siwe Yaubada i talaboda bega ꞌwa da vo wafayega i da vevilai.
Aisake, Iakobo wata Iosefa yadi vetumagana ifuifufuna.
20  Nag 27:27-29,39-40Aisake i vetumagana Yaubada ꞌwaineye bega i nuani mogitana tutuya mulina i na vesauluva ꞌatumaina natunavo ꞌwaidie. Begaidi Iakobo wata Iso ꞌadi vona nuakalikali ꞌwaineye, Aisake i veluꞌui Yaubada ꞌwaineye natunavonidi faifaidi.
21  Nag 48:15-16Wata baniꞌodi Iakobo i vetumagana Yaubada ꞌwaineye bega saiꞌafoga i na wafa yana wautoganayega i ꞌaꞌaliveꞌavinana Yaubada i subisubiai, wata Iosefa natunavo ꞌadi vona nuakalikali faifaina i veveluꞌui bega Yaubada i na vesauluva ꞌatumaina ꞌwaidie.
22  Nag 50:24-25Mulieta Iosefa i ꞌasetai saiꞌafoga i na wafa i vetumagana ꞌawaie Yaubada me Isileli i na viledi Itifita ꞌwainega, bega i vona-vagata i na tautauyaga luluna i na nawedi.
Mosese yana vetumagana ifuifufuna.
23  Sou 1:22, 2:1-2Mosese tamana inana taiadi wata ma yadi vetumagana. Yadi tutuye Itifita ꞌana kini yana veimea nuanuana kwakwama mwedamwedalidi iavetadi i na luluvewafadi siwe tutuyanina natudi i tubuga i ꞌiseni ꞌana ꞌisa ꞌatumaiotogina bega kebu i da kolologa kini yana veimeanina faifaina. I vetumagana Yaubada i na ꞌitaꞌitaꞌieni bega i giveni vanuge, bei i miamia wetaꞌi ꞌaitonu.
24-25  Sou 2:10Mulieta me Itifita yadi kini natuna vevinena Mosese i veluagai i naweni yana vanuge i fayayeni. Mosese i taulai ma yana veimea wata yana ꞌaiꞌaiwabu fuedi fai taunina baniꞌodi kini tubuna. Siwe i vetumagana Yaubada ꞌwaineye bega kebu nuanuana tutuya ꞌaleꞌusana nageneye taiadi i na miamia i na sosoana-ꞌavoꞌavovo wata i na sakosakona, nuanuana enavo Yaubada yana tomotoga, kumanidiavo i vetofolova-maimaiga me Itifita ꞌwaidie, taiadi ꞌadi vita i na vesala. 26 Awavesako wata sidibidibi faifaidi kebu i da nuanua, i nuani ꞌaiꞌedi vita i na veluagai Yaubada ꞌana Venuaꞌivina faifaina nani ꞌatumaina, fai i vetumagana ꞌawaie ꞌana tutula miamia-vagaina i na veluagai Yaubada ꞌwainega, ꞌaiꞌaiwabunidi bwaikaotogidi me Itifita yadi ꞌaiꞌaiwabu kebu baniꞌodiga.
27  Sou 12:51Fai Mosese i vetumagana Yaubada ꞌwaineye kebu i da kololo kini i na nuasakoga faifaina, i tovoi Itifita ꞌwainega i tauya i nago. Kebu i da vilai, ma yana tokemaiga i nago, Yaubada kumanina kebu tamu aitoi ꞌana fata i na ꞌiseniga, ꞌwa da vo i da ꞌiseꞌiseni. 28  Sou 12:21-23Wata fai i vetumagana Yaubada yana tomotoga me Isileli i na ꞌitaꞌitaꞌiedi, bega Yaubada yana vona i luꞌivoneyeni ꞌwaidie, i vonedi ꞌaisaya sifi i na nikedi yadi saiboda lilivadi i na luitaitalidi dayagidiega. I luitaitalidiga bega Yaubada yana anelose i uviꞌagalatagonidi kebu i da nikedi weꞌe me Itifita natudiavo tulaidi i luvewafadi.
Me Isileli yadi souyagi ifuifufuna.
29  Sou 14:21-31Tutuyanina Mosese me Isileli i vagavaidi i souyedi Itifita ꞌwainega, me Itifita i talaꞌwavina mulidie. Fai me Isileli i vetumagana Yaubada ꞌwaineye Eyaga Yamoyamoina i ꞌivelalai, ꞌwaineamo i damana ꞌwa da vo fwayafwaya lalaneamo, weꞌe me Itifita igodi i da damana i na ꞌiveꞌavinidiga faifaina, nika matatabudi i yemuwafa.
30  Ios 6:12-21Mulieta malamala fuedi i ꞌaꞌavana me Isileli i leꞌwai Kenani, ꞌawalawanina Yaubada i vonaꞌawaufeufeniga ꞌwaineye Yaubada yana veimea ꞌwainega nuanuadi ꞌatamana Ieliko i na kuali, bega Yaubada yana vonanina i vetumaganeni ꞌaiata 7 nagedie ꞌatamananina ꞌana kali badubaduna wata manamanawena i luvivili. Fai ma yadi vetumagana lauvivila ꞌana ve-7 ꞌwaineye kali i ꞌaniweali.
31  Ios 2:1-21, 6:25Bola ꞌatamananina kebu i da leodiga tamu vavine toalagogona ꞌadi wagava Leabi me Isileli yadi tovetauiꞌwala i ꞌivaisedi i givedi yadi vanuge. Fai i vetumagana Yaubada ꞌwaineye, tutuyanina i talaꞌavuidiga vavinenidi ꞌatumaiꞌavadi i miamia, kebu i da wafa Yaubada ꞌana tovedumweꞌaiꞌai taiadi.
32 Tovetumagana fuedi wata i miamiani siwe a nuani ꞌasaꞌaiana. ꞌAiꞌedi wata nuanuaku, side tovetumagananidi a da veifufuyedi, Gidioni, Beleki, Samisoni, Iefeta, Devida, Samuela, wata Yaubada yana toluꞌivonavo. 33-34  Dan 6:22; Dan 3:23-27Tomotoganidi i vetumagana Yaubada ꞌwaineye bega ꞌeba veimea ꞌifwaidi taiadi i vetalaga i leodi, yadi veimea tonovidi, wata avaꞌai Yaubada i vonaꞌawaufaufaga ꞌwaidie i veluagadi. Fai ma yadi vetumagana Yaubada ꞌwaineye i ꞌitaꞌitaꞌiedi ꞌaisaya kasikasisidi laioni ꞌwaidiega, ꞌai-ꞌalaꞌalata ꞌwainega, wata vetalaga ꞌwaidie kebu tamu aitoi i da wafa kefata ꞌwaidiega. Nagami kebu toketokediga siwe i vetoketoke i vemataꞌaiꞌai vetalaga ꞌwaidie bega mali tomotoga yadi tolugaviavo ꞌwaidie i vetoketoke. 35  1 Kin 17:17-24; 2 Kin 4:18-37Weꞌe vevine ꞌifwaidi yadi vetumagana ꞌwainega ediavo wafawafadi i yawasa.
Weꞌe tomotoga ꞌifwaidi i vetumagana Yaubada ꞌwaineye siwe ꞌadi tovedumweꞌaiꞌai i ꞌivekokovidi i wafa. Kebu nuanuadi Yaubada i na baileni bega tovedumweꞌaiꞌainidi i na ꞌetoyavudi vita ꞌwaidiega, ma yadi tokemaiga i tauyedi veviga wata wafa ꞌwaidie. I vetumagana i ꞌasetai ꞌawaie mia ꞌatumaina wata miamia-vagaina i na veluagai, yadi mia fwayefwayeye kebu baniꞌodiga. 36  Iel 20:2, 37:15-16ꞌIfwaidi ꞌadi gaviavo i sidibidibiedi wata i fitalidi, weꞌe ꞌifwaidi i yogonidi bulava kainumu ꞌwaidiega i yatodi vanuga ꞌeba yogona ꞌwaineye. 37 ꞌIfwaidi fai i vetumagana Yaubada ꞌwaineye kileuyega i tutuvewafadi, ꞌifwaidi soa ꞌwainega i bobolugedi, weꞌe ꞌifwaidi i luvewafadi kefatayega. ꞌIfwaidi i ꞌivekokovidi wata vita i veledi, taunidi i vewekowekoma, i veꞌwesena ꞌaisaya sifi wata goti bunudiega. 38 Taunidi tomotoga ꞌatumaiotogidi, kebu i da lubwainedi tomia fwayafwaya ꞌifwaidi sakoidi taiadi i na miamia. Kebu yadi vanuga, i mimiayaba-vuvua saliꞌavuꞌavuye wata ꞌoyeye, yadi ꞌeba mia ovuye wata vatuꞌai ꞌwaidie.
39 Tomotoganidi Yaubada i awaveꞌatumaiedi yadi vetumagana faꞌalidi faifaidi, weꞌe naninidi faifaidi i vonaꞌawaufaufa i na velediga, fwayefwayeye kebu i da veluagadiga. 40 Kebu i da veluagadiga fai Yaubada nuanuana i na lukamata bega ma fuedeye yana nuanua ꞌatumaiotogina ta na veluagai, bega matatabuda yada sauluva magemagetadi mataneye.

11:1: 2 Kol 5:6-7

11:3: Nag 1:1

11:4: Nag 4:3-5

11:5: Nag 5:24

11:7: Nag 6:13-22

11:8: Nag 12:1-5

11:11: Nag 15:6

11:12: Nag 15:5

11:17-18: Nag 22:9-12

11:20: Nag 27:27-29,39-40

11:21: Nag 48:15-16

11:22: Nag 50:24-25

11:23: Sou 1:22, 2:1-2

11:24-25: Sou 2:10

11:27: Sou 12:51

11:28: Sou 12:21-23

11:29: Sou 14:21-31

11:30: Ios 6:12-21

11:31: Ios 2:1-21, 6:25

11:33-34: Dan 6:22; Dan 3:23-27

11:35: 1 Kin 17:17-24; 2 Kin 4:18-37

11:36: Iel 20:2, 37:15-16