6
ꞌIma Yaubada yana tofolovavo taunina taiadi ꞌa folofolova begaidi wata ꞌa na vonemi. Yaubada yana nuakalikali ꞌwa veluagaiga, kebu ꞌwa na venani-ꞌavoꞌavovoyeniga. Luk 4:19-21; Ais 49:8Fai Yaubada yana Vona i ꞌenoꞌeno yana Buki nageneye i vo,
Tutuyanina a vo, Nuanuaku ꞌwa na mai ꞌwaikuye,” bonami a nogaidi.
ꞌAiatanina ꞌwaineye a vo, A na ꞌitaꞌitaꞌiemi,” bei a ꞌivaisemi.”
Weꞌe yau Faulo a na vonemi, tutuya deꞌe Yaubada nuanuana ꞌwa na nagoi ꞌwaineye, ꞌasiau nuanuana i na ꞌitaꞌitaꞌiemi.
Faulo vita fuedi i veluagadi.
Yama sauluva matatabuna ꞌa ꞌiꞌisaveꞌavinidi, i na nunago tamu aitoi yama sauluva i na ꞌiseni i na vo, Faulo igodina Yaubada yana tofolova siwe i sakosakona, begaidi Kelisonina i vonevoneyeniga a baila.” ꞌAiꞌedi baniꞌodi tomotoga ꞌa na kiavebeꞌudiga, mali tomotoga yama folova i na awavesakoyeni. Weꞌe mogitana nani matatabuna ꞌwaidie ꞌa veve ꞌima Yaubada yana tofolovavo. Naninidi side. Vita tulina tulina ꞌa veveluagadi ꞌeba nuavita taiadi siwe ꞌa tokemaigema. Tomotoga i nikenikema, i yatoyatoma vanuga ꞌeba yogona ꞌwaidie, wata ꞌama daba i dabadaba. Fai ꞌima Yaubada yana tofolovavo ꞌa toke ꞌa folofolova kebu ꞌa da veveawai, lovane kebu ꞌa da ꞌenodewadewa wata tutuya fuedi ma ꞌama lase. 1 Tim 4:12Wata yama sauluva tonovidi ꞌwaidiega, yama ꞌaseta ꞌwaidiega, yama tokemaiga mali tomotoga faifaidi ꞌwaidiega, wata yama ꞌanivelena ꞌwaidiega ꞌa veve ꞌima yana tofolovavo. Wata fai ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i agema wata ma yama nuakalikali taunima ꞌa tauyema tomotoga ꞌwaidie. Yama vona ꞌadi nogaya tonovidi ꞌwaidiega ꞌa veve ꞌima Yaubada yana tofolovavo wata fai yana toketokena i ꞌiꞌivaisema nani matatabuna ꞌwaidie. Tolugavia ꞌadi ꞌatagiega yadi ꞌibadi, weꞌe ꞌadi wamayega yadi babala. ꞌIma wata baniꞌodi, Yaubada yana nuanua tonovidi ꞌasaꞌaiana yama ꞌeba vetalaga wata yama ꞌeba vetoketoke. Tomotoga ꞌifwaidi i veꞌililibuyema, weꞌe ꞌifwaidi i awadamana ꞌwaimeye. ꞌIfwaidi i subiama, ꞌifwaidi i yagaima. Yama vona matatabuna tonovidi, siwe ꞌifwaidi i vo, I vevekali.” 2 Kol 4:10Tomotoga ꞌifwaidi yadi nuanua ꞌima tomotoga-ꞌavoꞌavovo, weꞌe Yaubada wata yana tomotoga taiadi, ꞌwaidie ma ꞌama ꞌaseta. I nikenikemaga ꞌifwaidi i vo, I na wafa,” siwe kebu, ma yawaima ꞌa miamia. ꞌEba ilagi ꞌa veveluagadi siwe kebu ꞌa da wafawafa. 10  Kolos 1:24Ma yama nuavita ꞌa miamia siwe tutuya matatabuna Yaubada i kikiavesosoanima. ꞌAma ꞌisa ꞌwaidiega ꞌima ꞌa vewekowekoma, siwe yama lauꞌage ꞌwaidiega tomotoga fuedi i veꞌaiꞌaiwabu Yaubada yana nuanua ꞌwaidiega. ꞌAna ꞌisa ꞌima kebu tamu avaꞌai ꞌwaimeye i da ꞌenoꞌeno, weꞌe mogitana nani fuedi Yaubada yana ꞌanivelena ꞌwaimeye i ꞌenoꞌenovi.
11 Emavo, ꞌomi me Kolinita, kebu tamu nani ꞌa da giveni ꞌwaimiega, nani matatabuna ꞌa veifufuꞌaꞌavedi, wata ꞌa nuakalikaliemi bwaikina. 12 Yama nuakalikali ꞌwaimie kebu givagivana, weꞌe ꞌomi yami nuakalikali ꞌwaimeye ꞌa luluala-wayogeni. 13 A vonevonemi ꞌomi ꞌwa da vo natukwavo mogitana, nuanuama ma yami nuakalikali taunimi ꞌwa na tauyemi ꞌwaimeye, ꞌima ꞌa nuakalikaliemiga baniꞌodi.
Tovetumagana wata taunidi kebu i da vetumagana kebu taiadi ꞌwa na miaveꞌitubama.
14  Efe 5:7-11Tomogo manamanawena wata kwamana siaina kebu ꞌadi fata venuana i na ꞌifafuli, wata baniꞌodi tovetumagana wata taunidi kebu i da vetumaganaga kebu ꞌadi fata taiadi i na miaveꞌitubama. ꞌWa da nuani? ꞌAna fata nuanua tonovidi wata sakona taiadi i na veiana? Baniꞌodi mageta nuanuana dudubala? Kebuꞌaꞌava, kebu tamu saiꞌafo baniꞌodi. 15 ꞌWa da nuani, Keliso Seitani yana nuanua ꞌana fata i na awaveꞌatumaieni? Tovetumagana wata taunidi kebu i da vetumaganaga, ꞌadi fata taiadi i na veꞌau? ꞌA nuani yadi nuanua kebu i da vesala. 16  1 Kol 3:16ꞌAna fata tomotoga i na ꞌoduꞌodu tamu nani ꞌwaineye Yaubada yana vanuga ꞌeba veluꞌui nageneye? Kebuꞌaꞌava, fai ꞌida Yaubada Miamia-vagaina yana ꞌeba mia, begaidi side baniꞌodi Yaubada i voneyedi yana Buki nageneye i vo,
Tomotoganidi ꞌwaidie a na vevanuga, taiadi ꞌa na miamia. Yau yadi Yaubada, weꞌe taunidi yaku tomotoga.”
17  Ais 52:11Fai ꞌAuvea i vevanuga ꞌwaideye begaidi wata i vo,
Tosakona ꞌwa na bailedi, ꞌwa na ꞌawaꞌidimi ꞌwaidiega.
Naninidi a talabodediga kebu ꞌwa na ꞌabitonovidi, nika a na vagavaimi ꞌwa na maia ꞌwaikuye.
18  Ose 1:10Yau tamami, weꞌe ꞌomi natukwavo iavetami wata vevinemi.
Yau ꞌAuvea Toketokeotogiku yaku vona side baniꞌodi.”

6:2: Luk 4:19-21; Ais 49:8

6:6: 1 Tim 4:12

6:9: 2 Kol 4:10

6:10: Kolos 1:24

6:14: Efe 5:7-11

6:16: 1 Kol 3:16

6:17: Ais 52:11

6:18: Ose 1:10