6
Tofolova-maimaiga i na veꞌililibu ꞌadi toveimeavo ꞌwaidie.
Tai 2:9-10Tovetumaganavo ꞌifwaidi i vetofolova-maimaiga mali tomotoga i veveimeyedi, i lubwainedi ma yadi dumwebika i na folofolova wata ꞌadi toveimeavo i na veveꞌililibuyedi. ꞌAiꞌedi i na dumweꞌai bola yada ve wata Yaubada ꞌana wagava i na awavesakoyedi. Fmi 1:16Tofolova-maimaiga wata ꞌadi toveimeavo ma fuedie i vetumaganaga Keliso ꞌwaineye siwe tofolovanidi kebu i na vo, Kebu ꞌa na toke a i folova, maꞌinuama fai ꞌama toveimeavo ma fuema ꞌa vetumagana bega kebu ꞌadi fata i na yagaima.” Kebu baniꞌodi i na nuanuayedi, i na folovamo toketokena bega ediavo toveimeavo ma fuedie i vetumagana Keliso ꞌwaineye, yadi mia i na veꞌatumai yadi folova ꞌwaidiega.
Nuanuaku naninidi faifaidi ꞌu na ve, wata ꞌu na veluꞌaseꞌase tomotoga ꞌwaidie bega i na vematayakayaka.
ꞌAiꞌaiwabu kebu ta na nuakalikalieniga.
3-4  2 Tim 1:13-14; Gal 1:6-9ꞌAiꞌedi aitoi ve-vekavekali faifaidi i na veve, siwe venidi kebu i da vesala ꞌada Toveimea Iesu Keliso yana vona tonovidi wata Yaubada yana nuanua taiadi, taunina tobavu wata tonualaka. Tomotoganina nuanuana bwaikina nani-ꞌavoꞌavovo wata nani siaidi faifaidi i na veveꞌikwayekwayega, siwe veꞌikwayekwayeganidi ꞌwaidiega veawamagiꞌai i sousouyeni. Wata veꞌikwayekwayega ꞌwainega, veꞌunumagigi, veꞌidiꞌidi, manini, wata vevita-maimaiga i sousouyedi. 2 Tim 4:3-4Tutuya fuedi i veveꞌikwayekwayega tomotoga nuadi ꞌanigaugaudi taiadi, kumanidiavo Yaubada yana nuanua tonovidi kebu ꞌwaidie i da ꞌenoꞌenovi. Yadi nuanua igodi i vo, ꞌA na vetofolova tafalolo ꞌwaineye bega mani bwaikina ꞌa na ꞌewai ꞌa na veꞌaiꞌaiwabu.
Fil 4:11-12; Ibu 13:5ꞌAiꞌaiwabu mogitana side baniꞌodi. ꞌAiꞌedi yada sauluva ꞌatumaidi Yaubada mataneye, wata kebu ta na nuagiva kukua ꞌifwaidi faifaidi, ta na sososoanamo naninidi i ꞌenoꞌenoviga ꞌwaideye faifaidi, ꞌasaꞌaiana ꞌaiꞌaiwabu mogitana. Kebu tamu kukua taiadi ta da tubuga, wata ta na wafaga, kebu tamu kukua ta na naweni. Voa 30:8Fai kebu ꞌada fata kukua ta na nawediga bega ꞌaiꞌedi ma ꞌada kaleko wata ma ꞌadaꞌada, siwe ꞌasaꞌaiana ꞌada fata, wata avaꞌai ta na lualeni. Voa 28:22Weꞌe egavo yadi nuanuana bwaikina ꞌaiꞌaiwabu, nuanuananidi i sisilubudi i yoꞌeyoꞌedi i lukuluku nani fuedi sakoidi ꞌwaidie. Taunidi i tautauyedi ꞌaiꞌaiwabu nani-ꞌavoꞌavovo ꞌwaidie bega vita i na veluagadi. Yadi mia ꞌana veꞌamubwadodo mulieta wafa ꞌwaineye vita bwaikaotogina i na veluagai. 10  Efe 5:5Side baniꞌodi, ꞌaiꞌedi ꞌaiꞌaiwabu ta na nuakalikalieniga, nika bei ta na velamu ta na lukuluku sakona tulina tulina ꞌwaidie. Tomotoga ꞌifwaidi yadi nuanua bwaikina ꞌaiꞌaiwabu, Keliso i baila yadi vetumagana i mwea-ꞌafoꞌafo, begaidi yadi nuanuananina ꞌwainega taunidi vita fuedi i veledi.
Faulo nuanuana Timoti i na vesauluva ꞌatumaina.
11 Weꞌe Timoti, ꞌomu Yaubada yana tomotoga, naninidi sakoidi matatabuna ꞌu na degalovedi. Sauluva tonovidi ꞌwaidie ꞌu na tokemaigemu, Yaubada ꞌu na vetumaganeni wata yana nuanua ꞌu na ꞌiꞌidewadi. ꞌU na nunuakalikali, ꞌaiꞌedi vita ꞌu na veluagaiga, ma yamu sosoana ꞌu na tokemaiga, wata nuanuaku yamu sauluva i na bika. 12 Yaubada faifaina ꞌu na tovoi faꞌalina, ꞌu na vetalaga nani sakoidi ꞌwaidie. Basenadi yamu vetumagana Keliso ꞌwaineye ꞌu luꞌivoneyeni tomotoga fuedi matadie nika bei Yaubada i venuaꞌivinemu mia ꞌatumaina wata miamia-vagaina ꞌu veluaga, faifainanina yamu sauluva ꞌu na ꞌiꞌisaveꞌavini bega mianina ꞌatumaina kebu ꞌu na ꞌavalainaniga.
13  Ion 18:36-37, 19:11Yaubada, taunina nani matatabuna ꞌida taiadi yawaida lamuna, wata Iesu Keliso, taunina basenadi i tovoi Fonitio Failato mataneye i luꞌivona tonovina, matadie a na veluꞌaseꞌasemu. 14 Avaꞌai veimeaga Yaubada i velemuga, nuanuaku tutuya fuedi ꞌu na vevematayakeyakedi, kebu tamu nani siaina ꞌu na baileni bega kebu tamu aitoi ꞌana fata i na awavesakoyemu. Side baniꞌodi ꞌu na vevesauluva ꞌatumaina i na nagoga Iesu Keliso yana vila-vaitugana ꞌwaineye. 15  Ve 17:14Yana souyagi ꞌana tutuya Yaubada ꞌaisena i veimea bega avaꞌai tutuyaga i lubwaineniga, ꞌwaineye i na souyeni. Yaubadanina ma ꞌana subia, ꞌaiseotogina Toveimea, kini wata gabemani matatabudi yadi Kini, wata toveimea fwayefwayeye ꞌaiseotogina ꞌadi Toveimea bwaikina. 16  Sou 33:20Yaubada ꞌaisena miamia-vagaina, yana ꞌeba mia mageta mataududulina nageneye, kebu tamu aitoi ꞌana fata i na nago magetanina lilivaneye. ꞌIda tomia fwayafwaya, kebu tamu aitoi i da ꞌiseniga, wata kebu tamu aitoi ꞌana fata i na ꞌiseniga. Nuanuaku fueda ta na veveꞌililibuyeni, yana toketokena i na ꞌeno-vagata. ꞌAsaꞌaiana, baniꞌodi yaku nuanua.
Toveꞌaiꞌaiwabu i lubwainedi i na vetumagana Yaubada ꞌwaineye.
17  Luk 12:20Egavo i veꞌaiꞌaiwabu fwayafwaya ꞌana kukua ꞌwaidiega, nuanuaku ꞌu na vonedi kebu yadi kukuanidi faifaidi i na nualaka wata yadi vetumagana kebu i na yatoi yadi kukua ꞌwaidie, fai naninidi yadi ꞌaꞌava kebu i da ꞌasetadiga. I lubwainedi ma yadi vetumagana taunidi i na tauyedi Yaubada ꞌwaineye, taunina ma yana nuakalikali nani matatabuna i veleveleda ꞌada kiavesosoana faifaidi. 18 Wata nuanuaku ꞌu na vonedi yadi kukuanidi kebu i na veumokaiedi, siwe ma yadi nuakalikali wata ma yadi sosoana i na ꞌaꞌanivelena bega tomotoga i na ꞌiꞌivaisedi. 19  Mad 6:20ꞌAiꞌedi deꞌe baniꞌodi i na vevesauluvediga, ꞌaiꞌaiwabu mogitana abame i na lugalagaladi tutuya mulina faifaina, ꞌaiꞌaiwabunidi ꞌwaidie ꞌadi fata i na vetumagana fai kebu i na ꞌaꞌavaga. Ma yadi sosoana i na ꞌaꞌanivelenaga, ꞌawaie mia-vagata i na veluagai, mianina ꞌivauna wata ꞌatumaina.
Faulo nuanuana Timoti i na tovoi faꞌalina.
20  1 Tim 4:7; 2 Tim 1:14Timoti, naninidi Yaubada i ꞌanivelenedi yamu ꞌisaveꞌavina ꞌwaineye kebu ꞌu na bailedi, ꞌu na ꞌiꞌisaveꞌavinidi. Veifufu nani-ꞌavoꞌavovo faifaidi wata veꞌikwayekwayega igodina ꞌAseta faifaina ꞌu na bailedi. 21  2 Tim 2:18Tomotoga ꞌifwaidi igodi i vo, Ma yada ꞌaseta,” siwe Keliso yana ꞌedaꞌeda ꞌwainega i vuyo bega yadi vetumagana i mwea-ꞌafoꞌafo.
A veveluꞌui faifaimi, nuanuaku Yaubada ma yana nuakalikali i na vevesauluva ꞌatumaina ꞌwaimie.
ꞌAsaꞌaiana baniꞌodi,
Yau Faulo.

6:1: Tai 2:9-10

6:2: Fmi 1:16

6:3-4: 2 Tim 1:13-14; Gal 1:6-9

6:5: 2 Tim 4:3-4

6:6: Fil 4:11-12; Ibu 13:5

6:8: Voa 30:8

6:9: Voa 28:22

6:10: Efe 5:5

6:13: Ion 18:36-37, 19:11

6:15: Ve 17:14

6:16: Sou 33:20

6:17: Luk 12:20

6:19: Mad 6:20

6:20: 1 Tim 4:7; 2 Tim 1:14

6:21: 2 Tim 2:18