3
Yaubada yana vonaꞌawaufaufa kebu i na geudi.
A vonavonaga bunu ꞌaibobo faifaina, ꞌwa da nuani, tomotoga Diu ꞌaivaita i na veluagai fai taunidi ꞌailaꞌa Diu ꞌalo kebu? Bunu ꞌaibobo, ꞌwainega ꞌaivaita i na veluagai? Eꞌe, ꞌeba ꞌaivaita fuedi me Diu ꞌwaidie. Tamu ꞌeba ꞌaivaita side baniꞌodi. Yaubada yana Vona i ꞌaniveleneni me Diu ꞌwaidie i na ꞌiꞌisaveꞌavini.
2 Tim 2:13Avinodi me Diu ꞌifwaidi yana Vonanidi i vedumweꞌaiꞌaiedi, weꞌe Yaubada kebu tamu saiꞌafo i na bailedi. Same 51:4ꞌAkonadi ꞌwa ꞌasetai tomotoga matatabudi i vevekali weꞌe Yaubada yana vona matatabuna tonovidi. Baniꞌodi yana Buki ꞌwaineye i kilumi i vo,
Yaubada, ꞌu vonaga, tomotoga fuedi i ꞌiseni yamu vona tonovidi.
ꞌAiꞌedi tomotoga i na vevitamu sakona faifaina, fuedi i na ꞌasetai i vevekali.”
Tomotoga ꞌifwaidi i vonavona i vo, ꞌAiꞌedi ta na sakosakonaga, nani ꞌatumaina, mali tomotoga sakonanidi i na ꞌisedi ꞌwainega i na vo, Yaubada kebu baniꞌodiga, taunina ꞌatumaiotogina.” Wata i vo, Yama sakonanidi ꞌwaidiega Yaubada yana ꞌatumaina ꞌa sisivemageseni, siwe awale vematavuloga ꞌa veveluagai ꞌwainega?” Yadi vonanidi mogitana vekali, kebu baniꞌodiga. Yaubada yana sauluva tonoviꞌavadi. ꞌAiꞌedi sakona i da ꞌiseꞌisedimoga, ꞌawaie Vonayavuga ꞌana ꞌAiata ꞌwaineye kebu ꞌana fata veimea tonovina ꞌwainega i na veimeyeda. Wata tomotoga ꞌifwaidi i vonavona i vo, ꞌAiꞌedi ta na vevekaliga, nani ꞌatumaina, bega tomotoga vekalinidi i na ꞌisedi nika ꞌwainega Yaubada yana Vona tonovidi i na ꞌaseta-matayoꞌodi ma yadi subia Yaubada i na awaꞌaiꞌaia. Yama vekalinidi ꞌwaidiega Yaubada yana sauluva tonovidi ꞌa sisivemagesedi, siwe awale vematavuloga ꞌa na veluagai ꞌwainega ꞌwa da vo ꞌima tosakona baniꞌodi.” ꞌAiꞌedi yadi vonanidi vona mogitana ꞌako ta da vo, Ma fueda ta na sakotoga nika nani ꞌatumaidi i na souyedi.” Nuanuananidi mogitana vekali, siwe tomotoga ꞌifwaidi i awavesakoyeku igodina yau wata baniꞌodi a da vevesauluvedi. I lubwainedi tomotoganidi ꞌadi vematavuloga i na veluagai.
Kebu tamu aitoi tonovina Yaubada mataneye.
Lom 3:23Vetuma baniꞌodi ta na voneyedi? ꞌWa da nuani, me Diu ꞌatumaidi Yaubada mataneye, weꞌe mali tomotoga sakoidi? Kebuꞌaꞌava. ꞌAkonadi a vonemi matatabuda ta vesala, me Diu wata mali tomotoga ma fueda ta sakosakona, ꞌwa da vo sakona i da veveimeyeda. 10  Same 14:1-3Baniꞌodi basenadi Yaubada yana Buki ꞌwaineye i kilumi i vo,
Kebu tamu aitoi tonovina Yaubada mataneye, kebuꞌaꞌavaotoga.
11 Kebu tamu aitoi sauluva tonovina i da ꞌasetaiga, ꞌalo Yaubada faifaina i da nunuavetafewaga.
12 Tomotoga matatabudi Yaubada yana ꞌedaꞌeda i baileni.
Tomotoganidi i venani-ꞌavoꞌavovo.
Kebu tamu aitoi i da vevesauluva ꞌatumaina, kebuꞌaꞌavaotoga.
13  Same 5:9, 140:3Yadi vona ꞌadi nogaya baniꞌodi taumata ꞌanibaina magaina,
Bonadi vekali ꞌadi loi,
Yadi vona tuva baniꞌodi, ꞌwaidiega tomotoga vita wata wafa i veveluagadi.
14  Same 10:7Ma yadi nuasako i manimanini,
15  Voa 1:16Yadi nuanua ꞌanidabadi, nuanuadi tomotoga vita i na veleveledi wata luvewafa.
16 ꞌAwalawa matatabuna ꞌwaidiamo i nunagoga i sakosakona, ꞌwa da vo mulidiega yadi sakona ꞌiavena i da ꞌenoꞌeno, ꞌivesako wata ꞌweꞌwela,
17 Mia ꞌatumaina wata veiana bavubavuotogidi.
18  Same 36:1Kebu tamu saiꞌafo Yaubada i da kololoyeni bega i da veꞌililibuyeni.”
Tomotoga yada sauluva side baniꞌodi begaidi Yaubada deꞌe baniꞌodi i voneyedi yana Buki ꞌwaineye.
19 Egavo Yaubada yana Vona i ꞌewadiga, i lubwainedi yana Vonanidi matatabuna i da vematayakeyakedi. Siwe tomotoga matatabuda, me Diu wata mali tomotoga taiadi yana Vonanidi ta geugeudi bega Vonayavuga ꞌana ꞌAiata ꞌwaineye mataneye ta na veꞌwadamo kebu ta na veꞌawafatafata. 20  Gal 2:16; Lom 7:7Fai matatabuda yana veꞌetoboda ta geugeudi bega kebu ꞌana fata Yaubada i na vo, Deꞌe tomogonina yana sauluva tonovidi matakuye.” Weꞌe mogitana Yaubada yana veꞌetobodanidi yada sakona i sivemagesedi fai ta geugeudi nika ꞌwainega ta ꞌasetai matatabuda ta sakosakona.
Yaubada tomotoga i ꞌiveꞌatumaida vetumagana ꞌwainega.
21 Mogitana ꞌida nagami tosakona siwe tutuya deꞌe ꞌwaineye Yaubada tamu ꞌedaꞌeda i veda ꞌwainega taunina i ꞌiveꞌatumaida yada sauluva i tonova mataneye. ꞌEdaꞌedanina faifaina basenadiotoga Mosese wata Yaubada yana toluꞌivonavo i kilumi, weꞌe kebu ta da veꞌatumai Yaubada mataneye yana veꞌetoboda ꞌadi vematayakayaka ꞌwaidiega. 22-23  Lom 1:17, 3:9ꞌAda ꞌiveꞌatumainina side baniꞌodi. Yaubada i ꞌiveꞌatumaidaga yada vetumagana ꞌwainega. Egavo ma yadi vetumagana taunidi i tauyedi Iesu Keliso ꞌwaineye, faifaidi Yaubada i vo, Tomotoganidi yadi sauluva tonovidi matakuye, kebu yadi sakonaga.” Tomotoga matatabuda ta vesala, me Diu wata mali tomotoga ma fueda ta sakona. Yaubada Magemagetana, i lubwaineda ꞌida wata yada sauluva magemagetadi, siwe matatabuda yada sakonanidi faifaidi ta ꞌusa ꞌwaineye. 24  Efe 2:8Ta sakona siwe fai ta vetumagana Iesu Keliso ꞌwaineye Yaubada i ꞌiveꞌatumaida wata i nuatavunida. Kelisonina ꞌwainega i ꞌisanuakalikalieda wata i vesauluva ꞌatumaina ꞌwaideye i tuveobuda sakona ꞌwainega, siwe kebu ta na tutuliga. 25  1 Ion 4:10Yaubada Keliso i ꞌaniveleneni i wafa tomotoga matadie bega yana wafanina ꞌwainega yada sakona ꞌadi vita i evadi, Yaubada yana nuasako ꞌwaideye i ꞌaꞌava, wata dayaginega yada sauluva i tonova Yaubada mataneye. ꞌAiꞌedi ta na vetumagana Keliso dayagina i lolo faifaida, nuatavunanina ta na veluagai. Wata Keliso yana wafanina ꞌwainega, Yaubada i veda yana sauluva tonovidi fai basenadi i tokemaiga tomotoga yadi sakona i ꞌiseꞌisedimo, siwe i ꞌasetai ꞌawaie Keliso yadi sakonanidi i na tutulidi yana wafa ꞌwainega. 26 Weꞌe tutuya deꞌe, fai Keliso i ꞌaniveleneni bega ta ꞌasetai Yaubada yana sauluva tonovidi wata tomotoga yadi vetumagana ꞌwaidiega i ꞌiveꞌatumaidi. Egavo i vetumagana, Keliso yana wafa ꞌwainega yadi sakona i tutulaꞌaꞌavadi, Yaubada i nuatavunidi yadi sauluva i tonova mataneye.
27 Vetuma ꞌwa da nuani? ꞌAda fata taunida ta na awaꞌaiꞌaida ꞌada ꞌiveꞌatumai Yaubada mataneye faifaina? Kebu, kebu ꞌada fata ta na awaꞌaiꞌaidaga fai ꞌada ꞌiveꞌatumai mataneye kebu veꞌetoboda ꞌadi vematayakayaka ꞌwaidiega, weꞌe mogitana vetumagana ꞌwainega. 28  Gal 2:16Bega ta nuani tomotoga yadi sauluva i tonovaga Yaubada mataneye vetumagana ꞌaisena ꞌwainega, kebu veꞌetoboda ꞌadi vematayakayaka ꞌwaidiega. 29-30  Lom 10:12Wata ꞌwa da nuaniga? Me Diu ꞌaisedi yadi Yaubada wata ꞌaisedi i na ꞌitaꞌitaꞌiedi? Kebu. Yaubada ꞌaitamogana, bega taunina me Diu yadi Yaubada wata mali tomotoga kebu taunidi Diu yadi Yaubada. ꞌOmi me Diu ꞌwa na veꞌatumai Yaubada mataneye yami vetumagana ꞌwainega, wata baniꞌodi ꞌomi kebu me Diu yami vetumagana ꞌwainega ꞌwa na veꞌatumai. 31 Fai ta veꞌatumaiga Yaubada mataneye yada vetumagana ꞌwainega, weꞌe yana veꞌetoboda baniꞌodi? Ta na bailedi? Kebu, kebu ta na bailediga, ta na awaveꞌatumaiedi.

3:3: 2 Tim 2:13

3:4: Same 51:4

3:9: Lom 3:23

3:10: Same 14:1-3

3:13: Same 5:9, 140:3

3:14: Same 10:7

3:15: Voa 1:16

3:18: Same 36:1

3:20: Gal 2:16; Lom 7:7

3:22-23: Lom 1:17, 3:9

3:24: Efe 2:8

3:25: 1 Ion 4:10

3:28: Gal 2:16

3:29-30: Lom 10:12