12
Iesu Keliso yada ꞌeba ꞌisa.
1 Kol 9:24-25Tomotoganidi i vetumaganaga, ꞌailaꞌa bwaikina i tovififineda i ꞌiseꞌiseda begaidi ma yada vetumagana ta na vetafewa Yaubada faifaina. ꞌAiꞌedi tomotoga nuanuadi i na veꞌililidega nagami naninidi i vevesitagonidiga baniꞌodi kaleko manamanawedi, i na ꞌaꞌidi bega ꞌadi fata yadi ꞌeba lilide matadie i ꞌenoꞌenova faifaina i na vetafewa. ꞌIda wata ta na vetafewa, nuanuananidi i sisitagonidaga wata sakona ꞌeba beꞌu matatabuna ta na bailedi, bega sauluvanidi Yaubada nuanuana ꞌwaidiamo ta na nunago. Ibu 1:3, 3:1Ta na nunagoiga matada ta na yato-vagasedi Iesu ꞌwaineye, kumanina yada vetumagana lamuna wata yana ꞌaivaita ꞌwainega yada vetumagananina i na vetoketoke-ꞌafoꞌafo. Wafa ꞌai lagalagana ꞌwaineye ꞌeba veviga wata ꞌeba bunumayaga siwe Iesu i nagona kebu i da ꞌailove, ma yana tokemaiga taunina i tauyeni wafa ꞌwaineye, ꞌana bunumayaga faifaina kebu i da nuanuaga fai i ꞌasetai ꞌawaie sosoana bwaikina i na veluagai. I wafana ꞌasiau ma yana sosoana wata ma yana veimea i miabui i miamia Yaubada ꞌana ꞌatagiega.
Mad 27:28-44Vitanidi i veluagadiga ꞌwa na nuani. Tosakona i vedumweꞌaiꞌaieni veviga i veleni siwe i tokemaigeni. Bega ꞌwa na nuanina ꞌaiꞌedi vita ꞌwa na veluagaiga faifaina kebu ꞌwa na ꞌabiawa wata kebu ꞌwa na ꞌailove. Iesu veviga i veluagadi fai sakona taiadi i vetalaga, mulieta ꞌana gaviavo i luvewafai. Weꞌe ꞌomi ꞌwa vevetafewa sakona ꞌwaidiega, yami veviga saiꞌafo, kebu wafa ꞌwa da veluagai Iesu baniꞌodi.
ꞌIda Yaubada natunavo.
Voa 3:11-12Vona mogitana i lubwaineda ta na vevetafewa Yaubada faifaina ꞌalo voke nuami i fani tamu yana vona yana Buki nageneye? ꞌIda natunavo i veluꞌaseꞌaseda i vo,
Natuku, ꞌaiꞌedi yamu ꞌAuvea vematavuloga i na velemuga tamu sauluva sakoina faifaina, ꞌu na nuaveꞌavini.
I na lulumatanimuga, kebu yana vona faifaina ꞌu na logi.
Ve 3:19Egavo ꞌAuvea i nuakalikaliediga vematavuloga i veleveledi bega yadi sauluva i na tonova.
Wata tomotoganidi ꞌwaidie i veꞌawa-natuna i nikenikedi.”
VeL 8:5Fai Yaubada Tamami i nuakalikaliemi bega vematavuloga i velevelemi, vitanidi ꞌwaidiega ꞌwa na ꞌasetai ꞌomi natunavo mogitana. Kwakwama fuedi tamadiavo ꞌatumaidi siwe vematavuloga i veleveledi yadi sauluva i na tonova faifaina, begaidi ꞌaiꞌedi vita ꞌwa na veluagadiga Yaubada Tamada ꞌwainega kebu ꞌwa na logi, ꞌami ꞌaivaita. Yaubada natunavo matatabudi vematavuloga i veveluagadi ꞌwainega, weꞌe ꞌaiꞌedi kebu, ꞌomi kebu natunavo mogitana, ꞌomi ꞌeda natudiavo. Fwayefwayeye tamadavo vematavuloga i veleveleda begaidi ta veveꞌililibuyedi, weꞌe mogitana Tamada ꞌanuꞌanunuda faifaidi ma yada veꞌililibu taunida ta na tauyeda ꞌwaineye bega yada mia i na veꞌatumai. 10 Wata fwayefwayeye tamadavonidi tutuya ꞌaleꞌusana ꞌwaidie vematavuloga i veleveleda naninidi i nuanidiga ꞌatumaidi faifaidi, weꞌe Yaubada yana vematavuloga tonovidi ꞌada ꞌeba ꞌaivaita bega yada sauluva i na tonova taunina yana sauluva magemagetadi baniꞌodi. 11 Tutuyanina vematavuloga ta veveluagadiga ꞌeba nuavita ꞌwaideye kebu ꞌwainega sosoana ta da veveluagai. Siwe ꞌaiꞌedi venidi ta na nuanuanidiga ꞌawaie vuagina ta na veluagai, mia ꞌatumaina wata sauluva tonovidi.
12 Fai Yaubada i kikiavetonovida vita wata ꞌweꞌwela ꞌwaidiega bega kebu ta na ꞌivemweamweadaga. Nimami ꞌwa na tauvefatotodi wata ꞌwa na tovoi faꞌalina kebu ꞌagemi i na tatava. 13 Yaubada yana ꞌedaꞌeda tonovineamo ꞌwa na nunago kebu ꞌwa na baileniga bega ꞌifwaidi yadi vetumagana mweadi ꞌwa da vo veꞌagesako, kebu i na mwea-ꞌafoꞌafo, yami ꞌaivaita ꞌwainega i na veꞌatumai-vaitugana.
Ve wata matakia.
14  Lom 12:18ꞌWa na vewavawava bega yami mia i na veꞌatumai, kebu tamu aitoi taiadi ꞌwa na veꞌikwayekwayega. Wata ꞌwa na vewavawava yami sauluva i na tonovaotoga bega ꞌami fata ꞌAuvea ꞌwa na ꞌiseni, weꞌe ꞌaiꞌedi aitoi yana sauluva kebu tonovidiga, kebu ꞌana fata i na ꞌiseni. 15  Efe 4:31Taunimi ꞌwa na ꞌiꞌisaveꞌavinimi nika kebu tamu aitoi ꞌwaimiega Yaubada yana nuakalikali i na ꞌiaꞌiaweniga. Wata ꞌwa na ꞌisaꞌisa kebu tamu sauluva sakoina i na vebwaika ꞌawasasamie, baniꞌodi viga sakoina yana damana tomotoga fuedi ꞌwaidie, i na nunago matatabumi i na ꞌivesakoimi. 16  Nag 25:33-34Wata taunimi ꞌwa na ꞌiꞌisaveꞌavinimi kebu tamu aitoi ꞌwaimiega i na luꞌavoꞌavovo bunu ꞌana nuanua sakoidi ꞌwaidie. Wata taunimi ꞌwa na ꞌiꞌisaveꞌavinimi Yaubada yana nuanua kebu ꞌwa na bailedi baniꞌodi Iso. Fai taunina tulaina, tamana yana wafa ꞌwaineye ꞌana veuveuta i da veluagadi wata Yaubada yana vonaꞌawaufaufa tamana Aisake ꞌwaineye i da damana ꞌwaineye, siwe ꞌaniꞌani siaina faifaina veuveutanina i vekimwaneyeni taina Iakobo ꞌwaineye. Kebu Yaubada yana nuanua faifaina i da nuanua, ꞌaniꞌani ꞌaisena faifaina i nuanua. 17  Nag 27:32-40Mulieta nuanuana veuveutanina ꞌana vonaꞌawaufaufa i na veluagai tamana yana vona nuakalikali ꞌwainega, siwe kebu ꞌana fataga. ꞌAkonadi ꞌwa ꞌasetai ma matageuna tamana ꞌwaineye i veveluꞌui igodi i na vevilai siwe kebu tamu ꞌeda i da ꞌenoꞌeno ꞌwainega ꞌana veuveuta i na veluagai.
Yaubada i veianeda Veakutagona ꞌIvauna ꞌwainega.
18  Sou 19:12-13,16-20, 20:18-21Yami nago Yaubada ꞌwaineye kebu tubumiavo me Isileli baniꞌodiga. Basenadiotoga taunidi i nagoi ꞌOya Sainai nani ꞌifwaidi i ꞌisedi wata i nogaidi. Bei Yaubada i obuma, ꞌai-ꞌalaꞌalata, wavuwavulo bwaikina, wata dudubala i ꞌisedi. Kaukau bwaikina i nunuga, tomuyoana i kikianamali wata i dududuya. 19 Tomotoganidi evulega butuꞌaina wata bona bwaikina i nogaidi, i kololo-ꞌafoꞌafo i veluꞌui Yaubada ꞌwaineye kebu nuanuadi bonananina i na noganogai. 20 Kebu ꞌadi fata i na tokemaigedi fai Yaubada i vonavona i vo, ꞌAiꞌedi tamu aitoi ꞌalo ꞌaisaya deꞌe ꞌoyanina ꞌwaineye i na maiga ꞌwa na tutuvewafai kileuyega. 21 ꞌOyanina ꞌana ꞌisa maigikolokololona bega Mosese i vo, Yau a kololo a tatatava.”
22  Ve 21:2, 5:11ꞌOmi kebu ꞌwa da nagoiga ꞌOyanina Sainai Yaubada ꞌwaineye weꞌe mogitana yami vetumagana ꞌwainega ꞌwa vaganagoi ꞌOya Saioni, Yaubada Miamia-vagaina yana ꞌatamana. ꞌAtamananina abame i ꞌenoꞌeno ꞌana wagava Ielusalema ꞌIvauna, bei anelose fueotogidi ma yadi sosoana i vaꞌauta i miamiani. 23  Luk 10:20Wata bei Yaubada natunavo i tubuꞌedakumetaga, kumanidiavo Keliso yana ꞌAilaꞌa, i vetumagana ꞌwaineye bega ꞌadi wagava i kilumidi abame. Wata ꞌwa nagoi Yaubada ꞌwaineye, taunina tomotoga matatabuda ꞌada Toveimea vonayavuga faifaina. Wata bei towafa basenadi yadi sauluva tonovidi ꞌanuꞌanunudi i miamiani, ꞌakonadi ꞌatumaiꞌavadi Yaubada mataneye. 24  Ibu 8:6; Nag 4:10Wata ꞌwa nagoi Iesu ꞌwaineye, taunina Yaubada yana Veakutagona ꞌIvauna ꞌana toꞌidewadewa bega ꞌwa veiana Yaubada taiadi. Wata bei Iesu dayagina i luitaitaleni, dayaganina ꞌwainega nuatavuna ta veluagai yada sakona ꞌwaidiega, kebu baniꞌodi Ebeli dayagina. Tatana i luvewafaiga dayagina i vegole nuanuana mewa.
25  Ibu 2:1-3, 10:28-29Begaidi ꞌwa na ꞌisaꞌisa, Yaubada kumanina i vonavona ꞌwaimie, kebu ꞌwa na bailaga, bonana ꞌwa na vematayakeyakeni. Basenadi Yaubada tomotoga i matakiadi fwayefwayeye, mulieta egavo i baila kebu nuanuadi i na nogaiga kebu ꞌadi fata i na dega ꞌadi vematavuloga ꞌwaidiega. Weꞌe ꞌida Yaubada yana Vona ta noganogai abamega begaidi ꞌaiꞌedi kebu ta na vematayakeyakeniga kebu tamu saiꞌafo ta na dega ꞌada vematavuloga ꞌwainega. 26  Sou 19:18Tutuyanina Yaubada i vona ꞌOya Sainai ꞌwainega fwayafwaya i yue, siwe tutuya deꞌe ꞌakonadi i vonaꞌawaufaufa i vo, Tamu tutuya wata fwayafwaya a na yuei, siwe kebu fwayafwaya ꞌaisenaga, wata abama a na yuei.” 27 Fai i vo, Tamu tutuya,” ta ꞌasetai Yaubada ꞌana ꞌidewadewa matatabudi i na fetoga i na ꞌewayavuledi, weꞌe naninidi kebu i na fetoga ꞌaisedi i na ꞌenoꞌenovi.
28 Ta na vekaiwa Yaubada ꞌwaineye fai ꞌida ta luku yana ꞌEba Veimea ꞌwaineye, ꞌEba Veimeanina kebu ꞌana fata i na feto i na ꞌeno-vagata. Yaubada ta na kiavesosoani, ma yada veꞌililibu wata ma yada kololo ta na subisubiai. 29  VeL 4:24I lubwaineda baniꞌodi ta na subisubiai fai yada Yaubada taunina ꞌai-ꞌalaꞌalata, ꞌwainega nani matatabuna i na ꞌalaꞌaꞌavadi.

12:1: 1 Kol 9:24-25

12:2: Ibu 1:3, 3:1

12:3: Mad 27:28-44

12:5: Voa 3:11-12

12:6: Ve 3:19

12:7: VeL 8:5

12:14: Lom 12:18

12:15: Efe 4:31

12:16: Nag 25:33-34

12:17: Nag 27:32-40

12:18: Sou 19:12-13,16-20, 20:18-21

12:22: Ve 21:2, 5:11

12:23: Luk 10:20

12:24: Ibu 8:6; Nag 4:10

12:25: Ibu 2:1-3, 10:28-29

12:26: Sou 19:18

12:29: VeL 4:24