3
Me Kolinita bola, kebu i da vetoketoke.
Ibu 5:12-13Ekwavo, ꞌomi baniꞌodi kwakwama, yami vetumagana Keliso ꞌwaineye mweadi, bola kebu i da vetoketoke. Yaku vona ꞌwaimie kebu baniꞌodi tomotoganidi i tauyediga ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina ꞌwaineye ꞌadi vona, weꞌe mogitana tomotoganidi fwayafwaya ꞌana nuanua ꞌwaidie bola i vevetoketoke ꞌadi vona a velemi. 2-3 Kwakwama mwedamwedalidi nuanuadi susuꞌava, ꞌaniꞌani faꞌalidi kebu ꞌadi fata. ꞌOmi baniꞌodi kwakwamanidi, Iesu ꞌana veifufu ꞌadi ꞌaseta vitadi baniꞌodi ꞌaniꞌani faꞌalidi igodi a da velemi, siwe kebu ꞌami fata yami vetumagana mweana, begaidi ve safailidi ꞌwa da vo susuꞌava a velemi. Tutuya deꞌe ꞌaniꞌani faꞌalidi kebu ꞌami fata fai bola fwayafwaya ꞌana nuanua bwaikina i ꞌenoꞌeno ꞌwaimie. I vebwaikaga fai tauniꞌavami ꞌwa veveꞌunumagigi wata ꞌwa awaꞌidiꞌidi veꞌikwayekwayega ꞌwaidiega, ꞌeba ꞌisa fwayafwaya ꞌana sauluva ꞌwaidiega ꞌwa vevesauluva. Yami sauluvanidi Yaubada ꞌana tobavu yadi sauluva ꞌwa saladi. Fai ꞌwa veveꞌikwayekwayega ꞌifwaimi ꞌwa vo, ꞌIma Faulo yana tomotoga,” weꞌe ꞌifwaimi ꞌwa vo, ꞌIma Afolosa yana tomotoga.” ꞌWa ꞌiseni, Yaubada ꞌana tobavu ꞌwa vevetutuyamedi.
Yaubada yana Vona ꞌana tolauꞌage baniꞌodi tobakula
Afolosa wata yau Faulo kebu tomotoga bwaikima, awale faifaima ꞌwa ꞌetoꞌidiꞌidi? ꞌIma Yaubada yana tofolovavo, avaꞌai folovaga i velevelema siwe ꞌasaꞌaiana ꞌa ꞌiꞌidewadi, yama folovanina ꞌwainega ꞌwa vetumagana Keliso ꞌwaineye. Fol 18:4,11,27-28Yama folova baniꞌodi bakula ꞌana sauluva. Yau Yaubada yana Vona tomotoga nuamie a bakulidi, Afolosa toꞌisaveꞌavina, weꞌe Yaubada taunina ꞌadi tokiavebwaika. Tobakula wata toꞌisaveꞌavina kebu tomotoga bwaikidi, Yaubada ꞌaisena bwaikaotogina, taunina tokiavebwaika. Tomogonina Yaubada yana Vona ꞌana tobakula, wata tomogonina toꞌisaveꞌavina yadi folova ꞌaitamogana. Tomotoganidi ꞌaitamogana ꞌaitamogana ꞌadi tutula i na veluagadi Yaubada ꞌwainega yadi folova ꞌadi ꞌisaꞌisa baniꞌodi. Efe 2:20ꞌAma ꞌailuga Yaubada ꞌana folova-vaita taiadi ꞌa folofolova, weꞌe ꞌomi yana tanoga.
Yaubada yana Vona ꞌana tovevo baniꞌodi toꞌaiyogona.
Wata ꞌomi Yaubada ꞌana ꞌaꞌaiyogona. 10 Yaubada ma yana nuakalikali i veku bega yau baniꞌodi toꞌaiyogona ma yana ꞌaseta. Tutuyanina Yaubada yana Vona a lauꞌage ꞌwaimie, bei yaku folova i velamu, ꞌwa vetumagana Iesu ꞌwaineye ꞌwa da vo Yaubada yana vanuga ꞌana ꞌunututu a da vetovoia. Tutuya deꞌe mali tovetumaganavo yadi ve ꞌwaidiega vanuganina ꞌomi luluna i ꞌiyogoyogonimi ꞌunututunina ꞌwaineye. Siwe toꞌaiyogonanidi i lubwainedi yadi folova i na ꞌiꞌisaveꞌavinidi i na folova-dewa, ve tonovidi wata mogitana baniꞌodi folova faꞌalidi ꞌwaidiega i na ꞌaiyogona. 11  1 Fit 2:6ꞌAmi ꞌunututu ꞌakonadi i tovotovoi, taunina ꞌasaꞌaiana Iesu Keliso, yada vetumagana lamuna. Kebu tamu aitoi ꞌana fata tamu ꞌunututu tulina i na vetovoia, Keliso ꞌaiseotogina Yaubada yana vanuga ꞌana ꞌunututu. 12 ꞌUnututunina ꞌwaineye tomotoga ꞌifwaidi i ꞌaꞌaiyogona folova faꞌalidi ꞌwaidiega baniꞌodi golida, siliba wata kileu ꞌaninamanamalidi ꞌadi tutula bwaikidi, ꞌwaidiega. Weꞌe ꞌifwaidi nuanuadi folova-ꞌavoꞌavovo baniꞌodi welavi nuvanuvadi, ꞌayalele, wata danidani. 13  1 Kol 4:5ꞌAwaie Vonayavuga ꞌana ꞌAiata ꞌwaineye tomotoga ꞌaitamogana ꞌaitamogana yada folova ꞌadi mogitana Yaubada i na sivemagesedi ꞌai-ꞌalaꞌalata ꞌwainega, yana ꞌainina ꞌwainega yada folova i na sitonovidi ꞌatumaidi ꞌalo sakoidi. 14 ꞌAiꞌedi aitoi i na ꞌaiyogona ꞌunututunina ꞌwaineye weꞌe yana folova kebu i na ꞌalaꞌaꞌavaiga, taunina tutula i na veluagai. 15 ꞌAiꞌedi aitoi yana folova i na ꞌalaꞌaꞌavadi, tomogonina ꞌana tutula Yaubada i na veꞌoꞌoleni, siwe fai taunina tovetumagana ꞌitaꞌitaꞌi ꞌaisena i na veluagai ꞌwa da vo tamu tomotoga nimaꞌavaꞌavana i da dega ꞌai-ꞌalaꞌalata ꞌwainega.
ꞌOmi Yaubada yana vanuga ꞌeba veluꞌui.
16  1 Kol 6:19ꞌWa da vo kebu ꞌwa da ꞌasetai, ꞌomi Yaubada yana vanuga ꞌeba veluꞌui, ꞌAnuꞌanununa nagemie i miamia. 17 ꞌAiꞌedi aitoi Yaubada yana vanuganina i na kiavebeꞌuya bega i na sakona, wata Yaubada tomogonina i na ꞌivesakoi. I na ꞌivesakoiga fai yana vanuganina magemagetana, ꞌomi ꞌasaꞌaiana yana vanuganimi.
Yaubada nani matatabuna i veleda ꞌada ꞌaivaita faifaidi.
18 ꞌAiꞌedi tamu aitoi ꞌwaimiega i na vo, Yau toꞌaseta tomotoga matadie,” yana vonanina ꞌana nogaya vekali. Igodina ma yana ꞌaseta siwe i lubwaineni ꞌasetanina i na baileni, maꞌitufa Yaubada yana ꞌaseta i na ꞌewai. I na ꞌewaiga nika ma yana ꞌaseta mogitana siwe tomotoga i na ꞌiseni i na faliꞌwaveꞌwaveni. 19  Iob 5:13Taunina yana ꞌaseta i na baileniga i lubwaineni fai Yaubada mataneye tomia fwayafwaya yadi ꞌaseta nani-ꞌavoꞌavovo. Tomotoganidi igodi toꞌaseta ꞌadi vona i ꞌenoꞌeno Yaubada yana Buki nageneye i vo,
Toꞌaseta yadi ꞌaseta Yaubada i sisiviladi, ꞌwaidiega ilagi i veveluagadi.”
20  Same 94:11Wata tamu vona i ꞌenoꞌeno i vo,
ꞌAuvea toꞌaseta yadi nuanua i ꞌasetaꞌaꞌavadi,
Yadi nuanuanidi nani-ꞌavoꞌavovo mataneye.”
21 Fai tomotoga yadi ꞌaseta nani-ꞌavoꞌavovo Yaubada mataneye, ꞌwa subisubiadiga ꞌasaꞌaiana ꞌwa na ꞌailove. Yami toꞌedakumetavo tulina tulina ꞌwa awaꞌaiꞌaidi, siwe kebu i da lubwainemi, toꞌedakumetanidi matatabudi ꞌami toꞌaivaita. Toꞌedakumetanidi nani matatabuna fwayefwayeye taiadi ꞌomi faifaimi. 22 Afolosa, Fita wata yau Faulo matatabuma ꞌomi faifaimi, wata baniꞌodi fwayafwaya, yami mia wata yami wafa, naninidi tutuya deꞌe i ꞌenoꞌenovi wata naninidi ꞌawaie i na souyediga, matatabuna ꞌomi faifaimi. 23 ꞌOmi Keliso faifaina, weꞌe Keliso Yaubada faifaina.

3:1: Ibu 5:12-13

3:6: Fol 18:4,11,27-28

3:9: Efe 2:20

3:11: 1 Fit 2:6

3:13: 1 Kol 4:5

3:16: 1 Kol 6:19

3:19: Iob 5:13

3:20: Same 94:11