IEMESA
Iemesa yana kiluma Yaubada yana ꞌAilaꞌa ꞌwaidie.
Deꞌe letanina ꞌana tokiluma ꞌana wagava Iemesa. Toꞌaseta fuedi yadi nuanua Iemesanina kumanina Iesu taina. I kilumiga Yaubada yana ꞌAilaꞌa kumanidiavo taunidi i tauyedi Iesu Keliso ꞌwaineye, faifaidi. ꞌAilaꞌanidi vita i veveluagadi Keliso ꞌana tovedumweꞌaiꞌai ꞌwaidiega begaidi i miaveꞌeveꞌeꞌelagi fwayafwaya matatabuna ꞌwaidie. ꞌAtamana fuedi ꞌwaidie i miamiani baniꞌodi wakawaka weꞌe Iemesa, tovetumaganavo i miamianiga Ielusalema ꞌadi toꞌedakumeta bwaikina. (Folova 15:13, 21:18)
Deꞌe letanina nageneye, sauluvanidi ꞌida tovetumaganavo i lubwainedaga faifaidi i veifufu. Wata i tolinuataꞌi ꞌwaideye bega yada sauluva ꞌwaidiega yada vetumagana ta na sivemagesedi. Vetumagana ma ꞌana ꞌeba ꞌisa, kebu vonaꞌava i lubwaineni wata folova taiadi. Deꞌe letanina ꞌana ꞌidi side baniꞌodi.
Vona-vekaiwa. 1:1
Vita ꞌwaidie ta na sosoana wata ta na vetumagana faꞌalina. 1:2-8
Vewekowekoma wata veꞌaiꞌaiwabu faifaidi. 1:9-11
Vetoketoke ꞌeba sailubu ꞌwaidie. 1:12-18
Kebu nogayaꞌava wata vematayakayaka taiadi. 1:19-27
Kebu ta na lauꞌidi tomotoga ꞌadi ꞌisa ꞌwaidiega. 2:1-13
Kebu vetumaganaꞌava, wata folova. 2:14-26
Meada ta na ꞌisaveꞌavinidi. 3:1-18
Fwayafwaya ꞌana nuanua sakoidi wata Seitani yana nuanua sakoidi ta na vetoketoke-ꞌiawedi. 4:1-5:6
Yada tokemaiga wata yada vetumagana ꞌwaidie ta na tovotovoi faꞌalina 5:7-20
1
Yau Iemesa, Yaubada wata Toveimea Iesu Keliso yadi tofolova, a na vekaiwa ꞌomi Yaubada yana ꞌAilaꞌa ꞌwa mia-veꞌeveꞌeꞌelagiga ꞌwaimie, fwayafwaya matatabuna ꞌwaineye.
Vetumagana wata ꞌaseta faifaidi.
2-3  Lom 5:3-5; 1 Fit 4:13-14Ekwavo, ꞌaiꞌedi vita wata sailubu tulidi tulidi i na souyedi ꞌwaimie, i lubwainemi ꞌwa na sosoana bwaikina fai vitanidi yami vetumagana ꞌadi ꞌeba kiavefaꞌala. I na faꞌaliga ꞌami fata ꞌwa na tokemaigemi vita ꞌifwaidi ꞌwaidie. Mad 5:48Yami tokemaiganidi i na ꞌeno-vagata i na nagoga mulieta ꞌomi ꞌatumaiꞌavami, yami nuanua kumagidi, kebu tamu avaꞌai ꞌwainega ꞌwa na veꞌaleꞌusa. 1 Kin 3:7,9-12; Mad 7:7Weꞌe ꞌaiꞌedi aitoi ꞌwaimiega ꞌaseta ꞌwainega i na ꞌusaga, i lubwaineni i na veluꞌui Yaubada ꞌwaineye nika i na veleni bega ꞌana fata ma yana ꞌaseta i na vevenuaꞌivina-ꞌatumai. I na veleniga fai taunina ꞌaniꞌanivelenina wata tonuakalikali tomotoga matatabuda ꞌwaideye kebu nuana i da lololoi. Ais 57:20Siwe tutuyanina ꞌwa na veveluꞌuiga tamu nani faifaina kebu ꞌwa na venuanaluga, ma yami vetumagana faꞌalina ꞌwa na nuani mogitana naninina ꞌwa na veluagai. Egavo i vevenuanaluga baniꞌodi yagina kaukau i bewebewedi wata i fetofetodi. 7-8  Iem 4:8; Luk 16:13Tomotoganidi baniꞌodi, yadi vetumagana mweadi kebu i da lubwainedi i na vo, Nani fuedi ꞌa na veluagadi ꞌAuvea ꞌwainega,” fai i vevenuanaluga wata nuadi aꞌwadi, kebu tamu saiꞌafo avaꞌai i na veluagai.
Vewekowekoma wata veꞌaiꞌaiwabu ꞌadi vona.
Iem 2:5; Iel 9:23-24; 2 Kol 6:10Tovetumagana i vewekowekomaga i lubwaineni ma yana sosoana taunina i na awaꞌaiꞌaia fai Yaubada i silakai, i vagavaia i luku yana ꞌAilaꞌa ꞌwaineye. 10  1 Tim 6:17; 1 Fit 5:5; Luk 12:16-21Weꞌe tovetumagana i veꞌaiꞌaiwabuga i lubwaineni i na sosoana fai Yaubada i kiaobuyeni nika i nuani yana ꞌaiꞌaiwabunidi nani-ꞌavoꞌavovo Yaubada mataneye. Toꞌaiꞌaiwabu matatabudi ꞌawaie i na ꞌaꞌava ꞌwa da vo welavi ididi i da avuta. 11 Inala i na lakalakaga i na yayayata mosomoso ma idina i kukuveꞌawagiꞌai i avuavuta, ꞌana ꞌisa ꞌatumaina i ꞌivesakoi. Wata baniꞌodi toꞌaiꞌaiwabu i na folofolova yana ꞌaiꞌaiwabu ꞌwaidie tomogonina i na ꞌawagiꞌa nika i na ꞌaꞌava.
Vetoketoke ꞌeba sailubu ꞌwaidie faifaina.
12  Dan 6:1-28; Luk 6:22-23; Iem 5:11ꞌAiꞌedi aitoi ꞌeba sailubu i na veluagai siwe kebu i na beꞌuga i na tovotovoi faꞌalina ꞌeba sosoana ꞌwaineye. I sitonovi nika i vetoketokega mia ꞌatumaina wata miamia-vagaina i na veluagai, ꞌasaꞌaiana ꞌana tutula. Tutulanina basenadi Yaubada i vonaꞌawaufaufa ꞌida ꞌana tonuakalikali matatabuda faifaida. 13  1 Fit 2:11; 1 Kol 10:13ꞌAiꞌedi tamu tomogo ꞌeba sailubu i na veluagai i na sakonaga faifaina, kebu i na vo, Yaubada i sisilubuku,” fai kebu ꞌana fata Yaubada tamu sailubu i na veluagai sakona ꞌwainega, wata taunina kebu tamu aitoi i da silubuya bega i na sakona. 14 Sailubu side baniꞌodi. ꞌAiꞌedi aitoi taunina yana nuanua sakoidi i na siloloi siwe ꞌasaꞌaiana taunina sailubu. 15  Lom 6:23Yana nuanuananidi sakoidi i na vetoketoke, taunina i na tauyeni ꞌwaineye nika i na sakona. Sakonanina nuana i na ꞌewai bei i na sakosakona, i na nagoga ꞌwainega tomogonina i na wafaotoga. 16 Ekwavo, taunimi ꞌwa na ꞌiꞌisaveꞌavinimi i na nunago tamu aitoi i na vekaliemi. 17  1 Ion 1:5Weꞌe naninidi ꞌatumaiotogidi ꞌada ꞌaivaita faifaina ta veveluagadiga, matatabuna i mai abamega, ꞌada nuakalikali. ꞌAda tonuakalikalinina Yaubada, taunina abama ꞌadi mageta ꞌadi toꞌidewadewa, kebu i na vetuli. Inala i na lakaga nagami welavi ꞌwaꞌuna bwaikina, weꞌe i na yayayataga ꞌwaꞌunanina i na vevesiai. Yaubada kebu baniꞌodi ꞌaiꞌwaꞌu, ꞌana ꞌisaꞌisanina wata yana nuanua ꞌwaideye ꞌasaꞌaiana baniꞌodi i na ꞌeno-vagata kebu i na vetuli. 18  1 Fit 1:23; Ion 1:12-13Fai nuanuana, mia ꞌivauna wata ꞌatumaina i veleda yana Vona tonovina ꞌwainega bega ꞌana ꞌidewadewa matatabuna ꞌwaidiega ꞌida ta kumeta.
Yaubada yana Vona kebu nogayaꞌava.
19-20  Voa 10:19; Tol 7:9; Mad 5:22Ekwavo, a na vonemi ꞌwa na nuanuani. Kebu ꞌwa na veifufu-matamatayoꞌoga nagami ꞌwa na venuaꞌivina, weꞌe tomotoga ꞌifwaidi i na veveifufuga bonadi ꞌwa na nogaidi. Wata baniꞌodi kebu yami nuasako i na waloga fai kebu ꞌana fata nuasako ꞌwainega yada sauluva i na tonova Yaubada mataneye, nuanuana yada sauluva ꞌatumaiꞌavana. 21  Kolos 3:8Fai nuanuana yada sauluva i na tonova, sakona tulina tulina wata bunu ꞌana nuanua sakoidi ꞌwa na bailedi, ma yami nuaobu taunimi ꞌwa na tauyemi Yaubada ꞌwaineye bega yana Vona i yatoiga nuamie ꞌwa na vematayakeyakeni, Vonanina ꞌana fata i na ꞌitaꞌitaꞌiemi.
22  Lom 2:13ꞌAiꞌedi Yaubada yana Vona ꞌwa na nogaimo, taunimi ꞌwa na vevekaliemi, weꞌe mogitana avaꞌai i vonemiga ꞌwa na ꞌiꞌidewadi. 23 ꞌWa na ꞌidewadiga fai ꞌaiꞌedi aitoi i na nogaimo weꞌe kebu i na foloviga taunina baniꞌodi tamu tomogo taunina maigina ꞌana ꞌisa i na ꞌiseni nigoꞌita ꞌwaineye. 24 I na ꞌisenimo siwe kebu tamu avaꞌai i na ꞌidewaiga i na nago nika ꞌana ꞌisanina nuana i na fani. 25 Weꞌe ꞌaiꞌedi aitoi Yaubada yana Vona i na ꞌiꞌisadewai, faifaina i na vevenuaꞌivina nika kebu nuana i na fani i na ꞌiꞌidewai. I na ꞌiꞌidewaiga, nika wata Yaubada i na vevesauluva ꞌatumaina ꞌwaineye. Yaubada yana Vonanina veimea tonovina, ꞌwainega i yavuda bega ma yada sosoana ta vevematayakeyakeni.
26  Same 141:3ꞌAiꞌedi aitoi yana nuanua ꞌwaineye i na vo, Yau totafalolo,” siwe meana kebu i na ꞌisaveꞌaviniga, yana tafalolo nani-ꞌavoꞌavovo wata taunina i vevekalieni. 27  Ais 58:6-7ꞌAiꞌedi aitoi yana tafalolo tonovina wata ꞌatumaina Yaubada Tamada mataneye, side baniꞌodi i na vevesauluvedi. Fovafova wata ꞌwabuꞌwabulavo vita i veveluagadiga i na ꞌiꞌivaisedi, wata taunina i na ꞌiꞌisaveꞌavini bega sakona kebu i na damana ꞌwaineye Yaubada ꞌana tovedumweꞌaiꞌai ꞌwaidiega.

1:2-3: Lom 5:3-5; 1 Fit 4:13-14

1:4: Mad 5:48

1:5: 1 Kin 3:7,9-12; Mad 7:7

1:6: Ais 57:20

1:7-8: Iem 4:8; Luk 16:13

1:9: Iem 2:5; Iel 9:23-24; 2 Kol 6:10

1:10: 1 Tim 6:17; 1 Fit 5:5; Luk 12:16-21

1:12: Dan 6:1-28; Luk 6:22-23; Iem 5:11

1:13: 1 Fit 2:11; 1 Kol 10:13

1:15: Lom 6:23

1:17: 1 Ion 1:5

1:18: 1 Fit 1:23; Ion 1:12-13

1:19-20: Voa 10:19; Tol 7:9; Mad 5:22

1:21: Kolos 3:8

1:22: Lom 2:13

1:26: Same 141:3

1:27: Ais 58:6-7