9
Faulo i vetomataꞌaulelega ma yana veimea,
siwe taunina faifaina kebu i da nuanua.
Fol 26:16Yau Iesu Keliso yana tomataꞌaulele, kebu tamu veꞌetoboda ꞌalo tomotoga i da veveimeyeku. ꞌAda Toveimea Iesu mogitana a ꞌisaotogi, a vetofolova faifaina bega yaku lauꞌage ꞌwaidiega ꞌwa vetumagana ꞌwaineye, ꞌomi yaku folova vuagina. 2 Kol 3:2-3Tomotoga ꞌifwaidi yadi nuanua igodina yau kebu Keliso yana tomataꞌaulele, weꞌe ꞌomi, a nuani mogitana ꞌwa vo, Yana tomataꞌaulele.” ꞌWa ꞌasetakuga fai yaku folova ꞌwainega ma yami vetumagana ꞌwa miaveꞌitubama ꞌada Toveimea Keliso taiadi, ꞌeba ꞌisa yau yana tomataꞌaulele mogitana.
ꞌAiꞌedi egavo ma yadi ꞌamalakibu nuanuadi i na ꞌasetaku, ꞌwaidie side baniꞌodi a voneyedi. Banabasa wata yau, ꞌama ꞌailuga Yaubada yana tofolovavo, begaidi ma yama veimea i lubwaineni ꞌamaꞌama wata ꞌama ufa ꞌa da veveluagadi tovetumagana ꞌwaimiega. Tomataꞌaulele ꞌifwaidi, wata ꞌada Toveimea Iesu tainavo yadi vevinevo taunidi tovetumagana, bega taiadi i yabayaba yadi lauvivila ꞌwaidie, wata baniꞌodi Fita ma yana vavine. ꞌWa da nuani, voke ꞌaiseꞌavama kebu ꞌama fata ꞌa na saladi? Kebu, ma yama veimea. Tomataꞌaulele ꞌifwaidi ꞌadi ꞌaivaita i veveluagadi tovetumaganavo ꞌwaidiega, weꞌe ꞌwa da nuani, yau wata Banabasa ꞌama ꞌaivaita faifaina taunima nimamega? Kebu, wata ma yama veimea, ꞌana fata ꞌima wata tomataꞌaulelenidi taiadi ꞌaivaita ꞌa da veveluagadi tovetumagana ꞌwaimiega.
Yaubada yana tofolovavo i lubwainedi ꞌadi ꞌaivaita i na
veveluagadi tovetumaganavo ꞌwaidiega.
Tolugaviavo ꞌadiꞌadi wata ꞌadi kaleko kebu taunidi yadi mani ꞌwaidiega i da kimwakimwane, nonogidi gabemani i veleveledi. Tobakula kebu tamu aitoi i na talabodeni ꞌaniꞌaninidi yana bakulayega i na bailedi. Ma yana veimea ꞌana fata i na ꞌani. Toyaubani wata ma yana veimea, ꞌaisayanidi i na veluagadiga ꞌana fata i na ꞌani.
Yaku vonanina kebu tomotoga ꞌaiseda yada nuanuayega ta da vonavona, wata baniꞌodi i voneyedi Yaubada yana Buki nageneye. VeL 25:4; 1 Tim 5:18Vonanina Mosese i kilumi i vo,
ꞌAiꞌedi yamu ꞌaisaya i na ꞌiꞌivaisemuga yamu folova ꞌwaineye, kebu ꞌaniꞌani ꞌu na bodaiga, ꞌu na tauyeni i na ꞌani.”
Weꞌe ꞌomi ꞌwa da nuani? Yaubada ꞌaisaya ꞌaisedi faifaidi i nuanua bega i vona? 10 Kebu, vona deꞌe i ꞌinanai wata ꞌima yana tofolovavo faifaima, bega ꞌama ꞌaivaita ꞌa da veveluagadi tovetumagana ꞌwaimiega. Tokoyova wata toꞌatuꞌai i na folofolova i na nuani ꞌawaie yadi folovanina ꞌwainega ꞌaniꞌani ꞌifwaidi i na veluagadi. 11  Lom 15:27ꞌIma Yaubada yana tofolova wata baniꞌodi. Yaubada yana Vona ꞌa koyovidi ꞌanuꞌanunumi ꞌwaidie, begaidi i lubwaineni ꞌama ꞌaivaita ꞌa da veveluagadi ꞌomi ꞌwaimiega. 12 Yami tovevo ꞌadi ꞌaivaita i veveluagadi ꞌwaimiega, ꞌatumaina, ma yadi veimea bega i lubwainemi ꞌwa na ꞌiꞌivaisedi. Weꞌe ꞌima, ꞌa kumeta nagami ꞌa lauꞌage ꞌwaimie nika bei ꞌwa vetumagana Keliso ꞌwaineye, bega mogitana ma yama veimea, i lubwaineni ꞌama ꞌaivaita bwaikina ꞌa da veveluagadi ꞌwaimiega.
Ma yama veimea, siwe kebu tamu tutuya ꞌama ꞌaivaita faifaina ꞌa da talaveluꞌui ꞌwaimie, weꞌe mogitana vita fuedi lase taiadi ꞌwaidie ꞌa totokemaigema bega tomotoga Keliso Valana kebu i na baileni. Kebu nuanuama tamu aitoi i na vo, Faulo ma enavo i lalauꞌage-sebaseba nuanuadi ꞌaniꞌani wata kukua, bega yadi lauꞌagenina Keliso faifaina ta baila.” 13  VeL 18:1-3ꞌWa da vo kebu ꞌwa da ꞌasetai, tomotoganidi i folofolova vanuga ꞌeba veluꞌui nageneye ꞌadiꞌadi i veveluagadi tosubia yadi ꞌanivelena-maimaiga ꞌwaidiega. Weꞌe tomotoganidi velomu i ꞌidewaiga ꞌeba velomu ꞌana ꞌaisayayega ꞌadi ꞌaisaya i veveluagadi. 14  Mad 10:10; Gal 6:6Wata baniꞌodi ꞌada Toveimea Iesu i veimea Valana ꞌAtumaina ꞌana tolauꞌage ꞌadi ꞌaivaita nani ꞌifwaidi taiadi i na veveluagadi Valanina ꞌana tovetumaganavo ꞌwaidiega.
Faulo i lauꞌagemo, tutula kebu, siwe i sososoana.
15 Mogitana ma yaku veimea, i lubwaineni ꞌaku ꞌaivaita a da veveluagadi ꞌwaimiega siwe kebu nuanuaku, weꞌe a kilukiluma deꞌe, kebu a da vo, A na vekukuyedi bega i na ꞌivaiseku.” ꞌAku fata tauniku a na awaꞌaiꞌaiku a na vo, Iesu Valana ꞌAtumaina a lalauꞌagemo, weꞌe ꞌaivaita ꞌwaimiega kebu faifaina a da nuanua.” ꞌAku ꞌaivaita faifaina, ꞌaiꞌedi ꞌomi ꞌalo mali tomotoga a na lulukakademiga, yaku awaꞌaiꞌainina i na venani-ꞌavoꞌavovo. ꞌAiꞌedi laseyega a na wafaga, kebu tamu avaꞌai, nuanuaku a na lalauꞌagemo. 16 A vetolauꞌagega, kebu tauniku yaku nuanuayega, weꞌe mogitana Yaubada i veimeyeku a vetofolova Iesu Valana faifaina. Fai i veimeyeku i lubwaineku a na lalauꞌage, kebu ꞌana fata tauniku a na subiaku folovanina faifaina, weꞌe ꞌaiꞌedi a na vedumweꞌaiꞌai, nuakalikali i na ꞌaꞌaveku, vita bwaikina a na veluagai. 17 ꞌAiꞌedi tauniku yaku nuanuayega a da folofolova ꞌana fata tutula a da veluagai, siwe fai Yaubada i venuaꞌivineku folovanina i veleku kebu ꞌaku fata a na baileni. 18 Vetuma, ꞌwa da nuani yaku folovanina ꞌana tutula avaꞌai? ꞌAku tutula side. A sosoana fai tutuyanina Iesu Valana ꞌAtumaina a lalauꞌage, kebu a da talaveluꞌui tutula faifaina, ꞌaniꞌani ꞌalo mani. Ma yaku veimea bega ꞌaku fata tutula a da ꞌewai, siwe yaku veimeanina ꞌasaꞌaiana a lalauꞌagemo. Yaku sosoananina ꞌasaꞌaiana taunina ꞌaku tutula.
Faulo nuanuana bwaikina tomotoga matatabuna
i na miedi Keliso ꞌwaineye.
19 Yaku folova ꞌana tutula kebu tamu aitoi ꞌwainega a da veveluagai, begaidi yau yavuyavuku, kebu tomotoga i da veveimeyeku. Siwe tauniku a tauyeku a vetofolova-maimaiga tomotoga matatabuna ꞌwaimie bega fueotogimi a na vagavaimi ꞌwa na maia Keliso ꞌwaineye. 20 Tutuyanina me Diu taiadi ꞌa miamiaga yadi sauluvayega a nunago bega avaꞌai a na voneyeniga ꞌadi fata bonaku i na nogai nika i na vetumagana. Fai a miaveꞌitubama Keliso taiadi, veꞌetobodanidi i mai Mosese ꞌwainega kebu i da veveimeyeku, siwe tutuyanina veꞌetobodanidi ꞌadi toveꞌililibu taiadi ꞌa miamia, yau wata a veveꞌililibuyedi bega avaꞌai a na voneyeniga tomotoganidi ꞌadi fata bonaku i na nogai nika i na vetumagana. 21 Wata baniꞌodi, tutuyanina mali tomotoga taunidi kebu Diu taiadi ꞌa miamia, yadi sauluvayega a nunago bega avaꞌai a na voneyeniga ꞌadi fata bonaku i na nogai nika i na vetumagana. Yadi sauluvanidi a vevetutuyamediga siwe kebu Yaubada yana veimea a da geudi, weꞌe mogitana Keliso i veveimeyeku yana nuanua a ꞌiꞌidewadi. 22 Tutuyanina tomotoganidi yadi vetumagana mweadi taiadi ꞌa miamia, naninidi faifaidi i venuanaluga kebu a da sidibidibiedi ꞌalo a da ꞌamalakibuyedi, siwe sauluvanidi a veꞌililibuyedimo bega avaꞌai a na voneyeniga ꞌadi fata bonaku i na nogai nika i na vetumagana. Tomotoga matatabuna yadi sauluva tulina tulina ꞌwaidiamo a nunago, ꞌedaꞌeda matatabuna ꞌwaidiega a folofolova ꞌaiꞌedi tomotoga ꞌifwaidi a na vagavaidi i na maia Keliso ꞌwaineye nika ꞌitaꞌitaꞌi i na veluagai. 23 Deꞌe baniꞌodi a vevesauluvediga Iesu Valana i na vebwaika tomotoga ꞌwaidie, nika Valana ꞌana tovetumagana ma fueda Yaubada yana nuakalikali ta na veluagadi.
24  Fil 3:14ꞌWa da vo kebu ꞌwa da ꞌasetai, ꞌwava ꞌwaineye, tomotoga fuedi i veveꞌililide, siwe tokumeta kebu fuediga. Tomotoganidi ma yadi tokemaiga i lilide tutula ꞌana ꞌewa faifaina, ꞌomi wata baniꞌodi ꞌwa na tokemaigemi bega nani ꞌatumaina ꞌwa na veluagai Yaubada ꞌwainega. 25  Iem 1:12Tolilidenidi nuanuadi i na kumeta begaidi ꞌifwaidi veimea i na veꞌililibuyedi baniꞌodi yadi ꞌani, yadi ꞌeno i na ꞌiꞌisaveꞌavinidi nika i na vetoketoke. Veimeanidi i na veꞌililibuyediga bega kumeta ꞌana kunabanaba i na ꞌewai, kunabanabanina ma ꞌana veꞌililibu, ꞌana ꞌisaꞌisa kini ꞌadi vaigavu baniꞌodi, siwe mosomosoyega i ꞌidewai wata ꞌaꞌaꞌavina. Weꞌe ꞌida ta na tokemaigeda Yaubada yana nuanua ta na ꞌiꞌidewadi bega ꞌada kunabanaba ꞌenoꞌeno-vagaidi ta na veluagadi. 26 Begaidi yau kebu a da yogo-balabala tonovina a na nunago Yaubada yana ꞌedaꞌeda ꞌwaineamo.
Wata tamu ꞌwava ꞌwaineye tomotoga ꞌadi ꞌailuga nimadiega i na vetalaga, i na ꞌainike-dewa kebu i na tufaweili. Yau wata baniꞌodi a folofolova-dewa Yaubada yana folova ꞌwaineye. 27 Tomogoku a toke a veveimeyeni, kebu a da tauyeni nani-ꞌavoꞌavovo ꞌwaidie, i na nunago tomotoganidi ꞌwaidie a lauꞌagega i na kumeta nani ꞌatumaina i na veluagai Yaubada ꞌwainega, weꞌe yau i na veꞌidiꞌidieku.

9:1: Fol 26:16

9:2: 2 Kol 3:2-3

9:9: VeL 25:4; 1 Tim 5:18

9:11: Lom 15:27

9:13: VeL 18:1-3

9:14: Mad 10:10; Gal 6:6

9:24: Fil 3:14

9:25: Iem 1:12