5
ꞌIsaveꞌavina faifaina i awaveꞌedaꞌeda.
Vei 19:32ꞌAuꞌauveavo ꞌwaidie kebu bonamu ayaꞌainega ꞌu na vonevonedi, bikanega ꞌu na vonavona. Ma yamu veꞌililibu ꞌu na veve ꞌwaidie ꞌu da vo tamamu ꞌwaineye ꞌu da veve. ꞌU na vevesauluva ꞌatumaina tubuvauvau ꞌwaidie ꞌu da vo taimwavo ꞌwaidie baniꞌodi. ꞌU na vevesauluva ꞌatumaina moꞌamoꞌaivo ꞌwaidie baniꞌodi inamu ꞌwaidie, weꞌe neꞌeꞌela yamu sauluva ꞌatumaiꞌavana ꞌwaidie baniꞌodi novumwavo.
ꞌWabuꞌwabulavo ꞌadi ꞌisaveꞌavina faifaina.
Nuanuaku ꞌomu, tovetumaganavo ꞌwabuꞌwabula kakalidi ꞌu na ꞌiꞌisaveꞌavinidi fai kebu tamu aitoi ꞌadi toꞌisaveꞌavinaga. ꞌAiꞌedi ꞌwabuꞌwabulavo ma natudiavo ꞌalo ma tubudiavo, kwakwamanidi i lubwainedi yadi ꞌisaveꞌavina i na tutuli. Yaubada nuanuana baniꞌodi kwakwamanidi yadi ꞌailaꞌavo i na ꞌiꞌivaisedi, yana ꞌeba sosoana. ꞌWabuꞌwabulavonidi i vewekowekomaga, ꞌaiseꞌavadi i miamiani, siwe kebu tamu ꞌeda i da ꞌenoꞌeno ꞌadi ꞌaivaita faifaina, bega ꞌaiata wata lovana i veveluꞌui Yaubada ꞌwaineye, i vetumagana ꞌaivaita i na veluagai ꞌwainega. Weꞌe ꞌwabuꞌwabulavo ꞌifwaidi i vevebaisa-ꞌavoꞌavovo, ma yawaidie siwe ꞌanuꞌanunudi wafawafadi Yaubada mataneye. Nuanuaku veimeanidi ꞌu na ve tovetumaganavo ꞌwaidie bega kebu tamu aitoi i na awavesakoyedi yadi sauluva faifaina. I lubwainedi ediavo i na ꞌiꞌisaveꞌavinidi weꞌe egavo taunidi yadi ꞌailaꞌavo baniꞌodi inadiavo wata tamadiavo kebu i na ꞌiꞌisaveꞌavinidiga, yadi sauluva ꞌwaidiega ta na ꞌasetadi kebu i da vetumagana mogitana Keliso ꞌwaineye. Egavo kebu i da vetumagana Keliso ꞌwaineye, yadi sauluva sakoidi Yaubada mataneye, weꞌe kumanidiavo kebu yadi ꞌailaꞌa i da ꞌiꞌisaveꞌavinidiga, yadi sauluva sakoiotogidi mataneye.
9-10  Ibu 13:2Vevinenidi i lubwainedi i na luku ꞌwabuꞌwabulavo ꞌadi ꞌailaꞌa nageneye side baniꞌodi. ꞌAkonadi ꞌadi malamala 60 i ꞌiaweniga, yadi lalamogavo ꞌaitamogadi ꞌwaidiega i ꞌwabula, wata tomotoga fuedi i ꞌasetadi taunidi toꞌaivaita. Vevinenidi nagami yadi ꞌisaveꞌavina ꞌatumaina natudiavo ꞌwaidie, wakawaka i veveꞌisabodedi ꞌatumaina, wata tomotoga taunidi i vetumagana Yaubada ꞌwaineye ꞌaniꞌieyega i leꞌwaleꞌwai i ꞌiꞌisaveꞌavinidi, baniꞌodi ꞌagedi i lekolekoadi. Wata vevinenidi egavo yadi mia vitadi i ꞌiꞌivaisedi, wata taunidi i tauyedi folova ꞌatumaidi tulina tulina ꞌwaidie. Kumanidiavo deꞌe baniꞌodi yadi sauluva, i lubwainedi i na luku ꞌwabuꞌwabulavo ꞌadi ꞌailaꞌa ꞌwaineye.
11 Kebu nuanuaku ꞌwabula tubuvauvaudi i na luku ꞌailaꞌanina ꞌwaineye, fai ꞌawaie tamu tomogo ꞌatumaina i na ꞌiseni, nuanuadi i na nagi-vaitugana nika bei yadi vonaꞌawaufaufa Keliso ꞌwaineye i na geuya. 12 Nuanuadi i na luku ꞌailaꞌanina ꞌwaineye nagami i na vonaꞌawaufaufa Keliso ꞌwaineye i na vetofolova faifaina, siwe i na bailaga i na nagi-vaitugana, begaidi vematavuloga i na veluagai. 13  2 Tes 3:11Wata tamu a nuaniga ꞌwabuꞌwabulavo tubuvauvaudi kebu i na luku ꞌailaꞌanina ꞌwaineye, tutuya fuedi i mimia-maimaiga, wata i mimiayabavuvua vanuga fuedi ꞌwaidiamo. Deꞌe kebu sauluva ꞌatumaina, siwe wata i vevesauluva sakoina baniꞌodi i vevebonaivo, i totoliveꞌeda, wata naninidi kebu i da lubwainedi ꞌwaidiega i na vonavona, faifaidi i vonavona. 14  1 Kol 7:9Begaidi, nuanuaku ꞌwabuꞌwabulavo tubuvauvaudi i na nagi-vaitugana, i na venatuna, bega natudiavo wata yadi ꞌailaꞌa wata yadi vanuga i na ꞌiꞌisaveꞌavinidi. Wata nuanuaku yadi sauluva tonovidi bega ꞌada gaviavo kebu i na vebonaivoyeda. 15 A vonaga fai ꞌifwaidi ꞌwabuꞌwabulavo tubuvauvaudi Iesu Keliso i baileni kebu nuanuadi, Seitani ꞌwaineye i vetovetutuyama.
16 Weꞌe ꞌaiꞌedi ꞌailaꞌa ꞌaitamogana ꞌwainega tamu vavine tovetumagana i na ꞌwabulaga, i lubwaineni ediavo tovetumagana ꞌailaꞌanina ꞌwainega i na ꞌiꞌisaveꞌavinidi bega kebu Keliso yana ꞌAilaꞌa vita i na veleveledi ꞌadi ꞌisaveꞌavina faifaina. Keliso yana ꞌAilaꞌa i lubwainedi ꞌwabuꞌwabulavo ꞌaiseꞌavadi i miamianiga, ꞌaisedi i na ꞌiꞌisaveꞌavinidi.
Toꞌedakumeta ꞌauꞌauveadi faifaidi.
17 ꞌIda tovetumaganavo i lubwaineda yada toꞌedakumetavo ꞌauꞌauveadi i folofolovaga ꞌatumaina, ta na veꞌililibuyedi bwaikina. Kumanidiavo i toke i folofolova, i veve wata i lalauꞌage, mogitana ta na veveꞌililibuyedi. 18  1 Kol 9:9-11Deꞌe yaku nuanua wata Yaubada yana Buki taiadi i vesala vonanina i vo,
ꞌAiꞌedi yamu ꞌaisaya i na ꞌiꞌivaisemu yamu folova ꞌwaineye, kebu ꞌaniꞌani ꞌu na bodaiga, ꞌu na tauyeni i na ꞌani.”
Wata tamu vona i kilumi i vo,
I lubwaineni tofolova ma ꞌana tutula.”
19 ꞌAiꞌedi tamu tomogo i na mai i na vo, Noꞌo toꞌedakumetanina, a ꞌasetai yana sauluva sakoina,” kebu bonana ꞌu na nogai. Weꞌe ꞌaiꞌedi ꞌadi ꞌailuga ꞌalo ꞌadi ꞌaitonu yadi luꞌivona yana sauluva faifaina i na vesalaga, bonadi ꞌu na nogai. 20  Efe 5:11ꞌAiꞌedi toꞌedakumeta ꞌauꞌauveadi mogitana i na sakonaga, tovetumaganavo fuedi matadie ꞌu na tolimatanidi bega ꞌifwaidi toꞌedakumetavo i na kololo kebu wata baniꞌodi i na vevesauluvedi.
21 Iesu Keliso, Yaubada, wata yana anelose magemagetadi matadie a na vonemu. Nuanuaku yaku nuanua matatabuna ꞌu na vevematayakeyakedi. Yamu folova ꞌwainega, kebu tamu tomogo ꞌu na vieyeni, wata kebu tamu iamu tutuya fuedi ꞌaisena ꞌu na nuakalikalieni weꞌe ꞌifwaidi ꞌu na bailedi.
22 ꞌAiꞌedi nuanuamu tamu aitoi i na vetoꞌedakumeta Iesu yana ꞌAilaꞌa ꞌwaidie, kebu ꞌu na ꞌabiwalowaloga. Nagami yana sauluva ꞌu na ꞌiseni, ꞌaiꞌedi ꞌatumaina ꞌamu fata nimamu ꞌu na yatoi ꞌunuꞌununeye ꞌu na veluꞌui faifaina mulieta i na vetoꞌedakumeta. ꞌAiꞌedi ꞌu na ꞌabiwalowaloga i na vetoꞌedakumeta, i na sakosakonaga, ꞌomu ꞌamu vita. Nuanuaku yamu sauluva matatabuna tonovidi, kebu ꞌu na sakona.
23 Weꞌe tamu yaku nuanua siaina, basenadi wata ꞌasiau ufaꞌava ꞌu yemuyemu. Fai tutuya fuedi ꞌu viviga nuanuaku oine siaina siaina ꞌu na yemuyemu kamomu ꞌana ꞌaivaita faifaina.
24 Tomotoga ꞌifwaidi yadi sakona mageseye, yada ꞌeba ꞌisa vematavuloga i na veluagai, ꞌifwaidi tomotoga givagivayega i sakosakona, nagami ta na ꞌisadewadi, mulieta yadi sauluva sakoidi ta na ꞌasetadi. 25 Wata baniꞌodi ꞌifwaidi tomotoga yadi sauluva ꞌatumaidi mageseye, weꞌe ꞌifwaidi yadi sauluva ꞌatumaidi siwe givagivadi, bola ta na ꞌasetadi.

5:1: Vei 19:32

5:9-10: Ibu 13:2

5:13: 2 Tes 3:11

5:14: 1 Kol 7:9

5:18: 1 Kol 9:9-11

5:20: Efe 5:11