2
Nagami ꞌida baniꞌodi towafa, Keliso mia ꞌivauna i veleda.
Kolos 2:13Weꞌe ꞌomi nagami baniꞌodi towafa. Yaubada yana veꞌetoboda ꞌwa geugeudi taunimi ꞌwa tauyemi sakona ꞌwaidie bega ꞌanuꞌanunumi wafawafadi. Efe 6:12Yami mia matatabuna ꞌwaidie fwayafwaya ꞌana nuanua sakoidi ꞌwa vevetutuyamedi wata Seitani yaiaina yadi toꞌedakumeta, kumanina kebu ta da ꞌiseꞌiseniga, ꞌwa vevematayakeyakeni. Tutuya deꞌe Seitaninina Yaubada ꞌana tovedumweꞌaiꞌai i lulukakadedi yana nuanua sakoidi i ꞌiꞌidewadi. Tai 3:3Wata ꞌida basenadi tovedumweꞌaiꞌainidi baniꞌodi. Taunida ta tauyeda bunu ꞌana nuanua sakoidi ꞌwaidie bega sakonanidi tomogoda yadi nuanua wata nuada i ꞌewadi, ꞌasaꞌaiana ta ꞌiꞌidewadimo. Yada tubuga ꞌwaidiega ꞌida ta sakosakona tomotoga matatabudi baniꞌodi, i lubwaineda Yaubada ma yana nuasako i da vematavulogida yada sakonanidi faifaidi. 4-5 Weꞌe Yaubada ꞌana wagava Toꞌisanuakalikali. Fai yana nuakalikali bwaikaotogina ꞌwaideye, baniꞌodi Keliso i sivetovoia wafayega wata ꞌida ꞌanuꞌanunuda wafawafadi yawai i veledi i yawasa-vaitugana bega Keliso taiadi ta miaveꞌitubama. Vona mogitana, avinodi nagami ꞌanuꞌanunuda wafawafadi fai ta sakona, siwe Yaubada mia ꞌivauna wata ꞌatumaina i veleda. Yaubada yana nuakalikali kebu ta na vona, i nuakalikalieda nika i ꞌitaꞌitaꞌieda. Lom 6:8Wata ꞌida ta miaveꞌitubama Iesu Keliso taiadi, bega ma fuedeye Yaubada i sivetovoida, mia ꞌivauna i veleda i vemiabuida abame Kelisonina taiadi. Lom 2:4I vemiabuidaga Keliso taiadi, ꞌida tomotoga yadi ꞌeba ꞌisa tutuya matatabuna faifaidi. ꞌAda ꞌitaꞌitaꞌinina Yaubada yana ꞌanivelena-maimaiga ꞌatumaiotogina ꞌwaideye, bega mali tomotoga i na ꞌiseni i na ꞌasetai yana nuakalikali ꞌida ta miaveꞌitubamaga Keliso taiadi ꞌwaideye. Yana nuakalikalinina bwaikaotogina, kebu ꞌada fata ta na ꞌetowavai. Lom 3:24; 2 Tim 1:9Fai Yaubada ma yana nuakalikali i vesauluva ꞌatumaina ꞌwaimie, tutuyanina ꞌwa vetumagana Keliso ꞌwaineye i ꞌitaꞌitaꞌiemi, kebu taunimi yami folova ꞌwaidiega, weꞌe mogitana Yaubada yana ꞌanivelena-maimaiga ꞌwainega. Tai 3:5Wata ꞌami ꞌitaꞌitaꞌinina kebu ꞌwa da veluagaiga yami folova toketokedi ꞌwaidiega, ꞌwa veluagaiga Yaubada yana nuakalikali ꞌwainega begaidi kebu tamu aitoi ꞌana fata taunina i na awaꞌaiꞌaia ꞌitaꞌitaꞌinina i veluagaiga faifaina. 10  Tai 2:14ꞌIda Yaubada ꞌana ꞌidewadewa, i ꞌiveꞌivauda Keliso taiadi ta miaveꞌitubama bega Yaubada yana nuanua ꞌatumaidi ta na dumwebikedi. Yana nuanuananidi nagami i ꞌidewadi bega yada mia ꞌwaidie baniꞌodi ta na vevesauluvedi.
Tovetumagana matatabuda ꞌada ꞌailaꞌa ꞌaitamogana
Keliso ꞌwaineye.
11 ꞌOmi mali tomotoga kebu me Diu, yami mia nagami, ꞌwa na nuani. Basenadi ꞌima me Diu ꞌa awaobuobuyemi ꞌa vo, Yaubada yana tugusa bunu ꞌaibobo kebu ꞌwa da ꞌewaiga, bega ꞌomi kebu Yaubada yana tomotoga, ꞌima ꞌaisema yana tomotoga.” Tugusanina tomotoga nimadiega i ꞌidewai, tomogodi ꞌaisedi faifaidi. 12  Lom 9:4; 1 Tes 4:13Yami mia nagami kebu Keliso taiadi ꞌwa da miaveꞌitubama, ꞌwa miaꞌiaweni. Wata ꞌomi kebu Yaubada yana tomotoga me Diu baniꞌodi, ꞌomi tulimi mali tomotoga. Basenadiotoga Yaubada ꞌima me Diu i venuaꞌivinema yana veakutagona ꞌana vonaꞌawaufaufa i ꞌidewai ꞌima ꞌaisema ꞌama ꞌitaꞌitaꞌi faifaina, weꞌe ꞌomi kebu. Yami mia fwayafwaya deꞌe ꞌwaineye yami Yaubada kebu, wata kebu ꞌwa da vetumagana ꞌawaie ꞌitaꞌitaꞌi ꞌwa na veluagai faifaina. 13 Vona mogitana, basenadi ꞌaniꞌieogose ꞌwa miamia Yaubada ꞌwainega, weꞌe tutuya deꞌe Keliso dayagina i ilolo faifaimi, Yaubada i miemi lilivaneye bega ꞌwa miaveꞌitubama Keliso taiadi.
14  Kolos 1:20; 1 Kol 12:13Basenadi me Diu wata mali tomotoga taunidi kebu Diu ta veveꞌidiꞌidi ꞌwa da vo nuasako i da bibineda. Siwe Keliso i mai yana wafa ꞌwainega nuasakonina i geuya, i vemiaveꞌitubamida nika veiana i souyeni, ꞌida ꞌailaꞌa ꞌaitamogana. Keliso tauniotogina ꞌada Toveiana mogitana, ꞌwainega matatabuda ta mia ꞌatumaina. 15 Wata Keliso yana wafa ꞌwainega, me Diu yama veꞌetoboda wata yama veimea yadi toketokena i ꞌivemweadi bega ꞌima me Diu wata ꞌomi mali tomotoga i luvetubamida nika ꞌida ꞌailaꞌa ꞌaitamogana, matatabuda ta veiana wata Keliso taiadi ta miaveꞌitubama. 16  Kolos 1:20,22Basenadi ꞌima wata ꞌomi Yaubada ꞌana gaviavo, siwe Keliso i wafa ꞌai lagalagana ꞌwaineye bega ta luvetubama, Yaubada taiadi ta veiana. Wata yana wafanina ꞌwainega veꞌidiꞌidi matatabuna i geuya. 17 Wata Keliso i maiga, Vala ꞌAtumaina veiana faifaina i lauꞌage tomotoga matatabuda ꞌwaideye, ꞌomi mali tomotoga Yaubada ꞌwainega ꞌwa mia ꞌaniꞌie, wata ꞌima me Diu ꞌa miamianiga Yaubada lilivaneye. 18  Efe 3:12Fai baniꞌodi Keliso i veianeda, bega ꞌima me Diu wata ꞌomi mali tomotoga ꞌada fata ta na lukuluku Tamada Yaubada mataneye ꞌAnuꞌanununa ꞌaitamogana ꞌwainega.
19 Fai Keliso i luvetubamida, ꞌomi kebu tulimiga wata ꞌomi kebu wakawaka, tutuya deꞌe ꞌwa luku Yaubada yana ꞌAilaꞌa ꞌwaineye, matatabuda yana tomotoga mogitana. 20  Mad 16:18; 1 Kol 3:11ꞌIda Yaubada yana ꞌAilaꞌa, yana vanuga baniꞌodi. Keliso taunina vanuganina ꞌana ꞌunututu, weꞌe ꞌima tomataꞌaulele toluꞌivonavo taiadi baniꞌodi ꞌana ꞌogola. ꞌOmi Yaubada yana ꞌAilaꞌa vanuganina luluna, i ꞌiyogonemi. 21  1 Kol 3:16; Kolos 2:19Keliso vanuganina matatabuna i ꞌivefaꞌali, yana toketokena ꞌwainega i vevebwaika i na nagoga nika Vanuga ꞌeba Veluꞌui ꞌAuvea faifaina i na souyeni. 22  2 Kol 6:16Wata ꞌomi me Efeso, Yaubada yana tomotoga ꞌifwaidi taiadi ꞌwa miaveꞌitubama Keliso taiadi i ꞌiyogonemi vanuganina ꞌwaineye, bei Yaubada i miamia ꞌAnuꞌanununa ꞌwainega. Side baniꞌodi, fai Yaubada ꞌAnuꞌanununa i ageda ta ꞌasetai Yaubada i vevanuga ꞌwaideye.

2:1: Kolos 2:13

2:2: Efe 6:12

2:3: Tai 3:3

2:6: Lom 6:8

2:7: Lom 2:4

2:8: Lom 3:24; 2 Tim 1:9

2:9: Tai 3:5

2:10: Tai 2:14

2:12: Lom 9:4; 1 Tes 4:13

2:14: Kolos 1:20; 1 Kol 12:13

2:16: Kolos 1:20,22

2:18: Efe 3:12

2:20: Mad 16:18; 1 Kol 3:11

2:21: 1 Kol 3:16; Kolos 2:19

2:22: 2 Kol 6:16