13
Naninidi ꞌwaidiega Yaubada i na sosoana faifaida.
Ion 13:34Ma emiavo ꞌwa na vevenuakalikali fai matatabumi Keliso yana ꞌAilaꞌa. 1 Fit 4:9Kebu nuami i na fani ꞌwa na nuanuani bega tomotoganidi kebu ꞌwa da ꞌisaꞌinanadiga ma yami sosoana ꞌwa na goledi i na maia yami vanuge. Tomotoga ꞌifwaidi baniꞌodi i munega anelose kebu i da ꞌisaꞌinanadiga siwe i goledi. Mad 25:36ꞌAiꞌedi ꞌwa da miamiani vanuga ꞌeba yogona ꞌwaineye nuanuami emiavo i da nuanuanimi i da fogefogemi, bega egavo vanuga ꞌeba yogona ꞌwaineye i miamianiga ꞌwa na nuanuanidi ꞌwa da vo ma fuemie ꞌwa da luku. Wata baniꞌodi egavo vita i veveluagadiga tomotoga ꞌifwaidi ꞌwaidiega ꞌwa na nuanuanidi ꞌwa da vo ꞌomi wata vita ꞌwa da veveluagadi.
I lubwaineda matatabuda nagi ta na veꞌililibuyeni. Iavetami kebu yami vevinevo ꞌwa na bailedi ꞌwa na luꞌavoꞌavovo, wata baniꞌodi ꞌomi vevine yami lalamogavo ꞌwa na veveꞌililibuyedi. Egavo taunidi i tauyedi bunu ꞌana nuanua sakoidi wata veꞌavula-ꞌavoꞌavovo ꞌwaidie Yaubada i na veimeyedi vematavuloga faifaina.
Ios 1:5; 1 Tim 6:8-10Taunimi ꞌwa na ꞌiꞌisaveꞌavinimi bega mani ꞌana nuakalikali kebu i na vebwaika ꞌwaimie. Avaꞌai ꞌakonadi ꞌwaimie i ꞌenoꞌenoviga, siwe ꞌasaꞌaiana ꞌami fata. Kebu fuedi faifaidi ꞌwa na nuanua fai ꞌakonadi Yaubada i vo,
Kebu tamu tutuya a na bailemiga,
Kebu tamu saiꞌafo a na ꞌiawe-lovemiga.”
Same 118:6Fai kebu i na ꞌiawe-lovedaga kebu ta na kololo ꞌalo ta na venuanaluga ta na vonavonamo ta na vo,
ꞌAuvea ꞌaku Toꞌaivaita,
Kebu a na kolologa.
Naninidi sakoidi tomotoga i na ꞌidewadiga ꞌwaikuye, kebu faifaidi a na nuanua.”
Yami toꞌedakumetavo bonadi ꞌwa na nogaidi.
Yami toꞌedakumetavo nagami, ꞌwa na nuanuanidi, kumanidiavo Yaubada yana Vona i luꞌivona ꞌwaimie. Basenadi yadi sauluva ꞌatumaidi wata yadi folova ꞌwaidiega nani fuedi ꞌatumaidi i souyedi, naninidi ꞌwa na nuanuanidi wata yadi vetumagana ꞌwa na vetutuyamedi. Ve 1:17-18Iesu Keliso kebu i na vetuli, bogi, ꞌasiau, wata tutuya matatabuna i na nagoga siwe ꞌasaꞌaiana ꞌana ꞌisaꞌisanina.
Lom 14:17; 1 Kol 8:8Taunimi ꞌwa na ꞌiꞌisaveꞌavinimi i na nunago ve-vekavekali tulina tulina nuami i na ꞌewadi i na vuyoyemi Yaubada yana ꞌedaꞌeda tonovina ꞌwainega. Yada nuanua Yaubada yana nuakalikali ꞌwainega i na kiavetoketokediga, i lubwaineni, weꞌe veimea ꞌadi veꞌililibu ꞌaniꞌani faifaidi ꞌwaidiega kebu ta na vetoketokega. Egavo veimeanidi i veveꞌililibuyediga kebu ꞌaivaita i na veluagai ꞌwaidiega.
10 ꞌIda tovetumaganavo ma yada ꞌeba velomu, ꞌai lagalagana bei Keliso i wafa siwe ꞌasaꞌaiana yada ꞌeba velomu. Egavo bola i folofolova vanuga ꞌeba veluꞌui tuatuaina ꞌwaineye kebu ꞌadi fata ꞌaivaita i na veluagai yada ꞌeba velomunina ꞌwainega. 11  Vei 16:27Me Diu yadi tovelomu bwaikina ꞌaisaya dayagiꞌavadi i lukulukuvedi Tutudaba Tabutabuotogina nageneye i ꞌaꞌanivelenedi Yaubada ꞌwaineye tomotoga yadi sakona ꞌadi nuatavuna faifaina. Weꞌe ꞌaisayadi i nunawedi mwalilige bei i kabukabunidi. 12  Ion 19:17Begaidi wata Iesu i wafa mwalilige bega tomotoga i ꞌivevunavunagidi yadi sakona ꞌwaidiega taunina dayagina ꞌwainega. 13  1 Fit 4:1,14Fai i ꞌivevunavunagida, sauluva tuatuaidi ta na bailedi ꞌwa da vo ta da nunagoi ꞌwaineye mwalilige, bunumayaga wata saidibi ta na veluagai faifaina, taunina baniꞌodi i veluagai ꞌai lagalagana ꞌwaineye. 14  Ibu 11:16Vitanidi ta na veluagadiga faifaina, kebu faifaidi ta na nuanua fai ꞌida kebu tamu yada ꞌatamana miamia-vagaina i da ꞌenoꞌenoga fwayefwayeye, bola ta lalauala Yaubada yana ꞌatamana faifaina, ꞌatamananina ꞌawaie i na souyeni.
15  Same 50:14,23Begaidi Iesu ꞌwainega Yaubada ta na subisubiai kebu ta na ꞌailove, yada subianina siwe ꞌasaꞌaiana yada ꞌanivelena-maimaiga ꞌwaineye. Bonadega ta luluꞌivona faifaina bega subianina Yaubada ꞌwaineye bonada vuagina.
16  Fil 4:18Kebu nuami i na fani, tutuya fuedi ꞌwa na vevesauluva ꞌatumaina wata ma emiavo ꞌwa na veveꞌivaivaita. Sauluvanidi siwe ꞌasaꞌaiana yami ꞌanivelena-maimaiga Yaubada ꞌwaineye, faifaidi i sososoana.
17  1 Tes 5:12Yami toꞌedakumetavo ꞌwa na vematayakeyakedi wata taunimi ꞌwa na tauyemi yadi veimea ꞌwaidie. Tutuya fuedi i ꞌiꞌisaveꞌavinimi kebu tamu tutuya i da ꞌailove fai ꞌawaie yadi folovanina faifaina i na luꞌivona Yaubada ꞌwaineye bega i na veimea tutula faifaina. ꞌWa na vematayakeyakediga ma yadi sosoana i na folofolova, weꞌe ꞌaiꞌedi kebu, ma yadi nuavita i na folofolova siwe ꞌwainega kebu ꞌaivaita ꞌwa na veluagai.
18 Nuanuaku ꞌwa na veveluꞌui faifaiku. ꞌAku vebae ꞌwaineye a lutonovi yaku folova wata yaku sauluva matatabuna tonoviꞌavadi, nuanuaku baniꞌodi i na ꞌeno-vagata. 19  Lom 15:30Nuanuaku bwaikina ꞌwa na toke ꞌwa na veveluꞌui faifaiku bega Yaubada i na vetune-matayoꞌoku a na wai ꞌwaimie.
Veluꞌui toluꞌiawawa faifaidi.
20-21  Ion 10:11,18; 1 Tes 5:23; 1 Fit 5:10; Fil 2:13A veveluꞌui faifaimi nuanuaku Yaubada, kumanina mia ꞌatumaina wata nuanua bikana ꞌadi toꞌanivelena, wata ꞌada Toveimea Iesu Keliso ꞌana tosivetovoi, i na kiavetoketokemi bega ꞌami fata yana nuanua ꞌwa na ꞌiꞌidewadi. Yana wafa ꞌwainega Iesu i vetoꞌisaveꞌavina bwaikina, bega ꞌida yana sifi i ꞌiꞌisaveꞌavinida, wata yana wafanina ꞌwaineye dayagina i ilolo, ꞌwainega Yaubada yana Veakutagona ꞌIvauna wata miamia-vagaina i souyeni. Bega nuanuaku Iesu Keliso ꞌwainega Yaubada i na ꞌidewada nika yada sauluva matatabuna faifaidi i na sosoana. Iesu ma ꞌana subia wata ma yana ꞌaiꞌaiwabu miamia-vagaina, kebu i na ꞌaꞌavaga. Vona mogitana, yaku nuanua baniꞌodi.
Vona ꞌana ꞌeba veꞌaꞌava.
22 Ekwavo, nuanuaku bwaikina ꞌwa na tokemaigemi, yaku veluꞌaseꞌase deꞌe ꞌwa na nogai fai leta deꞌe a kilumiga faifaimi kebu manamanawenaga. 23 Nuanuaku a na vonemi ꞌwa na ꞌasetai, iada Timoti ꞌakonadi i souyeni vanuga ꞌeba yogona ꞌwainega. ꞌAiꞌedi i na leꞌwa-matayoꞌoga, taiadi ꞌa na wai ꞌa na fogemi.
24 Yami toꞌedakumetavo ꞌwaidie yaku vekaiwa ꞌwa na luꞌivona wata Yaubada yana tomotoga matatabudi ꞌwaidie. Edavo ꞌawalawa Itali ꞌwainega yadi vekaiwa i vetunei ꞌwaimie.
25 Nuanuaku Yaubada ma yana nuakalikali i na vevesauluva ꞌatumaina ꞌwaimie.
ꞌAsaꞌaiana baniꞌodi.

13:1: Ion 13:34

13:2: 1 Fit 4:9

13:3: Mad 25:36

13:5: Ios 1:5; 1 Tim 6:8-10

13:6: Same 118:6

13:8: Ve 1:17-18

13:9: Lom 14:17; 1 Kol 8:8

13:11: Vei 16:27

13:12: Ion 19:17

13:13: 1 Fit 4:1,14

13:14: Ibu 11:16

13:15: Same 50:14,23

13:16: Fil 4:18

13:17: 1 Tes 5:12

13:19: Lom 15:30

13:20-21: Ion 10:11,18; 1 Tes 5:23; 1 Fit 5:10; Fil 2:13